21.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 190/20


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/1359 HATÁROZATA

(2017. május 18.)

a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2016/948 határozat módosításáról (EKB/2017/13)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első franciabekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikke második albekezdésére, a 3.1. cikke első franciabekezdésével és a 18.1. cikkével együttesen,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/948 európai központi banki határozat (EKB/2016/16) (1) a vállalati szektort érintő vásárlási programot hozott létre. A vállalati szektort érintő vásárlási program a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program, az eszközfedezetűértékpapír-vásárlási program és a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló vásárlási program mellett a kibővített eszközvásárlási program részét képezi. Az eszközvásárlási program célja a monetáris politika transzmissziójának további előmozdítása, az euroövezet gazdaságának történő hitelezés megkönnyítése, a háztartások és cégek hitelfelvételi feltételeinek enyhítése és a hozzájárulás ahhoz, hogy az inflációs ráták visszatérjenek a középtávon 2 % alatti, azonban ahhoz közeli szintekhez, az Európai Központi Bank (EKB) árstabilitás fenntartására irányuló elsődleges céljával összhangban.

(2)

Az egységes monetáris politika elérése – az eszközvásárlási program igénybevételével együtt – magával vonja az eurorendszer által használandó eszközök és eljárások meghatározását, annak érdekében, hogy e politika végrehajtása egységes módon történjen mindazon tagállamokban, amelyeknek pénzneme az euro.

(3)

A Kormányzótanács 2017. március 22-én határozott a tevékenységüket megszüntető, illetve más szervezet tevékenységének megszüntetésében részt vevő szervezetek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra vonatkozó szabályok további finomításáról annak érdekében, hogy azoknak az eurorendszer monetáris politikája keretében az eszközvásárlási program révén történő következetes kezelését biztosítsa.

(4)

Ezért az (EU) 2016/948 határozatot (EKB/2016/16) megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítás

(1)   Az (EU) 2016/948 (EKB/2016/16) határozat 2. cikke 1. pontjának j) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„j)

nem olyan, állami vagy magántulajdonú szervezet, amely(nek): i. fő célja eszközeinek fokozatos elidegenítése és üzleti tevékenységének beszüntetése; vagy ii. a pénzügyi szektorbeli szerkezetátalakítás és/vagy szanálás támogatására létrehozott vagyonkezelő vagy elidegenítő szervezet (*1), ideértve a 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*2) 26. cikke vagy a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (*3) 42. cikkét végrehajtó nemzeti jogszabály szerinti, szanálási intézkedésként eszközelkülönítési eszköz alkalmazásából eredő vagyonkezelő szervezetet;

(2)   Az (EU) 2016/948 (EKB/2016/16) határozat 2. cikke 1. pontjának k) alpontját el kell hagyni.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2017. július 21-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2017. május 18-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2016/948 határozata (2016. június 1.) a vállalati szektort érintő vásárlási programról (EKB/2016/16) (HL L 157., 2016.6.15., 28. o.).