17.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 12/26


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/78 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. július 15.)

a gépjárműveknek a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerük tekintetében történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek, valamint a 2015/758/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ilyen rendszereket felhasználók magánéletének és adatainak védelme tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egységes feltételek megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i 2015/758/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (13) bekezdésére és 9. cikkére,

mivel:

(1)

A 2015/758/EU rendelet 2018. március 31-től általánosan kötelezővé teszi a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek beépítését az M1 és N1 kategóriájú új járművekbe.

(2)

A Bizottság (EU) 2017/79 felhatalmazáson alapuló rendelete (2) megállapítja az egyedi műszaki követelményeket és vizsgálati eljárásokat a gépjárműveknek a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerük tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához, valamint a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek mint önálló műszaki egységek EK-típusjóváhagyásához és a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek alkotóelemeinek EK-típusjóváhagyásához.

(3)

A 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) általános keretet állapít meg a gépjárművek EK-típusjóváhagyásához, és meghatározza a jóváhagyási eljárás különböző szakaszaiban érintett összes szereplő szerepeit és feladatait. Ezenkívül meg kell állapítani a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel felszerelt gépjárműveknek, a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszereknek mint önálló műszaki egységeknek és a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek alkotóelemeinek EK-típusjóváhagyására vonatkozó egyedi közigazgatási rendelkezéseket.

(4)

Az EK-típusjóváhagyást szolgáló vizsgálati eljárások egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása és a jóváhagyás kérelmezésének egyszerűsítése érdekében létre kell hozni az adatközlő lapok, az EK-típusbizonyítvány-sablonok és az EK-típusjóváhagyási jel mintáinak szabványos sorozatát.

(5)

A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek ne legyenek visszakövethetők, és folyamatos nyomon követésük ne legyen lehetséges. Ehhez biztosítani kell, hogy a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek rendes működési állapotukban ne legyenek elérhetők kommunikáció céljára, és hogy a belső memóriájukban tárolt adatok az e-segélyhívás kezdeményezése előtt ne legyenek elérhetők a rendszeren kívül semmilyen szervezet számára. A gyártóknak megfelelő biztosítékokkal kell védeniük a rendszer belső memóriájában tárolt adatokat a jogosulatlan hozzáférés és visszaélés ellen.

(6)

A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeren keresztül feldolgozott adatoknak megfelelőnek, relevánsnak és arányosnak kell lenniük azokkal a célokkal, amelyekre a szóban forgó adatokat gyűjtik és feldolgozzák.

(7)

A fogyasztóknak átfogó és megbízható tájékoztatást kell nyújtani a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer működéséről és különösen arról, hogyan történik az adatok feldolgozása és védelme a rendszerben. A fogyasztókat tájékoztatni kell továbbá a magánszolgáltatású segélyhívó szolgálat vagy egyéb, hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások jellemzőiről és funkcióiról, ha a gépjármű fel van ilyennel szerelve.

(8)

Ahhoz, hogy egységes tájékoztatást lehessen nyújtani a fogyasztóknak a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer működéséről, ki kell dolgozni egy olyan sablont a felhasználónak szóló tájékoztatóra, amely tartalmazza a jármű műszaki dokumentációjában biztosítandó minimális információt.

(9)

A járműgyártóknak elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy alkalmazkodjanak a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek jóváhagyása tekintetében előírt műszaki követelményekhez. A tagállamoknak is elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy területükön megvalósítsák az e-segélyhívások megfelelő fogadásához és kezeléséhez szükséges közbiztonsági válaszpontok (KBVP) infrastruktúráját. Ezért e rendelet alkalmazásának kezdete meg kell, hogy egyezzen a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek kötelező alkalmazásának az (EU) 2015/758 rendeletben előírt kezdetével.

(10)

A Bizottság az e rendeletben előírt intézkedésekről a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban egyeztetett az európai adatvédelmi biztossal.

(11)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet közigazgatási rendelkezéseket állapít meg az új járműtípusoknak a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer tekintetében való jóváhagyásához, valamint az e járművekhez tervezett és kialakított, 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszereknek mint önálló műszaki egységeknek és a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek alkotóelemeinek jóváhagyásához.

Emellett egységes feltételeket állapít meg az (EU) 2015/758 rendelet rendelkezéseinek a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszereket felhasználók magánéletének és adatainak védelme tekintetében történő végrehajtására vonatkozóan.

2. cikk

Járművek EK-típusjóváhagyása a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerük tekintetében

(1)   A gyártó a járműnek a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszere tekintetében történő EK-típusjóváhagyására vonatkozó kérelmet a 2007/46/EK irányelv 3. cikkének 29. pontja szerinti jóváhagyó hatósághoz nyújtja be.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kérelmet az I. melléklet 1. részében megadott sablonnak megfelelően kell összeállítani.

(3)   Amennyiben az (EU) 2017/79 felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkében említett műszaki követelmények teljesülnek, a jóváhagyó hatóság megadja az EK-típusjóváhagyást, és kiad egy, a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott rendszerrel összhangban számozott EK-típusbizonyítványt.

A tagállamok ugyanazt a számot nem rendelhetik hozzá más járműtípushoz.

(4)   Az EK-típusbizonyítványt az I. melléklet 2. részében megadott sablonnak megfelelően kell összeállítani.

(5)   A gyártónak a felhasználói kézikönyvben az e rendelet I. mellékletének 3. részében megadott sablont követve tájékoztatást kell adnia a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeren keresztül végzett adatfeldolgozásról.

3. cikk

A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszereknek mint önálló műszaki egységeknek és a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek alkotóelemeinek EK-típusjóváhagyása

(1)   A gyártó a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer mint önálló műszaki egység típusának vagy a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer alkotóeleme típusának EK-típusjóváhagyására vonatkozó kérelmet a 2007/46/EK irányelv 3. cikkének 29. pontja szerinti jóváhagyó hatósághoz nyújtja be.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kérelmet az e rendelet II. mellékletének 1. részében megadott sablonnak megfelelően kell összeállítani.

(3)   Amennyiben alkotóelemek tekintetében az (EU) 2017/79 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkében említett műszaki követelmények, önálló műszaki egységek tekintetében pedig annak 7. cikkében említett műszaki követelmények teljesülnek, a jóváhagyó hatóság megadja az EK-típusjóváhagyást, valamint kiad egy EK-típusbizonyítványt és egy típus-jóváhagyási számot, amelynek követnie kell a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében meghatározott számozási rendszert.

A tagállamok ugyanazt a számot nem rendelhetik hozzá az önálló műszaki egység vagy alkotóelem más típusához.

(4)   Az EK-típusbizonyítványt a II. melléklet 2. részében megadott sablonnak megfelelően kell összeállítani.

4. cikk

Az EK-típusjóváhagyási jel

Minden olyan alkotóelemet és önálló műszaki egységet, amely megfelel egy e rendelet szerint alkotóelemként vagy önálló műszaki egységként jóváhagyott típusnak, a II. melléklet 3. részében megállapított mintának megfelelő EK-típusjóváhagyási jellel kell ellátni.

5. cikk

A magánélet és az adatok védelme

(1)   A gyártónak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer vagy a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer mint önálló műszaki egység rendes működési állapotában ne legyen visszakövethető, és folyamatos nyomon követése ne legyen lehetséges. A gyártónak biztosítania kell továbbá, hogy a szóban forgó rendszer vagy önálló műszaki egység automatikusan és folyamatosan törölje a belső memóriájából az adatokat, és azok az e-segélyhívás kezdeményezése előtt ne legyenek elérhetők a fedélzeti rendszeren vagy önálló műszaki egységen kívül semmilyen szervezet számára.

(2)   A gyártónak az e rendelet I. mellékletének 3. részében megadott sablont követve az (EU) 2015/758 rendelet 6. cikkének (9) bekezdésével összhangban tájékoztatnia kell a jármű tulajdonosát.

(3)   A gyártónak meg kell tennie a szükséges védintézkedéseket (például titkosítási technológiákat kell alkalmaznia) a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer vagy a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer mint önálló műszaki egység belső memóriájában tárolt személyes adatok biztonságának védelme, valamint a megfigyelés és a visszaélés megelőzése érdekében. A szóban forgó intézkedéseknek a kívánt cél elérésére megfelelőnek, azzal szigorúan arányosnak és ahhoz szükségesnek kell lenniük.

6. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. március 31-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 123., 2015.5.19., 77. o.

(2)  A Bizottság 2016. szeptember 12-i (EU) 2017/79 felhatalmazáson alapuló rendelete a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer vonatkozásában a gépjárművek, valamint a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó alkatrészek és önálló műszaki egységek EK-típusjóváhagyására vonatkozó részletes műszaki követelmények és vizsgálati eljárások meghatározásáról, valamint a mentességek és az alkalmazandó szabványok tekintetében az (EU) 2015/758 európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 44. oldalát).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Szakigazgatási dokumentumok gépjárműveknek a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek beépítése tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához

1. RÉSZ

Adatközlő lap

MINTA

…. számú adatközlő lap gépjárműnek a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszere tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretarányban, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben fényképeket nyújtanak be, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az ezen az adatközlő lapon említett rendszer, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek elektronikus vezérlőeszközökkel rendelkeznek, ezek teljesítményére vonatkozóan is kell adatokat szolgáltatni.

0.   ÁLTALÁNOS ADATOK

0.1.   Gyártmány (a gyártó márkaneve): …

0.2.   Típus: …

0.2.1.   Kereskedelmi név vagy nevek, ha van(nak): …

0.3.   Típusazonosító jelölés, ha fel van tüntetve a járművön (1): …

0.3.1.   A jelölés helye: …

0.4.   Jármű-kategória (2): …

0.5.   A gyártó vállalat neve és címe: …

0.8.   Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …

0.9.   A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: …

1.   A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ JELLEMZŐK

1.1.   Egy reprezentatív járműről készült fényképek és/vagy rajzok: …

9.   FELÉPÍTMÉNY

9.1.   A felépítmény típusa (4): …

9.10.   Belső elrendezések

9.10.2.   A kezelőszervek, a visszajelző lámpák és a kijelzők elrendezése és jelölése

9.10.2.1.   A szimbólumok, kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elrendezéséről készült fényképek és/vagy rajzok, amelyek különösen a visszajelző lámpa/kijelző (ha van ilyen) szimbólumát és helyét mutatják, vagy a járművekben utazók olyan kritikus meghibásodás esetén való figyelmeztetése egyéb módjainak leírása, amely lehetetlenné teszi a rendszer számára a 112-es hívószámú e-segélyhívás végrehajtását: …

9.12.2.   A kiegészítő utasbiztonsági rendszerek jellege és elhelyezkedése (jelölje meg: van/nincs/választható)

(L = bal oldal, R = jobb oldal, C = közép)

 

Első légzsák

Oldalsó légzsák

Övelőfeszítő berendezés

Első üléssor

L

C

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Második üléssor (*1)

L

C

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.4.   Az elektromos/elektronikus alkotóelemek rövid ismertetése (amennyiben vannak): …

12.   VEGYES ADATOK

12.8.   e-Segélyhívó rendszer

12.8.1.   Felszerelve: igen/nem (3)

12.8.2.   Műszaki leírás és/vagy vázlatos rajz: …

12.8.3.   A fedélzeti e-segélyhívó rendszer mint önálló műszaki egység típus-jóváhagyási száma (ha van): …

12.8.4.   Önálló műszaki egységként nem jóváhagyott e-segélyhívó rendszer esetében:

12.8.4.1.   részletes leírás, fényképek és/vagy rajzok az e-segélyhívó rendszerről és annak a járművön való elhelyezkedéséről: …

12.8.4.2.   Az e-segélyhívó rendszer fő alkotóelemeinek felsorolása: …

12.8.4.3.   Az összes elektromos csatlakozás vázlata: …

12.8.5.   Harmadik fél szolgáltató által kezelt fedélzeti e-segélyhívó rendszer megléte: igen/nem (3)

12.8.6.   Egyéb, hozzáadott értéket képviselő szolgáltatás megléte: igen/nem (3)

12.8.7.   Nyilatkozat az (EU) 2015/758 rendelet 5. cikkének (8) bekezdésében említett szabványoknak való megfelelésről: igen/nem (3)

Dátum, aláírás

Magyarázó megjegyzések

(1)

Ha a típusazonosító jelölés olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkotóelem vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

(2)

A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. részében meghatározottak szerint.

(3)

A nem kívánt rész törlendő.

(4)

A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének C. részében meghatározott kódokat kell használni.

2. RÉSZ

EK-típusbizonyítvány

MINTA

Méret: A4 (210 × 297 mm)

EK–TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A típusjóváhagyó hatóság bélyegzője

Értesítés a következőről:

EK-típusjóváhagyás megadása(1)

EK-típusjóváhagyás kiterjesztése(1)

EK-típusjóváhagyás elutasitása(1)

EK-típusjóváhagyás visszavonása(1)

egy járműtípusnak a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek beépítése tekintetében való jóváhagyását illetően

tekintettel a legutóbb az (EU) …/… rendelettel módosított (EU) 2015/758 rendeletre.

Az EK-típusjóváhagyás száma: …

A kiterjesztés indoka: …

I. SZAKASZ

0.1.   Gyártmány (a gyártó márkaneve): …

0.2.   Típus: …

0.2.1.   Kereskedelmi név vagy nevek, ha van(nak): …

0.3.   Típusazonosító jelölés, ha fel van tüntetve a járművön (2): …

0.3.1.   A jelölés helye: …

0.4.   Jármű-kategória (3): …

0.5.   A gyártó vállalat neve és címe: …

0.8.   Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …

0.9.   A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: …

II. SZAKASZ

1.   Kiegészítő adatok (adott esetben): lásd a Kiegészítést.

2.   A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: …

3.   A vizsgálati jegyzőkönyv dátuma: …

4.   A vizsgálati jegyzőkönyv száma: …

5.   Megjegyzések (ha vannak): lásd a Kiegészítést.

6.   Hely: …

7.   Dátum: …

8.   Aláírás: …

Csatolmányok:

1.

Információs csomag.

2.

Vizsgálati jegyzőkönyv.

Magyarázó megjegyzések

(1)

A nem kívánt rész törlendő.

(2)

Ha a típusazonosító jelölés olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkotóelem vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

(3)

A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. részében meghatározottak szerint.

Kiegészítés

a … számú EK-típusbizonyítványhoz

1.   Kiegészítő információk

1.1.   A járműbe beszerelt e-segélyhívó rendszer rövid leírása: …

1.2.   Az e-segélyhívó rendszer helye: …

1.3.   Az e-segélyhívó rendszer aktiválásának módja: …

1.4.   Az e-segélyhívó rendszer áramforrása: …

1.5.   A járműbe beszerelt, harmadik fél szolgáltató által kezelt fedélzeti e-segélyhívó rendszer megléte: igen/nem (1)

1.6.   Egyéb, hozzáadott értéket képviselő szolgáltatás megléte: igen/nem (1)

2.   Az (EU) 2015/758 rendeletnek és végrehajtási aktusainak való megfelelés érdekében a járműbe beépített 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer mint önálló műszaki egység/alkotóelem (1) (ha van) típus-jóváhagyási száma: …

3.   Megjegyzések (ha vannak): …

3. RÉSZ

A felhasználóknak szóló tájékoztató sablonja

A járművel együtt átadott műszaki dokumentációnak (felhasználói kézikönyvnek) egyértelmű, átfogó és könnyen hozzáférhető információkat kell tartalmaznia a jármű 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeréről és annak működési módjáról, valamint az adott járműbe esetleg beépített, harmadik fél szolgáltató által támogatott e-segélyhívó rendszerről (TPS rendszer) és egyéb, hozzáadott értéket képviselő szolgáltatásról és azok kiegészítő funkcióiról.

Egyértelműen meg kell határozni a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeren és a harmadik fél szolgáltató által kezelt rendszereken vagy (ha vannak ilyenek) egyéb, hozzáadott értéket képviselő szolgáltatásokon keresztül elvégzett adatfeldolgozás között meglévő különbségeket.

Az adatfeldolgozás céljaival és hozzáadott értékével kapcsolatos félreértések elkerülése érdekében a 112-es hívószámú és a harmadik fél szolgáltató által kezelt rendszerekről – azok használata előtt – külön-külön kell tájékoztatást adni a magánélet és az adatok védelméről.

Ez a sablon a felhasználónak nyújtandó minimális információt határozza meg, amelyet ki lehet egészíteni egyéb megfelelő információkkal, tekintetbe véve az adatgyűjtés és -feldolgozás sajátos körülményeit.

1.   A FEDÉLZETI E-SEGÉLYHÍVÓ RENDSZER LEÍRÁSA

1.1.   A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer, valamint a működésének és funkcióinak áttekintése: …

1.2.   A 112-es hívószámú e-segélyhívó szolgáltatás általános érdekű közszolgáltatás, amely díjmentesen hozzáférhető.

1.3.   A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer alapértelmezetten működésbe lép. Súlyos baleset esetén a járműbe épített érzékelők automatikusan aktiválják. Akkor is automatikusan működésbe lép, ha a jármű fel van szerelve olyan, harmadik fél szolgáltató által kezelt rendszerrel, amely nem működik súlyos baleset esetén.

1.4.   A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszert szükség esetén manuálisan is aktiválni lehet. Utasítások a rendszer manuális aktiválásához: …

1.5.   Olyan kritikus rendszerhiba esetén, amely működésképtelenné tenné a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszert, a járművekben utazók a következő figyelmeztetést kapják: …

2.   TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATFELDOLGOZÁSRÓL

2.1.   A személyes adatok 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeren keresztül történő feldolgozásának meg kell felelnie a 95/46/EK (2) és a 2002/58/EK (3) európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak, közelebbről pedig az adatfeldolgozás alapját a magánszemélyek létfontosságú érdekeinek szükséges védelme kell, hogy alkossa, a 95/46/EK irányelv 7. cikke d) pontjának megfelelően (4).

2.2.   Az ilyen adatok feldolgozására kizárólag a 112-es egységes európai segélyhívó számra kezdeményezett e-segélyhívások kezelése céljából kerül sor.

2.3.   Az adatok típusai és ezen adatok címzettjei

2.3.1.   A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer kizárólag a következő adatokat gyűjtheti és dolgozhatja fel:

Jármű-azonosító szám

Járműtípus (személygépkocsi vagy könnyű haszongépjármű)

A jármű meghajtásának/tárolásának típusa (benzin/dízel/sűrített földgáz (CNG)/propán-bután gáz (LPG)/elektromos/hidrogén)

A jármű utolsó három helymeghatározó és haladásiirány-adata

A rendszer automatikus aktiválásának naplófájlja és időbélyegzője

Kiegészítő adatok (adott esetben): …

2.3.2.   A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer által feldolgozott adatok címzettjei azon országnak – amelynek területén a rendszer éppen található – a hatóságai által kijelölt megfelelő közbiztonsági válaszpontok, amelyek elsőként fogadják és kezelik a 112-es egységes európai segélyhívó számra kezdeményezett e-segélyhívásokat.

Kiegészítő adatok (ha rendelkezésre állnak): …

2.4.   Az adatfeldolgozás részletes szabályai

2.4.1.   A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer úgy van kialakítva, hogy a rendszer memóriájában tárolt adatok az e-segélyhívás kezdeményezése előtt ne legyenek elérhetők a rendszeren kívül.

Kiegészítő észrevételek (ha vannak): …

2.4.2.   A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer úgy van kialakítva, hogy rendes működési állapotában ne legyen visszakövethető, és folyamatos nyomon követése ne legyen lehetséges.

Kiegészítő észrevételek (ha vannak): …

2.4.3.   A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer úgy van kialakítva, hogy a rendszer belső memóriájában tárolt adatok automatikusan és folyamatosan törlődjenek.

2.4.3.1.   A rendszer belső memóriájában folyamatosan felülíródnak a jármű helymeghatározó adatai, hogy a memória mindig legfeljebb a járműnek a rendszer rendes működéséhez elegendő utolsó három naprakész helymeghatározó adatát őrizze meg.

2.4.3.2.   A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerben tárolt tevékenységi adatok naplója csak addig kerül megőrzésre, amíg az az e-segélyhívás kezeléséhez szükséges, de az e-segélyhívás kezdeményezésétől számított 13 óránál semmi esetre sem tovább.

Kiegészítő észrevételek (ha vannak): …

2.5.   Az adatfeldolgozás által érintettek jogai gyakorlásának módozatai

2.5.1.   Az érintettnek (a gépjármű tulajdonosának) jogában áll hozzáférni az adatokhoz, és adott esetben kérni az olyan, rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását, amelyek feldolgozása nem felel meg a 95/46/EK irányelv rendelkezéseinek. Az adatokról tudomást szerző minden harmadik felet értesíteni kell az ezen irányelvvel összhangban végzett szóban forgó helyesbítésről, törlésről vagy zárolásról, hacsak ez lehetetlennek nem bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést nem igényel.

2.5.2.   Az érintettnek joga van panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál, ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása következtében jogai sérültek.

2.5.3.   A hozzáférési kérelmek kezelése tekintetében illetékes kapcsolattartó szolgálat (ha van ilyen): …

3.   TÁJÉKOZTATÁS A HARMADIK FELEK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS AZ EGYÉB, HOZZÁADOTT ÉRTÉKET KÉPVISELŐ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (HA VAN ILYEN)

3.1.   A harmadik fél szolgáltató által kezelt rendszer/hozzáadott értéket képviselő szolgáltatás működésének és funkcióinak leírása: …

3.2.   A személyes adatok harmadik fél szolgáltató által kezelt rendszeren/hozzáadott értéket képviselő szolgáltatáson keresztül történő feldolgozásának meg kell felelnie a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvben foglalt, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak.

3.2.1.   A harmadik fél szolgáltató által kezelt rendszer és/vagy hozzáadott értéket képviselő szolgáltatás használatának és az azon keresztül történő adatfeldolgozásnak a jogalapja: …

3.3.   A harmadik fél szolgáltató által kezelt rendszeren és/vagy hozzáadott értéket képviselő szolgáltatáson keresztül személyes adatokat kizárólag az érintettnek (a gépjármű tulajdonosának vagy tulajdonosainak) a kifejezett hozzájárulásával lehet feldolgozni.

3.4.   A harmadik fél szolgáltató által kezelt rendszeren és/vagy hozzáadott értéket képviselő szolgáltatáson keresztül történő adatfeldolgozás módozatai, beleértve minden szükséges további információt a személyes adatok visszakövethetőségéről, nyomon követéséről és feldolgozásáról: …

3.5.   A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeren kívül harmadik fél szolgáltató által kezelt e-segélyhívást és/vagy egyéb hozzáadott értéket képviselő szolgáltatást nyújtó jármű tulajdonosának jogában áll a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszert választani a harmadik fél szolgáltató által kezelt e-segélyhívó rendszer és az egyéb hozzáadott értéket képviselő szolgáltatás helyett.

3.5.1.   Elérhetőség a harmadik fél szolgáltató által kezelt e-segélyhívó rendszer hatástalanítására szolgáló kérelmek kezeléséhez: …


(*1)  A táblázat szükség szerint kiegészíthető, ha a jármű kettőnél több üléssort tartalmaz, vagy ha több mint három ülés található egymás mellett.

(1)  A nem kívánt rész törlendő.

(2)  A 95/46/EK irányelvet hatályon kívül helyezte a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/697 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) HL L 119., 2016.5.4., 1. o.). A rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).


II. MELLÉKLET

Szakigazgatási dokumentumok 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer mint önálló műszaki egység és 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer alkotóeleme EK-típusjóváhagyásához

1. RÉSZ

Adatközlő lap

MINTA

… számú adatközlő lap 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer mint önálló műszaki egység vagy 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer alkotóeleme (3) EK-típusjóváhagyásához

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretarányban, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben fényképeket nyújtanak be, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az ezen az adatközlő lapon említett önálló műszaki egység vagy alkotóelem elektronikus vezérlőeszközökkel rendelkezik, ezek teljesítményére vonatkozóan is kell adatokat szolgáltatni.

0.   ÁLTALÁNOS ADATOK

0.1.   Gyártmány (a gyártó márkaneve): …

0.2.   Típus: …

0.3.   Típusazonosító jelölések, amennyiben fel vannak tüntetve az önálló műszaki egységen (1): …

0.3.1.   A jelölés helye: …

0.4.   Önálló műszaki egység esetében, a járműkategória (2), amelybe szánják: …

0.5.   A gyártó vállalat neve és címe: …

0.7.   Az EK-típusjóváhagyási jel helye és rögzítésének módja: …

0.9.   A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: …

12.8.   e-Segélyhívó rendszer

12.8.2.   Műszaki leírás és/vagy vázlatos rajz: …

12.8.3.1.   Az önálló műszaki egység vagy alkotóelem azonosítását lehetővé tevő, kellő részletességű és megfelelő méretarányú fényképek és/vagy rajzok. A rajzokon meg kell jelölni az önálló műszaki egység vagy alkotóelem járművön belül tervezett helyét, és azt, hogy hol kívánják elhelyezni az önálló műszaki egység vagy alkotóelem EK-típusjóváhagyási jelét: …

12.8.3.1.1.   A járműbe történő beszerelésre vonatkozó utasítások, köztük a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer alkotóelemének helye és tájolása: …

12.8.3.1.2.   A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer mint önálló műszaki egység járműbe való beszerelésének helye és rögzítésének módja: …

12.8.3.2.   Az önálló műszaki egység vagy alkotóelem fő alkotórészeinek felsorolása: …

12.8.7.   Nyilatkozat az (EU) 2015/758 rendelet 5. cikkének (8) bekezdésében említett szabványoknak való megfelelésről: igen/nem (3)

Magyarázó megjegyzések

(1)

Ha a típusazonosító jelölés olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkotóelem vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

(2)

A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. szakaszában meghatározottak szerint.

(3)

A nem kívánt rész törlendő.

2. RÉSZ

EK-típusbizonyítvány

MINTA

Méret: A4 (210 × 297 mm)

EK–TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A típusjóváhagyó hatóság bélyegzője

Értesítés a következőről:

EK-típusjóváhagyás megadása (1)

EK-típusjóváhagyás kiterjesztése (1)

EK-típusjóváhagyás elutasítása (1)

EK-típusjóváhagyás visszavonása (1)

112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer mint onálló műszaki egység/112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer alkotóeleme (1) jóváhagyását illetően

tekintettel az (EU) 2015/758 rendeletre.

Az EK-típusjóváhagyás száma: …

A kiterjesztés indoka: …

I. SZAKASZ

0.1.   Gyártmány (a gyártó márkaneve): …

0.2.   Típus: …

0.3.   Típusazonosító jelölések, amennyiben fel vannak tüntetve az önálló műszaki egységen/alkotóelemen (2): …

0.3.1.   A jelölés helye: …

0.4.   Önálló műszaki egység esetében, a járműkategória (3), amelybe szánják: …

0.5.   Gyártó neve és címe: …

0.7.   Az EK-típusjóváhagyási jel helye és rögzítésének módja: …

0.9.   A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe: …

II. SZAKASZ

1.   Kiegészítő adatok (adott esetben): lásd a Kiegészítést.

2.   A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: …

3.   A vizsgálati jegyzőkönyv dátuma: …

4.   A vizsgálati jegyzőkönyv száma: …

5.   Megjegyzések (ha vannak): lásd a Kiegészítést.

6.   Hely: …

7.   Dátum: …

8.   Aláírás: …

Csatolmányok:

1.

Információs csomag.

2.

Vizsgálati jegyzőkönyv.

Kiegészítés

a … számú EK-típusbizonyítványhoz

1.   Kiegészítő információk

1.1.   A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer mint önálló műszaki egység/112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer alkotóelemének rövid leírása (3): …

1.1.1.   A járműbe történő beszerelésre vonatkozó utasítások, köztük a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer alkotóelemének helye és tájolása: …

1.1.2.   Példa a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeren mint önálló műszaki egységen/112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer alkotóelemén (3) elhelyezett EK-típusjóváhagyási jelre: …

1.2.   Az e-segélyhívó rendszer mint önálló műszaki egység járműbe való beszerelésének helye és rögzítésének módja: …

1.3.   Az aktiválás módja: …

1.4.   Áramforrás: …

2.   A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer alkotóeleme megfelel az (EU) 2017/79 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. mellékletében megállapított műszaki követelményeknek. Emellett a következőkben megállapított műszaki követelményeknek is megfelel:

2.1.   Az (EU) 2017/79 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet IV. melléklete: igen/nem (3)

2.2.   Az (EU) 2017/79 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet VI. melléklete: igen/nem (3)

2.3.   Az (EU) 2017/79 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet VII. melléklete: igen/nem (3)

3.   Megjegyzések (ha vannak): …

3. RÉSZ

Önálló műszaki egységek/alkotóelemek EK-típusjóváhagyási jele

1.   Az alkotóelemek és önálló műszaki egységek EK-típusjóváhagyási jele az alábbiakból áll:

1.1.   Egy négyszög és benne egy kis „e” betű, amelyet az alkotóelemre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó EK-típusjóváhagyást kiadó tagállam egyedi azonosító száma követ:

1

Németország esetében

12

Ausztria esetében

26

Szlovénia esetében

2

Franciaország esetében

13

Luxemburg esetében

27

Szlovákia esetében

3

Olaszország esetében

17

Finnország esetében

29

Észtország esetében

4

Hollandia esetében

18

Dánia esetében

32

Lettország esetében

5

Svédország esetében

19

Románia esetében

34

Bulgária esetében

6

Belgium esetében

20

Lengyelország esetében

36

Litvánia esetében

7

Magyarország esetében

21

Portugália esetében

49

Ciprus esetében

8

a Cseh Köztársaság esetében

23

Görögország esetében

50

Málta esetében

9

Spanyolország esetében

24

Írország esetében

 

 

11

az Egyesült Királyság esetében

25

Horvátország esetében

 

 

1.2.   A téglalap közelében a típus-jóváhagyási szám 4. szakaszában foglalt „alap-jóváhagyási szám”, amelyet az ezen rendelethez rendelt sorszámot jelölő két számjegy előz meg. A sorszám jelenleg a „00”.

1.3.   112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer mint önálló műszaki egység esetében a négyszög közelében, a sorszám előtt fel kell tüntetni az „ECALL” jelet.

2.   Az EK-típusjóváhagyási jelet úgy kell a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer mint önálló műszaki egység vagy a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer alkotóeleme fő részén feltűntetni, hogy az eltávolíthatatlan és jól olvasható legyen.

3.   Az 1. ábrán és a 2. ábrán a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszereknek mint önálló műszaki egységeknek és a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek alkotóelemeinek EK-típusjóváhagyási jelére látható példa.

1. ábra

Példa 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer mint önálló műszaki egység EK-típusjóváhagyási jelére

Image

Magyarázó megjegyzés

Jelmagyarázat

Az önálló műszaki egységre vonatkozó EK-típusjóváhagyást Bulgária adta meg a 0046-os számon. Az első két számjegy (00) azt jelzi, hogy az önálló műszaki egységet e rendeletnek megfelelően hagyták jóvá.

2. ábra

Példa 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer alkotóelemeinek EK-típusjóváhagyási jelére

Image

Magyarázó megjegyzés

Jelmagyarázat

Az alkotóelemre vonatkozó EK-típusjóváhagyást Németország adta meg a 00026-os számon. Az első két számjegy (00) azt jelzi, hogy az alkotóelemet e rendeletnek megfelelően hagyták jóvá.


(1)  A nem kívánt rész törlendő.

(2)  Ha a típusazonosító jelölés olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkotóelem vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

(3)  A nem kívánt rész törlendő.