17.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/13


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1953 RENDELETE

(2016. október 26.)

a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséhez kiállított európai úti okmány létrehozásáról, valamint az 1994. november 30-i tanácsi ajánlás hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

Az uniós migrációs politika hitelességének, valamint megfelelő és hatékony működésének biztosítására, valamint az irreguláris migráció csökkentésére és megelőzésére irányuló átfogó erőfeszítéseknek alapvető részét képezi azon harmadik országbeli állampolgárok – az alapvető jogok és különösen a visszaküldés tilalmát kimondó elv maradéktalan tiszteletben tartása mellett és a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2) megfelelően megvalósuló – visszaküldése, akik nem vagy már nem felelnek meg a tagállami beutazási vagy tartózkodási feltételeknek.

(2)

A tagállamok nemzeti hatóságai nehézségeket tapasztalnak az érvényes úti okmánnyal nem rendelkező, jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése során.

(3)

Mivel a migránsok visszatérítési arányának a nagysága nem kielégítő, elengedhetetlenül fontos javítani a visszaküldés és a visszafogadás terén a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok főbb származási és tranzitországaival folytatott együttműködést. Az említettek vonatkozásában jelentőséggel bír a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséhez kiállított, továbbfejlesztett európai úti okmány.

(4)

A harmadik országbeli hatóságok nem fogadják el széles körben a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséhez jelenleg kiállított szabványos európai úti okmányt, amelyet az 1994. november 30-i tanácsi ajánlás (3) hozott létre, többek között annak nem megfelelő biztonsági jellemzői miatt.

(5)

Ezért erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a harmadik országok visszaküldési célú referenciaokmányként elfogadják a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésének végrehajtásához kiállított európai úti okmány tökéletesített és egységes változatát.

(6)

A jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséhez biztonságosabb és egységes európai úti okmányt (visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány) kell létrehozni a tagállamok területén jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésének és visszafogadásának megkönnyítése érdekében. A visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány továbbfejlesztett biztonsági jellemzői és műszaki előírásai várhatóan elősegítik annak a harmadik országok általi elfogadását. Ennek az okmánynak ezért elő kell segítenie mind az Unió vagy a tagállamok által harmadik országokkal kötött visszafogadási egyezmények vagy egyéb megállapodások keretében történő visszaküldések, mind pedig a hivatalos megállapodásokban nem részt vevő harmadik országokkal a visszaküldés terén folytatott együttműködés keretében történő visszaküldések végrehajtását.

(7)

A saját állampolgárok visszafogadása a nemzetközi szokásjog szerinti kötelezettség, amelyet minden államnak be kell tartania. A jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok személyazonossága megállapításának és – adott esetben – az okmányok, köztük a visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány kiállításának a diplomáciai képviseletekkel folytatott együttműködés és az Unióval vagy a tagállamokkal visszafogadási megállapodást kötő harmadik országokkal folytatott tárgyalások keretébe kell illeszkednie.

(8)

Az Unió által harmadik országokkal kötött visszafogadási egyezményekben szorgalmazni kell a visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány elismerését. A tagállamoknak kétoldalú és egyéb megállapodásokban, valamint hivatalos megállapodások hatályán kívül eső harmadik országokkal a visszaküldéssel kapcsolatban folytatott együttműködés összefüggésében szorgalmazniuk kell a visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány elismerését. A tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy ténylegesen használják a visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmányt.

(9)

A visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány várhatóan hozzájárul a tagállamok és a harmadik országok közigazgatási szerveire – köztük a konzuli szolgálatokra – nehezedő igazgatási és bürokratikus terhek, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésének és visszafogadásának biztosításához szükséges igazgatási eljárások hosszának csökkentéséhez.

(10)

E rendeletnek csak a visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány formátumát, biztonsági jellemzőit és műszaki előírásait szükséges harmonizálnia, a kiállítására vonatkozó szabályokat nem.

(11)

A visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány tartalmát és műszaki előírásait a magas szintű műszaki és biztonsági normák érvényesülésének biztosítása érdekében harmonizálni kell, különös tekintettel az utánzás és a hamisítás elleni védelemre. A visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmánynak felismerhető, harmonizált biztonsági jellemzőkkel kell rendelkeznie. A 333/2002/EK tanácsi rendeletben (4) meghatározott biztonsági jellemzőket és műszaki előírásokat tehát alkalmazni kell a visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmányra.

(12)

Annak érdekében, hogy a visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány mintájának egyes nem alapvető fontosságú elemeit módosítani lehessen vagy ki lehessen egészíteni, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során - többek között szakértői szinten - megfelelő konzultációkat folytasson, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak (5) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kézhez kapnak minden dokumentumot, szakértőik pedig rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(13)

A személyes adatok e rendelet keretében végzett kezelését illetően az illetékes hatóságoknak feladataikat e rendelet tekintetében a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (6) átültető nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek megfelelően kell végezniük.

(14)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez (EUSZ) és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez (EUMSZ) csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel e rendelet – amennyiben olyan harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozik, akik nem vagy már nem felelnek meg az (EU) 2016/399 v európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) értelmében a beutazási feltételeknek – a schengeni vívmányokon alapul, Dánia az említett jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően az e rendeletről szóló tanácsi döntést követő hat hónapon belül határoz arról, hogy azt nemzeti jogában végrehajtja-e.

(15)

Ez a rendelet – amennyiben olyan harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozik, akik nem vagy már nem felelnek meg az (EU) 2016/399 rendelet értelmében a belépési feltételeknek – a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi határozatnak (8) megfelelően nem vesz részt; ezért az Egyesült Királyság nem vesz részt e rendelet elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Továbbá az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően, és a jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(16)

Ez a rendelet – amennyiben olyan harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozik, akik nem vagy már nem felelnek meg az (EU) 2016/399 rendelet értelmében a belépési feltételeknek – a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában Írország a 2002/192/EK tanácsi határozatnak (9) megfelelően nem vesz részt; ezért Írország nem vesz részt e rendelet elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Továbbá az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően, és a jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, Írország nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(17)

Izland és Norvégia tekintetében e rendelet – amennyiben olyan harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozik, akik nem vagy már nem felelnek meg az (EU) 2016/399 rendelet értelmében a belépési feltételeknek – az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (10) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat (11) 1. cikkében említett területhez tartoznak.

(18)

Svájc tekintetében e rendelet – amennyiben olyan harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozik, akik nem vagy már nem felelnek meg az (EU) 2016/399 rendelet értelmében a belépési feltételeknek – az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (12) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2008/146/EK tanácsi határozat (13) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikkében említett területhez tartoznak.

(19)

Liechtenstein tekintetében e rendelet – amennyiben olyan harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozik, akik nem vagy már nem felelnek meg az (EU) 2016/399 rendelet értelmében a belépési feltételeknek – az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról létrejött jegyzőkönyv (14) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2011/350/EU tanácsi határozat (15) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikkében említett területhez tartoznak.

(20)

Mivel e rendelet céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a tervezett intézkedés hatásai miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket

(21)

Az egységes feltételek kialakítása és a fogalmak egyértelműségének biztosítása érdekében helyénvaló e jogi aktust rendelet formájában elfogadni.

(22)

A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi és az uniós jog, mindenekelőtt az Európai Unió Alapjogi Chartája szerinti kötelezettségeiket, beleértve a Charta 19. cikkében meghatározott, a kitoloncolással, a kiutasítással és a kiadatással szembeni védelem jogát, valamint a Charta 24. cikke (2) bekezdésében foglalt kötelezettségre.

(23)

Az 1994. november 30-i tanácsi ajánlást ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet létrehozza a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése végrehajtásához kiállított egységes európai úti okmányt (visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány), megállapítva különös tekintettel annak formátumát, biztonsági jellemzőit és a rá vonatkozó műszaki előírásokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „harmadik országbeli állampolgár”: a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 1. pontjában meghatározott harmadik országbeli állampolgár;

2.   „visszaküldés”: a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 3. pontjában meghatározott visszaküldés;

3.   „kiutasítási határozat”: a 2008/115/EK irányelv 3. cikkének 4. pontjában meghatározott kiutasítási határozat.

3.cikk

A visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány

(1)   A visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány formátumának meg kell felelnie a mellékletben foglalt mintának. A visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány a következő adatokat kell tartalmaznia:

a)

a harmadik országbeli állampolgár neve, családi neve, születési ideje, neme, állampolgársága, különös ismertetőjegyei és amennyiben ismert, a kiutasítási határozatban megnevezett harmadik célországbeli lakcíme;

b)

a harmadik országbeli állampolgár fényképe;

c)

a kiállító hatóság, a kiállítás időpontja és helye, valamint az érvényességi idő;

d)

a harmadik országbeli állampolgárok indulására és az érkezésére vonatkozó információk.

(2)   A visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmányt a kiutasítási határozatot kibocsátó tagállam egy vagy több hivatalos nyelvén kell kiállítani, és adott esetben angol és francia nyelven is rendelkezésre kell bocsátani.

(3)   A visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány érvényessége a valamely tagállam által kiutasított harmadik országbeli állampolgárnak a kiutasítási határozatban megnevezett harmadik célországba való megérkezése időpontjáig tartó egyszeri utazásra terjedhet ki.

(4)   A visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmányhoz adott esetben a harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésének végrehajtásához szükséges egyéb dokumentumokat lehet csatolni.

(5)   A Bizottság a 6. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány formátumának módosítása érdekében.

4. cikk

Műszaki előírások

(1)   A visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány biztonsági jellemzőinek és műszaki előírásainak meg kell felelniük a 333/2002/EK rendelet 2. cikkének értelmében alkalmazandó biztonsági jellemzőknek és műszaki előírásoknak.

(2)   A tagállamok továbbítják a Bizottságnak és más tagállamoknak az e rendeletnek megfelelően létrehozott, visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány mintáját.

5. cikk

A kiállításért felszámított díjak

A visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmányt díjmentesen kell kiállítani a harmadik országbeli állampolgár számára.

6. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2)   A Bizottságnak a 3. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól 2016. december 7-től kezdődő hatállyal.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását megelőzően a Bizottság konzultál a tagállamok által kijelölt szakértőkkel a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban meghatározott alapelvekkel összhangban..

(5)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)   A 3. cikk (5) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

7. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1994. november 30-i tanácsi ajánlás hatályát veszti.

8. cikk

Felülvizsgálat és jelentéstétel

A Bizottság 2018. december 8-ig felülvizsgálja e rendelet tényleges végrehajtását és jelentést tesz arról. A rendelet felülvizsgálatát beépítik a 2008/115/EK irányelv 19. cikkében meghatározott felmérésbe.

9. cikk

Hatálybelépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2017. április 8-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Strasbourgban, 2016. október 26-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

I. LESAY


(1)  Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), és a Tanács 2016. október 13-i határozata.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

(3)  A Tanács ajánlása (1994. november 30.) a harmadik ország állampolgárai kiadatására szolgáló szabványos úti okmány elfogadásáról (HL C 274., 1996.9.19., 18. o.).

(4)  A Tanács 333/2002/EK rendelete (2002. február 18.) az érintett tagállam által el nem ismert útiokmányok birtokosai részére a tagállamok által kiadott vízumok beillesztésére szolgáló űrlapok egységes formátumáról (HL L 53., 2002.2.23., 4. o.).

(5)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23., 1. o.).

(8)  A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.).

(9)  A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

(10)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(11)  A Tanács 1999/437/EK határozata (1999. május 17.) az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

(12)  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(13)  A Tanács 2008/146/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.).

(14)  HL L 160., 2011.6.18., 21. o.

(15)  A Tanács 2011/350/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).


MELLÉKLET

Image

Szövege kép