12.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 179/32


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1257 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. július 11.)

az EURES-portálon az állásajánlatok, az álláspályázatok és az önéletrajzok megfeleltetését lehetővé tevő egységes rendszerhez szükséges technikai standardokról és formátumokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek módosításáról szóló, 2016. április 13-i (EU) 2016/589 európai parlamenti és a tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/589 rendelet többek között megállapítja a Bizottság és a tagállamok közötti együttműködés alapelveit és szabályait, az állásajánlatokkal, álláspályázatokkal és önéletrajzokkal kapcsolatos releváns, rendelkezésre álló adatok megosztása terén.

(2)

Az (EU) 2016/589 rendelet 17. cikke elrendeli egy egységes rendszer létrehozását a tagállamokból származó állásajánlatok, álláspályázatok és önéletrajzok EURES-portálon történő összegyűjtése érdekében.

(3)

Az egységes rendszer létrehozása, valamint az adatok hatékony keresésének és megfeleltetésének lehetővé tétele érdekében szükség van a közös szabványok és formátumok alkalmazására az adatcsere tárgyát képező adatok tekintetében.

(4)

E szabványokat és formátumokat a lehető legnagyobb mértékben az állami foglalkoztatási szolgálatok és más munkaerőpiaci szereplők által használt megszilárdult ágazati vagy kormányzati szabványokra kell alapozni, és a tagállamokkal folytatott megfelelő konzultációk alapján kell elfogadni.

(5)

Előfordulhat, hogy e szabványokat és formátumokat idővel módosítani kell, hogy tükrözzék a technológiai vagy funkcionális változásokat. Ezért fontos, hogy a standardok és formátumok elfogadását megelőzően irányítási modellt vezessenek be a tagállamokkal folytatott megfelelő konzultáció és a tagállamok bevonásának biztosítása érdekében.

(6)

A nemzeti koordinációs irodáknak az információk EURES-portálra történő koordinált továbbítására irányuló munkájának megkönnyítése, az adatcsere-mechanizmus működésének megőrzése, valamint az információ jó tartalmi és technikai minőségének biztosítása érdekében szükséges a rendszer létrehozására és működésére vonatkozó egyes általános elvek, valamint az érintett felek szerepkörének és felelősségének meghatározása.

(7)

Ezeknek az általános elveknek magyarázatot kell adniuk arra, hogy mi tartozik az adatok kibocsátóinak és birtokosainak felelősségi körébe, valamint arra, hogy a személyes adatok védelme hogyan biztosított az adattovábbítás teljes folyamata során, és mindezt egyértelművé kell tenniük.

(8)

Annak érdekében, hogy az EURES-portálon létrejöjjön az állásajánlatok (beleértve a gyakornoki és tanulói pozíciókat is), az álláspályázatok és az önéletrajzok hatékony megfeleltetése, az (EU) 2016/589 rendelet célkitűzéseinek fényében fontos, hogy az EURES-tagok és -partnerek átlátható módon közzétegyék a birtokukban lévő lehető legtöbb megfelelő üres álláshelyet, álláspályázatot és önéletrajzot.

(9)

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó, e határozatban előírt intézkedéseket a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós joggal, különösen a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (2) és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3), valamint az azokhoz kapcsolódó nemzeti végrehajtási intézkedésekkel összhangban kell végrehajtani. Különös figyelmet kell fordítani a célhoz kötöttség, az adatminimalizálás, a tárolás korlátozása, az integritás és a titoktartás elveinek betartására.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az EURES-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

Ez a határozat megállapítja azokat az egységes rendszerre alkalmazandó technikai standardokat és formátumokat, amelyek az EURES-tagoktól és adott esetben EURES-partnerektől származó, az EURES-portálon található állásajánlatok, álláspályázatok és önéletrajzok megfeleltetéséhez szükségesek, valamint a további technikai és funkcionális meghatározásokkal kapcsolatos megállapodás módszereit és eljárásait.

E határozat alkalmazásában:

a)   „álláspályázat”: olyan dokumentum vagy dokumentumok összessége, amelyet a pályázó továbbít a munkáltató vagy foglalkoztatási szolgálat részére azon eljárás részeként, amely során a pályázó tájékoztatja a munkáltatót rendelkezésre állásáról, valamint arról az óhajáról, hogy egy adott munkahelyen vagy pozícióban alkalmazzák;

b)   „önéletrajz”: valamely személy profilját a szakmai tapasztalat és az oktatási háttér összefoglalója alapján leíró dokumentum, amely tartalmazza a személy eredményeire, készségeire, kompetenciáira, képesítéseire és érdeklődésére vonatkozó egyéb lényeges információkat is;

c)   „álláskeresői profil”: a munkavállalók önéletrajzainak és álláspályázatainak az e határozatban meghatározott szabványos adatformátuma;

d)   „az adatok kibocsátója”: az a személy vagy szervezet, aki vagy amely eredetileg az EURES-portál rendelkezésére bocsátott adatokat létrehozta. Az adatok kibocsátójának tekintik azokat a munkáltatókat, akik betöltendő álláshelyeket tettek közzé és azokat a munkavállalókat, akik úgy határoztak, hogy közzéteszik álláskeresői profiljukat egy EURES-tag vagy adott esetben EURES-partner közreműködésével, és akik megadták a megfelelő hozzájárulást az információ EURES-portálra történő továbbítására.

e)   „EURES-adattulajdonos”: az a személy vagy szervezet, akinek joga van az adatokhoz való hozzáférés ellenőrzésére. Az EURES-adatok tulajdonosa lehet az adatok kibocsátója vagy más, az adatok kibocsátójának nevében eljáró személy;

f)   „végfelhasználó”: az a személy vagy szervezet, aki vagy amely megtalálja és felhasználja az EURES-portálon az e határozattal összhangban összegyűjtött üres álláshelyekre és álláskeresői profilokra vonatkozó adatokat vagy azért, hogy megpályázható betöltendő álláshelyeket találjon, vagy pedig azért, hogy olyan jelölteket találjon, akik számára munkalehetőséget kínálhat;

g)   „egységes rendszer”: az e határozatban az adatok továbbítására és feldolgozására vonatkozóan elrendelt fogalommeghatározások és működési előírások, amelyek célja az állásajánlatok és az önéletrajzok közötti megfeleltetés lehetővé tétele;

h)   „technikai infrastruktúra”: az egységes rendszer alkalmazásához szükséges informatikai szolgáltatások kifejlesztéséhez, teszteléséhez, teljesítéséhez, nyomon követéséhez, ellenőrzéséhez vagy támogatásához szükséges hardver, szoftver, hálózati- és egyéb eszközök együttese;

i)   „egyetlen koordinált csatorna”: az a szolgáltatás, amelyet az EURES-portál csatlakozási pontja és a tagállami csatlakozási pont között hoztak létre, és amely lehetővé teszi az adatok továbbítását a nemzeti EURES-tagoktól vagy adott esetben EURES-partnerektől az EURES-portálra, az egységes rendszernek megfelelően és a megfelelő technikai infrastruktúra alkalmazásával.

2. cikk

Az adatok továbbításának és cseréjének általános alapelvei

(1)   Minden tagállam egyetlen koordinált csatornát hoz létre és tart fenn az állásajánlatok és álláskeresői profilok továbbítására a nemzeti EURES-tagok vagy adott esetben EURES-partnerek és az EURES-portál között.

(2)   E célból minden tagállam létrehozza az EURES-portálhoz kapcsolódó technikai infrastruktúrát, amelyhez az EURES-tagok és adott esetben EURES-partnerek kapcsolódhatnak, hogy adataikat továbbítsák.

(3)   Az EURES-portált és a kapcsolódó informatikai szolgáltatásokat az európai koordinációs iroda működteti az (1) bekezdésben említett infrastruktúrán keresztül továbbított adatok fogadása és feldolgozása érdekében.

(4)   Az európai koordinációs iroda nemcsak közvetlenül az EURES-portálon teszi lehetővé a végfelhasználók számára az adatok keresését és megfeleltetését, hanem olyan alkalmazásokon keresztül is, amelyek lehetővé teszik az EURES-tagok és adott esetben az EURES-partnerek számára, hogy saját rendszerükben rendelkezésre bocsássák az információkat alkalmazottaik, valamint az álláskeresési portálok és szolgáltatások felhasználói számára.

(5)   Valamennyi szükséges fogalommeghatározást, szabványt, előírást és eljárást részletesen meg kell határozni a nemzeti koordinációs irodák által, az e határozatban meghatározott irányítási struktúra segítségével közösen elfogadott dokumentumokban, és elérhetővé kell tenni az összes érintett fél számára az EURES-portál Extranet külön erre a célra szánt részében.

3. cikk

Az adatok tartalmának és minőségének általános alapelvei

(1)   Az (EU) 2016/589 rendelettel és e határozattal összhangban az EURES-portálra továbbított adatokat kizárólag keresési és megfeleltetési célokból lehet tárgymutatóba foglalni, tárolni és rendelkezésre bocsátani az adott EURES-adat a kibocsátója vagy tulajdonosa által meghatározott érvényességi idő alatt. Az anonimizált adatok az érvényességi idő lejárta után is tárolhatók, valamint harmadik felek számára is közzétehetők kutatási és statisztikai célból.

(2)   Az adatoknak az EURES-portálra történő továbbítása nem érinti az adatok kibocsátóinak vagy az EURES-adatok birtokosainak a tárolt adatokhoz való jogait, összhangban az adatoknak a kibocsátótól az EURES-portálig történő továbbításának teljes láncolatán keresztül alkalmazandó törvényekkel, rendeletekkel és megállapodásokkal.

(3)   Az EURES-portálra továbbított és ott tárolt személyes adatok csak az adatok kibocsátójának hozzájárulásával adhatók ki. Az adatok csak azon EURES-tagok és -partnerek, illetve azon végfelhasználók számára bocsáthatók ki, akik regisztrációval rendelkeznek az EURES-portálon vagy egy olyan EURES-tagnál, illetve -partnernél, aki a 2. cikk (4) bekezdésében említett alkalmazási interfészeken keresztül biztosította számukra az adatokhoz való hozzáférést, feltéve ha az említett végfelhasználók elfogadták azokat a feltételeket, amelyek teljes mértékben megfelelnek az adatok kibocsátói által megadott beleegyezésnek és megállapodásnak.

(4)   A munkáltatók kimondottan vagy hallgatólagosan átadhatják az álláshirdetésre vonatkozó adatokhoz való jogaikat vagy lemondhatnak arról, a benne foglalt személyes információktól eltekintve. A munkavállalónak meg kell őriznie saját személyes adataihoz való jogát és mindig lehetővé kell tenni számára, hogy visszavonja az adatok közzétételéhez való hozzájárulását, illetve hogy az EURES-portálra továbbított adatok egy részét vagy egészét törölje, módosítsa vagy más módon kezelje. Ugyanez vonatkozik a munkáltatókra is az álláshirdetésben szereplő valamennyi személyes adat tekintetében.

(5)   A nemzeti koordinációs irodák és az EURES-tagok és adott esetben EURES-partnerek feladata annak biztosítása, hogy az EURES-portálra történő továbbítás céljából rajtuk keresztül áthaladó valamennyi adat megfeleljen a (EU) 2016/589 rendeletnek, e határozatnak és bármely más alkalmazandó jogszabálynak és rendeletnek, különösen a személyes adatok védelme tekintetében, hogy az adatok kibocsátóit, illetve az EURES-adatok birtokosait tájékoztassák arról, hogy adataik milyen módon kerülnek felhasználásra és feldolgozásra, valamint arról, hogy minden szükséges hozzájárulást és engedélyt megszereztek. Az adatok eredetének és bármely módosításának, valamint a megadott hozzájárulásnak a továbbítás teljes láncolata során, a kibocsátótól egészen az EURES-portálig nyomon követhetőnek kell lennie.

(6)   Az EURES-portálon tárolt személyes adatok tekintetében a 45/2001/EK rendelet értelmében az európai koordinációs iroda az „adatkezelő”. Az említett rendelet értelmében felelős a személyes adatok feldolgozásáért, beleértve az (1) bekezdésben említett anonimizálási eljárást, valamint az érintett adatok megfelelő biztonságának, bizalmasságának és integritásának biztosításához szükséges technikai és szervezési intézkedéseket.

(7)   A koordinációs csoport kidolgozza és elfogadja a személyes adatok védelemét szolgáló nyilatkozatokra vonatkozó közös minimumkövetelményeket, valamint a nemzeti koordinációs irodák, a nemzeti koordinációs irodák, az EURES-tagok és adott esetben EURES-partnerek által alkalmazandó feltételeket annak érdekében, hogy eleget tegyen az adatok kibocsátóinak, illetve az EURES-adatok birtokosainak tájékoztatáson alapuló jóváhagyására vonatkozóan az (EU) 2016/589 rendeletben meghatározott követelményeknek, valamint hogy az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozóan egységes szabályokat és feltételeket biztosítson.

4. cikk

A nemzeti koordinációs irodák szerepköre és felelőssége

A nemzeti koordinációs irodák saját tagállamukban felelősek az állásajánlatokkal és az álláskeresői profilokkal kapcsolatos információknak az EURES-portálra történő összehangolt és biztonságos továbbításának megszervezéséért, különösen az alábbiak révén:

a)

a szükséges technikai infrastruktúra létrehozásának és fenntartásának felügyelete annak biztosítása érdekében, hogy az EURES-tagoktól és adott esetben EURES-partnerektől származó adatokat egyetlen koordinált csatornán keresztül lehessen továbbítani az EURES-portálra;

b)

az adatok egyetlen koordinált csatornán keresztül történő összekapcsolásának és továbbításának lehetővé tétele valamennyi EURES-tag és adott esetben EURES-partner számára;

c)

az EURES-portál és a részt vevő EURES-tagok és -partnerek közötti kapcsolatok folyamatos nyomon követése, és gyors cselekvés a kapcsolat vagy a továbbítandó adatok tekintetében esetlegesen felmerülő technikai vagy egyéb kérdések megoldása érdekében;

d)

annak biztosítása, hogy az adatok cseréjéhez és továbbításához kapcsolódó valamennyi tevékenységet az (EU) 2016/589 rendelettel és az e határozatban meghatározott általános elvekkel teljes összhangban végezzék, és közbelépjenek, amennyiben ez nem teljesül;

e)

annak biztosítása, hogy valamennyi adatot az (EU) 2016/589 rendeletben és az e határozatban előírt elfogadott formátumoknak és szabványoknak megfelelően továbbítsanak;

f)

annak biztosítása, hogy olyan intézkedések álljanak rendelkezésre, amelyek biztosítják, hogy az adatok kibocsátói teljeskörű tájékoztatást kapjanak, és tisztában legyenek adataik felhasználásának és feldolgozásának módjával;

g)

a meglévő intézkedésekre és rendszerekre vonatkozó információk nyújtása és rendszeres frissítése az adatok minőségének, biztonságának, integritásának, bizalmas jellegének és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében, ideértve a személyes adatok védelmét is;

h)

az (EU) 2016/589 rendelet 9. cikkének (5) bekezdésében előírt információcserében és együttműködésben való részvétel;

i)

az európai koordinációs iroda tájékoztatása az (EU) 2016/589 rendelet 17. cikke értelmében az állásajánlatok vagy állásajánlat-kategóriák kizárásával kapcsolatban alkalmazott eljárásról;

j)

a 9. cikkben említett egyablakos ügyintézési pont kijelölésének bejelentése.

5. cikk

Az Európai Koordinációs Iroda szerepköre és felelőssége

Az európai koordinációs iroda felelős azért, hogy támogassa az EURES-hálózatot az állásajánlatokkal és a munkahelyteremtéssel kapcsolatos információknak az EURES-portálra való koordinált továbbításával kapcsolatos feladatainak ellátása során, különösen az alábbiak révén:

a)

a tagállamoktól származó adatok egyetlen koordinált csatornán keresztül történő fogadásához szükséges technikai infrastruktúra létrehozása és fenntartása;

b)

az EURES-portál és a kapcsolódó informatikai rendszerek működtetése és továbbfejlesztése annak érdekében, hogy az EURES-portálon keresztül, önkiszolgáló eszközök segítségével keresési és megfeleltetési szolgáltatásokat biztosítsanak az EURES-hálózat és a végfelhasználók számára;

c)

a szükséges technikai infrastruktúra létrehozása és fenntartása annak érdekében, hogy az EURES-tagok és adott esetben EURES-partnerek hozzáférjenek az EURES-portálon lévő állásajánlatokhoz és álláskeresői profilokhoz annak érdekében, hogy azokat elérhetővé és kereshetővé tegyék munkatársaik és álláskeresési portáljaik felhasználói számára;

d)

annak biztosítása, hogy az adatok cseréjéhez és továbbításához kapcsolódó valamennyi tevékenységet az (EU) 2016/589 rendelettel és az e határozatban meghatározott általános elvekkel teljes összhangban végezzék, és közbelépjenek, amennyiben ez nem teljesül;

e)

a meglévő intézkedésekre és rendszerekre vonatkozó információk nyújtása és rendszeres frissítése az adatok minőségének, biztonságának, integritásának, bizalmas jellegének és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében, ideértve a személyes adatok védelmét is;

f)

az EURES-portállal, a nemzeti koordinációs irodákkal, valamint az EURES-tagokkal és -partnerekkel kapcsolatos információk cseréjét és a panaszok kezelését lehetővé tevő egyéb eszközökkel és támogatással foglalkozó külön szakasz létrehozása a rendeletben és az e határozatban foglaltaknak megfelelően;

g)

valamennyi, az adattovábbítás és -csere működéséhez szükséges technikai és egyéb dokumentáció előkészítése, frissítése és hozzáférhetővé tétele az Extranet EURES-portálon, különös tekintettel a 8. cikkben előírt dokumentumokra.

6. cikk

Az EURES-tagok és -partnerek szerepköre és felelőssége

(1)   Minden EURES-tag és azon EURES-partnerek, akik kötelezettséget vállaltak az állásajánlatok és/vagy az álláskeresői profilok összegyűjtéséhez való hozzájárulás feladatainak teljesítésére, az e határozattal összhangban létrehozott technikai infrastruktúrán keresztül részt vesznek az állásajánlatokra és az álláskeresői profilokra vonatkozó információknak az (EU) 2016/589 rendelet 12. cikkének (3) bekezdésében és 17. cikkének (1) bekezdésében említett, EURES-portálra történő koordinált és biztonságos továbbításában, különösen az alábbiak révén:

a)

az adott országban biztosított egyetlen koordinált csatornához való kapcsolódáshoz szükséges technikai infrastruktúra létrehozása;

b)

a kapcsolatok folyamatos nyomon követése és gyors cselekvésre való képesség bármely olyan technikai vagy egyéb kérdés kezelése érdekében, amely a kapcsolattal vagy a továbbítandó adatokkal kapcsolatban felmerülhet;

c)

annak biztosítása, hogy az adatok cseréjéhez és továbbításához kapcsolódó valamennyi tevékenységet az (EU) 2016/589 rendelettel és az e határozatban meghatározott általános elvekkel teljes összhangban végezzék, és közbelépjenek, amennyiben ez nem teljesül;

d)

annak biztosítása, hogy valamennyi adatot az (EU) 2016/589 rendeletben és az e határozatban előírt elfogadott formátumoknak és szabványoknak megfelelően továbbítsanak;

e)

annak biztosítása, hogy az adatok kibocsátói teljeskörű tájékoztatást kapjanak, és tisztában legyenek adataik felhasználásának és feldolgozásának módjával;

f)

a meglévő intézkedésekre és rendszerekre vonatkozó információk nyújtása és rendszeres frissítése az adatok minőségének, biztonságának, integritásának, bizalmas jellegének és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében, ideértve a személyes adatok védelmét is;

g)

a nemzeti koordinációs iroda egyértelmű és átlátható módon történő tájékoztatása az (EU) 2016/589 rendelet 17. cikke értelmében a nyilvánosan hozzáférhető állásajánlatok továbbításából történő kizárásra vonatkozó eljárás alkalmazásáról;

h)

ügyfélkapcsolati szolgálat biztosítása a nemzeti koordinációs iroda által a nemzeti szinten történő koordináció megkönnyítése céljából. Az ügyfélkapcsolati szolgálat szerepét ügyfélszolgálat vagy hasonló szolgálat töltheti be.

(2)   Annak biztosítása érdekében, hogy az EURES-hálózatban részt vevő személyzet tagjai és az általuk kezelt álláskereső portálok végfelhasználói könnyen hozzáférjenek az EURES-portálon lévő állásajánlatokhoz és álláskeresői profilokhoz és könnyen találjanak közöttük megfeleltetéseket, az EURES-tagok és -partnerek összekapcsolhatják rendszereiket az európai koordinációs iroda által e célból biztosított technikai infrastruktúrával.

7. cikk

A koordinációs csoport szerepköre és felelőssége

(1)   A koordinációs csoport támogatja az egységes rendszer megfelelő működését, valamint az állásajánlatokkal és álláskeresői profilokkal kapcsolatos információk EURES-portálra történő koordinált és biztonságos továbbításának megszervezését, és folyamatosan hozzájárul a portál fejlesztéséhez. A koordinációs csoport szoros figyelemmel kíséri a műveletet, és az egységes rendszer működésének javítása érdekében fórumként szolgál a véleménycseréhez és a legjobb gyakorlatok cseréjéhez.

(2)   A koordinációs csoport évente egyszer felülvizsgálja e határozat alkalmazását, ami az (EU) 2016/589 rendelet 33. és 35. cikkével összhangban a tagállamok hozzájárulását képezi a Bizottság tevékenységéhez és utólagos értékelő jelentéseihez.

(3)   Az EURES 8. cikkben említett egyetlen koordinált csatornájára vonatkozó előírások elfogadásáról és módosításáról, azok alkalmazását megelőzően, a 9. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell megállapodni.

(4)   A koordinációs csoport meghatározott szakértői csoportokat hozhat létre feladatainak támogatása, elősegítése és tanácsadás céljából.

8. cikk

Az adatcsere technikai és funkcionális meghatározásai és előírásai

(1)   A 9. cikkben meghatározott eljárásokat követve az európai koordinációs iroda elfogadja az EURES egyetlen koordinált csatornájára vonatkozó előírásokat, amelyek a következőket tartalmazzák:

a)

Az „EURES-formátumokra és -szabványokra vonatkozó előírások”, amelyek leírják az adatformátumot, az adatok meghatározását, az alkalmazandó szabványokat és az érvényesítési szabályokat, amelyeket az állásajánlatnak vagy álláskeresői profilnak az egységes rendszeren keresztül az EURES-portálra történő továbbítása során be kell tartani;

b)

Az „EURES funkcionális üzeneteire vonatkozó előírások” leírják a biztosítandó technikai infrastruktúrát és az adatcsere biztosítása érdekében betartandó adatcsere-előírásokat;

c)

Az „EURES interoperabilitási eljárás kézikönyve”, amely leírja az egyetlen koordinált csatorna működtetéséhez szükséges eljárásokat, intézkedéseket és beavatkozásokat a változások kezelése, valamint a minőség, a biztonság, a nyomon követhetőség és az adatvédelem biztosítása érdekében, ideértve a személyes adatok védelmét is.

(2)   „Az EURES egyetlen koordinált csatornájára vonatkozó előírásokat” és azok bármely frissítését vagy módosítását az EURES-portál Extranet egyik külön részében elérhetővé kell tenni az EURES-hálózat számára.

9. cikk

Irányítás

(1)   A tagállamok saját nemzeti koordinációs irodáikon keresztül meghatározzák, majd közlik az európai koordinációs irodával egy olyan egyablakos ügyintézési pont részleteit, amelyhez az (EU) 2016/589 rendelet szerint és e határozat alkalmazásában az informatikai szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések végrehajtásával kapcsolatos valamennyi kérelmet, megkeresést és közleményt be lehet nyújtani.

(2)   Az egységes adatcsererendszer, az EURES-portál és a kapcsolódó informatikai szolgálatok zökkenőmentes működése érdekében az európai koordinációs iroda rendszeres találkozókat szervez az (1) bekezdésben említett egyablakos ügyintézési pontokkal, és biztosítja számukra a hatékony kommunikáció eszközeit. A koordinációs csoport megbízást adhat az egyablakos ügyintézési pontok csoportjának a konzultációk előkészítésére, illetve felkérheti az (EU) 2016/589 rendelet szerinti technikai és informatikai kérdésekkel kapcsolatos tanácsadásra vagy iránymutatásra.

(3)   Az európai koordinációs iroda az (EU) 2016/589 rendelet 14. cikkével összhangban hivatalos konzultációt folytat a koordinációs csoporttal, mielőtt elfogadja az EURES egyetlen koordinált csatornájára vonatkozó előírásokat, illetve azok bármely későbbi módosítását. Az ilyen konzultációkat megelőzően adott esetben technikai szintű konzultációkat kell folytatni az EURES-hálózaton belül, valamint a többi érintett nemzeti és nemzetközi szakértővel, például a formátumok és szabványok kidolgozásában részt vevő szervekkel.

10. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Az európai koordinációs irodának legkésőbb 2017. december 1-jéig közzé kell tennie az EURES-portálon az EURES egyetlen koordinált csatornájára vonatkozó előírások első változatát, valamint a többi vonatkozó jegyzéket és útmutatót.

Kelt Brüsszelben, 2017. július 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 107., 2016.4.22., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.), 2018. május 25-től pedig az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).