17.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 266/19


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1870 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. október 16.)

az elektronikus számlázásra vonatkozó európai szabvány hivatkozási számának és a szintaxisok listájának a 2014/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint történő közzétételéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról szóló 2014. április 16-i 2014/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére és 11. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/55/EU irányelv célkitűzése az elektronikus számlázás elterjedésének előmozdítása a közbeszerzés területén a szemantikus átjárhatóság biztosítása és a jogbiztonság javítása révén. Az elektronikus számlázás előnyei a számla keletkeztetésének, küldésének, átadásának, fogadásának és feldolgozásának teljesen automatizálttá tételével maximalizálhatóak. Ezen előnyök érvényesülését a belső piacon az elektronikus számlázásra vonatkozó közös európai szabvány alkalmazása, valamint egy korlátozott számú szintaxisból álló lista meghatározása garantálhatja.

(2)

A 2014/55/EU irányelv 3. cikke szerint a Bizottság felkérte az európai szabványügyi szervezeteket az elektronikus számlázásra vonatkozó európai szabvány és a kapcsolódó követelmények kidolgozására, amelyek között a legfontosabb a 2014. december 10-i C(2014) 7912 final (2) szabványosítási felkérésen alapuló szintaxislista.

(3)

2017. június 28-án az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) kiadta az „EN 16931-1:2017, Elektronikus számlázás – 1. rész: Az elektronikus számla minimális adattartalmának szemantikai adatmodellje” európai szabványt és a „CEN/TS 16931-2:2017, Elektronikus számlázás – 2. rész: az EN 16931-1 szabványnak megfelelő szintaxisok listája a CEN osztályozási rendszere szerint” szintaxislistát.

(4)

A CEN által kidolgozott, az elektronikus számlázásra vonatkozó európai szabvány végrehajtásának támogatását célzó kapcsolódó követelmények elérhetők a CEN honlapján.

(5)

A Bizottság a 2014/55/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében előírtak szerint a végfelhasználók általi gyakorlati alkalmazás szempontjából tesztelte az elektronikus számlázásra vonatkozó európai szabványt. A elvégzett teszt azt mutatta, hogy az EN 16931-1:2017 európai szabvány megfelel a célnak, és teljesíti a 2014/55/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében felsorolt kritériumokat, különösen célszerűség, a felhasználóbarátság és a felmerülő végrehajtási költségek tekintetében. Az eredményről szóló jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 2017. október 11-én nyújtották be.

(6)

Annak érdekében, hogy az elektronikus számlák fogadása és feldolgozása a lehető leghamarabb az elektronikus számlázásra és kapcsolódó szintaxisokra vonatkozó európai szabványnak megfelelően történjen, ennek a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő első napon kell hatályba lépnie.

(7)

Az „EN 16931-1:2017, Elektronikus számlázás – 1. rész: Az elektronikus számla minimális adattartalmának szemantikai adatmodellje” hivatkozást és a „CEN/TS 16931-2:2017, Elektronikus számlázás – 2. rész” szintaxislistát tehát közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság közzéteszi az elektronikus számlázásra vonatkozó „EN 16931-1:2017, Elektronikus számlázás – 1. rész: Az elektronikus számla minimális adattartalmának szemantikai adatmodellje” európai szabvány hivatkozását, valamint az e határozat mellékletében meghatározott „CEN/TS 16931-2:2017, Elektronikus számlázás – 2. rész: az EN 16931-1 szabványnak megfelelő szintaxisok listája a CEN osztályozási rendszere szerint” szintaxislistát.

2. cikk

A 2014/55/EU irányelv 11. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében említett intézkedések hatálybalépésének végleges dátuma 2019. április 18.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. október 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 133., 2014.5.6., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. december 10-i C(2014) 7912 final végrehajtási határozata az európai szabványügyi szervezetekhez intézett, az elektronikus számlázásra vonatkozó európai szabvány és a kapcsolódó szabványosítási követelmények kidolgozására vonatkozó, az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felkérésről (M/528).


MELLÉKLET

SZINTAXISOK LISTÁJA

A 2014/55/EU irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében említett szintaxisok listáját a CEN 2017. június 28-án közzétett CEN/TS 16931-2:2017 szabványának 7. szakasza tartalmazza.

A két szintaxis a következő:

1.

UN/CEFACT ágazatközi számlázási (Cross Industry Invoice) XML üzenet a 16B XML sémákban meghatározottak szerint (SCRDM – CII) (1).

2.

Az univerzális üzleti leírónyelven (Universal Business Language, UBL) készült számlák az ISO/IEC 19845:2015 (2) által meghatározottak szerint.


(1)  Ezek a dokumentumok elérhetők az UNECE (az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága) honlapján: http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index

(2)  Ezek a dokumentumok elérhetők az Oasis UBL (Universal Business Language) által: http://docs.oasis-open.org/ubl/cs1-UBL-2.1/UBL-2.1.pdf