25.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 49/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/323 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. január 20.)

a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek kockázatcsökkentési technikáit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (15) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet (2)2016. október 4-én fogadták el és 2016. december 15-én hirdették ki. A rendelet a biztosítékok kellő időben történő, pontos és megfelelően elkülönített cseréjére vonatkozó követelményeket határoz meg azokra az esetekre, amikor a származtatott ügyletek elszámolását nem központi szerződő fél végzi, továbbá számos részletes követelményt tartalmaz a letétnyújtási kötelezettség alóli csoportszinten alkalmazható mentességre vonatkozóan a csoporton belüli ügyletek tekintetében. Az említett követelményeken túlmenően, amennyiben a csoporton belüli két szerződő fél egyike olyan harmadik országban telepedett le, amelyre vonatkozóan még nem állapították meg a 648/2012/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerint az egyenértékűséget, a csoport köteles változó letétet és megfelelően elkülönített alapletétet cserélni minden, ilyen harmadik országban letelepedett leányvállalattal kötött csoporton belüli ügylet esetében. A letéti követelmények aránytalan alkalmazásának megelőzése és az elszámolási kötelezettségre vonatkozó hasonló követelmények figyelembevétele érdekében a felhatalmazáson alapuló rendelet az említett kötelezettség késleltetett bevezetéséről rendelkezik, elegendő időt biztosítva ezáltal az egyenértékűség megállapítását célzó folyamat lezárására, egyidejűleg elkerülve azt, hogy az erőforrásokat nem hatékony megoldást választva harmadik országbeli leányvállalatokat működtető csoportokhoz csoportosítsák.

(2)

Az (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendelet 37. cikkéből hiányzik a csoporton belüli ügyletekre vonatkozó változó letétre alkalmazandó követelmények bevezetését (az alapletétre vonatkozó követelményeket tartalmazó) 36. cikk (2) bekezdésével analóg módon szabályozó rendelkezés. A változó letétre alkalmazandó követelmények bevezetésének ütemezését meghatározó 37. cikket ezért két új bekezdéssel kell kiegészíteni. E bekezdéseknek analóg módon illeszkedniük kell a 36. cikk meglévő (2) és (3) bekezdéseihez, hogy azokban az esetekben, amikor a csoporton belüli ügyletre uniós szervezet és harmadik országbeli szervezet között kerül sor, a rendelet hatálybalépését követően három évig ne legyen szükség változóletét-cserére, ha nincs egyenértékűségi határozat az adott harmadik ország tekintetében. Amennyiben van egyenértékűségi határozat, a követelményeknek vagy négy hónappal az egyenértékűségi határozat hatálybalépését követően vagy az általános menetrend szerint kell alkalmazandóknak lenniük, attól függően, hogy melyik a későbbi.

(3)

Az (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendelet alapját képező, az európai felügyeleti hatóságok által a Bizottságnak 2016. március 8-án benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetben az alapletétre és a változó letétre alkalmazandó követelmények tekintetében ugyanaz a bevezetési időszak szerepelt. A helyesbítés az (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendelet elfogadási eljárásában vétett technikai hiba miatt szükséges: a csoporton belüli ügyletekre vonatkozó változó letétre alkalmazandó követelmények bevezetéséről szóló két bekezdés beillesztése kimaradt.

(4)

Az (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően helyesbíteni kell.

(5)

Az (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendelet 2017. január 4-én hatályba lépett. Az alapletétre és változó letétekre vonatkozó bevezetési időszakok alkalmazása megszakításának elkerülése érdekében e rendeletnek sürgősen és visszamenőleges alkalmazással kell hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendelet 37. cikke a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve, e cikk (4) bekezdése feltételeinek teljesülése esetén a 9. cikk (1) bekezdése, a 10. cikk és a 12. cikk a következőképpen alkalmazandó:

a)

e rendelet hatálybalépését követően három évvel, amennyiben a releváns harmadik ország vonatkozásában nem fogadtak el a 648/2012/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti egyenértékűségi határozatot az említett rendelet 11. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában;

b)

a következő időpontok közül a későbbitől, amennyiben a releváns harmadik ország vonatkozásában elfogadtak a 648/2012/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti egyenértékűségi határozatot az említett rendelet 11. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában:

i.

négy hónappal a releváns harmadik ország vonatkozásában a 648/2012/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerint, az említett rendelet 11. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában elfogadott határozat hatálybalépését követően;

ii.

az (1) bekezdésnek megfelelően meghatározott, alkalmazandó időpont.

(4)   A (3) bekezdésben említett eltérés csak abban az esetben alkalmazandó, ha a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügylet szerződő felei valamennyi következő feltételnek megfelelnek:

a)

az egyik szerződő fél harmadik országban letelepedett és a másik szerződő fél az Unióban letelepedett;

b)

a harmadik országban letelepedett szerződő fél pénzügyi vagy nem pénzügyi szerződő fél;

c)

az Unióban letelepedett szerződő fél a következők egyike:

i.

pénzügyi szerződő fél, nem pénzügyi szerződő fél, pénzügyi holdingtársaság, pénzügyi intézmény vagy megfelelő prudenciális követelmények hatálya alá tartozó kiegészítő szolgáltatásokat végző vállalkozás, és az a) pontban említett harmadik országbeli szerződő fél pénzügyi szerződő fél;

ii.

pénzügyi vagy nem pénzügyi szerződő fél és az a) pontban említett harmadik országbeli szerződő fél nem pénzügyi szerződő fél;

d)

mindkét szerződő fél a 648/2012/EU rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerinti egyazon konszolidált éves beszámolóba teljes körűen bevont;

e)

mindkét szerződő félre megfelelő központosított kockázatértékelési, -mérési és -ellenőrzési eljárások vonatkoznak;

f)

teljesülnek a III. fejezet követelményei.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendelet 2017. január 4-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. január 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. október 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek kockázatcsökkentési technikáit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 340., 2016.12.15., 9. o.).