24.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 258/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1712 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. június 7.)

a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról szóló 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szerződésekre vonatkozóan a részletes nyilvántartásban szerepeltetendő minimális információk és a követelmény előírását szükségessé tevő körülmények részletes meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 71. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

Annak biztosításához, hogy az illetékes hatóságok és a szanálási hatóságok könnyen hozzáférjenek a 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 100. pontjában meghatározott pénzügyi szerződésekre vonatkozó adatokhoz, amennyiben az alkalmazandó szanálási terv vagy csoportszintű szanálási terv a 2014/59/EU irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett intézmény vagy szervezet esetében szanálási intézkedések végrehajtását irányozza elő, az említett hatóságoknak elő kell írniuk az intézmények vagy szervezetek számára, hogy a szóban forgó szerződésekre vonatkozóan folyamatos nyilvántartást vezessenek az információk egy minimális köréről. Ez nem sérti az illetékes hatóság vagy a szanálási hatóság azon lehetőségét, hogy további információk felvételét írja elő a pénzügyi szerződésekre vonatkozó részletes nyilvántartásba és ilyen követelményt írjon elő a 2014/59/EU irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett egyéb intézmények vagy szervezetek számára is, amennyiben erre az átfogó és hatékony tervezés érdekében szükség van.

(2)

Egyértelműen meg kell határozni az érintett intézmények vagy szervezetek által a pénzügyi szerződésekre vonatkozó részletes nyilvántartásba belefoglalandó minimális információk körét. Ennek sérelme nélkül az illetékes hatóságok és a szanálási hatóságok mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy a mellékletet mintadokumentumként használják, vagy előírják, hogy a kért információt milyen formátumban kell rendelkezésre bocsátani a kérésben meghatározott időtartamon belül.

(3)

A félreértések elkerülése érdekében a pénzügyi szerződések érintett intézmények vagy szervezetek általi részletes nyilvántartására vonatkozó előírás nem érinti az illetékes hatóságok és a szanálási hatóságok azon jogát, hogy megkérjék a kereskedési adattáraktól a szükséges információt a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 81. cikkének és a 2014/59/EU irányelv 71. cikke (7) bekezdésének megfelelően.

(4)

Ez a rendelet az Európai Bankhatóság által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(5)

Az Európai Bankhatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetről, elemezte az ezzel összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, és kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikke alapján létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A pénzügyi szerződések részletes nyilvántartására vonatkozó követelmény

(1)   Az illetékes hatóság vagy a szanálási hatóság előírja a 2014/59/EU irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett intézmény vagy szervezet számára, hogy vezessen részletes nyilvántartást a pénzügyi szerződésekről, amennyiben a szanálási terv vagy csoportszintű szanálási terv az érintett intézményre vagy szervezetre vonatkozóan a szanálás feltételeinek teljesülése esetén szanálási intézkedések végrehajtását irányozza elő.

(2)   Ha az átfogó és hatékony tervezés érdekében arra szükség van, az illetékes hatóságok és a szanálási hatóságok előírhatják az (1) bekezdésben említett követelményeket a 2014/59/EU irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett azon intézmények vagy szervezetek számára is, amelyek nem tartoznak e cikk (1) bekezdésének hatálya alá.

2. cikk

A pénzügyi szerződésekre vonatkozóan a részletes nyilvántartásba belefoglalandó minimális információk

(1)   Az az intézmény vagy szervezet, amelynek az 1. cikk szerint részletes nyilvántartást kell vezetnie a pénzügyi szerződésekről, nyilvántartásában minden egyes pénzügyi szerződésre vonatkozóan folyamatosan feltünteti a mellékletben felsorolt minimális információkat.

(2)   Az (1) bekezdésben említett intézmény vagy szervezet az illetékes hatóság vagy a szanálási hatóság kérésére – a kérésben meghatározott időtartamon belül – a megkereső hatóság rendelkezésére bocsátja és továbbítja számára a pénzügyi szerződésekre vonatkozóan kért információt.

(3)   Amennyiben valamely, a mellékletben felsorolt információs mező egy bizonyos típusú pénzügyi szerződésre nem alkalmazható és az (1) bekezdésben említett intézmény vagy szervezet bizonyítani tudja ezt az illetékes hatóságnak vagy a szanálási hatóságnak, az e mezőre vonatkozó információt ki kell zárni az 1. cikk szerinti követelmény alkalmazása alól.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 190. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).


MELLÉKLET

A pénzügyi szerződésekre vonatkozó azon minimális információ, amelyet bele kell foglalni a részletes nyilvántartásba

 

Mező

A pénzügyi szerződések részletes nyilvántartásába belefoglalandó információ leírása

1. szakasz – A pénzügyi szerződés felei

1.

A nyilvántartás időbélyegzője

Az adatbevitel dátuma és időpontja.

2.

A bejelentő szerződő fél azonosítójának típusa

A bejelentő szerződő fél azonosításához használt kód típusa.

3.

A bejelentő szerződő fél azonosítója

A bejelentő szerződő felet azonosító egyedi kód (jogalany-azonosító, amennyiben rendelkezésre áll).

4.

A másik szerződő fél azonosítójának típusa

A másik szerződő fél azonosításához használt kód típusa.

5.

A másik szerződő fél azonosítója

A pénzügyi szerződés másik szerződő felének azonosítására szolgáló egyedi kód (jogalany-azonosító, amennyiben rendelkezésre áll). Ezt a mezőt a bejelentő szerződő fél szempontjából kell kitölteni. Magánszemélyek esetében egységesen az ügyfélkódot kell alkalmazni.

6.

A bejelentő szerződő fél neve

A bejelentő szerződő fél cégneve.

Ezt a mezőt nem kötelező kitölteni, ha a bejelentő szerződő fél azonosítására a jogalany-azonosítót használják.

7.

A bejelentő szerződő fél székhelye

A bejelentő szerződő fél székhelyére vonatkozó adatok, beleértve a teljes címet, település- és országnevet.

Ezt a mezőt nem kötelező kitölteni, ha a bejelentő szerződő fél azonosítására a jogalany-azonosítót használják.

8.

A másik szerződő fél országa

Annak az országnak az országkódja, ahol a másik fél székhelye található, vagy – amennyiben a másik fél természetes személy – a lakóhely szerinti ország.

9.

Irányadó jog

Itt kell megjelölni a pénzügyi szerződésre irányadó jogot.

10.

Szerződéses elismerés – leírási és átalakítási hatáskörök (csak olyan szerződések esetében, amelyekre harmadik ország joga az irányadó a 2014/59/EU irányelv 55. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerinti szerződéses rendelkezés követelményének megfelelően)

A 2014/59/EU irányelv 55. cikkének (1) bekezdése szerinti szerződéses rendelkezés.

Amennyiben keretmegállapodás tartalmazza az ilyen szerződéses rendelkezést, amely a keretmegállapodás hatálya alá tartozó valamennyi kereskedésre alkalmazandó, azt nyilvántartásba lehet venni a keretmegállapodás szintjén.

11.

Szerződéses elismerés – felmondási jog felfüggesztése (csak olyan szerződések esetében, amelyekre harmadik ország joga az irányadó)

Az a szerződéses rendelkezés, amellyel a hitelező vagy a kötelezettséget keletkeztető megállapodásban részes fél elismeri egy tagállam szanálási hatóságának a felmondási jog felfüggesztésére vonatkozó hatáskörét.

Amennyiben keretmegállapodás tartalmazza az ilyen szerződéses rendelkezést, amely a keretmegállapodás hatálya alá tartozó valamennyi kereskedésre alkalmazandó, azt nyilvántartásba lehet venni a keretmegállapodás szintjén.

12.

Szerződéses elismerés – szanálási hatáskörök (csak olyan szerződések esetében, amelyekre harmadik ország joga az irányadó)

Az a szerződéses rendelkezés, amennyiben van ilyen, amellyel a hitelező vagy a kötelezettséget keletkeztető megállapodásban részes fél elismeri egy tagállam szanálási hatóságának a 10. és a 11. mezőben megadottól eltérő szanálási hatáskör gyakorlására vonatkozó hatáskörét.

Amennyiben keretmegállapodás tartalmazza az ilyen szerződéses rendelkezést, amely a keretmegállapodás hatálya alá tartozó valamennyi kereskedésre alkalmazandó, azt nyilvántartásba lehet venni a keretmegállapodás szintjén.

13.

Fő üzletágak

Itt kell megadni, hogy a pénzügyi szerződés mely fő üzletághoz vagy üzletágakhoz kapcsolódik, amennyiben van ilyen.

14.

A szerződés értéke

A pénzügyi szerződésnek a 648/2012/EU rendelet 11. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában elkészített és a 648/2012/EU rendelet 9. cikke, valamint az annak keretében elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási rendeletek alkalmazásában bejelentett piaci értéken történő értékelése vagy modellalapú értékelése. Elszámolt kereskedés esetében a központi szerződő fél értékelését kell használni.

15.

Az érték pénzneme

A pénzügyi szerződés értékének meghatározásához használt pénznem.

16.

Az értékelés időbélyegzője

Az utolsó értékelés dátuma és időpontja.

A piaci értéken történő értékelés esetében a referenciaárak közzétételének dátumát és időpontját kell megadni.

17.

Értékelés típusa

Itt kell megadni, hogy piaci értéken történő értékelésre vagy modellalapú értékelésre került-e sor, vagy az értékelést a központi szerződő fél bocsátotta rendelkezésre.

18.

Biztosítékkal történő fedezés

Itt kell megjelölni, hogy van-e biztosítéki megállapodás a szerződő felek között. Amennyiben a pénzügyi szerződés a 648/2012/EU rendelet 9. cikke, valamint az annak keretében elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási rendeletek szerinti adatszolgáltatási követelmény hatálya alá tartozik, a biztosítékkal való fedezésre vonatkozó információt az említett előírásoknak megfelelően kell megadni.

19.

Biztosítékportfólió

Meg kell adni, hogy a biztosíték nyújtására portfólióalapon került-e sor. A portfólió a szerződések egy csoportjából eredő nettó pozíciók alapján, és nem ügyletenként kiszámított biztosítékot jelent.

20.

Biztosítékportfólió kódja

Ha a biztosítékeszközök bejelentése portfóliószinten történik, a portfóliót a bejelentő szerződő fél által meghatározott egyedi kóddal kell azonosítani.

21.

A nyújtott alapletét

A bejelentő szerződő fél által a másik szerződő fél számára nyújtott alapletét értéke.

Ha az alapletét nyújtására portfóliószinten kerül sor, ennek a mezőnek tartalmaznia kell a portfólió fedezeteként nyújtott alapletét teljes értékét.

22.

A nyújtott alapletét pénzneme

Itt kell megadni a nyújtott alapletét pénznemét.

23.

A nyújtott változó letét

A bejelentő szerződő fél által a másik szerződő fél számára nyújtott – többek között készpénzben kiegyenlített – változó letét értéke.

Ha a változó letét nyújtására portfóliószinten kerül sor, ennek a mezőnek tartalmaznia kell a portfólió fedezeteként nyújtott változó letét teljes értékét.

24.

A nyújtott változó letét pénzneme

Itt kell megadni a nyújtott változó letét pénznemét.

25.

A kapott alapletét

A bejelentő szerződő fél által a másik szerződő féltől kapott alapletét értéke.

Ha a kapott alapletét portfóliószintre vonatkozik, ennek a mezőnek tartalmaznia kell a portfólió fedezeteként kapott alapletét teljes értékét.

26.

A kapott alapletét pénzneme

Itt kell megadni a kapott alapletét pénznemét.

27.

A kapott változó letét

A bejelentő szerződő fél által a másik szerződő féltől kapott – többek között készpénzben kiegyenlített – változó letét értéke.

Ha a kapott változó letét portfóliószintre vonatkozik, ennek a mezőnek tartalmaznia kell a portfólió fedezeteként kapott változó letét teljes értékét.

28.

A kapott változó letét pénzneme

Itt kell megadni a kapott változó letét pénznemét.

2a. szakasz – A pénzügyi szerződés típusa

29.

A pénzügyi szerződés típusa

A pénzügyi szerződést a 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 100. pontja szerint kell besorolni.

30.

A pénzügyi szerződés azonosítója

Egyedi kereskedési azonosító, amennyiben a pénzügyi szerződés a 648/2012/EU rendelet 9. cikke, valamint az annak keretében elfogadott felhatalmazáson alapuló és végrehajtási rendeletek szerinti adatszolgáltatási követelmény hatálya alá tartozik. Egyéb pénzügyi szerződések esetében a bejelentő fél által meghatározott azonosító.

2b. szakasz – Az ügylet részletei

31.

A hatálybalépés dátuma

A pénzügyi szerződésben meghatározott kötelezettségek hatálybalépésének dátuma.

32.

Lejárat dátuma

A bejelentett pénzügyi szerződés lejáratának dátuma. Az ügylet idő előtti felmondását nem kell feltüntetni ebben a mezőben.

33.

A felmondás dátuma

A felmondás dátuma a bejelentett pénzügyi szerződés idő előtti felmondása esetén.

Amennyiben ez megegyezik a lejárat napjával, ezt a mezőt üresen kell hagyni.

34.

Felmondási jog

Meg kell jelölni, hogy a másik szerződő fél bejelentett pénzügyi szerződés szerinti felmondási joga a szanálás alá vont intézmény fizetésképtelenségén vagy pénzügyi feltételein alapul-e.

Amennyiben keretmegállapodás tartalmazza az ilyen szerződéses rendelkezést, amely a keretmegállapodás hatálya alá tartozó valamennyi kereskedésre alkalmazandó, azt nyilvántartásba lehet venni a keretmegállapodás szintjén.

35.

Keretmegállapodás típusa

Hivatkozás a bejelentett pénzügyi szerződésnél esetlegesen alkalmazott keretmegállapodás elnevezésére (pl. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement vagy bármilyen helyben használt keretmegállapodás).

36.

Keretmegállapodás verziója

Hivatkozás a bejelentett ügyletnél esetlegesen alkalmazott keretmegállapodás verziójának évszámára (pl. 1992, 2002 stb.).

37.

Nettósítási megállapodás

Amennyiben a pénzügyi szerződés a 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 98. pontja szerinti nettósítási megállapodás része, a nettósítási megállapodásra vonatkozó egyedi hivatkozás.

38.

Kötelezettség/követelés típusa

Meg kell adni, hogy a pénzügyi szerződésből eredő kötelezettségek:

teljes egészében kizártak a 2014/59/EU irányelv 44. cikkének (2) bekezdése szerinti hitelezői feltőkésítésből;

részlegesen kizártak a 2014/59/EU irányelv 44. cikkének (2) bekezdése szerinti hitelezői feltőkésítésből;

nincsenek kizárva a 2014/59/EU irányelv 44. cikkének (2) bekezdése szerinti hitelezői feltőkésítésből.

2c. szakasz – Elszámolás

39.

Elszámolási kötelezettség

Meg kell adni, hogy a bejelentett pénzügyi szerződés a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek olyan kategóriájába tartozik-e, amelyet az elszámolási kötelezettség alapján számoltak el, és a pénzügyi szerződés végrehajtásának idején a szerződés mindkét fele a 648/2012/EU rendelet szerinti elszámolási kötelezettség hatálya alá tartozik.

40.

Elszámolva

Annak megjelölése, hogy sor került-e az elszámolásra.

41.

Az elszámolás időbélyegzője

Az elszámolás napja és ideje.

42.

Központi szerződő fél

Elszámolt pénzügyi szerződés esetén a pénzügyi szerződés elszámolását végző központi szerződő fél egyedi kódja.

43.

Csoporton belüli

Annak megjelölése, hogy a pénzügyi szerződés a 648/2012/EU rendelet 3. cikke szerinti csoporton belüli ügyletként jött-e létre.