4.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 31/1


A TANÁCS (EU) 2017/192 HATÁROZATA

(2016. november 8.)

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 217. cikkére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával és 218. cikke (8) bekezdésének második albekezdésével,

tekintettel a Horvát Köztársaság csatlakozási okmányára és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

A Tanács 2014/122/EU határozata (2) értelmében 2016. március 4-én aláírták az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyvet, feltételezve annak egy későbbi időpontban történő elfogadását.

(2)

A jegyzőkönyvet az Európai Unió és tagállamai nevében meg kell kötni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyvet (3) a Tanács az Európai Unió és tagállamai nevében jóváhagyja.

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli a jegyzőkönyv 6. cikkében előírt értesítésnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megtételére jogosult személyt annak kifejezésére, hogy az Európai Unió és tagállamai ezt a jegyzőkönyvet magukra nézve kötelezőnek ismerik el (4).

3. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. KAŽIMÍR


(1)  2016. szeptember 14-i egyetértés (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg)..

(2)  A Tanács 2014/122/EU határozata (2014. február 11.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról (HL L 69., 2014.3.8., 2. o.).

(3)  A jegyzőkönyv szövege itt található: (HL L 31., 2017.2.4., 3. o.).

(4)  A Tanács Főtitkársága gondoskodik a jegyzőkönyv hatálybalépése napjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetéséről.