28.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/18


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/599 HATÁROZATA

(2017. március 22.)

az „Uniós polgárságot az európaiaknak: A jus soli és jus sanguinis ellenére egyesülve a sokféleségben” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezésről

(az értesítés a C(2017) 2001. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári kezdeményezésről szóló, 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Az „Uniós polgárságot az európaiaknak: A jus soli és jus sanguinis ellenére egyesülve a sokféleségben” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezés tárgya az alábbiakra utal: „Az uniós polgárság jellege és célja, elsősorban az állampolgársággal kapcsolatban. A tagállam Unióból való kilépése és annak hatása. Az uniós jog által biztosított állampolgári jogok”.

(2)

Az uniós polgárság kiegészíti és nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot. Az uniós polgárság előfeltétele, hogy a polgár valamely tagállam állampolgárságával rendelkezzen. Valamely személy uniós polgársága ezért annak függvénye, hogy legalább az egyik állam, amelynek a szóban forgó személy állampolgára, uniós tagsággal rendelkezzen.

(3)

Ezt az uniós tagállambeli állampolgárság és az európai uniós állampolgárság közötti kapcsolatot a Szerződésekkel hozták létre. A Szerződésekben nincs olyan jogalap, amely felhatalmazná az uniós intézményeket arra, hogy a Szerződések végrehajtása céljából olyan uniós jogi aktust fogadjanak el, amelynek célja, hogy uniós polgárságot biztosítson az Unió valamely tagállamának állampolgárságával nem rendelkező személyeknek.

(4)

Mindazonáltal a Szerződések végrehajtása céljából elfogadhatók uniós jogi aktusok valamely tagállamban legálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok jogai terén, ideértve a szabad mozgásra és az EU más tagállamaiban való tartózkodás szabadságára irányadó feltételeket is. Ilyen jogi aktus ennélfogva az uniós állampolgársággal kapcsolatos jogokhoz hasonló jogokat ruházhat egy olyan tagállam polgáraira, amely az EUSZ 50. cikkének megfelelően kilépett az Unióból.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) megerősíti az uniós polgárság intézményét, és tovább fokozza az Unió demokratikus működését többek között azáltal, hogy kimondja, minden polgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen az Unió demokratikus életében az európai polgári kezdeményezés révén.

(6)

E célból a polgári kezdeményezésre alkalmazandó eljárásoknak és feltételeknek világosnak, egyszerűnek, felhasználóbarátnak és a polgári kezdeményezés jellegével arányosnak kell lenniük annak érdekében, hogy bátorítsák a polgárok részvételét és elérhetőbbé tegyék az Uniót.

(7)

Ezen okokból helyénvaló fontolóra venni, hogy a javasolt polgári kezdeményezés – amennyiben célja a Szerződések végrehajtásához egy uniós jogi aktusra irányuló javaslat a valamely tagállamban legálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok jogai terén, ideértve a szabad mozgásra és az EU más tagállamaiban való tartózkodás szabadságára irányadó feltételeket is, továbbá különösen az uniós állampolgársággal kapcsolatos jogokhoz hasonló jogoknak egy olyan tagállam polgáraira történő ruházása, amely az EUSZ 50. cikkének megfelelően kilépett az Unióból –, nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához a rendelet 4. cikke (2) bekezdése b) pontjának megfelelően uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be.

(8)

Az „Uniós polgárságot az európaiaknak: A jus soli és a jus sanguinis ellenére egyesülve a sokféleségben” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezést ezért nyilvántartásba kell venni. E javasolt polgári kezdeményezéshez támogató nyilatkozatokat kell gyűjteni, amennyiben célja a Szerződések végrehajtásához egy uniós jogi aktusra irányuló javaslat a valamely tagállamban legálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok jogai terén, ideértve a szabad mozgásra és az EU más tagállamaiban való tartózkodás szabadságára irányadó feltételeket is, továbbá különösen az uniós állampolgársággal kapcsolatos jogokhoz hasonló jogoknak egy olyan tagállam polgáraira történő ruházása, amely az EUSZ 50. cikkének megfelelően kilépett az Unióból,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az „Uniós polgárságot az európaiaknak: A jus soli és jus sanguinis ellenére egyesülve a sokféleségben” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezés ezúton nyilvántartásba vételre kerül.

(2)   E javasolt polgári kezdeményezéshez támogató nyilatkozatok gyűjthetők azon felismerés alapján, hogy annak célja egy uniós jogi aktusra irányuló javaslat, amely biztosítaná, hogy valamely tagállamnak az EUSZ 50. cikkének megfelelően történő kilépését követően a szóban forgó ország állampolgárai továbbra is részesülhetnek az uniós tagság során őket megillető jogokhoz hasonló jogokból.

2. cikk

Ez a határozat 2017. március 27-én lép hatályba.

3. cikk

E határozat címzettjei az „Uniós polgárságot az európaiaknak: A jus soli és jus sanguinis ellenére egyesülve a sokféleségben” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezés szervezői (a polgári bizottság tagjai), akiket kapcsolattartóként [a személyes adatok törlésre kerültek a szervezőkkel folytatott megbeszélést követően].

Kelt Brüsszelben, 2017. március 22-én.

a Bizottság részéről

Frans TIMMERMANS

alelnök


(1)  HL L 65., 2011.3.11., 1. o.