28.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 50/42


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/337 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. február 27.)

a kukoricakeményítő-gyártás maradékainak az Amerikai Egyesült Államokból történő behozataláról szóló 1375/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 178. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1375/2007/EK bizottsági rendelet (2) előírásainak célja biztosítani, hogy a kukoricakeményítő-gyártásnak az Amerikai Egyesült Államokból behozott maradékai megfeleljenek a vámtarifa szerinti meghatározásnak. A rendelet I. melléklete tartalmazza az Amerikai Egyesült Államok nedvesőrlési ipara által kiadott megfelelési igazolás mintáját.

(2)

A termelői igazolások beérkezését elismerő és a megfelelési igazolást kiadó vállalat neve megváltozott. Ezért a megfelelési igazoláson szereplő vállalatnevet ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Rendelkezni kell az e rendelet hatálybelépése előtt kiadott igazolások használhatóságáról is.

(4)

Az 1375/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1375/2007/EK rendelet I. mellékletében a „Certificate of Conformity” igazolásminta helyébe az e rendelet mellékletében található igazolásminta lép.

2. cikk

Az 1375/2007/EK rendeletnek megfelelően e rendelet hatálybalépése előtt kiállított igazolások továbbra is érvényesek.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 1375/2007/EK rendelete (2007. november 23.) a kukoricakeményítő-gyártás maradékainak az Amerikai Egyesült Államokból történő behozataláról (HL L 307., 2007.11.24., 5. o.).


MELLÉKLET

Image