28.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/89


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2198 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. november 27.)

az afrikai sertéspestis lengyelországi előfordulásával összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről

(az értesítés a C(2017) 8039. számú dokumentummal történt)

(Csak a lengyel nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állategészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az afrikai sertéspestis a házisertéseket és a vaddisznókat sújtó fertőző vírusos betegség, amely súlyosan érintheti a sertéstenyésztés jövedelmezőségét, megzavarva az Unión belüli kereskedelmet és a harmadik országokba irányuló exportot.

(2)

Az afrikai sertéspestis kitörése esetén fennáll a veszély, hogy a kórokozó más sertéstenyésztő gazdaságokra, illetve vaddisznókra is átterjed. Ennek következtében – az élő sertések vagy az azokból előállított termékek kereskedelme révén – átterjedhet egyik tagállamból a másikba, vagy harmadik országokba is.

(3)

A 2002/60/EK tanácsi irányelv (3) az Unió területén alkalmazandó minimumintézkedéseket határoz meg az afrikai sertéspestis elleni védekezés érdekében. A 2002/60/EK irányelv 15. cikke előírja, hogy ki kell jelölni a fertőzött területet, amint megállapítást nyert, hogy az afrikai sertéspestis egy vagy több esetben vaddisznót fertőzött.

(4)

Lengyelország tájékoztatta a Bizottságot az ország területén jelenleg az afrikai sertéspestissel kapcsolatban fennálló helyzetről, és a 2002/60/EK irányelv 15. cikke értelmében kijelölte a fertőzött területet, ahol az irányelv 15. cikkében említett intézkedések alkalmazandók.

(5)

Az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarásának megelőzése, valamint a harmadik országok által felállított indokolatlan kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében az érintett tagállammal együttműködve uniós szinten meg kell határozni, hogy Lengyelországban mely terület minősül afrikai sertéspestissel fertőzött területnek.

(6)

Ennek megfelelően a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának üléséig e határozat mellékletében fel kell tüntetni a Lengyelországban kijelölt fertőzött területet, és meg kell határozni a regionalizáció időtartamát.

(7)

Ezt a határozatot a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának következő ülésén felül kell vizsgálni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Lengyelország gondoskodik arról, hogy a 2002/60/EK irányelv 15. cikkének megfelelően kijelölt fertőzött terület magában foglalja legalább az e határozat mellékletében fertőzöttként meghatározott területeket.

2. cikk

Ezt a határozatot 2017. december 15-ig kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Lengyel Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 27-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  A Tanács 2002/60/EK irányelve (2002. június 27.) az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/119/EGK irányelv módosításáról (HL L 192., 2002.7.20., 27. o.).


MELLÉKLET

A Lengyelország területén fertőzöttnek nyilvánított, az 1. cikkben említett területek

Az alkalmazási időszak vége

Brochow, Kampinos, Leoncin, Leszno, Stare Babice, Izabelin, Czosnow gmina, Lomianki (obszar wiejski) és Lomianki (miasto)

2017. december 15.