18.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/1


A TANÁCS (EU) 2017/813 HATÁROZATA

(2015. október 12.)

az Európai Unió nevében az EU–Chile Társulási Bizottságban az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás III. melléklete II. függelékének felváltásával kapcsolatban képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás (1) (a továbbiakban: a megállapodás) III. mellékletének 38. cikkével összhangban az EU–Chile Társulási Bizottság (a továbbiakban: Társulási Bizottság) az említett melléklet rendelkezéseinek módosításáról határozhat.

(2)

A megállapodás 81. cikkével létrehozott vámügyi együttműködéssel és a származási szabályokkal foglalkozó különbizottság 2014. november 4-én megállapodott abban, hogy ajánlást tesz a Társulási Bizottságnak a megállapodás III. mellékletének a nem származó anyagokon az előállított termék származónak minősítése érdekében végzett megmunkálásokra vagy feldolgozásokra vonatkozó listát tartalmazó II. függeléke (a továbbiakban: termékspecifikus szabályok) módosítására vonatkozóan annak érdekében, az említett függelék összhangba kerüljön a Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszer (HR) legutóbbi változatával.

(3)

A HR-t ötévente frissítik, a legutóbbi frissítésre 2012-ben került sor. Mivel a megállapodásban foglalt termékspecifikus szabályok jelenleg a HR 2002-es, mára elavult változatán alapulnak, azokat a 2012. évi HR figyelembe vétele céljából frissíteni kell.

(4)

A 2012-es HR-ben újraosztályozott termékek esetében változatlanul kell hagyni a termékspecifikus szabályokat. Amennyiben a termékeket más árucsoport vagy vámtarifaszám alá kell helyezni, a termékspecifikus szabályokat is át kell vinni a termékekkel, amennyiben az új árucsoportban vagy vámtarifaszám alatt megállapított szabályok különböznek a korábbi árucsoportban vagy vámtarifaszám alatt megállapított szabályoktól.

(5)

A HR 72. árucsoportjának számos terméke esetében módosítani kell a termékspecifikus szabályokat, hogy azok tükrözzék az acélgyártási folyamat technológiai fejleményeit.

(6)

Figyelembe véve a megállapodás III. mellékletének II. függelékében szükségessé vált módosítások számát, az említett függeléket az egyértelműség érdekében teljes egészében fel kell váltani.

(7)

Az Unió által aTársulási Bizottságban képviselendő álláspontnak a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az Unió által a Társulási Bizottságban a megállapodás III. melléklete termékspecifikus szabályokat meghatározó II. függelékének felváltásával kapcsolatban képviselendő álláspontnak a Társulási Bizottságnak az e határozathoz csatolt határozattervezetén kell alapulnia.

(2)   A Társulási Bizottság határozattervezetének kisebb módosításairól a Társulási Bizottságban részt vevő uniós képviselők újabb tanácsi határozat nélkül is megállapodhatnak.

2. cikk

A Társulási Bizottság határozatát annak elfogadása után az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2015. október 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 352., 2002.12.30., 3. o.


TERVEZET

AZ EU-CHILE TÁRSULÁSI BIZOTTSÁG …/… HATÁROZATA

(…)

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás III. melléklete II. függelékének felváltásáról

AZ EU-CHILE TÁRSULÁSI BIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásra (1) és különösen annak III. melléklete 38. cikkére;

mivel:

(1)

2007. január 1-jén és 2012. január 1-jén módosult a harmonizált áruleíró és kódrendszerről szóló egyezmény által szabályozott nómenklatúra (a továbbiakban: harmonizált rendszer).

(2)

Mivel a harmonizált rendszer módosításanak nem volt célja a származási szabályok megváltoztatása, nem eredményeznek érdemi változtatást az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban (a továbbiakban: a megállapodás).

(3)

Ahhoz, hogy a megállapodás tükrözze az említett módosításokat, a megállapodás III. mellékletének II. függelékét módosítani kell.

(4)

Tekintettel a III. melléklet II. függelékében szükséges módosítások számára, az említett függeléket az egyértelműség érdekében teljes egészében fel kell váltani.

(5)

Elismerést nyert, hogy a harmonizált rendszer 72. árucsoportjának számos terméke tekintetében módosítani kell a származási szabályokat, hogy azok tükrözzék az acélgyártási folyamat technológiai fejleményeit,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodás III. mellékletének a nem származó anyagokon az előállított termék származónak minősítése érdekében végzett megmunkálásokra vagy feldolgozásokra vonatkozó listát tartalmazó II. függeléke helyébe az e határozat mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat azon legutolsó értesítés napját követő 90. napon lép hatályba, amikor a felek bejelentették a szükséges hazai jogi eljárások lezárulását.

Kelt,

az EU-Chile Társulási Bizottság részéről

az elnök


(1)  HL L 352., 2002.12.30., 3. o.


MELLÉKLET

„II. Függelék

A NEM SZÁRMAZÓ ANYAGOKON AZ ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK SZÁRMAZÓNAK MINŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN VÉGZETT MEGMUNKÁLÁSOK VAGY FELDOLGOZÁSOK LISTÁJA

HR-vámtarifaszám

Árumegnevezés

A nem származó anyagokon végrehajtott olyan megmunkálás vagy feldolgozás, amely származónak minősülést eredményez

1. árucsoport

Élő állatok

Az 1. árucsoport alá besorolt összes állatnak teljes egészében előállítottnak kell lenni

 

2. árucsoport

Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek és belsőségek

Előállítás, amelynek során a 1. és 2. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

 

3. árucsoport

Halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok

Előállítás, amely során a 3. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

 

ex 4. árucsoport

Tejtermékek; madártojás; természetes méz; máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű termék; kivéve:

Előállítás, amely során a 4. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

 

0403

Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is

Előállítás, amely során:

a 4. árucsoport alá besorolt összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

a 2009 vámtarifaszám alá besorolt összes felhasznált gyümölcslé (az ananász, zöld citrom és a grapefruit-lé kivételével) származó és

a 17. árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 5. árucsoport

Máshol nem említett állati eredetű termékek; kivéve:

Előállítás, amely során a 5. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

 

ex 0502

Kikészített sertés- és vaddisznószőr, sörte

Szőr és sörte tisztítása, fertőtlenítése, válogatása és egyenesítése

 

6. árucsoport

Élő fák és más növények; hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítőlombozat

Előállítás, amely során:

a 6. árucsoport alá besorolt összes felhasznált anyag teljes egészében előállított, és

a felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

7. árucsoport

Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, és egyes gyökerek és gumók

Előállítás, amely során a 7. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

 

8. árucsoport

Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja

Előállítás, amely során:

a felhasznált összes gyümölcs és dióféle teljes egészében előállított, és

a 17. árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 9. árucsoport

Kávé, tea, matétea és fűszerek; kivéve:

Előállítás, amely során a 9. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

 

0901

Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

0902

Tea, aromásítva is

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 0910

Fűszerkeverékek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

10. árucsoport

Gabonafélék

Előállítás, amely során a 10. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

 

ex 11. árucsoport

Malomipari termékek; maláta; keményítők; inulin; búzasikér; kivéve:

Előállítás, amelynek során a 0714 vámtarifaszám alá besorolt összes gabonaféle, élelmezési célra alkalmas zöldség, gyökér és gumó, illetőleg gyümölcs teljes egészében előállított

 

ex 1106

Liszt, dara és por a 0713 vámtarifaszám alá tartozó szárított, kifejtett hüvelyes zöldségből

A 0708 vámtarifaszám alá tartozó hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése

 

12. árucsoport

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari vagy gyógynövények; szalma és takarmány

Előállítás, amely során a 12. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

 

1301

Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és oleorezin (pl. balzsam)

Előállítás, amelynek során a 1301 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

 

 

Növényi termékből nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva)

Előállítás módosítatlan nyálkából és dúsítóból

 

Más

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

14. árucsoport

Növényi eredetű fonásanyag; máshol nem említett növényi termék

Előállítás, amely során a 14. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

 

ex 15. árucsoport

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi viasz; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

1501

Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:

 

 

Zsír csontból vagy hulladékból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, kivéve a 0203-as, 0206 és 0207 vámtarifaszám alá besoroltakat, illetve a 0506 vámtarifaszám alá besorolt csontokat

 

Más

Előállítás a 0203 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó sertéshúsból vagy élelmezési célra alkalmas belsőségből, vagy a 0207 vámtarifaszám alá tartozó baromfihúsból és élelmezési célra alkalmas belsőségből

 

1502

Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével:

 

 

Zsír csontból vagy hulladékból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0201, 0202, 0204 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó anyagból vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontból

 

Más

Előállítás, amely során a 2. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

 

1504

Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

 

 

Szilárd frakciók

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1504 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

 

Más

Előállítás, amelynek során a 2. és 3. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

 

ex 1505

Finomított lanolin

Előállítás a 1505 vámtarifaszám alá tartozó nyers gyapjúzsírból

 

1506

Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

 

 

Szilárd frakciók

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1506 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

 

Más

Előállítás, amely során a 2. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

 

1507–1515

Növényi olajok és frakcióik

 

 

Szójabab-, földimogyoró-, pálma-, kókuszdió- (kopra-), pálmamagbél-, babassu-, tung- (kínaifa-) és oiticicaolaj, mirtuszviasz és japánviasz, jojobaolaj frakciói és olajok műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

Szilárd frakciók, a jojobaolaj szilárd frakcióinak kivételével

Előállítás a 1507–1515 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagból

 

Más

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált növényi anyag teljes egészében előállított

 

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve

Előállítás, amely során:

a 2. árucsoport alá besorolt összes felhasznált anyag teljes egészében előállított, és

a felhasznált összes növényi eredetű anyag teljes egészében előállított. A 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszámok alá besorolt anyagok azonban felhasználhatók

1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével:

Előállítás, amely során:

a 2. és a 4. árucsoport alá besorolt összes felhasznált anyag teljes egészében előállított, és

a felhasznált összes növényi eredetű anyag teljes egészében előállított. A 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszámok alá besorolt anyagok azonban felhasználhatók

16. árucsoport

Húsból, halból, vagy rákféléből, puhatestűből, valamint más gerinctelen víziállatból készült termékek

Előállítás:

az 1. árucsoport alá besorolt állatokból, és/vagy

amelynek során a 3. árucsoportba besorolt összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

ex 17. árucsoport

Cukor és cukoráruk; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával

Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:

 

 

Vegytiszta maltóz és fruktóz

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1702 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

 

Más cukor szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával

Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

Más

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag származó

 

ex 1703

Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával

Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

melynek során a 17. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

18. árucsoport

Kakaó és kakaókészítmények

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

melynek során a 17. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

 

 

Malátakivonat

Előállítás a 10. árucsoportba tartozó gabonafélékből

 

Más

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

melynek során a 17. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

1902

Tészta, főzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása), elkészítve is:

 

 

20 tömegszázalékot nem meghaladó hús-, belsőség-, hal-, rákféle- vagy puhatestű-tartalommal

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált gabonaféle és azok származékai (a keménybúza (durumbúza) és származékai kivételével) teljes egészében előállított

 

20 tömegszázalékot meghaladó hús-, belsőség-, hal-, rák- vagy puhatestű-tartalommal

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált gabonaféle és azok származékai (a keménybúza (durumbúza) és származékai kivételével) teljes egészében előállított, továbbá

a 2. és 3. árucsoport alá besorolt összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

1903

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában

Előállítás bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, kivéve a 1108 vámtarifaszám alá besorolt burgonyakeményítőt

 

1904

Gabonából vagy gabonatermékből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével), előfőzve vagy másképp elkészítve

Előállítás:

a 1806 vámtarifaszám alá besoroltak kivételével bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagokból,

amelynek során az összes felhasznált gabonaféle és liszt (a keménybúza (durumbúza) és a Zea indurata kukorica, valamint ezek származékai kivételével) teljes egészében előállított, továbbá

melynek során a 17. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek

Előállítás a 11. árucsoport alá besoroltak kivételével bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból

 

ex 20. árucsoport

Zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált gyümölcs, dióféle és más növényrész teljes egészében előállított

 

ex 2001

Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 2004 és ex 2005

Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

2006

Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)

Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

2007

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel készítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

melynek során a 17. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 2008

Diófélék, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül

Előállítás, amelynek során a 0801, 0802 és 1202–1207 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált származó dióféle és olajos mag értéke meghaladja a termék gyártelepi árának 60 %-át

 

Mogyoróvaj; gabonaalapú keverékek; pálmafacsúcsrügy; kukorica

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

Más, kivéve a más módon főzött, nem gőzölt vagy vízben nem forrázott gyümölcsök és diófélék, cukor hozzáadása nélkül, fagyasztva

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

melynek során a 17. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

2009

Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és alkohol hozzáadása nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

 

 

Citruslé

Előállítás, amely során:

valamennyi felhasznált citrusgyümölcsnek teljes egészében előállítottnak kell lennie,

a 17. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át:

Más

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag a termék vámtarifaszámától eltérő vámtarifaszám alá esik,

melynek során a 17. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 21. árucsoport

Különféle ehető készítmények; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

2101

Kávé-, tea-, vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és e termékeken vagy kávén, teán, vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes cikória teljes egészében előállított

2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, és elkészített mustár:

 

 

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A mustárliszt vagy -dara, vagy elkészített mustár azonban felhasználható

 

Mustárliszt és -dara, és elkészített mustár

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 2104

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 2002–2005 vámtarifaszám alá tartozó elkészített vagy tartósított zöldség kivételével

 

2106

Máshol nem említett élelmiszer-készítmény

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

melynek során a 17. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 22. árucsoport

Italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során a felhasznált összes szőlő, vagy szőlőszármazék teljes egészében előállított

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá besorolt gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

melynek során a 17. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át, és

amelynek során a felhasznált összes gyümölcslé (az ananász, a zöld citrom és grépfrútlé kivételével) származó

2207

Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal

Előállítás:

bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 2207 és 2208 vámtarifaszám alá tartozóból, és

amelynek során az összes felhasznált szőlő vagy szőlőből származó anyag teljes egészében előállított, vagy, ha a felhasznált összes többi anyag már eleve származó, térfogatszázalékban megadva legfeljebb 5 % rizspálinka használható

2208

Nem denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital:

Előállítás:

a 2207 és 2208 vámtarifaszám kivételével bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, és

amelynek során az összes felhasznált szőlő vagy szőlőből származó anyag teljes egészében előállított, vagy, ha a felhasznált összes többi anyag már eleve származó, térfogatszázalékban megadva legfeljebb 5 % rizspálinka használható

ex 23. árucsoport

Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 2301

Bálnadara; emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból vagy rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból

Előállítás, amelynek során a 2. és 3. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

 

ex 2303

Keményítő gyártásánál keletkező hulladék kukoricából (kivéve az áztatólé-koncentrátumot), amelynek szárazanyagra számított fehérjetartalma meghaladja a 40 tömegszázalékot

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált kukorica teljes egészében előállított

 

ex 2306

Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék 3 %-ot meghaladó olívaolaj-tartalommal

Előállítás, amelynek során a felhasznált összes olajbogyó teljes egészében előállított

 

2309

Állatok etetésére szolgáló készítmény

Előállítás, amely során:

a felhasznált összes gabonaféle, cukor vagy melasz, hús vagy tej származó, továbbá

a 3. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

ex 24. árucsoport

Dohány és feldolgozott dohánypótló; kivéve:

Előállítás, amely során a 24. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében előállított

 

2402

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta, dohányból vagy dohánypótlóból

Előállítás, amelynek során a 2401 vtsz. alá tartozó feldolgozatlan dohány vagy dohányhulladék 70 tömegszázaléka származó

 

ex 2403

Fogyasztási dohány

Előállítás, amelynek során a 2401 vtsz. alá tartozó feldolgozatlan dohány vagy dohányhulladék 70 tömegszázaléka származó

 

ex 25. árucsoport

Só; kén; földek és kövek; gipsz, mész és cement; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 2504

Természetes kristályos grafit, dúsított széntartalommal, tisztítva és őrölve

A széntartalom dúsítása, a nyers kristályos grafit tisztítása és őrlése

 

ex 2515

Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzetet) alakú tábla formában, legfeljebb 25 cm vastagságban

A márvány fűrészeléssel vagy más módon legfeljebb 25 cm vastag darabokra vágása (még abban az esetben is, ha az már eleve fűrészelve van)

 

ex 2516

Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzetet) alakú tábla formában, legfeljebb 25 cm vastagságú

A kő fűrészeléssel vagy másként legfeljebb 25 cm vastag darabokra vágása (még abban az esetben is, ha az már eleve fűrészelve van)

 

ex 2518

Kalcinált dolomit

A nem kalcinált dolomit kalcinálása

 

ex 2519

Zúzott természetes magnézium-karbonát (magnezit), légmentesen lezárt konténerekben, és magnézium-oxid, vegyileg tisztán is, az olvasztott magnézián és a kiégetett (szinterezett) magnézián kívül

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Természetes magnézium-karbonát (magnezit) azonban felhasználható

 

ex 2520

Gipsz kifejezetten fogászati célra

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 2524

Természetes azbesztszálak

Előállítás azbeszt-koncentrátumból

 

ex 2525

Csillámpor

A csillám vagy csillámhulladék őrlése

 

ex 2530

Földfestékek, kalcinálva vagy por alakban

A földfestékek kalcinálása vagy őrlése

 

26. árucsoport

Ércek, salakok és hamu

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 27. árucsoport

Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok; ásványi viaszok; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 2707

Olaj, amelyben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét, lévén ezek az olajok hasonlóak a kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert ásványolajokhoz, amelyeknek legalább 65 tömegszázaléka átdesztillál 250 oC-ig (beleértve a könnyűbenzin és benzol keverékét is), energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

 

ex 2709

Bitumenes ásványokból előállított nyers olaj

A bitumenes anyagok roncsoló lepárlása

 

2710

Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; máshol nem említett vagy feltüntetett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (2)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

 

2711

Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (2)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

 

2712

Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (2)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

 

2713

Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

 

2714

Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfalt-kő

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

 

2715

Természetes aszfaltot vagy természetes bitument, ásványolajbitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány)

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

 

ex 28. árucsoport

Szervetlen vegyi anyagok; szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át.

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 2805

Ritkaföldfémek keveréke (»Mischmetall«)

Előállítás elektrolízissel vagy hőkezeléssel, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 2811

Kén-trioxid

Előállítás kéndioxidból

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 2833

Alumínium-szulfát

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 2840

Nátriumperborát

Előállítás dinátrium-tetraborát-pentahidrátból

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 2852

Belső éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékainak higanyvegyületei

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban a 2909 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Nukleinsavak higanyvegyületei és ezek sói, vegyileg meg nem határozottak is; más heterociklikus vegyületek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2852, 2932, 2933 és 2934 vámtarifaszám alá besorolt összes felhasznált anyag azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is) higanyvegyületei

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek higanyvegyületei, elkészített diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek hordozón is, a 3002 vagy 3006 vtsz. alá tartozók kivételével; tanúsítvánnyal ellátott referenciaanyagok

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 29. árucsoport

Szerves vegyi anyagok; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át.

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 2901

Aciklikus szénhidrogének, energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

 

ex 2902

Ciklánok, ciklének (az azuléneken kívül), benzol, toluol, xilolok, energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

 

ex 2905

Az e vámtarifaszám alá tartozó alkoholok és az etanol fémalkoholátjai

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. Azonban felhasználható az e vámtarifaszám alá tartozó fémalkoholát is, ha összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

2915

Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2915 és a 2916 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 2932

Belső éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban a 2909 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Ciklikus acetálok és belső félacetálok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

2933

Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932 és a 2933 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

2934

Nukleinsavak és sóik, vegyileg meg nem határozottak is; más heterociklikus vegyületek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932, 2933 és 2934 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 2939

Mákszalma-koncentrátum legalább 50 tömegszázalék alkaloid-tartalommal

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 30. árucsoport

Gyógyszeripari termékek; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át.

 

3002

Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok, más vérfrakciók és immunológiai termék biotechnológiai eljárással módosítva vagy előállítva is; vakcinák, toxinok, mikroorganizmus- kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek:

 

 

Két vagy több alkotóelemből álló termékek, amelyeket terápiás vagy megelőzési célból kevertek össze, vagy ezen célból össze nem kevert termékek, kimért adagokban vagy formában, vagy a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

Más

 

 

 

— —

Emberi vér

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

— —

Állati vér terápiás vagy megelőzési célra előkészítve

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

— —

Vérfrakciók az ellenszérumok, a hemoglobin és a szérumglobulin kivételével

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

 

— —

Hemoglobin, hemoglobulinok és szeroglobulinok

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

— —

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

3003 és 3004

Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy 3006 vámtarifaszám alá tartozó áruk kivételével):

 

 

A 2941 vámtarifaszám alá tartozó amikacinból előállítva

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A 3003 vagy 3004 vámtarifaszám alá besorolt anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

Más

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 3003 vagy 3004 vámtarifaszám alá besorolt anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 3006

Az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 4. k) pontjában meghatározott gyógyszerhulladék

A termék eredeti besorolása szerinti származását meg kell tartani

 

Steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók, a nem felszívódók is:

 

 

műanyagból

Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

textíliából

Előállítás (3):

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

Osztómiás célra alkalmas készülékek

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 31. árucsoport

Trágyázószerek; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át.

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3105

Két vagy három trágyázó elemet (a nitrogén, foszfor és kálium közül) tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban, kivéve:

nátrium-nitrát

kálcium-ciánamid

kálium-szulfát

magnézium-kálium-szulfát

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 32. árucsoport

Cserző- vagy színezőkivonatok; tanninok és származékaik; színezékek, pigmentek és más színező anyagok; festékek és lakkok; gitt és más masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át.

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3201

Tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik

Előállítás növényi eredetű cserzőkivonatból

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3205

Színes lakkfesték; az ehhez az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 3. pontjában meghatározott színező-alapanyagon alapuló készítmények (4)

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3203, 3204 és 3205 vámtarifaszám kivételével. A 3205 vámtarifaszám alá besorolt anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 33. árucsoport

Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- vagy testápoló készítmények; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át.

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3301

Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is), rezionidok; rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, az e vámtarifaszám alá tartozó anyagok eltérő »csoportját« (5) is beleértve. Azonban felhasználhatók ugyanazon csoportba tartozó anyagok is, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 34. árucsoport

Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- vagy polírozóanyagok, gyertyák és hasonló termékek, mintázópaszta, »fogászati viasz« és gipszalapú fogászati készítmények; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át.

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3403

Kenőanyagok 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

 

3404

Műviaszok és elkészített viaszok:

 

 

paraffin alapú, ásványolajviasz, bitumenes ásványi anyagból nyert viasz, paraffingacs, izzasztott préselt paraffinviasz alapú

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

 

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve:

a 1516 vámtarifaszám alá tartozó viasz jellegű hidrogénezett olajok,

vegyileg meg nem határozott zsírsavak vagy ipari zsíralkoholok, amelyek hasonlóak a 3823 vámtarifaszám alá tartozó viaszokhoz;

a 3404 vámtarifaszám alá tartozó anyagok,

Ezek az anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 35. árucsoport

Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át.

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3505

Dextrinek és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek:

 

 

Észterezett és éterezett keményítők

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3505 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1108 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3507

Másutt nem említett elkészített enzimek

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

36. árucsoport

Robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufák; piroforos ötvözetek; egyes gyúlékony anyagok

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át.

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 37. árucsoport

Fényképészeti vagy mozgófényképészeti termékek; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át.

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3701

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen anyagból a papír, a karton és a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is

 

 

Azonnal előhívó film színesfényképészethez, csomagolva

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 3701 vagy 3702 vámtarifaszám alá tartozók kivételével. A 3702 vámtarifaszám alá besorolt anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 3701 vagy 3702 vámtarifaszám alá tartozók kivételével. Azonban a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá besorolt anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának a 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3702

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton és a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 3701 vagy 3702 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3704

Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemez, film, papír, karton és textil

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701–3704 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 38. árucsoport

A vegyipar különféle termékei; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át.

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3801

Kolloid grafit olajos szuszpenzióban és szemikolloid grafit; szénmassza elektródokhoz

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

Grafit massza alakban, 30 tömegszázalékot meghaladó grafitot tartalmazó ásványolaj- keverékéből

Előállítás, amelynek során a 3403 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3803

Finomított tallolaj

Nyers tallolaj finomítása

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3805

Tisztított szulfátterpentin alkohol

A nyers szulfátterpentinalkohol tisztítása desztillálással vagy finomítással

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3806

Észtergyanta

Előállítás gyantasavból

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3807

Faszurok (fakátrány szurok)

Fakátrány desztillációja

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3808

Rovarölők, patkányirtók, gombaölők, gyomirtók, csírázásgátló termékek, és növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló termékek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, és kéngyertya és légyfogó papír)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3809

Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl appretálószerek és pácanyagok)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3810

Fémfelület-marató szerek; folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez, keményforrasztáshoz vagy forrasztáshoz; forrasztó-, keményforrasztó- vagy hegesztőporok és -paszták, fém- és más anyagtartalommal; hegesztőelektródák vagy -pálcák mag és bevonó anyagai

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3811

Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló készítmények és egyéb hasonló adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót is) vagy egyéb, hasonló céllal használt folyadékokhoz:

 

 

Kenőolaj-adalékok kőolaj- vagy bitumenes ásványokból nyert olajtartalommal

Előállítás, amelynek során a 3811 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

Más

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3812

Elkészített vulkanizálást gyorsítók; máshol nem említett gumi- vagy műanyaglágyítók; antioxidáns készítmények és más stabilizátor gumihoz vagy műanyaghoz

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3813

Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltó gránátok

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3814

Máshol nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; elkészített lakk- és festékeltávolítók

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3818

Elektronikai célra átitatott kémiai elem korong, ostya vagy hasonló formában; kémiai vegyületekkel átitatott anyagok elektronikai célokra

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3819

Hidraulikus fékfolyadék és más elkészített folyadék hidraulikus hajtóműhöz, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3820

Fagyásgátló és jegesedésgátló készítmények

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 3821

Elkészített táptalajok mikroorganizmusok (beleértve a vírusokat és hasonlókat) vagy növényi, emberi vagy állati sejtek tenyésztésére vagy fenntartására

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3822

Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek, elkészített diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek hordozón is, a 3002 vagy 3006 vámtarifaszám alá tartozók kivételével; tanúsítvánnyal ellátott referenciaanyagok

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3823

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert savas olaj; ipari zsíralkohol:

 

 

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert savas olaj

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

Ipari zsíralkohol

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3823 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

 

3824

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is):

 

 

Az e vámtrifaszám alá tartozók közül a következők:

— —

Természetes gyantatartalmú termékeken alapuló elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át.

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

— —

Nafténsavak, ezek vízben oldhatatlan sói és észterei

— —

Szorbit, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó kivételével

— —

Kőolajszulfonátok az alkálifémek, az ammónium vagy az etanol-aminok kőolajszulfonátjai kivételével; bitumenes ásványokból nyert olajok tiofénezett szulfonsavai és sói

— —

Ioncserélők

— —

Getterek vákumcsövekhez

— —

Ammóniákvíz és a gáztisztítás folyamán kimerült oxid

— —

Szulfonafténsavak, vízben oldhatatlan sóik és észtereik

— —

Kozma- és Dippel-olaj

— —

Különböző anionokat tartalmazó sókeverékek

— —

Zselatin alapú másolópaszta papír vagy textil alapra is

 

Más

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3826

Biodízel és keverékei 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal vagy anélkül

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3901–3915

Műanyag alapanyag formájában, hulladék, forgács és törmelék; kivéve az ex 3907 és 3912 vámtarifaszám alá besoroltakat, amelyekre az alább meghatározott szabályok vonatkoznak:

 

 

Addíciós homopolimerizációs termékek, amelyekben egyetlen monomer a teljes polimertartalom több mint 99 tömegszázalékát teszi ki

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át, és

a fenti korlátozáson belül a 39. árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át (6)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

Más

Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át 1

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex 3907

Kopolimerek polikarbonátból és akrilnitril-butadiénsztirol kopolimerből (ABS)

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át (6)

 

Poliészter

Előállítás, amelynek során a 39. árucsoport alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át, és/vagy előállítás a tetrabromo-(biszfenol A)-polikarbonátból

 

3912

Máshol nem említett cellulóz és kémiai származékai, alapanyag formájában

Előállítás, amelynek során a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

3916–3921

Félkész termékek és műanyagcikkek; kivéve az ex 3916, ex 3917, ex 3920 és ex 3921 vámtarifaszám alá besoroltakat, amelyekre az alább meghatározott szabályok vonatkoznak:

 

 

Sík termékek, amelyek feldolgozottsági foka meghaladja a felületi megmunkálást vagy a négyszögletesre vágást (beleértve a négyzetet is); egyéb termékek, amelyek feldolgozottsági foka meghaladja az egyszerű felületkezelést

Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

 

Más:

 

 

— —

Addíciós homopolimerizációs termékek, amelyekben egyetlen monomer a teljes polimertartalom több mint 99 tömegszázalékát teszi ki

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át, és

a fenti korlátozáson belül a 39. árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át (6)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

— —

Más

Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át 1

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex 3916 és ex 3917

Profil és cső

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át, és

a fenti határértéken belül a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex 3920

Ionomer lap vagy film

Előállítás hőre lágyuló parciális sóból, amely fémionokkal, főleg cink- és nátriumionokkal részben semlegesített etilén és metakrilsav kopolimere

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Regenerált cellulóz, poliamid vagy polietilén lap

Előállítás, amelynek során a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

ex 3921

Fémezett műanyag fólia

Előállítás kevesebb mint 23 mikron vastagságú, különösen átlátszó poliészterfóliából (7)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3922–3926

Műanyag cikkek

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 40. árucsoport

Gumi és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 4001

Rétegelt kreppgumi lap lábbelihez

Természetes gumilemezek laminálása

 

4005

Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában vagy lap, lemez és szalag alakban

Előállítás, melynek során (a természetes gumi kivételével) az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

4012

Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:

 

 

Újrafutózott tömör vagy kisnyomású gumi légabroncs

A használt gumiabroncsok újrafutózása

 

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 4011 és a 4012 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

 

ex 4017

Keménygumiból készült áruk

Előállítás keménygumiból

 

ex 41. árucsoport

Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr, kivéve: kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 4102

Juh- és báránybőr nyersen, gyapjú nélkül

A gyapjú eltávolítása a gyapjas juh- és báránybőrről

 

4104–4106

Szőrtelen vagy gyapjú néküli, cserzett vagy crust bőr, hasítva is, de tovább nem megmunkálva

A cserzett bőr újracserzése

vagy

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

4107, 4112 és 4113

Szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőr, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, a 4114 vámtarifaszám alá tartozó bőr kivételével

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4104–4113 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

 

ex 4114

Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr

Előállítás a 4104–4107, a 4112 vagy a 4113 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, feltéve, hogy összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

42. árucsoport

Bőráruk; nyerges- és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 43. árucsoport

Szőrme és műszőrme; ezekből készült áruk; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 4302

Cserzett vagy kikészített szőrme, összeállítva:

 

 

Lap, kereszt és más hasonló formák

A nem összeállított cserzett vagy kikészített szőrme fehérítése vagy festése a vágáson és összeállításon felül

 

Más

Előállítás nem összeállított, cserzett vagy kikészített szőrméből

 

4303

Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru

Előállítás a 4302 vámtarifaszám alá tartozó, nem összeállított, cserzett vagy kikészített szőrméből

 

ex 44. árucsoport

Fa és faipari termékek; faszén; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 4403

Gömbfa, négy oldalán durván faragva

Előállítás gömbfából, kérgezetten is, vagy pusztán durvára faragva

 

ex 4407

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva

Gyalulás, csiszolás vagy végillesztés

 

ex 4408

Furnérlap (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is), és rétegelt lemez legfeljebb 6 mm vastagságban, lapolva, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez, legfeljebb 6 mm vastagságban, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva

Lapolás, csiszolás, gyalulás vagy végillesztés

 

ex 4409

Fa, bármelyik széle vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is:

 

 

Csiszolt vagy végillesztéssel összeállított

Csiszolás vagy végillesztés

 

Szegélyléc és gyöngyléc

Peremezés vagy mintázás

 

ex 4410 és ex 4413

Szegélyléc és gyöngyléc, beleértve a padló-szegélylécet és más szegélylemezt is

Peremezés vagy mintázás

 

ex 4415

Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag

Előállítás méretre nem vágott falemezből

 

ex 4416

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok részei

Előállítás hasított dongákból, a két főfelület fűrészelésén túl nem megmunkálva

 

ex 4418

Ács- és épületasztalos-ipari termék fából

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Üreges fapanel, zsindely és hasíték azonban felhasználható

 

Szegélyléc és gyöngyléc

Peremezés vagy mintázás

 

ex 4421

Gyufaszál; cipész faszeg vagy facsap

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó fából a 4409 vámtarifaszám alá tartozó fadrót kivételével

 

ex 45. árucsoport

Parafa és parafa áruk kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

4503

Természetes parafából készült áru

Előállítás a 4501 vámtarifaszám alá tartozó parafából

 

46. árucsoport

Szalmából, eszpartófűből vagy más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő és fonásáruk

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

47. árucsoport

Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 48. árucsoport

Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 4811

Vonalazott, margózott vagy négyzethálós papír és karton

Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból

 

4816

Karbonpapír, önmásolópapír, és más másoló- vagy átírópapír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is

Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból

 

4817

Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 4818

Toalett- (WC-) papír

Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból

 

ex 4819

Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 4820

Írótömb

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 4823

Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva

Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból

 

ex 49. árucsoport

Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek; kéziratok, gépírásos szövegek és tervrajzok; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

4909

Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 4909 vagy 4911 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

 

4910

Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is:

 

 

Nem papír vagy karton alapú öröknaptár vagy cserélhető lapos naptár

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 4909 vagy 4911 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

 

ex 50. árucsoport

Selyem; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 5003

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot is), kártolt vagy fésült

Selyemhulladék kártolása vagy fésülése

 

ex 5004-től ex 5006-ig

Selyemfonal és fonal selyemhulladékból

Előállítás (3):

kártolt, fésült, vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

egyéb, nem kártolt, fésült vagy fonásra másként előkészített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

5007

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (3)

 

Más

Előállítás 1 :

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy

papírból

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és csomóeltávolítás), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5  %-át

 

ex 51. árucsoport

Gyapjú, finom vagy durva állati szőr; lószőr fonal és szövet kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

5106–5110

Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből készült fonal

Előállítás (3):

kártolt, fésült, vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

5111–5113

Szövet gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből:

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (3)

 

Más

Előállítás 1 :

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy

papírból

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és csomóeltávolítás), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5  %-át

 

ex 52. árucsoport

Pamut; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

5204–5207

Pamutfonal és cérna

Előállítás (3):

kártolt, fésült, vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

5208–5212

Pamutszövet:

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (3)

 

Más

Előállítás 1 :

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy

papírból

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és csomóeltávolítás), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5  %-át

 

ex 53. árucsoport

Más növényi textilszálak; papírfonal és papírfonalból szőtt szövet; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

5306–5308

Fonal más növényi textilrostból; papírfonal

Előállítás (3):

kártolt, fésült, vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

5309–5311

Szövet más növényi textilrostból; szövet papírfonalból:

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (3)

 

Más

Előállítás 1 :

kókuszrostfonalból,

jutafonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy

papírból

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és csomóeltávolítás), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5  %-át

 

5401–5406

Fonal, szál és cérna végtelen műszálból

Előállítás (3):

kártolt, fésült, vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

5407 és 5408

Szövet szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból:

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (3)

 

Más

Előállítás 1 :

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy

papírból

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és csomóeltávolítás), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5  %-át

 

5501–5507

Vágott műszál

Előállítás vegyi anyagból vagy textilpépből

 

5508–5511

Fonal és varrócérna szintetikus vagy mesterséges vágott szálból

Előállítás (3):

kártolt, fésült, vagy fonásra másként előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

5512–5516

Szövet vágott műszálból:

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (3)

 

Más

Előállítás 1 :

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy

papírból

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és csomóeltávolítás), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5  %-át

 

ex 56. árucsoport

Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél, hajókötél és kábel, valamint ezekből készült áruk; kivéve:

Előállítás (3):

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

5602

Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:

 

 

Tűnemez

Előállítás (3):

természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

Mindazonáltal:

az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,

az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén szál, vagy

az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel,

amelyekből minden esetben kevesebb mint 9 decitex finomsági számú végtelen szál vagy szál használható, feltéve, hogy összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

 

Más

Előállítás (3):

természetes szálakból,

mesterséges, kazeinből előállított vágott műszálból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

5604

Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; az 5404 vagy 5405 vtsz. alá tartozó textilszál és -szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy burkolva:

 

 

Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva

Előállítás textilanyaggal be nem vont gumifonalból és zsinegből

 

Más

Előállítás 1 :

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

5605

Fémezett fonal, paszományozott is, az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó olyan textilszálból vagy szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral kombináltak vagy fémmel bevontak

Előállítás (3):

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

5606

Paszományozott fonal, az 5404 és az 5405 vtsz. alá tartozó szalag és hasonló áru paszományozva (az 5605 vtsz. alá tartozók és a paszományozott lószőrfonal kivételével); zseníliafonal (beleértve a pelyhes zseníliafonalat is); hurkolt, bordázott fonal

Előállítás 1 :

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

57. árucsoport

Szőnyegek és más textil padlóborítók:

 

 

Tűnemezből

Előállítás (3):

természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

Mindazonáltal:

az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,

az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén szál, vagy

az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel,

amelyekből minden esetben kevesebb mint 9 decitex finomsági számú végtelen szál vagy szál használható, feltéve, hogy összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Jutaszövet hátoldalként felhasználható

 

 

Más nemezből

Előállítás (3):

nem kártolt, nem fésülve vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

Más

Előállítás 1 :

kókuszrost- vagy jutafonalból,

szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonalból,

természetes fonalból, vagy

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként elő nem készített vágott műszálból

Jutaszövet hátoldalként felhasználható

 

ex 58. árucsoport

Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés; kivéve:

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (3)

 

Más

Előállítás 1 :

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként elő nem készített vágott műszálból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és csomóeltávolítás), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5  %-át

 

5805

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel, keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

5810

Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

5901

Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket külső könyvborítónak vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló merevített textilszövet kalapkészítéshez

Előállítás fonalból

 

5902

Kerékköpeny kordszövet magas szakítószilárdságú nejlon- vagy más poliamid, poliészter vagy viszkóz műselyem fonalból:

 

 

Legfeljebb 90 tömegszázalék textilanyag-tartalommal

Előállítás fonalból

 

Más

Előállítás vegyi anyagból vagy textilpépből

 

5903

Textilszövet műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy laminálva, az 5902 vtsz. alá tartozó szövetek kivételével

Előállítás fonalból

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5  %-át

 

5904

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is

Előállítás fonalból (3)

 

5905

Textil falborító:

 

 

Gumival, műanyaggal vagy más anyaggal impregnált, bevont, beborított vagy laminált szövet

Előállítás fonalból

 

Más

Előállítás (3):

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként elő nem készített vágott műszálból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, mángorlás, zsugorodásmentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és csomóeltávolítás), amennyiben a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5  %-át

 

5906

Gumizott textilszövet, az 5902 vtsz. alá tartozó kivételével

 

 

Kötött vagy hurkolt kelmék

Előállítás (3):

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként elő nem készített vágott műszálból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

Szintetikus végtelen fonalból készült más kelme, amely több mint 90 tömegszázalékban tartalmaz textilanyagot

Előállítás vegyi anyagból

 

Más

Előállítás fonalból

 

5907

Más módon impregnált, bevont vagy beborított textilszövet; festett szövet színházi vagy stúdió- (műtermi) díszletek, vagy hasonlók számára

Előállítás fonalból

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), feltéve, hogy a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5  %-át

 

5908

Textilalapanyagból szőtt, font vagy kötött bél lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához vagy hasonlóhoz; fehérizzású gázharisnya és annak előállításához csőszerűen kötött gázharisnyaszövet, impregnálva is:

 

 

Fehérizzású gázharisnya, impregnált

Előállítás csőszerűen kötött gázharisnya-szövetből

 

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

5909–5911

Ipari felhasználásra alkalmas textiltermékek:

 

 

Polírozó korong vagy -gyűrű az 5911 vámtarifaszám alá tartozó, nemezből készítettek kivételével

Előállítás fonalból vagy a 6310 vámtarifaszám alá tartozó textilhulladékból vagy rongyból

 

Az 5911 vámtarifaszám alá tartozó, papírgyártásnál vagy más műszaki céllal általánosan használt, csőszerű vagy végtelenített egyszeres vagy többszörös lánc- és/vagy vetülékfonallal, vagy laposszövésű, többszörös lánc- és/vagy vetülékfonallal szőtt textilszövet, nemezelve, impregnálva vagy bevonva is

Előállítás (3):

kókuszrostfonalból,

a következő anyagokból:

— —

politetrafluor-etilén fonalból (8),

— —

fenolgyantával bevont, impregnált vagy beborított, többágú poliamid fonalból,

— —

m-feniléndiaminból és izoftálsavból polikondenzációval előállított aromás poliamid szálból készült szintetikus fonalból,

— —

politetrafluor-etilén monofilből 2 ,

 

 

 

— —

poli(p-fenilén tetraftalamid) szintetikus textilszálból álló fonalból,

— —

fenolgyanta bevonatú, akrilfonallal paszományozott üvegrost fonalból (8),

— —

poliészterből, valamint tereftálsav és 1,4 -ciklohexandimetanol és izoftálsav gyantából készült kopoliészter monofilből,

— —

természetes szálakból,

— —

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból, vagy

— —

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

 

Más

Előállítás (3):

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként elő nem készített vágott műszálból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

60. árucsoport

Kötött vagy hurkolt kelmék

Előállítás 1 :

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként elő nem készített vágott műszálból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

61. árucsoport

Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok:

 

 

Két vagy több formára vágott vagy eleve formára készített, kötött vagy hurkolt anyagdarab összevarrásával vagy más módon történő összeállításával elkészítve

Előállítás fonalból (3)  (9)

 

Más

Előállítás 1 :

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként elő nem készített vágott műszálból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

ex 62. árucsoport

Ruházati cikk, kellék és tartozék, a kötött vagy hurkolt áru kivételével; kivéve:

Előállítás fonalból (3)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 és ex 6211

Női, lányka- és csecsemőruha és tartozékai, hímzéssel

Előállítás fonalból 2

vagy

Előállítás hímzés nélküli szövetből, ha a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át 2

 

ex 6210 és ex 6216

Tűzálló felszerelés alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből

Előállítás fonalból (9)

vagy

Előállítás nem bevont szövetből, ha a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át 1

 

6213 és 6214

Zsebkendő, kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló:

 

 

Hímzett

Előállítás fehérítetlen egyszálas fonalból (3)  (9)

vagy

Előállítás hímzés nélküli szövetből, ha a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át 2

 

 

Más

Előállítás fehérítetlen egyszálas fonalból (3)  (9)

vagy

A kikészítést nyomás követi, amelyhez legalább két előkészítő vagy két befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mercerizálás, hőrögzítés, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), feltéve, hogy a 6213 és a 6214 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált nem nyomott áruk összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5  %-át

 

6217

Más konfekcionált ruházati kellék és tartozék; vagy ruházati kellékek és tartozékok részei, a 6212 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:

 

 

Hímzett

Előállítás fonalból (9)

vagy

Előállítás hímzés nélküli szövetből, ha a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át 1

 

Tűzálló felszerelés alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből

Előállítás fonalból 1

vagy

Előállítás nem bevont szövetből, ha a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át 1

 

 

Közbélés gallérhoz és mandzsettához, kiszabva

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Más

Előállítás fonalból (9)

 

ex 63. árucsoport

Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és egyéb használt textiláru; rongy; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

6301–6304

Takaró, útitakaró, ágynemű stb.; függöny stb.; más lakástextília stb.:

 

 

Nemezből, nem szőtt textíliából

Előállítás (3):

természetes fonalból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

Más:

 

 

— —

Hímzett

Előállítás fehérítetlen egyszálas fonalból (9)  (10)

vagy

Előállítás hímzés nélküli anyagból (a kötött vagy hurkolt kivételével) feltéve, hogy a felhasznált hímzés nélküli anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

— —

Más

Előállítás fehérítetlen egyszálas fonalból 23

 

6305

Zsák áruk csomagolására

Előállítás (3):

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként elő nem készített vágott műszálból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

6306

Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla, széllovas, vagy szárazföldi járművek vitorlája; kempingcikk:

 

 

Nem szőtt textíliából

Előállítás 1  (9):

természetes fonalból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

Más

Előállítás fehérítetlen egyszálas fonalból 12

 

6307

Más készáru, beleértve a szabásmintát is

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

6308

Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta vagy hasonló textiltermékek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben

A készletben lévő minden cikknek meg kell felelnie annak a szabálynak, amely akkor vonatkozna rá, ha nem lenne készletbe foglalva. Nem származó árucikkek azonban részét képezhetik a készletnek, ha összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át

 

ex 64. árucsoport

Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áruk; ezek részei; kivéve:

Előállítás a 6406 vámtarifaszám alá tartozó, talpbéléshez vagy más talprészhez erősített felsőrészből álló összeállítás kivételével bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

6406

Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló cikk; lábszárvédő, bokavédő és hasonló cikk és ezek részei

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 65. árucsoport

Kalap és más fejfedők, valamint ezek részei; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

6505

Kalap és más fejfedő kötött vagy hurkolt kelméből vagy csipkéből, nemezből vagy más textilanyagból (de nem szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is; hajháló bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve is

Előállítás fonalból vagy textilszálból (9)

 

ex 66. árucsoport

Esernyők, napernyők, sétabotok, botszékek, ostorok, lovaglókorbácsok és ezek részei; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

6601

Esernyő és napernyő (beleértve a boternyőt, kerti és hasonló napernyőt is)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

67. árucsoport

Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok; emberhajból készült áruk

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 68. árucsoport

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból vagy hasonló anyagokból készült áru; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 6803

Palakőből vagy agglomerált palából készült áru

Előállítás megmunkált palakőből

 

ex 6812

Azbesztből készült áru; azbesztalapú vagy azbeszt és magnézium-karbonátalapú keverékből készült áru

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 6814

Csillámból készült áru, beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is, papír-, karton- vagy más anyagalátéten

Előállítás megmunkált csillámból (az agglomerált és rekonstruált csillámot is beleértve)

 

69. árucsoport

Kerámiatermékek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 70. árucsoport

Üveg és üvegáruk; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 7003, ex 7004 és ex 7005

Üveg fényvisszaverődést gátló réteggel

Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

7006

A 7003, 7004 vagy a 7005 vámtarifaszám alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva, zománcozva vagy másképp megmunkálva, de nem keretben vagy más anyaggal nem összeszerelve:

 

 

Dielektromos vékony filmmel bevont üveglap szubsztrátum, félvezetői minőségben, a SEMII szabványokkal összhangban (11)

Előállítás a 7006 vámtarifaszám alá tartozó nem bevont üveglap szubsztrátumokból

 

Más

Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

7007

Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből

Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

7008

Többrétegű szigetelőüveg

Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

7009

Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve is

Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

7010

Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Üvegáru metszése, feltéve, hogy a felhasznált nem metszett üvegáru összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7013

Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 vagy a 7018 vtsz. alá tartozók kivételével)

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Üvegáru metszése, feltéve, hogy a felhasznált nem metszett üvegáru összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

vagy

Kézi munkával készült, fúvott üveg kézi díszítése (szitanyomás kivételével), feltéve, hogy a felhasznált kézi munkával készült, fúvott üveg összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának az 50 %-át

 

ex 7019

Üvegrostból készült áru (a fonal kivételével)

Előállítás:

színezetlen pászmából, előfonatból, fonalból vagy vágott szálból, vagy

üveggyapotból

ex 71. árucsoport

Természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drágakövek vagy féldrágakövek, nemesfémek, nemesfémmel plattírozott fémek és ezekből készült áruk; ékszerutánzat; érmék; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 7101

Természetes vagy tenyésztett gyöngy, osztályozva és a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 7102, ex 7103 és ex 7104

Drágakő vagy féldrágakő megmunkálva (természetes, szintetikus vagy rekonstruált)

Előállítás megmunkálatlan drágakőből vagy féldrágakőből

 

7106, 7108 és 7110

Nemesfém:

 

 

Megmunkálatlan

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

vagy

A 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek elektrolitos, hőkezeléses vagy vegyi szétválasztása

vagy

A 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek ötvözése egymással vagy nem nemesfémmel

 

Félgyártmány vagy por alakban

Előállítás megmunkálatlan nemesfémből

 

ex 7107, ex 7109 és ex 7111

Nemesfémmel plattírozott nem nemesfém, félgyártmány

Előállítás nemesfémmel plattírozott nem nemesfémből, megmunkálatlanul

 

7116

Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7117

Ékszerutánzat

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás nemesfémmel nem plattírozott vagy bevont nem nemesfém részekből, feltéve, hogy a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 72. árucsoport

Vas és acél; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

7207

Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból

Előállítás a 7201, a 7202, a 7203, a 7204, a 7205 vagy a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

7208–7216

Síkhengerelt termék, rúd, szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból

Előállítás a 7206 vagy a 7207 vámtarifaszám alá tartozó ingotból, más elsődleges formából, illetve félkész anyagból

 

7217

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból

Előállítás a 7207 vámtarifaszám alá tartozó félkész termékből

 

721891 és

721899

félkész termék rozsdamentes acélból

Előállítás a 7201, a 7202, a 7203, a 7204, a 7205 vámtarifaszám vagy a 7218 10 alszám alá tartozó anyagokból

 

7219–7222

Síkhengerelt termék, rúd, szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból

Előállítás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából, illetve félkész anyagból

 

7223

Huzal rozsdamentes acélból

Előállítás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó félkész termékből

 

722490

félkész termék más ötvözött acélból:

Előállítás a 7201, a 7202, a 7203, a 7204, a 7205 vámtarifaszám vagy a 7224 10 alszám alá tartozó anyagokból

 

7225–7228

Síkhengerelt termék, rúd; szögvas, idomvas és szelvény más ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból

Előállítás a 7206, a 7207, a 7218 vagy a 7224 vámtarifaszám alá tartozó ingotból, más elsődleges formából, illetve félkész anyagból

 

7229

Huzal más ötvözött acélból

Előállítás a 7224 vámtarifaszám alá tartozó félkész termékből

 

ex 73. árucsoport

Vas vagy acéláruk; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 7301

Szádpalló

Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

7302

Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag

Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

7304, 7305 és 7306

Cső és üreges profil vasból (az öntöttvas kivételével) vagy acélból

Előállítás a 7206, 7207, 7218 vagy 7224 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

ex 7307

Több részből álló csőszerelvény rozsdamentes acélból (ISO X5CrNiMo 1712)

A kovácsdarabok esztergálása, fúrása, dörzsárazása, menetvágása, lesorjázása és homokfúvása, feltéve, hogy a felhasznált kovácsdarabok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 35 %-át

 

7308

Szerkezet (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A 7301 vámtarifaszám alá tartozó hegesztett szögvas, idomvas és szelvény azonban nem használható fel

 

ex 7315

Hólánc

Előállítás, amelynek során a 7315 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 7321

Sütő- és főzőberendezés és tányérmelegítő:

 

 

Gáztüzelésű, vagy gáz és más anyag tüzelésű

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 74. árucsoport

Réz és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7401

Nyers réz (szulfid-fémkeverék); cementréz (kicsapott réz)

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

7402

Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

7403

Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan:

 

 

Finomított réz

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

Rézötvözet és más elemeket is tartalmazó finomított réz

Előállítás finomított, megmunkálatlan rézből vagy rézhulladékból és -törmelékből

 

7404

Rézhulladék és -törmelék

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

7405

Segédötvözet (mesterötvözet)

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 75. árucsoport

Nikkel és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

7501–7503

Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék), zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső terméke; megmunkálatlan nikkel; nikkelhulladék és -törmelék

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 76. árucsoport

Alumínium és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

7601

Megmunkálatlan alumínium

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

vagy

Előállítás ötvözetlen alumíniumból vagy alumíniumhulladékból és -törmelékből hőkezeléssel vagy elektrolízissel

 

7602

Alumíniumhulladék és -törmelék

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 7616

Alumínium gyártmányok, az alumíniumhuzalból készült háló, drótszövet, rács, sodronyfonat, kerítésfonat, erősítőszövet és hasonló anyagok (a végtelen szalagot is beleértve) és a terpesztett alumínium kivételével

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Az alumíniumhuzalból és a terpesztett alumíniumhálóból készített drótszövet, rács, sodronyfonat, kerítésfonat, betonháló és hasonló anyag (a végtelenített szalagot is beleértve) azonban felhasználható; egyrészről

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

77. árucsoport

A Harmonizált Rendszerben történő későbbi felhasználásra fenntartva

 

 

ex 78. árucsoport

Ólom és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

7801

Megmunkálatlan ólom:

 

 

Finomított ólom

Előállítás »kohóólomból« vagy »finomítatlan ólomból«

 

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A 7802 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket azonban nem lehet felhasználni

 

7802

Ólomhulladék és -törmelék

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 79. árucsoport

Cink és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

7901

Megmunkálatlan cink

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A 7902 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket azonban nem lehet felhasználni

 

7902

Cinkhulladék és -törmelék

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 80. árucsoport

Ón és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

8001

Megmunkálatlan ón

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A 8002 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket azonban nem lehet felhasználni

 

8002 és 8007

Ónhulladék és –törmelék; más áru ónból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

81. árucsoport

Más nem nemesfém; cermet; ezekből készült áruk:

 

 

Más nem nemes fém, megmunkált; ezekből készült áruk

Előállítás, amelynek során a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 82. árucsoport

Szerszámok, eszközök, evőeszközök, kanál és villa nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

8206

A 8202–8205 vámtarifaszámok közül két vagy több vámtarifaszám alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben

Előállítás a 8202–8205 kivételével bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8202–8205 vámtarifaszám alá tartozó szerszámokat azonban bele lehet foglalni a készletbe, ha az összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át

 

8207

Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez (pl. sajtoló, csákoló, lyukasztó, menetfúró, menetvágó, fúró, furatmegmunkáló, üregelő, maró, esztergályozó vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fém húzásához vagy extrudálásához való süllyesztéket és a sziklafúráshoz vagy talajfúráshoz való szerszámot is

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

8208

Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 8211

Kés, sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vámtarifaszám alá tartozó kés kivételével

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Nem nemesfémből készült késpenge és nyél azonban felhasználható

 

8214

Másutt nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd vagy konyhai bárd, aprító- és darabolókés, papírvágó kés); manikűr- és pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is)

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Nem nemesfémből készült nyél azonban felhasználható

 

8215

Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Nem nemesfémből készült nyél azonban felhasználható

 

ex 83. árucsoport

Másutt nem említett különféle áruk nem nemesfémből; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 8302

Más vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk épülethez, és automatikus ajtócsukó

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A 8302 vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

ex 8306

Kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A 8306 vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex 84. árucsoport

Atomreaktor, kazán, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 8401

Nukleáris fűtőanyagelem

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

8402

Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítő vízkazán

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8403 és ex 8404

Központi fűtés céljára szolgáló kazán, a 8402 vámtarifaszám alá tartozó kazán kivételével és segédberendezés a központi fűtés céljára szolgáló kazánhoz

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 8403 és a 8404 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

8406

Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8407

Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8408

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel-, vagy féldízel)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8409

Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8411

Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8412

Más erőgép és motor

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

ex 8413

Forgódugattyús térfogatkiszorításos szivattyú

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex 8414

Ipari ventilátor és hasonló ventilátorok

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8415

Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventillátorral, valamint hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8418

Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyúk, a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezések kivételével;

 

 

Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső ajtókkal, háztartási hűtőgép, hűtő- vagy fagyasztó szekrény, kiállítópult, vitrin, szekrény és hasonló, más hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő vagy fagyasztó készülék

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

Fagyasztó és kompresszoros típusú egység hőcserélős kondenzátorral

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

ahol az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

 

Bútor hűtő- vagy fagyasztógép befogadására

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

Más hűtőgépalkatrész

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 35 %-át

 

ex 8419

Fa-, papíripari rostanyag-, papír és kartonipari gépek

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti határértéken belül a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8420

Kalander vagy más hengerlőgép, és ezekhez való henger, a fém- vagy üveghengermű kivételével

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti határértéken belül a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8423

Mérleg (az 5 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével) beleértvea súllyal működtetett számláló vagy ellenőrző mérleget is; súly mindenfajta mérleghez

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8425–8428

Emelő, mozgató, be- vagy kirakó gép

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti határértéken belül a 8431 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8429

Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger:

 

 

Úthenger

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

Más

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti határértéken belül a 8431 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8430

Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti határértéken belül a 8431 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 8431

Kizárólag vagy elsősorban az úthenger alkatrésze

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8439

Papíripari rostanyag készítésére, vagy papír vagy karton előállítására vagy kikészítésére szolgáló gép

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti határértéken belül a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8441

Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve mindenfajta vágógépet

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti határértéken belül a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 8443

Nyomtatók irodai gépekhez (például automatikus adatfeldolgozó gépek, szövegszerkesztő gépek stb.)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

8444–8447

E vámtarifaszámok alá tartozó textilipari gépek

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

ex 8448

A 8444 vagy 8445 vámtarifaszám alá tartozó gépek segédgépei

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8452

Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötő gép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor, állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű

 

 

Varrógép (csak zárt öltésű) motor nélkül legfeljebb 16 kg tömegű fejjel, vagy motorral legfeljebb 17 kg tömegű fejjel

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának a 40 %-át,

(a motor nélküli) fej összeállítására az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok összértékét, és

a felhasznált szálfeszítő, hurkoló és cikcakk szerkezet már származó

Más

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8456–8466

A 8456–8466 vámtarifaszám alá tartozó szerszámgépek és gépek, valamint alkatrészeik és tartozékaik, kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

ex 8456 és ex 8466

vízsugaras vágógép;

vízsugaras vágógép alkatrészei és tartozékai

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8469–8473

Irodai gépek (pl. írógépek, számológépek, automatikus adatfeldolgozó gépek, sokszorosítógépek, fűzőgépek), és ezek részei és tartozékai

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

8480

Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőforma fedőlap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 8481

Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazán burkolathoz, tartályhoz, kádhoz vagy hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozóval vezérelt szelepet:

 

 

Más készülék

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8482

Golyós vagy görgős gördülőcsapágy

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8484

Két vagy több fém vagy más anyagból rétegelt fém tömítés és hasonló kötőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

ex 8486

Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, ha lézer- vagy más fény- vagy fotonsugárral, ultrahanggal, elektromos kisüléssel elektrokémiai, elektronsugaras, ionsugaras vagy plazmasugaras eljárással működik, illetve ennek alkatrészei és tartozékai

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

hajlító, hajtogató, egyenesítő, simító szerszámgép (beleértve a présgépet is) fémmegmunkálásra, illetve ennek alkatrészei és tartozékai

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

 

szerszámgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy hasonló ásványi anyag, vagy üveg hidegmegmunkálására, illetve ennek részei és tartozékai

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

Szerszámgép (beleértve a szegező-, ragasztó- vagy más összeállító gépet is) fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

olyan kihúzó műszerek, amelyek mintát létrehozó készülékek és fényvédő réteggel bevont anyagból sablon vagy hajszálvonal-hálózatos lemez készítésére használatosak; ezek alkatrészei és tartozékai

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

öntőformák, fröccsöntéshez vagy kompressziós öntéshez

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

 

emelő, mozgató, be- vagy kirakógép

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti határértéken belül a 8431 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8487

Ebben az árucsoportban máshol nem említett elektromos csatlakozót, szigetelőt, tekercset, érintkezőt vagy más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

ex 85. árucsoport

Elektromos gépek és elektromos felszerelések, valamint ezek alkatrészei; hangfelvevő és -lejátszó, televíziós kép- és hangfelvevő és –lejátszó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8501

Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti határértéken belül a 8503 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8502

Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

amelynek során a 8501 vagy a 8503 vtsz. alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 8504

Tápegység az automatikus adatfeldolgozó gépekhez

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 8509

Nedves és száraz porszívó padlófényező gép

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8517

Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélőket

Emberi hang, kép vagy egyéb adat továbbítására és vételére szolgáló egyéb készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezetéknélküli hálózatok (mint a helyi vagy a nagy kiterjedésű hálózat) hírközlő berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vámtarifaszám alá tartozó hangtovábbító vagy vevőkészülékek kivételével

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex 8518

Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8519

Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8521

Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8522

Kizárólag vagy elsősorban a 8519 vagy a 8521 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8523

Lemezek, szalagok, szilárd, állandó, nem felejtő tárolóeszközök, »intelligens kártyák« és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, felvételt tartalmazók is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével:

 

 

 

Felvételt nem tartalmazó lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével;

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

 

felvételt tartalmazó lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti határértéken belül a 8523 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

lemez készítésére szolgáló matrica és mesterlemez, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével;

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

két vagy több elektronikus integrált áramkörrel rendelkező proximity kártyák és intelligens »smart« kártyák

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

intelligens »smart« kártyák egy integrált áramkörrel

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

amelynek során a 8541 és a 8542 vtsz. alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8525

rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is;

televíziós kamerák; digitális kamera és videókamera-felvevő;

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8526

Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8527

Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8528

Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is

 

 

 

monitorok és kivetítők, beépített televízió-vevőkészülék nélkül, kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

más monitor és kivetítő, beépített televízióvevő-berendezés nélkül; Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is;

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8529

Kizárólag vagy elsősorban a 8525–8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei:

 

 

Kizárólag vagy elsősorban képfelvevő vagy -lejátszó készülékkel való használatra alkalmas

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

Kizárólag vagy elsősorban a 8471 vámtarifaszám alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerekben kizárólagosan vagy elsődlegesen használt monitor és kivetítő, beépített televízió-berendezés nélkül

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

Más

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8535

1000 V-ot meghaladó feszültségű elektronikus áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy ilyen áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti határértéken belül a 8538 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8536

Legfeljebb 1000 V feszültségű elektronikus áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék; optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók

 

 

 

Legfeljebb 1000 V feszültségű elektronikus áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy ilyen áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti határértéken belül a 8538 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

Optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók

 

 

— —

műanyagból

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

— —

kerámiából

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

— —

rézből

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

8537

Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, és elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti határértéken belül a 8538 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 8541

Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; a csipekre még nem vágott egyben levő félvezető szelet kivételével

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8542

Elektronikus integrált áramkörök

 

 

 

Monolitikus integrált áramkörök

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

amelynek során a 8541 és a 8542 vtsz. alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

gépnek vagy készüléknek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrésze

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

 

Más

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

amelynek során a 8541 és a 8542 vtsz. alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át vagy

 

8544

Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és más szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; optikai szálakból álló kábel egyenként bevont üvegszálakból, elektromos vezetékkel felszerelve vagy csatlakozóval együtt is

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8545

Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, grafitból vagy más szénből készült cikk, fémmel vagy anélkül

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8546

Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8547

Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez és berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8548

Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor selejtje és hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek és készüléknek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrésze

 

 

 

Elektronikus mikroszerelvény

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

amelynek során a 8541 és a 8542 vtsz. alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

 

Más

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

ex 86. árucsoport

Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti és villamosvágány-tartozékok, és -felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8608

Vasúti vagy villamosvasúti vágánytartozék és felszerelés; mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) ellenőrző, jelző- vagy biztonsági berendezés vasút, villamosvasút, közút, belvízi út, parkolóhely, kikötő vagy repülőtér számára; mindezek alkatrésze

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 87. árucsoport

Járművek és ezek alkatrészei és tartozékai, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8709

Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, raktárban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8710

Harckocsi és más páncélozott harci jármű, motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen jármű alkatrésze

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8711

Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is) és kerékpár segéd motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi:

 

 

Dugattyús, belső égésű motorral, amelynek hengerűrtartalma

 

 

— —

Legfeljebb 50 cm3

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

— —

50 cm3-t meghaladó

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

 

Más

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 87 12

Kerékpár golyóscsapágy nélkül

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 8714 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8715

Gyermekkocsi és alkatrésze

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8716

Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrésze

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 88. árucsoport

Légi járművek, űrhajók, és ezek részei,: kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 8804

Forgó (rotáló) ejtőernyő

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 8804 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

8805

Légijármű-indító szerkezet; fedélzeti leszállásfékező készülék vagy hasonló fékezőszerkezet; repülőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrésze

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

89. árucsoport

Hajók, csónakok és más úszószerkezetek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A 8906 vámtarifaszám alá tartozó hajótesteket azonban nem lehet felhasználni

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 90. árucsoport

Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

9001

Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel, a 8544 vtsz. alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

9002

Lencse, prizma, tükör és más optikai elem bármilyen anyagból, szerelve, amely a műszer vagy készülék alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

9004

Szemüveg, védőszemüveg és hasonló, látásjavító, védő- vagy más szemüveg

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

ex 9005

Távcső, látcső (két és egy szemlencsés) és más optikai teleszkóp és ezek foglalata; a prizmás csillagászati távcsövek és ezek foglalata kivételével

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

ahol az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 9006

Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, az elektromos gyújtású villanókörte kivételével

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

ahol az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

9007

Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel vagy anélkül

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

ahol az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

9011

Összetett optikai mikroszkóp, mikro-fényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikro-képvetítő is

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

ahol az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 9014

Más navigációs eszköz és készülék

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

9015

Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

9016

Mérleg 5 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

9017

Rajzoló-, jelölő- vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

9018

Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi műszer és készülék, szcintigráf készülék is, más elektromos gyógyászati és látásvizsgáló készülék:

 

 

Fogorvosi szék fogászati felszereléssel felszerelve

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 9018 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Más

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

9019

Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozókészülék; pszichológiai képességvizsgáló készülék; ózon-, oxigén-, aerosolterápiai készülék, mesterséges lélegeztető vagy más gyógyászati lélegeztetőkészülék

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

9020

Más légzőkészülék és gázálarc, sem mechanikus részekkel sem cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

9024

Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasság-vizsgáló gép és készülék vagy más mechanikai anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

9025

Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer, hőmérő, pirométer, barométer, higrométer és pszichrométer, regisztrálóval is, és mindezek egymással kombinálva is

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

9026

Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy a 9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

9027

Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő vagy ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang vagy fénymennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz és készülék (a megvilágítási-időmérő is); mikrotom (metszetkészítő)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

9028

Gáz-, folyadék- vagy áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is:

 

 

Alkatrész és tartozék

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

Más

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

9029

Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépésszámláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer, a 9014 vagy a 9015 vámtarifaszám alá tartozó készülék kivételével; stroboszkóp

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

9030

Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék, a 9028 vtsz. alá besorolt mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus- vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

9031

Ebben az árucsoportban máshol nem említett, mérő- vagy ellenőrző műszer, készülék és gép; profilvetítő

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

9032

Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

9033

A 90. árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy berendezés ebben az árucsoportban másutt nem említett alkatrésze és tartozéka

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

ex 91. árucsoport

Órák és kisórák és ezek alkatrészei; kivéve:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

9105

Más óra

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

9109

Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

az összes felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

9110

Teljes szerkezet nem összeszerelve vagy részben összeszerelve (szerkezetkészlet); nem teljes kisóraszerkezet vagy óraszerkezet, összeszerelve; nyers kisóraszerkezet vagy óraszerkezet

Előállítás, amely során:

az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti határértéken belül a 9114 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

9111

Tok kisóraszerkezethez és ennek alkatrészei

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

9112

Tok órához és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más áruhoz, és ezek alkatrészei

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

9113

Szíj, szalag és karkötő karórához, és ezek alkatrésze

 

 

Nem nemesfémből, arannyal vagy ezüsttel lemezelve is, vagy nemesfémmel plattírozott fémből is

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

Más

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

92. árucsoport

Hangszerek; mindezek alkatrészei és tartozékai

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

93. árucsoport

Fegyverek és lőszerek; ezek alkatrészei és tartozékai

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 94. árucsoport

Bútor; ágyfelszerelés, matracok, ágybetétek, párnák és hasonló párnázott lakberendezési cikkek; máshol nem említett lámpák és világító-felszerelések; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlók; előre gyártott épületek; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 9401 és ex 9403

Nem nemesfémből készült, nem párnázott, legfeljebb 300 g/m2 tömegű pamutszövetet tartalmazó bútor

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás a 9401 vagy 9403 vámtarifaszám alá tartozó, felhasználásra kész pamutszövetből, ha:

a huzat értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át és

valamennyi egyéb felhasznált anyag származó, és nem a 9401 vagy 9403 vámtarifaszám alá tartozik

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

9405

Lámpa és világítófelszerelés, beleértve a keresőlámpát és a spotlámpát is, és mindezek máshol nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással felszerelve, valamint mindezek máshol nem említett alkatrésze

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

9406

Előre gyártott épület

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 95. árucsoport

Játékok, játékszerek és sporteszközök; mindezek alkatrészei és tartozékai; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 9503

Más játékok; csökkentett méretű (»méretarányos«) modellek és szórakozásra szánt hasonló modellek, működő is; mindenféle kirakós játékok (puzzle)

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 9506

Golfütő és alkatrészei

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A golfütőfejek készítéséhez azonban durván megmunkált tömbök felhasználhatók

 

ex 96. árucsoport

Különböző áruk; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

ex 9601 és ex 9602

Állati, növényi vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyagból készült áru

Előállítás azonos vámtarifaszám alá tartozó »megmunkált«, faragásra alkalmas anyagból

 

ex 9603

Seprű, kefe és ecset (a nyest- és a mókusszőrből készült seprűk és hasonlók és kefék kivételével) kézi működtetésű, mechanikus padlóseprű motor nélkül, szobafestőpárna és -henger, gumibetétes törlő és nyeles felmosó

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

9605

Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz

A készletben lévő minden cikknek meg kell felelnie annak a szabálynak, amely akkor vonatkozna rá, ha nem lenne készletbe foglalva. Nem származó árucikkek azonban részét képezhetik a készletnek, ha összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át

 

9606

Gomb, franciakapocs, patentkapocs és patent, gombtest és ezek más alkatrészei; nyers gomb

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

9608

Golyóstoll; filc- és más, szivacsvégű toll és jelző; töltőtoll, rajzolótoll és más toll; másoló töltőtoll (átírótoll); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza; tollszár, ceruzahosszabbító és hasonló; mindezek alkatrészei (beleértve a kupakot és a klipszet is), a 9609 vtsz. alá tartozó áru kivételével

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó tollhegy vagy tollhegycsúcs azonban felhasználható

 

9612

Írógép- vagy hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal – lenyomat készítésére – átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy sem

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 9613

Öngyújtó, piezoelektromos gyújtóval

Előállítás, amelynek során a 9613 vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex 9614

Pipa és pipafej

Előállítás durván megmunkált tömbből

 

9619

Egészségügyi betét (párna) és tampon, csecsemőpelenka, pelenkabetét és hasonló cikk, bármely anyagból:

 

 

 

műanyagból

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

 

papíripari rostanyagból vagy papírból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 

 

vattából

Előállítás:

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

 

Rövidnadrág és alsónadrág; csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból; az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból készült ruha;

 

 

 

Két vagy több formára vágott vagy eleve formára készített, kötött vagy hurkolt anyagdarab összevarrásával vagy más módon történő összeállításával elkészítve

Előállítás fonalból

 

 

Más

Előállítás:

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített vágott műszálból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

 

Női vagy lányka-atlétaing és más alsóing, rövidnadrág, alsónadrág, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru

Előállítás fonalból

 

 

Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból

 

 

 

Hímzett

Előállítás fonalból

vagy

Előállítás hímzés nélküli szövetből azzal a feltétellel, hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át.

 

 

Más

Előállítás fonalból

 

 

Női vagy lánykaruha az 5903, 5906 vagy 5907 vtsz. alá tartozó szövetekből, nem kötött vagy hurkolt

Előállítás fonalból

 

 

Más készáru, beleértve a szabásmintát is:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

97. árucsoport

Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

 


(1)  A »meghatározott eljárásokra« vonatkozó különleges feltételeket lásd a 7.1. és a 7.3. bevezető megjegyzésben.

(2)  A »meghatározott eljárásokra« vonatkozó különleges feltételeket lásd a 7.2. bevezető megjegyzésben.

(3)  A textilanyagok keverékéből készült termékekre vonatkozó különleges feltételeket lásd az 5. bevezető megjegyzésben.

(4)  A 3. árucsoporthoz tartozó 32. megjegyzés értelmében ezek az anyagok színezéshez használatos, vagy a színező készítmények előállítása során adalékként használt készítmények, kivéve, ha már a 32. árucsoport egy másik vámtarifaszáma alá sorolták be őket.

(5)  »Csoportnak« kell tekinteni a vámtarifaszám bármely részét, amelyet pontosvessző választ el a többi résztől.

(6)  Az egyfelől a 3901–3906 vámtarifaszám alá, másfelől a 3907–3911 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból álló termékek esetében ez a korlátozás csak arra az anyagcsoportra érvényes, amely tömege folytán a termék meghatározó eleme.

(7)  Az alábbi fóliákat kell különösen átlátszónak tekinteni: olyan fóliák, amelyek optikai tompítása a Gardner Hazemeter ASTM-D 1003-16 (azaz Hazefactor) módszerrel mérve kevesebb mint 2 %.

(8)  Ezen anyag használata a papírgyártó gépekhez használatos szövetek előállítására korlátozódik.

(9)  Lásd a 6. bevezető megjegyzést.

(10)  A kötött vagy hurkolt kelméből (formára kiszabott vagy közvetlenül alakra kötött kelméből) a darabok összevarrásával vagy összeállításával készített nem rugalmas vagy nem gumizott kötött vagy hurkolt cikkek esetében lásd a 6. bevezető megjegyzést.

(11)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.