1.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/115


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/164 IRÁNYELVE

(2017. január 31.)

a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek negyedik listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK és a 2009/161/EK bizottsági irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelvre (1) (a továbbiakban: 98/24/EK irányelv) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 98/24/EK irányelv értelmében a Bizottság a munkavállalóknak a veszélyes vegyi anyagoknak való kitettségből fakadó kockázatokkal szembeni védelme érdekében indikatív foglalkozási expozíciós határértékek formájában uniós célkitűzésekre tesz javaslatot, amelyeket uniós szinten kell megállapítani.

(2)

A 98/24/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy a 89/391/EGK tanácsi irányelv (2) 17. cikkében meghatározott eljárással összhangban lévő intézkedések révén, a mérési technikák hozzáférhetőségének figyelembevételével megállapítsa, illetve felülvizsgálja az indikatív foglalkozási expozíciós határértékeket.

(3)

A Bizottságot e feladatának elvégzésében a 2014/113/EU bizottsági határozattal (3) létrehozott, foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság segíti.

(4)

A 98/24/EK irányelv szerint „foglalkozási expozíciós határérték” más meghatározás hiányában a munkavállaló légzési zónáján belül a levegőben előforduló vegyi anyag idővel súlyozott koncentrációátlagának meghatározott referenciaidőre vonatkoztatott határértéke.

(5)

Az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek olyan, az egészséget érintő foglalkozási expozíciós határértékek, amelyeket a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság állapít meg az elérhető legújabb tudományos adatok alapján, és a Bizottság fogad el, a mérési technikák hozzáférhetőségének figyelembevételével. Ezek olyan küszöbértékek, amelyek alatt általában semelyik vegyi anyag nem fejt ki kedvezőtlen hatást, ha a munkában töltött idő alatt rövid ideig tartó vagy napi expozícióról van szó. Uniós célértékekként arra szolgálnak, hogy a munkáltatókat segítsék a kockázatok meghatározásában és értékelésében, valamint a 98/24/EK irányelvnek megfelelő megelőző és védintézkedések megtételében.

(6)

A foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság ajánlásaival összhangban az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek meghatározása nyolc órás idővel súlyozott átlagnak megfelelő referenciaidőre vonatkoztatottan (hosszú távú expozíciós határértékek), bizonyos vegyi anyagokat illetően pedig a rövid távú expozícióból származó hatások figyelembevétele érdekében rövidebb, általában tizenöt perccel súlyozott átlagnak megfelelő referenciaidőre vonatkoztatottan (rövid távú expozíciós határértékek) történik.

(7)

A tagállamoknak nemzeti foglalkozási expozíciós határértéket kell bevezetniük minden olyan vegyi anyagra vonatkozóan, amely tekintetében indikatív foglalkozási expozíciós határérték uniós szintű meghatározására került sor. A nemzeti foglalkozási expozíciós határérték nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelő meghatározásakor figyelembe kell venniük az uniós határértéket.

(8)

Az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek fontos részét képezik a munkavállalók veszélyes vegyi anyagoknak való kitettségből fakadó egészségi kockázatokkal szembeni védelmére vonatkozó általános rendelkezéseknek.

(9)

A 98/24/EK irányelv 3. cikke alapján a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság értékelte az ezen irányelv mellékletében szereplő táblázat harmincegy sorában felsorolt vegyi anyagok egészségre való hatása és a foglalkozási kitettség szintje közötti kapcsolatot, és valamennyi említett vegyi anyag tekintetében a belélegzésen keresztüli expozíciós út tekintetében nyolc órás idővel súlyozott átlagnak megfelelő referenciaidőre vonatkoztatottan javasolt indikatív foglalkozási expozíciós határértéket. Ezen irányelv mellékletében tehát helyénvaló az összes említett vegyi anyagra vonatkozóan hosszú távú expozíciós határértékeket megállapítani.

(10)

Az említett vegyi anyagok némelyikét illetően a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság javasolta ezenkívül rövidebb időszakra vonatkozó határértékek megállapítását és/vagy a „bőr” megjegyzés beillesztését is.

(11)

E vegyi anyagok közül négy – a nitrogén-monoxid, a kalcium-dihidroxid, a lítium-hidrid és az ecetsav – jelenleg szerepel a 91/322/EGK bizottsági irányelv (4) mellékletében.

(12)

Az említett vegyi anyagok egyike, az 1,4-diklór-benzol jelenleg szerepel a 2000/39/EK bizottsági irányelv (5) mellékletében.

(13)

Egy másik, a biszfenol-A jelenleg szerepel a 2009/161/EU bizottsági irányelv (6) mellékletében.

(14)

A foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság ezen anyagok tekintetében új indikatív foglalkozási expozíciós határértékek meghatározását javasolta. Ezért az említett hat veszi anyagra vonatkozó módosított határértékeket helyénvaló felvenni ezen irányelv mellékletébe, és a rájuk vonatkozó bejegyzéseket helyénvaló elhagyni a 91/322/EGK, a 2000/39/EK és a 2009/161/EU irányelv mellékletéből.

(15)

Az ezen irányelv mellékletének harmincegy bejegyzésében felsorolt vegyi anyagok egyikére, az akrilsavra vonatkozóan a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság rövid távú expozíciós határértéket javasolt, egyperces referenciaidőre vonatkozóan. Ezen irányelv mellékletében tehát helyénvaló e vegyi anyagra vonatkozóan ilyen rövid távú expozíciós határértéket megállapítani.

(16)

Bizonyos anyagok esetében a lehető legjobb védelem biztosítása érdekében figyelembe kell venni a bőrön keresztül történő felszívódás lehetőségét is. Az ezen irányelv mellékletének harmincegy bejegyzésében felsorolt vegyi anyagok közül a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság a következőkkel kapcsolatban állapította meg a bőrön keresztüli jelentős felszívódás lehetőségét: glicerin-trinitrát, tetraklór-metán (szén-tetraklorid), hidrogén-cianid, metilén-klorid, nitroetán, 1,4-diklór-benzol, metil-formiát, tetraklór-etilén, nátrium-cianid és kálium-cianid. Ezért helyénvaló ezen irányelv mellékletébe olyan megjegyzéseket foglalni e vegyi anyagokra vonatkozóan, az indikatív foglalkozási expozíciós határértékeken kívül, amelyek jelzik a bőrön keresztüli jelentős felszívódás lehetőségét.

(17)

A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság (7), amellyel a 98/24/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján konzultációt folytattak, elismerte, hogy a nitrogén-monoxidra és a nitrogén-dioxidra vonatkozóan a föld alatti bányászat és alagútfúrás esetében, valamint a szénmonoxidra vonatkozóan a föld alatti bányászat esetében kétségek merülnek fel a javasolt indikatív foglalkozási expozíciós határértékek műszaki megvalósíthatóságával kapcsolatban. A bizottság azt is elismerte, hogy jelenleg kihívást jelent az olyan mérési módszerek elérhetősége, amelyeket használni lehetne a javasolt határértékeknek való megfelelés kimutatására a föld alatti bányászati és alagútfúrási környezetben. Ezért helyénvaló ezen irányelv mellékletében átmeneti időszakot meghatározni a tagállamok számára a nitrogén-monoxidra, nitrogén-dioxidra és szénmonoxidra vonatkozó határértékeknek a föld alatti bányászat és alagútfúrás terén való betartása tekintetében, és lehetőséget teremteni a Bizottság számára, hogy az átmeneti időszak lejárta előtt áttekintse az említett kérdéseket. Az említett átmeneti időszak folyamán az ezen irányelv mellékletében meghatározott határértékek alkalmazása helyett a tagállamok továbbra is alkalmazhatják a már meglévő határértékeket.

(18)

A tagállamok és a Bizottság magyarázó dokumentumokról szóló 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatának (8) megfelelően a tagállamok vállalták, hogy indokolt esetben az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez az irányelv egyes elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszköz megfelelő részei közötti kapcsolatot magyarázó egy vagy több dokumentumot mellékelnek.

(19)

Ezen irányelv tekintetében a Bizottság indokoltnak tekinti e dokumentumok olyan táblázatos formában való megküldését, amely mutatja a nemzeti intézkedések és ezen irányelv közötti kapcsolatot, tekintettel arra, hogy néhány anyag tekintetében már létezik a nemzeti jogrendszerben nemzeti foglalkozási expozíciós határérték, valamint arra, hogy nemzeti szinten változatos és műszaki jellegű jogi eszközök létezhetnek a foglalkozási expozíciós határértékek meghatározására.

(20)

A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság 2014. november 27-én és 2015. május 21-én terjesztette elő véleményét.

(21)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 89/391/EK irányelv 17. cikkében létrehozott műszaki fejlődési bizottság véleményével.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv létrehozza a mellékletben felsorolt vegyi anyagokra vonatkozó uniós indikatív foglalkozási expozíciós határértékek negyedik listáját.

2. cikk

A tagállamok az uniós határértékek figyelembevételével megállapítják a mellékletben felsorolt vegyi anyagok nemzeti foglalkozási expozíciós határértékét.

3. cikk

A 91/322/EGK irányelv mellékletében az ecetsavra, a kalcium-dioxidra, a lítium-hidridre és a nitrogén-monoxidra vonatkozó információkat 2018. augusztus 21-i hatállyal el kell hagyni, a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjára is figyelemmel.

4. cikk

A 2000/39/EK irányelv mellékletében az 1,4-diklór-benzolra vonatkozó információkat 2018. augusztus 21-i hatállyal el kell hagyni.

5. cikk

A 2009/161/EU irányelv mellékletében a biszfenol-A-ra vonatkozó információkat 2018. augusztus 21-i hatállyal el kell hagyni.

6. cikk

(1)   A föld alatti bányászat és az alagútfúrás terén a tagállamok legkésőbb 2023. augusztus 21-ig tartó átmeneti időszakot kapnak a nitrogén-monoxidra, a nitrogén-dioxidra és a szénmonoxidra vonatkozó határértékek tekintetében.

(2)   Az (1) bekezdésben említett átmeneti időszak alatt a tagállamok, a mellékletben meghatározott határértékek alkalmazása helyett továbbra is alkalmazhatják a következőket:

a)

a nitrogén-monoxidra vonatkozóan: a 91/322/EGK irányelv mellékletének megfelelően megállapított létező határértékeket;

b)

a nitrogén-dioxidra és a szénmonoxidra vonatkozóan: a 2017. február 1-jén hatályban lévő nemzeti határértékeket.

7. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2018. augusztus 21-ig megfeleljenek.

E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára, és az értesítéshez egy vagy több, az ezen irányelv egyes elemei és a rendelkezések közötti kapcsolatot bemutató magyarázó dokumentumot mellékelnek.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

8. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

9. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. január 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 131., 1998.5.5., 11. o.

(2)  A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2014. március 3-i 2014/113/EU határozata a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság létrehozásáról és a 95/320/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 62., 2014.3.4., 18. o.)

(4)  A Bizottság 1991. május 29-i 91/322/EGK irányelve a munkájuk során vegyszerekkel, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 80/1107/EGK tanácsi irányelv végrehajtása céljából javasolt határértékek megállapításáról (HL L 177., 1991.7.5., 22. o.).

(5)  A Bizottság 2000. június 8-i 2000/39/EK irányelve a Tanács a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról (HL L 142., 2000.6.16., 47. o.).

(6)  A Bizottság 2009. december 17-i 2009/161/EU irányelve a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról (HL L 338., 2009.12.19., 87. o.).

(7)  A Tanács 2003. július 22-i 2003/C-218/01 határozata a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság létrehozásáról (HL C 218., 2003.9.13., 1. o.)

(8)  HL C 369., 2011.12.17., 14. o.


MELLÉKLET

EK-szám (1)

CAS-szám (2)

A VEGYI ANYAG NEVE

HATÁRÉRTÉKEK

Megjegyzés (3)

8 óra (4)

Rövid távon (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

Mangán és szervetlen mangánvegyületek

(mangánban kifejezve)

0,2 (8)

0,05 (9)

200-240-8

55-63-0

Glicerin-trinitrát

0 095

0,01

0,19

0,02

bőr

200-262-8

56-23-5

Szén-tetraklorid; Tetraklór-metán

6,4

1

32

5

bőr

200-521-5

61-82-5

Amitrol

0,2

200-580-7

64-19-7

Ecetsav

25

10

50

20

200-821-6

74-90-8

Hidrogén-cianid

(cianidban kifejezve)

1

0,9

5

4,5

bőr

200-838-9

75-09-2

Metilén-klorid; Diklór-metán

353

100

706

200

bőr

200-864-0

75-35-4

Vinilidén-klorid; 1,1-diklóretilén

8

2

20

5

201-083-8

78-10-4

Tetraetil-ortoszilikát

44

5

201-177-9

79-10-7

Akrilsav; Prop-2-énsav

29

10

59 (10)

20 (10)

201-188-9

79-24-3

Nitroetán

62

20

312

100

bőr

201-245-8

80-05-7

Biszfenol-A; 4,4′-izopropilidén-difenol

2 (8)

202-981-2

101-84-8

Difenil-éter

7

1

14

2

203-234-3

104-76-7

2-etilhexán-1-ol

5,4

1

203-400-5

106-46-7

1,4-diklór-benzol; p-diklór-benzol

12

2

60

10

bőr

203-453-4

107-02-8

Akrolein; Akrilaldehid; Prop-2-enal

0,05

0,02

0,12

0,05

203-481-7

107-31-3

Metil-formiát

125

50

250

100

bőr

203-788-6

110-65-6

But-2-in-1,4-diol

0,5

204-825-9

127-18-4

Tetraklór-etilén

138

20

275

40

bőr

205-500-4

141-78-6

Etil-acetát

734

200

1 468

400

205-599-4

143-33-9

Nátrium-cianid

(cianidban kifejezve)

1

5

bőr

205-792-3

151-50-8

Kálium-cianid

(cianidban kifejezve)

1

5

bőr

207-069-8

431-03-8

Diacetil; Bután-dion

0,07

0,02

0,36

0,1

211-128-3

630-08-0

Szén-monoxid

23

20

117

100

215-137-3

1305-62-0

Kalcium-dihidroxid

1 (9)

4 (9)

215-138-9

1305-78-8

Kalcium-oxid

1 (9)

4 (9)

231-195-2

7446-09-5

Kén-dioxid

1,3

0,5

2,7

1

231-484-3

7580-67-8

Lítium-hidrid

0,02 (8)

233-271-0

10102-43-9

Nitrogén-monoxid

2,5

2

233-272-6

10102-44-0

Nitrogén-dioxid

0,96

0,5

1,91

1

262-967-7

61788-32-7

Terfenil, hidrogénezett

19

2

48

5


(1)  

EK-szám: Európai Közösségi (EK-) szám, az anyag Európai Unión belüli azonosító száma.

(2)  

CAS-szám: A Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat (Chemical Abstract Service) által adott nyilvántartási szám.

(3)  A foglalkozási expozíciós határértékhez rendelt „bőr” megjegyzés a bőrön keresztüli jelentős felszívódás lehetőségét jelöli.

(4)  Nyolcórás referenciaidőre vonatkoztatott idővel súlyozott mért vagy számított átlag (TWA).

(5)  Rövid idejű expozíciós határérték (STEL). Olyan határérték, amely felett nem fordulhat elő expozíció, és amely 15 perces időtartamra vonatkozik, ha másképpen nem határozzák meg.

(6)  

mg/m3 : milligramm per köbméter levegő A gáz vagy gőz állapotú vegyi anyagokra vonatkozóan a határérték 20 °C-on és 101,3 kPa-on kifejezve.

(7)  

ppm: milliomod rész levegő térfogatra (ml/m3).

(8)  Belélegezhető frakció.

(9)  Respirábilis frakció.

(10)  Rövid távú expozíciós határérték egyperces referenciaidőre vonatkozóan.