13.12.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2236 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. december 12.)

a munka és a családi élet összeegyeztethetőségére vonatkozó 2018. évi ad hoc modul technikai jellemzőinek meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló, 1998. március 9-i 577/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7a. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Unió régóta elkötelezett a munka és a magánélet közötti egyensúly elősegítése iránt. Az e területre alkalmazandó minimumkövetelményeket a szülési szabadságra vonatkozó irányelv (2) és a szülői szabadságra vonatkozó irányelv (3) állapítja meg. Hasonlóképpen, az Unió a barcelonai célkitűzésekkel célokat határozott meg a gyermekgondozási szolgáltatások javítása tekintetében, továbbá a munka és a családi élet összeegyeztethetőségére vonatkozó országspecifikus ajánlásokat adott ki a 2016. évi európai szemeszter keretében.

(2)

2016. évi munkaprogramjában (4) a Bizottság felvázolja egy olyan kezdeményezés kidolgozására vonatkozó terveit, amely a munka és a magánélet közötti egyensúllyal kapcsolatos, a szülők és gondozók számára kihívást jelentő témákkal foglalkozik.

(3)

A munka és a magánélet közötti egyensúllyal kapcsolatos kihívások és az e téren elért eredmények nyomon követése ezért alapvető fontosságú, és hasonlóan fontos az adatgyűjtés fejlesztése is.

(4)

A 318/2013/EU bizottsági rendelet (5) ad hoc modult határoz meg a munka és a családi élet összeegyeztethetőségére vonatkozóan.

(5)

Az 1397/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (6) a munka és a családi élet összeegyeztethetőségére vonatkozó 2018. évi ad hoc modul tekintetében meghatározza a jellemző területeket és azok leírását („ad hoc almodulok”).

(6)

A munka és a családi élet összeegyeztethetőségére vonatkozó ad hoc modul technikai jellemzőit, valamint az adattovábbításhoz alkalmazandó szűrőket és kódokat, illetve az adattovábbítás határidejét a Bizottság határozza meg.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A munka és a családi élet összeegyeztethetőségére vonatkozó 2018. évi ad hoc modul technikai jellemzőit, az alkalmazandó szűrőket és kódokat, valamint az adatok Bizottság részére történő továbbításának határidejét e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. december 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 77., 1998.3.14., 3. o.

(2)  A Tanács 92/85/EGK irányelve (1992. október 19.) a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 348., 1992.11.28., 1. o.).

(3)  A Tanács 2010/18/EU irányelve (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 68., 2010.3.18., 13. o.).

(4)  COM(2015) 610 final.

(5)  A Bizottság 318/2013/EU rendelete (2013. április 8.) az 577/98/EK tanácsi rendelet által előírt, a munkaerő mintavételes felméréséhez kapcsolódó 2016–2018 közötti időszakra vonatkozó ad hoc modulprogram elfogadásáról (HL L 99., 2013.4.9., 11. o.).

(6)  A Bizottság 1397/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 22.) az 577/98/EK tanácsi rendelet által előírt, a munkaerő mintavételes felméréséhez kapcsolódó 2016–2018 közötti időszakra vonatkozó ad hoc modulprogram elfogadásáról szóló 318/2013/EU rendelet módosításáról (HL L 370., 2014.12.30., 42. o.).


MELLÉKLET

Ez a melléklet meghatározza a munka és a családi élet összeegyeztethetőségére vonatkozó, a tervek szerint 2018-ban végrehajtandó modul technikai jellemzőit, valamint az alkalmazandó szűrőket és kódokat. Emellett rögzíti a Bizottságnak történő adattovábbítás határidejét.

Az eredmények a Bizottságnak történő továbbítására vonatkozó határidő: 2019. március 31.

Az adattovábbításhoz alkalmazandó szűrők és kódok: a 377/2008/EK bizottsági rendelet (1) III. mellékletében foglaltak szerint.

Részmintavétel vagy válaszadás elmulasztása esetén használandó opcionális súlyozási tényezőknek fenntartott oszlopok: az egész számokat tartalmazó oszlopok (223–226) és a tizedesjegyeket tartalmazó oszlopok (227–228).

(1)   1. almodul: Gondozási kötelezettségek

Név/Oszlop

Kód

Leírás

Szűrő

CARERES

 

Gondozási kötelezettségek

KOR = 18–64

211

 

Saját gyermekek vagy a házas-, illetve élettárs gyermekeinek (15 évesnél fiatalabb), vagy keresőképtelen rokonok (15 éves vagy annál idősebb) rendszeres gondozása

 

 

1

Nem állnak fenn gondozási kötelezettségek

 

 

2

Csak a saját gyermekek vagy a házas-, illetve élettárs gyermekei vonatkozásában, háztartáson belül

 

 

3

Csak a saját gyermekek vagy a házas-, illetve élettárs gyermekei vonatkozásában, háztartáson kívül

 

 

4

Saját gyermekek vagy a házas-, illetve élettárs gyermekei vonatkozásában, háztartáson belül és kívül

 

 

5

Csak a keresőképtelen rokonok vonatkozásában

 

 

6

A saját gyermekek vagy a házas-, illetve élettárs gyermekei vonatkozásában háztartáson belül, valamint a keresőképtelen rokonok vonatkozásában

 

 

7

A saját gyermekek vagy a házas-, illetve élettárs gyermekei vonatkozásában háztartáson kívül, valamint a keresőképtelen rokonok vonatkozásában

 

 

8

A saját gyermekek vagy az élettárs gyermekei vonatkozásában háztartáson kívül és belül, valamint a keresőképtelen rokonok vonatkozásában

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

CHCARUSE

 

Gyermekgondozási szolgáltatások igénybevétele

CARERES = 2–4,6–8

212

 

Gyermekgondozási szolgáltatások igénybevétele néhány vagy valamennyi gyermek esetében

 

 

1

Nem

 

 

2

Igen, néhány gyermek esetében

 

 

3

Igen, valamennyi gyermek esetében

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

CHCAROBS

 

A gyermekgondozási szolgáltatások elmaradt igénybevételének okai

CHCARUSE = 1,2

213/214

 

A (további) gyermekgondozási szolgáltatások a saját gyermekek vagy a házas-, illetve élettárs gyermekei esetében elmaradt igénybevételének fő oka

 

 

01

Nem volt elérhető szolgáltatás/szabad hely

 

 

02

Költségek

 

 

03

A szolgáltatás minősége/fajtája

 

 

04

A szolgáltatással összefüggő egyéb akadályok

 

 

05

A gondozást saját maga/házas-, illetve élettársa biztosítja

 

 

06

A gondozást más informális támogatás révén biztosítja

 

 

07

Az igénybe vett gondozási szolgáltatások (néhány, de nem az összes gyermek esetében) elegendőek

 

 

08

A gyermekek gondoskodnak magukról

 

 

09

Egyéb személyes okok

 

 

99

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

CHCAREFF

 

A gyermekgondozási kötelezettségek hatása a foglalkoztatásra

CARERES = 2–4,6–8 és WSTATOR = 1,2

215

 

Annak fő módja, ahogyan a munkavállalók munkájukat gyermekgondozási kötelezettségeikhez igazítják

 

 

1

Bármilyen változtatás a jövedelem növelése érdekében

 

 

2

Rövidebb munkaidő

 

 

3

Kisebb kihívást jelentő feladatkörök

 

 

4

Munkahely- vagy munkáltatóváltás az összeegyeztethetőség elősegítése érdekében

 

 

5

Jelenleg szülői szabadságon

 

 

6

Egyéb

 

 

7

Nincs hatás

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

(2)   2. almodul: A munkafeltételek rugalmassága

Név/Oszlop

Kód

Leírás

Szűrő

POSSTEND

 

Rugalmas munkaidő a gondozásra tekintettel

STAPRO = 3 és CARERES = 2–8

216

 

A főállásbeli munkanap kezdetének és/vagy végének módosítása a gondozási kötelezettségek ellátásának elősegítése érdekében

 

 

1

Általában lehetséges

 

 

2

Ritkán lehetséges

 

 

3

Nem lehetséges

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

POSORGWT

 

Egész napos szabadság lehetősége gondozási feladatokra tekintettel

STAPRO = 3 és CARERES = 2–8

217

 

A munkaidő kialakításának lehetősége olyan módon, hogy a főállás keretében egész napos szabadságot lehessen kivenni a gondozás elősegítésének céljával

 

 

1

Általában lehetséges

 

 

2

Ritkán lehetséges

 

 

3

Nem lehetséges

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

WORKOBS

 

Az összeegyeztetés legfőbb akadálya a munkahelyen

WSTATOR = 1,2 és CARERES = 2–8

218

 

A főállásnak az összeegyeztetést leginkább megnehezítő jellemzője

 

 

1

Nincs akadály

 

 

2

Hosszú munkaidő

 

 

3

Nehezen tervezhető vagy kedvezőtlen munkarend

 

 

4

Nagy távolságra történő ingázás

 

 

5

Magas munkahelyi követelmények, kimerítő munka

 

 

6

Hiányzó támogatás a munkaadók és a munkatársak részéről

 

 

7

Egyéb akadályok

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

(3)   3. almodul: Szakmai pályafutás megszakítása és szülői szabadság

Név/Oszlop

Kód

Leírás

Szűrő

STOPWORK

 

Szakmai pályafutás megszakítása gyermekgondozás miatt

KOR = 18–64

219

 

A szakmai pályafutás legalább egy hónapig tartó megszakítása a saját vagy a házas-, illetve élettárs gyermekeinek gondozására tekintettel

 

 

1

Igen

 

 

2

Soha nem dolgozott, gyermekgondozási okok miatt

 

 

3

Nem (de alkalmazásban állt/áll és vannak gyermekei)

 

 

4

Soha nem dolgozott, más okok miatt

 

 

5

Nem voltak gyermekei

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

STOPLENG

 

A szakmai pályafutás gyermekgondozási okokból történő megszakításának teljes időtartama

STOPWORK = 1

220

 

A foglalkoztatás legalább egy hónapig tartó megszakításának összesített időtartama

 

 

1

Legfeljebb 6 hónap

 

 

2

Több mint 6 hónap, de legfeljebb 1 év

 

 

3

Több mint egy év, de legfeljebb 2 év

 

 

4

Több mint 2 év, de legfeljebb 3 év

 

 

5

Több mint 3 év, de legfeljebb 5 év

 

 

6

Több mint 5 év

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

PARLEAV

 

A szülői szabadság igénybevétele

STOPWORK = 1

221

 

Szülői szabadság és/vagy szülési/apasági szabadság igénybevétele a foglalkoztatás gyermekgondozási ok miatti megszakításának részeként

 

 

1

Csak szülői szabadságot vett igénybe

 

 

2

Családi szabadságok kombinációja

 

 

3

Csak szülési/apasági szabadság igénybevétele

 

 

4

Nem vett igénybe szülői szabadságot

 

 

 

 

 

DEREDSTP

 

A szakmai pályafutás megszakítása keresőképtelen rokonok miatt

AGE = 18 – 64 és (EXISTPR = 1 vagy WSTATOR = 1,2)

222

 

Szakmai pályafutása során legalább egy hónapig nem dolgozott vagy csökkentette munkaidejét keresőképtelen rokonok (15 éves vagy annál idősebb) gondozása miatt

 

 

1

Munkavégzés megszakítása

 

 

2

Csak a munkaidő csökkentése

 

 

3

A munkavégzés nem szakadt meg, és nem csökkent a munkaidő

 

 

4

Soha nem kellett keresőképtelen rokonokat gondoznia

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 


(1)  A Bizottság 377/2008/EK rendelete (2008. április 25.) a 2009. évtől kezdve az adattovábbításhoz használandó kódolásra, a strukturális változókra vonatkozó adatok gyűjtéséhez szükséges részminták használatára és a bázisidőszaki negyedévek meghatározására vonatkozóan a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 114., 2008.4.26., 57. o.).