11.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 66/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/428 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. március 10.)

az agyagos faszén egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (5) bekezdésére, összefüggésben 13. cikke (2) bekezdésével,

mivel:

(1)

Az 1107/2009/EK rendelet 23. cikkének (3) bekezdése szerint a Bizottsághoz 2015. május 18-án kérelem érkezett az Ets Christian Callegaritól az agyagos faszén egyszerű anyagként való jóváhagyására vonatkozóan. A kérelemhez csatolták a rendelet 23. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében előírt információkat.

(2)

A Bizottság felkérte tudományos segítségnyújtásra az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA, a továbbiakban: a Hatóság). A Hatóság a Bizottságnak 2016. július 6-án technikai jelentést (2) nyújtott be a szóban forgó anyagról. A Bizottság 2016. október 7-én benyújtotta vizsgálati jelentését (3) és e rendelet tervezetét a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának, melyeket az említett bizottság 2017. január 24-i ülésére véglegesített.

(3)

A kérelmező által benyújtott dokumentáció azt mutatja, hogy az agyagos faszénnek természetéből következően nincs hormonrendszert károsító neurotoxikus vagy immunotoxikus hatása, és nem is aggodalomra okot adó anyag. Ezenfelül nem forgalmazzák növényvédő szerként és döntően nem is növényvédelmi célokra használják, de vízzel keverve ilyen célokra is alkalmazható. Következésképpen egyszerű anyagnak tekintendő. Az agyagos faszén a 231/2012/EU bizottsági rendelet (4) meghatározása szerinti faszén és a 1060/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) specifikációja szerinti bentonit keveréke granulátum formájában.

(4)

A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy az agyagos faszén várhatóan általában megfelel az 1107/2009/EK rendelet 23. cikkében megállapított követelményeknek, különösen a Bizottság vizsgálati jelentésében megvizsgált és részletezett alkalmazások tekintetében. Ezért az agyagos faszén egyszerű anyagként való jóváhagyása indokolt.

(5)

Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett rendelkezéseinek megfelelően, valamint a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek fényében szükség van bizonyos jóváhagyási feltételek előírására, melyeket e rendelet I. melléklete részletez.

(6)

Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (6) mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Egyszerű anyag jóváhagyása

Az I. mellékletben meghatározott agyagos faszén az ugyanazon mellékletben foglalt feltételek mellett egyszerű anyagként jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2016. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for clayed charcoal for use in plant protection as a protectant in grapevines. (Technikai jelentés az agyagos faszénnek mint egyszerű anyagnak szőlőnél növényvédő szerként, sebkezelő anyagként való használatára vonatkozó kérelemről a tagállamokkal és az EFSA-val folytatott konzultáció eredményéről.) EFSA supporting publication (kapcsolódó közlemény), 2016:13(7):EN-1061. 28. o.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=HU

(4)  A Bizottság 231/2012/EU rendelete (2012. március 9.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról (HL L 83., 2012.3.22., 1. o.).

(5)  A Bizottság 1060/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 29.) a bentonit valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (HL L 289., 2013.10.31., 33. o.).

(6)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Egyedi rendelkezések

Agyagos faszén

CAS-szám: 7440-44-0 231-153-3 (EINECS) (aktív szén)

CAS-szám: 1333-86-4 215-609-9 (EINECS) (korom)

CAS-szám: 1302-78-9 215-108-5 (EINECS) (bentonit)

Nem áll rendelkezésre adat.

Faszén: Tisztaságát a 231/2012/EU rendelet írja elő.

Bentonit: Tisztaságát az 1060/2013/EU végrehajtási rendelet írja elő.

2017. március 31.

Az agyagos faszén használata az agyagos faszénről szóló vizsgálati jelentésben (SANTE/11267/2016) megfogalmazott következtetésekben és különösen a jelentés I. és II. függelékében meghatározott egyedi feltételekkel összhangban engedélyezett.


(1)  Az egyszerű anyag azonosítására, specifikációjára és alkalmazási módjára vonatkozó további részletek a felülvizsgálati jelentésben találhatók.


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének C. része a következő bejegyzéssel egészül ki:

„13

Agyagos faszén

CAS-szám: 7440-44-0 231-153-3 (EINECS) (aktív szén)

CAS-szám: 1333-86-4 215-609-9 (EINECS) (korom)

CAS-szám: 1302-78-9 215-108-5 (EINECS) (bentonit)

Nem áll rendelkezésre adat.

Faszén: Tisztaságát a 231/2012/EU rendelet (*1) írja elő.

Bentonit: Tisztaságát az 1060/2013/EU végrehajtási rendelet (*2) írja elő.

2017. március 31.

Az agyagos faszén használata a agyagos faszénről szóló vizsgálati jelentésben (SANTE/11267/2016) megfogalmazott következtetésekben és különösen a jelentés I. és II. függelékében meghatározott egyedi feltételekkel összhangban engedélyezett.


(*1)  A Bizottság 231/2012/EU rendelete (2012. március 9.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról (HL L 83., 2012.3.22., 1. o.).

(*2)  A Bizottság 1060/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 29.) a bentonit valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (HL L 289., 2013.10.31., 33. o.).”