21.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/10


A TANÁCS (EU) 2017/2409 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. december 18.)

az Észak-Svédország egyes területein található háztartások és szolgáltató társaságok által felhasznált villamos energiára vonatkozó kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának Svédország számára, a 2003/96/EK irányelv 19. cikkének megfelelően történő engedélyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2012/47/EU tanácsi végrehajtási határozat (2) a 2003/96/EK irányelv 19. cikke alapján engedélyezte Svédország számára, hogy 2017. december 31-ig kedvezményes jövedékiadó-mértéket alkalmazzon az Észak-Svédország egyes területein található háztartások és szolgáltató társaságok (a továbbiakban: a kedvezményezettek) által felhasznált villamos energiára.

(2)

2017. május 10-én kelt levelében Svédország engedélyt kért arra, hogy további hatéves időtartamra, 2023. december 31-ig kedvezményes jövedékiadó-mértéket alkalmazhasson a kedvezményezettek által felhasznált villamos energiára. A kedvezmény tervezett maximális mértéke 96 SEK/MWh. 2017. szeptember 1-jén kelt levelében Svédország további információkat és magyarázatokat küldött.

(3)

Az érintett földrajzi területeken a fűtési költségek a hosszabb fűtési szezon miatt átlagosan 30 %-kal magasabbak, mint az ország többi részén. A kedvezményezettek által felhasznált villamos energia költségeinek csökkentése ezért mérsékli az Észak-Svédországban, illetve az ország többi részén élő fogyasztók általános fűtési költségei közötti különbséget. Az intézkedés ezért hozzájárul a regionális és kohéziós szakpolitikai célkitűzések teljesítéséhez. Az adókedvezmény nem haladhatja meg a fogyasztók által az érintett földrajzi területeken viselt fűtési egységártöbblet kompenzálásához szükséges mértéket.

(4)

A kedvezményes jövedékiadó-mértéknek meg kell haladnia a 2003/96/EK irányelv 10. cikkében előírt minimum mértéket.

(5)

Tekintettel a kedvezménnyel érintett területek távoli elhelyezkedésére és arra, hogy a kedvezmény nem haladhatja meg az észak-svédországi fűtési többletköltségeket, továbbá arra, hogy az intézkedés a háztartásokra és a szolgáltató társaságokra korlátozódik, az intézkedés várhatóan nem eredményezi a verseny jelentős torzulását vagy a tagállamok közötti kereskedelem megváltozását.

(6)

Az intézkedés ezért a belső piac megfelelő működése és a tisztességes verseny biztosítása szempontjából elfogadható. Az intézkedés összeegyeztethető az Unió egészségügyi, környezetvédelmi, energiaügyi és közlekedési szakpolitikájával is.

(7)

A 2003/96/EK irányelv 19. cikkének (2) bekezdésére tekintettel az említett cikk alapján megadott engedélyeket szigorú időkerethez kell kötni. Annak érdekében, hogy a kedvezményezettek számára megfelelő bizonyosságot lehessen nyújtani, az engedélyt hat évre kell megadni. Ez a határozat nem érinti az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alkalmazását.

(8)

A 2012/47/EU határozat értelmében megadott engedélynek továbbra is alkalmazandónak kell lennie, hogy az említett határozat hatályának lejárta és e határozat hatálybalépése között ne támadjon időbeli szakadás,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Svédország engedélyt kap arra, hogy kedvezményes jövedékiadó-mértéket alkalmazzon a mellékletben felsorolt településeken található háztartások és szolgáltató társaságok által felhasznált villamos energiára.

Ezen, a villamos energiára vonatkozó általános nemzeti jövedékiadó-mértékhez képest nyújtott kedvezmény nem haladhatja meg a Svédország többi részéhez viszonyítva az északi elhelyezkedés miatt jelentkező fűtési többletköltség kompenzálásához szükséges mértéket, és nem haladhatja meg a 96 SEK/MWh-t.

(2)   A kedvezményes adómértéknek meg kell felelnie a 2003/96/EK irányelv által előírt követelményeknek és különösen az említett irányelv 10. cikkében előírt minimum adómértéknek.

2. cikk

Ez a határozat a róla szóló értesítés napján lép hatályba.

Ez a határozat 2018. január 1-jétől2023. december 31-ig alkalmazandó.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Svéd Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. SIMSON


(1)  HL L 283., 2003.10.31., 51. o.

(2)  A Tanács 2012/47/EU végrehajtási határozata (2012. január 24.) Svédország részére kedvezményes adómérték alkalmazásának az Észak-Svédország egyes területein található háztartások és szolgáltató társaságok által felhasznált villamos energia tekintetében, a 2003/96/EK irányelv 19. cikkének megfelelően történő engedélyezéséről (HL L 26., 2012.1.28., 33. o.).


MELLÉKLET

Régió

Település

Norrbottens län

Minden település

Västerbottens län

Minden település

Jämtlands län

Minden település

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Dalarnas län

Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby