14.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 295/86


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/2080 HATÁROZATA

(2017. szeptember 22.)

az egyes TARGET2-adatokhoz való hozzáférésről és azok felhasználásáról szóló EKB/2010/9 határozat módosításáról (EKB/2017/29)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első és negyedik francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első és negyedik francia bekezdésére és 22. cikkére,

mivel:

(1)

Az EKB/2012/27 iránymutatás (1) létrehozza a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszert (TARGET2).

(2)

A TARGET2 egy egységes technikai platform, az úgynevezett egységes közös platform alapján működik, amelyet a Deutsche Bundesbank, a Banque de France és a Banca d'Italia üzemeltet. Jogilag számos valós idejű bruttó elszámolási rendszer alkotja, amelyek mindegyike egy-egy eurorendszerbeli központi bank (KB) által üzemeltetett TARGET2 tagrendszer. Az EKB/2012/27 iránymutatás a lehető legnagyobb mértékben harmonizálja a TARGET2 tagrendszerekre vonatkozó szabályokat.

(3)

Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa elfogadta az EKB/2010/9 határozatot (2).

(4)

A makroprudenciális felvigyázással, a pénzügyi stabilitással, a pénzügyi integrációval, a piaci műveletekkel, a monetáris politikai funkciókkal és az egységes felügyeleti mechanizmussal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez TARGET2 tranzakciószintű adatokra van szükség. Az adatok továbbá az ezen elemzések aggregált eredményeinek megosztásához is szükségesek. Az EKB/2010/9 határozat alkalmazási körét ezért ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy az adatokhoz való hozzáférést e célokra is megengedje.

(5)

A Piaci Infrastruktúra Tanács (Market Infrastructure Board, MIB) felelős az operatív tevékenységekért az eurorendszer piaci infrastruktúrái területén. A Kormányzótanács által kapott megbízásnak megfelelően a MIB felelős továbbá a piaci infrastruktúrákhoz kapcsolódó új kezdeményezésekért és projektekért, a TARGET2 és a TARGET2-Securities funkcionális és operatív irányítását is beleértve. A Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalmi Bizottság (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) felelős a fizetési rendszerek felvigyázásának koordinálásáért, a TARGET2 felvigyázásának koordinálását is beleértve. A TARGET2-Securitiest (T2S) és a TARGET2-t illetően a MIPC az EKB/2012/27 iránymutatásnak megfelelően az irányítás 1. szintjéhez hozzárendelt feladatokhoz is hozzájárul. A MIB és az MIPC átveszik az EKB/2010/9 határozattal a Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottságára (Payments and Settlement Systems Committee) ruházott feladatokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítások

Az EKB/2010/9 határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

(1)   A KB-k a TARGET2 hatékony működése biztosításának és felvigyázásának céljára hozzáféréssel rendelkeznek az összes TARGET2 tagrendszer összes résztvevőjének a TARGET2-ből kivont tranzakciószintű adataihoz. A KB-k a makroprudenciális felvigyázás, a pénzügyi stabilitás, a pénzügyi integráció, a piaci műveletek, a monetáris politikai funkciók és – az elkülönítés elvével összhangban – az egységes felügyeleti mechanizmus céljára szükséges elemzések elvégzése érdekében is hozzáférhetnek az adatokhoz.

(2)   Az (1) bekezdésben említett adatokhoz való hozzáférés és azok kvantitatív elemzésekhez és számszaki szimulációkhoz való felhasználása a következőkre korlátozott:

a)

a TARGET2 hatékony működésének és felvigyázásának biztosítása érdekében a személyzet egy tagja és legfeljebb három helyettes, külön-külön a TARGET2 üzemeltetése, illetve felvigyázása tekintetében. A személyzet e tagjainak és helyetteseiknek a TARGET2 üzemeltetésével és a piaci infrastruktúrák felülvigyázásával foglalkozók közül kell kikerülniük;

b)

valamennyi egyéb elemzés céljára a személyzet legfeljebb 15, kutatást végző tagjából álló csoport, amelyet a Központi Bankok Európai Rendszerének kutatási vezetői koordinálnak.

(3)   A személyzet tagjait és helyetteseiket a KB-k jelölhetik ki. A személyzet üzemeltetési területhez tartozó, a (2) bekezdésnek megfelelően a TARGET2 adatokhoz való hozzáférésre jogosult tagjainak kijelölése, a kutatási vezetőket is beleértve, a Piaci Infrastruktúra Tanács (Market Infrastructure Board, MIB) általi megerősítéshez kötött. A személyzet felvigyázási területhez tartozó, a (2) bekezdésnek megfelelően a TARGET2 adatokhoz való hozzáférésre jogosult tagjainak kijelölése a Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalmi Bizottság (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) általi megerősítéshez kötött. Helyetteseikre ugyanezek az eljárások irányadók.

(4)   A MIB külön szabályokat állapít meg a tranzakciószintű adatok titkosságának garantálására. A KB-k biztosítják, hogy a személyzetük (2) és (3) bekezdés szerint kijelölt tagjai e szabályokat betartsák. A KB-k bármely más szakmai magatartási és titoktartási szabálya alkalmazásának sérelme nélkül a MIB által megállapított külön szabályok be nem tartása esetében a KB-k megakadályozzák, hogy személyzetük bármely kijelölt tagja hozzáférhessen az (1) bekezdésben említett adatokhoz, illetve felhasználhassa azokat. A MIB figyelemmel kíséri e bekezdés rendelkezéseinek betartását.

(5)   A Kormányzótanács továbbá dönthet úgy, hogy pontos és előre meghatározott szabályok alapján más felhasználók részére is hozzáférést biztosít. Ilyen esetekben a MIB figyelemmel kíséri az adatfelhasználásukat és különösen – a MIB által megállapított, valamint az EKB/2012/27 iránymutatás (*1) II. mellékletének 38. cikkében foglaltak szerinti – titoktartási szabályok betartását.

(*1)  Az EKB/2012/27 iránymutatás (2012. december 5.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) (HL L 30., 2013.1.30., 1. o.).”"

2.

A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésében említett kvantitatív elemzések és számszaki szimulációk céljaira létre kell hozni a TARGET2-szimulátort.”

3.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

(1)   A MIB tranzakciószintű adatok felhasználásával középtávú üzemeltetési munkaprogramot, a MIPC pedig felvigyázói munkaprogramot fogad el, amelyeket a személyzet 1. cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően kijelölt tagjainak teljesíteniük kell.

(2)   A MIB dönthet úgy, hogy a tranzakciószintű adatok felhasználásából kinyert információkat közzéteszi, amennyiben azokból a résztvevők vagy a résztvevők ügyfeleinek azonosítása nem lehetséges.

(3)   A MIB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatait a Kormányzótanács felülvizsgálhatja.

(4)   A MIB rendszeresen tájékoztatja a Kormányzótanácsot az e határozat alkalmazásához kapcsolódó minden kérdésről.”

4.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Az EKB/2012/27 iránymutatás II. melléklete 38. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül a MIB koordinálja a résztvevőkre vagy a résztvevők ügyfeleire vonatkozó pénzforgalmi információk KB-k általi, az említett cikkben foglaltak szerinti nyilvánosságra hozatalát és közzétételét.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2017. szeptember 22-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az EKB/2012/27 iránymutatás (2012. december 5.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) (HL L 30., 2013.1.30., 1. o.).

(2)  Az EKB/2010/9 határozat (2010. július 29.) egyes TARGET2-adatokhoz való hozzáférésről és azok felhasználásáról (HL L 211., 2010.8.12., 45. o.).