11.10.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 274/48


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1793 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. október 10.)

az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletnek a zselatin, a kollagén és az ezek előállítására szolgáló kezelt nyersanyagok Tajvanból az Unióba való behozatala tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/759 bizottsági végrehajtási rendelet (3) tartalmazza azon harmadik országok, harmadik országok részei és területei jegyzékét, ahonnan a tagállamok engedélyezhetik az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek, így többek között a zselatin és a kollagén Unióba történő behozatalát.

(2)

Az (EU) 2016/759 végrehajtási rendelet I. mellékletének III. része a zselatin és a kollagén tekintetében négy kategóriára osztja azokat a fajokat, melyekből e termékek származhatnak. A zselatin és a kollagén előállítására szolgáló kezelt nyersanyagok kapcsán az említett melléklet V. része is hasonló felosztást követ. E részekben Tajvan nem szerepel a baromfiból – a laposmellű futómadarat és a szárnyas vadakat is ideértve – származó zselatin és kollagén behozatala, sem az ilyen zselatin és kollagén előállítására szolgáló kezelt nyersanyagok behozatala kapcsán.

(3)

Tajvan megfelel az említett zselatin és kollagén, valamint az ilyen zselatin és kollagén előállítására szolgáló kezelt nyersanyagok behozatalához szükséges, a 854/2004/EK rendeletben meghatározott feltételeknek, ezért fel kell venni az (EU) 2016/759 végrehajtási rendelet I. mellékletének megfelelő jegyzékeibe.

(4)

Az (EU) 2016/759 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Annak elkerülése érdekében, hogy zavar merüljön fel az (EU) 2016/759 végrehajtási rendelet 8. cikkében említett időpont után, ennek a rendeletnek indokolt a kihirdetését követő harmadik napon hatályba lépnie.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/759 végrehajtási rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

a)

A III. rész B. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„B. SZAKASZ

Baromfiból – a laposmellű futómadarat és a szárnyas vadakat is ideértve – származó zselatin és kollagén:

A 798/2008/EU rendelet I. mellékletének 1. részében fogalt táblázat 1. oszlopában felsorolt harmadik országok és területek, valamint a következő országok és területek:

ORSZÁG ISO-KÓDJA

ORSZÁG/TERÜLET

TW

Tajvan”

b)

Az V. rész B. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„B. SZAKASZ

Baromfiból – a laposmellű futómadarat és a szárnyas vadakat is ideértve – származó kezelt nyersanyagok

A 798/2008/EU rendelet I. mellékletének 1. részében fogalt táblázat 1. oszlopában felsorolt harmadik országok és területek, valamint a következő országok és területek:

ORSZÁG ISO-KÓDJA

ORSZÁG/TERÜLET

TW

Tajvan”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. október 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

(3)  A Bizottság 2016. április 28-i (EU) 2016/759 végrehajtási rendelete bizonyos, emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek Unióba történő behozatalára a tagállamok által feljogosított harmadik országok, harmadik országok részei és területei jegyzékeinek összeállításáról, a bizonyítványokra vonatkozó követelmények megállapításáról, valamint a 2074/2005/EK rendelet módosításáról és a 2003/812/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 126., 2016.5.14., 13. o.).