3.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 29/21


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/185 RENDELETE

(2017. február 2.)

a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke első bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 16. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

A 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet jelentős változásokat ír elő az élelmiszer-ipari vállalkozók és a tagállamok illetékes hatóságai által követendő szabályokban és eljárásokban. Mivel számos szabály és eljárás azonnali alkalmazása bizonyos esetekben nehézségeket okozott volna a gyakorlatban, átmeneti rendelkezések bevezetésére volt szükség.

(2)

Az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK, 853/2004/EK és 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása során nyert tapasztalatokról szóló, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek előterjesztett, 2009. július 28-i bizottsági jelentés (3) (a továbbiakban: jelentés) tényszerűen bemutatja az említett rendeletek végrehajtása kapcsán az érintett szereplők által 2006., 2007. és 2008. során nyert tapasztalatokat és a felmerült nehézségeket.

(3)

A jelentés beszámol az 2076/2005/EK bizottsági rendeletben (4) előírt átmeneti intézkedésekkel kapcsolatos tapasztalatokról is. A jelentés szerint bizonyos élelmiszerek kis mennyiségben, helyi szinten való ellátásával kapcsolatban nehézségek figyelhetők meg és megemlíti, hogy a behozatali feltételek további pontosítására van szükség abban az esetben, amikor uniós szinten harmonizált szabályok hiányában tagállami behozatali szabályok kerülnek alkalmazásra, illetve megállapítja, hogy a mind növényi eredetű termékeket, mind pedig állati eredetű feldogozott termékeket tartalmazó élelmiszerek (összetett élelmiszer-készítmények) behozatalakor mutatkozó válság egyértelművé tette, hogy fokozottan kell ellenőrizni az ilyen termékeket.

(4)

Az 1079/2013/EU bizottsági rendelet (5) az új szabályok és eljárások teljes végrehajtására való zökkenőmentes átállás érdekében a 2016. december 31-ig tartó időszakra átmeneti rendelkezéseket vezetett be. Az átmeneti időszak hosszát a higiéniára vonatkozó szabályozási keretnek a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendeletekben előírt felülvizsgálata figyelembevételével rögzítették.

(5)

Ezenkívül a közelmúltban a Bizottság Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Főigazgatóságának ellenőrei által végzett ellenőrzések során a tagállamok illetékes hatóságaitól és az érintett uniós élelmiszer-ipari ágazatoktól kapott információk rámutatnak arra, hogy e rendelet preambulumában megjelölt végleges intézkedések bevezetéséig szükséges az 1079/2013/EU rendelet egyes átmeneti intézkedéseinek fenntartása.

(6)

A 853/2004/EK rendelet alkalmazásának hatálya nem terjed ki a termelők azon tevékenységére, amikor a gazdaságban levágott baromfi- és nyúlhússal kis mennyiségben, közvetlenül látják el a végső fogyasztót vagy a végső fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítményeket. Az említett intézkedés friss húsra való korlátozása többletterheket róna a kistermelőkre. Az 1079/2013/EK rendelet az ezen termékekkel való közvetlen ellátás esetében ennek megfelelően bizonyos feltételek mellett eltérést tesz lehetővé a 853/2004/EK rendelet alkalmazásától, és nem korlátozza azt a friss húsra. Amíg az állandó jelleggel alkalmazandó eltérések lehetőségét mérlegelik, az említett eltérést fenn kell tartani az e rendeletben meghatározott újabb átmeneti időszak alatt.

(7)

A 853/2004/EK rendelet és a 854/2004/EK rendelet bizonyos szabályokat ír elő az állati eredetű termékek és az összetett élelmiszer-készítmények Unióba való behozatala tekintetében. Az 1079/2013/EU rendelet az említett szabályok közül több tekintetében is eltérést biztosító átmeneti rendelkezéseket állapít meg egyes olyan összetett élelmiszer-készítmények – például a 28/2012/EU bizottsági rendelet (6) 3. cikkének (1) és (3) bekezdésében hivatkozottaktól eltérő összetett élelmiszer-készítmények – esetében, amelyek vonatkozásában még nem állapítottak meg uniós szintű közegészségügyi követelményeket.

(8)

Az agrár-élelmiszer-ipari láncot érintő hatósági ellenőrzésekről szóló rendeletre vonatkozó bizottsági javaslat a rendes jogalkotási eljárási folyamaton belül az elfogadáshoz közeli szakaszban van. Az elfogadást követően a rendelet alkalmazása jogalapot biztosít az összetett élelmiszer-készítményeknek az Unióba történő behozatala tekintetében a kockázatokhoz alkalmazkodó megközelítés alkalmazására. Ezért szükséges további négy évvel meghosszabbítani az átmeneti időszakot, amíg az előzetes az új rendelet várhatóan hatályba lép.

(9)

A 853/2004/EK rendelet és a 854/2004/EK rendelet csak akkor engedélyezi az olyan állati eredetű termékeket kezelő létesítményekből származó élelmiszer behozatalát, amelyekre a 853/2004/EK rendelet III. melléklete nem állapít meg különleges követelményeket, ha összeállításra került a behozatalra jogosult Unión kívüli országok harmonizált jegyzéke és egy közös importbizonyítvány-minta. Az érdekelt felekkel, valamint a tagállami és nem uniós hatóságokkal való konzultációhoz több időre van szükség, figyelembe véve a harmonizált jegyzék és a közös importbizonyítvány-minta lehetséges hatását az említett élelmiszerek behozatalára.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet a 2017. január 1. és 2020. december 31. közötti átmeneti időszakra a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozóan átmeneti intézkedéseket ír elő.

2. cikk

Kis mennyiségű baromfi- és nyúlhús közvetlen értékesítésére vonatkozó eltérés

A 853/2004/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének d) pontjától eltérve az említett rendeletben meghatározott rendelkezések nem alkalmazandók a gazdaságban levágott baromfiból és nyúlfélékből származó hús kis mennyiségben, a termelő által vagy a végső fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítmények által a végső fogyasztó számára történő közvetlen értékesítésére.

3. cikk

Állati eredetű termékeket, valamint növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldogozott termékeket egyaránt tartalmazó élelmiszerek behozatalára vonatkozó közegészségügyi követelményektől való eltérés

(1)   A 853/2004/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az olyan állati eredetű élelmiszerek behozatalára, amelyek tekintetében nem állapítottak meg a behozatallal kapcsolatos harmonizált közegészségügyi követelményeket.

Az ilyen termékek behozatalának meg kell felelnie a behozatal szerinti tagállamban a behozatalokkal szemben támasztott közegészségügyi követelményeknek.

(2)   A 853/2004/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdésétől eltérve a növényi eredetű termékeket és állati eredetű feldogozott termékeket egyaránt tartalmazó, a 28/2012/EU rendelet 3. cikkének (1) és (3) bekezdésében említett termékektől eltérő élelmiszereket behozó élelmiszer-ipari vállalkozások mentesülnek a 853/2004/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében előírt kötelezettségek alól.

Az ilyen termékek behozatalának meg kell felelnie a behozatal szerinti tagállamban a behozatalokkal szemben támasztott közegészségügyi követelményeknek.

4. cikk

Az állati eredetű termékek behozatalára vonatkozó közegészségügyi követelményektől való eltérés

A 854/2004/EK rendelet III. fejezete nem alkalmazandó az olyan állati eredetű élelmiszerek behozatalára, amelyek tekintetében nem állapították meg a behozatallal kapcsolatos harmonizált közegészségügyi feltételeket.

Az ilyen termékek behozatalának meg kell felelnie a behozatal szerinti tagállamban a behozatalokkal szemben támasztott közegészségügyi követelményeknek.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

E rendeletet 2017. január 1-jétől2020. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

(3)  COM(2009) 403 végleges.

(4)  A Bizottság 2005. december 5-i 2076/2005/EK rendelete a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról, valamint a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 338., 2005.12.22., 83. o.).

(5)  A Bizottság 2013. október 31-i 1079/2013/EU rendelete a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (HL L 292., 2013.11.1., 10. o.).

(6)  A Bizottság 2012. január 11-i 28/2012/EU rendelete egyes összetett élelmiszer-készítményeknek az Unióba történő behozatalával és az Unión történő átszállításával kapcsolatos bizonyítványokra vonatkozó követelmények megállapításáról, valamint a 2007/275/EK határozat és az 1162/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 12., 2012.1.14., 1. o.).