28.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 50/53


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/342 HATÁROZATA

(2016. december 14.)

a Rugalmassági Eszköznek a jelenlegi migrációs, menekültügyi és biztonsági válság kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 12. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Rugalmassági Eszköz arra szolgál, hogy az adott pénzügyi évben fedezze azon pontosan meghatározott kiadásokat, amelyeket egy vagy több más fejezet felső határán belül nem lehetne finanszírozni.

(2)

A Rugalmassági Eszköz céljára rendelkezésre álló éves összeg felső határa – az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (2) 11. cikkében megállapítottaknak megfelelően – 471 millió EUR (2011-es árakon számítva).

(3)

Sürgős igények miatt jelentős további előirányzatokat kell igénybe venni a jelenlegi migrációs, menekültügyi és biztonsági válság enyhítésére irányuló intézkedések finanszírozására.

(4)

Annak megvizsgálását követően, hogy milyen egyéb pénzügyi lehetőségek lennének az előirányzatok átcsoportosítására a 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság) kiadási felső határán belül, szükségesnek tűnik igénybe venni a Rugalmassági Eszközt annak érdekében, hogy a migráció, a menekültügy és a biztonság területére irányuló intézkedések finanszírozására az Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében rendelkezésre álló finanszírozást a 3. fejezet felső összeghatárán felül 530,0 millió EUR-val ki lehessen egészíteni.

(5)

A várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételének megfelelő kifizetési előirányzatokat több költségvetési évre kell elosztani (2017-ben 238,3 millió EUR, 2018-ban 91,0 millió EUR, 2019-ben 141,9 millió EUR, 2020-ban pedig 58,8 millió EUR).

(6)

A Rugalmassági Eszköz igénybevételéhez szükséges idő minimalizálása érdekében indokolt, hogy ez a határozat a 2017. pénzügyi év kezdetétől legyen alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében igénybe kell venni a Rugalmassági Eszközt a 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság) kötelezettségvállalási előirányzatainak 530,0 millió EUR összeggel történő növelése céljából.

Az említett összeget a jelenlegi migrációs, menekültügyi és biztonsági válság kezelésére szolgáló intézkedések finanszírozására kell felhasználni.

(2)   A várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételének megfelelő kifizetési előirányzatok a következőképpen alakulnak:

a)

2017-ben 238,3 millió EUR;

b)

2018-ban 91,0 millió EUR;

c)

2019-ben 141,9 millió EUR;

d)

2020-ban 58,8 millió EUR.

Az egyes pénzügyi évekre vonatkozóan a konkrét összegeket az éves költségvetési eljárásnak megfelelően kell engedélyezni.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Strasbourgban, 2016. december 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

I. KORČOK


(1)  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(2)  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).