5.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/22


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1928 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. november 4.)

a személyszállító, ro-ro és konténerszállító hajóktól eltérő hajókategóriák esetében a szállított rakománynak a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről szóló (EU) 2015/757 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/757 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak II. melléklete A. részének 2. pontjára,

mivel:

(1)

A szállított rakomány nyomon követésének szabályait és az egyéb releváns információkat az (EU) 2015/757 rendelet II. melléklete rögzíti. Különösen a személyszállító hajóktól, ro-ro hajóktól és konténerszállító hajóktól eltérő hajókategóriák esetében a szállított rakományt az említett melléklet A. része 1. pontjának g) alpontjában rögzített paraméterekkel összhangban kell meghatározni.

(2)

A tartályhajók, vegyszerszállító tartályhajók, gázszállító hajók, ömlesztettáru-szállító hajók, mélyhűtött rakományt szállító hajók és kombinált áruszállító hajók esetében célszerű biztosítani, hogy az átlagos működési energiahatékonysági mutató összhangban legyen a hajó energiahatékonysági működési mutatójának (EEOI) (2) önkéntes használatára vonatkozó IMO iránymutatással, mivel az az iparági gyakorlatokat tükrözi.

(3)

A cseppfolyósítottföldgáz-szállító hajók és konténerszállító/ro-ro teherhajók esetében a szállított rakomány meghatározására használt paraméternek tükröznie kell az iparági gyakorlatokat, és biztosítania kell, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok pontosak és időben összehasonlíthatók legyenek.

(4)

Az általános teherhajók esetében a szállított rakomány meghatározása során egy speciálisan kialakított megközelítést kell követni, amely figyelembe veszi a szóban forgó hajókategória szempontjából jelentős rakománysűrűségi eltéréseket. Célszerű megengedni, hogy ezeket az adatokat önkéntes alapon a hajó energiahatékonysági működési mutatójának (EEOI) önkéntes használatára vonatkozó IMO iránymutatással összhangban további adatokkal lehessen kiegészíteni.

(5)

A járműszállító hajók esetében a szállított rakomány meghatározása során egy rugalmas megközelítést kell követni, amely két különböző választási lehetőségen alapul. A térfogat különös jelentőségének jobb kifejezésre juttatása érdekében célszerű megengedni, hogy önkéntes alapon eltérő kiegészítő paraméteren alapuló adatokat lehessen rendelkezésre bocsátani.

(6)

A ro/pax hajók esetét speciálisnak kell tekinteni, amelyre különös feltételeknek kell vonatkozniuk. A ro/pax hajók által kínált vegyes szolgáltatásra tekintettel és az iparági gyakorlatok jobb kifejezésre juttatása érdekében két paramétert kell alkalmazni a szállított rakomány kifejezésére.

(7)

A fenti kategóriák, illetve az (EU) 2015/757 rendelet II. melléklete A. része 1. pontjának d), e) és f) alpontja szerinti kategóriák egyikébe sem tartozó más hajótípusok esetében lehetővé kell tenni a rugalmas megközelítést az igencsak eltérő rakományt szállító hajók sokszínűségének teljes körű kifejezésre juttatása érdekében. Az (EU) 2015/757 rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban az adatok összehangoltságának és időbeli összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében a társaságnak a legmegfelelőbb szállított rakomány paraméterre vonatkozó választását fel kell jegyezni a hajó nyomonkövetési tervében, és azt megfelelően alkalmazni kell.

(8)

A Bizottság egyeztetett az érintett felekkel a rendeletben kezelt kérdésekkel kapcsolatos legjobb iparági gyakorlatokról. Az egyeztetésre az Európai Fenntartható Hajózási Fórum égisze alatt felállított „hajózási nyomonkövetési, jelentési és hitelesítési nyomonkövetési alcsoport” keretében került sor.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 26. cikke alapján létrehozott éghajlatváltozási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet szabályokat állapít meg a személyszállító hajóktól, ro-ro hajóktól és konténerszállító hajóktól eltérő hajókategóriák esetében a szállított rakomány meghatározásának paramétereire vonatkozóan, az egyéb releváns információknak az (EU) 2015/757 rendelet 9. cikkének (1) bekezdése értelmében vett utankénti alapú nyomon követése érdekében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „olajszállító tartályhajó”: a rakodótereiben elsődlegesen kőolaj vagy kőolajtermék ömlesztett szállítására épített vagy átalakított hajó, ide nem értve a kombinált áruszállító hajókat, a káros folyékony anyagokat (NLS) szállító tartályhajókat és a gázszállító tartályhajókat;

2.   „vegyszerszállító tartályhajó”: a veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat (4) 17. fejezetében felsorolt bármely folyékony termék ömlesztett szállítására épített vagy átalakított, illetve NLS rakomány ömlesztett szállítására épített vagy átalakított hajó;

3.   „cseppfolyósítottföldgáz-szállító hajó”: cseppfolyósított földgáz (LNG) (főként metán) egymástól független, szigetelt tartályokban történő ömlesztett szállítására szolgáló tartályhajó;

4.   „gázszállító hajó”: a cseppfolyósított földgáztól eltérő cseppfolyósított gázok ömlesztett szállítására szolgáló tartályhajó;

5.   „ömlesztettáru-szállító hajó”: elsődlegesen ömlesztett száraz rakomány szállítására tervezett hajó, ideértve olyan hajótípusokat, mint például az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú 1998. évi nemzetközi egyezmény (a SOLAS egyezmény) XII. fejezetének 1. szabályában meghatározott ércszállító hajók, de ide nem értve a kombinált áruszállító hajókat;

6.   „általános teherhajó”: olyan több fedélzetes vagy egy fedélzetes hajótesttel rendelkező hajó, amelyet elsődlegesen általános rakomány szállítására terveztek, ide nem értve a speciális száraz rakományt szállító hajókat – mégpedig a haszonállat-szállító, uszályszállító, nehézrakomány-szállító, jachtszállító, nukleárisfűtőanyag-szállító hajókat –, amelyek nem szerepelnek az általános teherhajók referenciavonalának meghatározásában;

7.   „mélyhűtött rakományt szállító hajó”: kizárólag mélyhűtött rakománynak a rakodótérben történő szállítására tervezett hajó;

8.   „járműszállító hajó”: olyan több fedélzetes „roll-on/roll-off” teherhajó, amelyet üres személy- és tehergépkocsik szállítására terveztek;

9.   „kombinált áruszállító hajó”: ömlesztve szállított folyékony és száraz rakományból egyaránt álló 100 %-os holtsúly berakodására tervezett hajó;

10.   „ro/pax hajó”: több mint 12 utast szállító és a fedélzeten „roll-on/roll-off” területtel rendelkező hajó;

11.   „konténerszállító/ro-ro teherhajó”: egy külön szakaszokban elhelyezett konténerszállító hajó és ro-ro hajó hibridje;

12.   „szállított holtsúly”: a hajó vízbe merült állapotban mért térfogat-kiszorításának és az induláskori relatív vízsűrűség szorzatának a hajó könnyűsúlyával és az adott megrakodott út elején meghatározott, fedélzeten lévő tüzelőanyag súlyával csökkentett mennyisége metrikus tonnában kifejezve;

13.   „mért térfogat-kiszorítás”: a hajó – toldalékokat nem tartalmazó – oldalsó kiszorításának térfogata köbméterben kifejezve fém héjazatos hajó esetében, és a hajótest külső felszínére történő kiszorítás térfogata bármely más anyagból készült héjazattal rendelkező hajó esetében;

14.   „könnyűsúly”: a hajó metrikus tonnában kifejezett tényleges súlya a fedélzeten lévő tüzelőanyag, utasok, rakomány, víz és más fogyasztási cikkek nélkül.

3. cikk

A hajókategóriánkénti „szállított rakomány” meghatározására szolgáló paraméterek

A „szállított rakományt” az egyéb releváns információknak az (EU) 2015/757 rendelet 9. cikkének (1) bekezdése értelmében vett utankénti alapú nyomon követése érdekében az alábbiak szerint kell meghatározni:

a)

olajszállító tartályhajók esetében a fedélzeten lévő rakomány tömege;

b)

vegyszerszállító tartályhajók esetében a fedélzeten lévő rakomány tömege;

c)

cseppfolyósítottföldgáz-szállító hajók esetében a kirakodott rakomány térfogata vagy amennyiben a rakomány útközben több alkalommal kerül kirakodásra, az út során kirakodott rakomány és az új rakomány berakodásáig érintett összes további tagállami joghatóság alatt álló kikötőben kirakodott rakomány összege;

d)

gázszállító hajók esetében a fedélzeten lévő rakomány tömege;

e)

ömlesztettáru-szállító hajók esetében a fedélzeten lévő rakomány tömege;

f)

általános teherhajók esetében a megrakodott utakon a szállított holtsúly, a ballasztban megtett utakon pedig nulla;

g)

mélyhűtött rakományt szállító hajók esetében a fedélzeten lévő rakomány tömege;

h)

járműszállító hajók esetében a fedélzeten lévő rakomány tömege, amelynek meghatározása a következő lehet: tényleges tömeg, a rakományegységek száma vagy az elfoglalt sávméterek száma és a tömegüknek megfelelő alapértékek szorzata;

i)

kombinált áruszállító hajók esetében a fedélzeten lévő rakomány tömege;

j)

ro/pax hajók esetében az utasok száma és a fedélzeten lévő rakomány tömege, amelynek meghatározása a következő lehet: tényleges tömeg, a rakományegységek (tehergépkocsik, személygépkocsik stb.) száma vagy az elfoglalt sávméterek száma és a tömegüknek megfelelő alapértékek szorzata;

k)

konténerszállító/ro-ro teherhajók esetében a fedélzeten lévő rakomány tömege, amelyet a rakományegységek (személygépkocsik, utánfutók, tehergépkocsik és más szabványos egységek) alapértelmezett területtel és a fedélzet magasságával (a padlózat és a szerkezeti gerenda közötti távolság) megszorzott számának, (más ro-ro rakomány esetében) a foglalt sávméterek fedélzet magasságával megszorzott számának és a TEU 38,3 m3-rel megszorzott számának összegeként kell meghatározni.

l)

az a)–k) pontban említett kategóriák, illetve az (EU) 2015/757 rendelet II. melléklete A. része 1. pontjának d), e) és f) alpontja szerinti kategóriák egyikébe sem tartozó más hajótípusok esetében a fedélzeten lévő rakomány tömege vagy megrakodott utakon a szállított holtsúly, a ballasztban megtett utakon pedig nulla.

Az első bekezdés f) pontjának alkalmazásában a fedélzeten lévő rakomány tömege önkéntes alapon, kiegészítő paraméterként használható.

Az első bekezdés h) pontjának alkalmazásában a megrakodott utakon szállított holtteher és a ballasztban megtett utakon szállított nulla tömeg önkéntes alapon, kiegészítő paraméterként használható.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 123. 2015.5.19. 55. o.

(2)  MEPC.1/684. körlevél.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 525/2013/EU rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2013.6.18., 13. o.).

(4)  Az MEPC.225(64) és az MSC.340(91) határozatok által módosítva.