8.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1948 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. november 7.)

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közvetlen kifizetésekre a 2016. naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány módosításáról és az (EU) 2016/1153 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

a Mezőgazdasági Alapok Bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1)

A Bizottság 2016. március 22-én elfogadta az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2016-os naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot (2). Az Európai Parlament és a Tanács 2016. június 30-ig nem állapította meg a fenti kiigazítási arányt. Ezért az 1306/2013/EU tanácsi rendelet 26. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Bizottság az (EU) 2016/1153 végrehajtási rendeletben (3) meghatározta azt.

(2)

A Bizottságnak a 2017. évi költségvetés-tervezethez benyújtott 1. számú módosítási indítványában szereplő legújabb előrejelzések alapján indokolt módosítania a piaccal kapcsolatos kiadások és a közvetlen kifizetések összegére vonatkozó, a 2017. évi költségvetés-tervezet készítésekor alkalmazott pénzügyi kiigazítási arányt. A módosítási indítvány a pénzügyi fegyelem által megkívánt 450,5 millió EUR összeggel számolt az 1306/2013/EU rendelet 25. cikkében említett, a mezőgazdasági ágazatot érintő válságokra képzett tartalék vonatkozásában. Ezen új információk figyelembevétele érdekében a Bizottságnak módosítania kell a közvetlen kifizetések vonatkozásában az (EU) 2016/1153 végrehajtási rendeletben meghatározott kiigazítási arányt.

(3)

Általános szabályként az egy adott (N.) naptári évre közvetlen kifizetés iránti támogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelők részére az N+1. pénzügyi éven belüli rögzített kifizetési időszakban kell folyósítani a kifizetést. A tagállamok azonban – bizonyos korlátokon belül – a szóban forgó kifizetési időszak lejárta után, késedelmesen is teljesíthetnek a mezőgazdasági termelők részére kifizetéseket. Az ilyen késedelmes kifizetések teljesítésére egy későbbi pénzügyi évben is sor kerülhet. Ha egy adott naptári évben pénzügyi fegyelmet kell alkalmazni, a kiigazítási arányt csak azokra a kifizetésekre szabad alkalmazni, amelyekre vonatkozóan a támogatási kérelmet abban a naptári évben nyújtották be, amelyre a pénzügyi fegyelmet alkalmazni kell. Ezért a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a kiigazítási arány csak azokra a kifizetésekre legyen alkalmazandó, amelyekre vonatkozóan a támogatási kérelmet abban a naptári évben nyújtották be, amelyre a pénzügyi fegyelmet alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a kifizetést mikor folyósítják a mezőgazdasági termelők részére.

(4)

Az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 8. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az 1306/2013/EU rendelet 26. cikkének megfelelően meghatározott, a közvetlen kifizetésekre vonatkozó kiigazítási arány csak az adott naptári évben a mezőgazdasági termelőknek nyújtandó olyan közvetlen kifizetésekre alkalmazandó, amelyek összege meghaladja a 2 000 EUR-t. Emellett az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közvetlen kifizetések fokozatos bevezetése következtében a kiigazítási arány Horvátország esetében csak 2022. január 1-jétől alkalmazandó. Az e rendeletben meghatározandó kiigazítási arányt ezért az említett tagállam mezőgazdasági termelőinek folyósított kifizetésekre nem kell alkalmazni.

(5)

Annak érdekében, hogy a módosított kiigazítási arány alkalmazandó legyen az 1306/2013/EU rendeletben a kifizetések mezőgazdasági termelők részére való teljesítésének megkezdésére előírt időponttól, ezt a rendeletet 2016. december 1-jétől kell alkalmazni.

(6)

A mezőgazdasági termelők 2016. naptári évre vonatkozó közvetlen kifizetés iránti kérelmei alapján nyújtandó valamennyi kifizetés összegét a módosított kiigazítási arány figyelembevételével kell megállapítani. Az egyértelműség érdekében az (EU) 2016/1153 végrehajtási rendeletet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerek keretében a mezőgazdasági termelőknek a 2016-os naptári év tekintetében benyújtott támogatási kérelmek alapján nyújtandó, 2 000 EUR-t meghaladó összegű közvetlen kifizetések összegét – a kiigazítási aránynak az 1306/2013/EU rendelet 25. és 26. cikke és az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti rögzítése céljából – 1,353905 %-os kiigazítási arány alkalmazásával csökkenteni kell.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott csökkentés Horvátország esetében nem alkalmazandó.

2. cikk

Az (EU) 2016/1153 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

E rendeletet 2016. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(2)  COM(2016) 159.

(3)  A Bizottság 2016. július 14-i (EU) 2016/1153 végrehajtási rendelete a közvetlen kifizetésekre alkalmazandó kiigazítási aránynak az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, a 2016-os naptári év vonatkozásában történő rögzítéséről (HL L 190., 2016.7.15., 76. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).