20.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 254/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. július 14.)

az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uniónak a belső piac egésze számára hatékony védelmi mechanizmust kell biztosítania annak érdekében, hogy általános értelemben véve fokozza a gazdasági szereplők és az érdekelt felek jogbiztonságát a harmadik országokhoz fűződő kapcsolataikban. Azok a joghatóságok, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti keretét súlyos hiányosságok jellemzik, komoly kockázatot jelentenek a pénzügyi piacok integritása és az egységes piac egészének megfelelő működése szempontjából. A hiányos jogi és intézményi kerettel rendelkező és a pénzmozgások ellenőrzése terén nem kielégítő szabályrendszert alkalmazó joghatóságok jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére nézve.

(2)

Az (EU) 2015/849 irányelv hatálya alá tartozó valamennyi uniós kötelezett szolgáltatónak fokozott átvilágítási intézkedéseket kell alkalmaznia a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országokban letelepedett természetes vagy jogi személyekkel fennálló üzleti kapcsolatai során, ami Unió-szerte biztosítja a piaci szereplőkkel szembeni azonos követelményeket.

(3)

Az (EU) 2015/849 irányelv 9. cikke meghatározza a Bizottság értékelésének alapjául szolgáló kritériumokat, és felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy e kritériumok figyelembevételével azonosítsa a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országokat.

(4)

A kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok azonosításának világos és objektív értékelésen kell alapulnia, amely a következőkre összpontosul: a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet szolgáló jogi és intézményi keretre vonatkozóan az (EU) 2015/849 irányelvben meghatározott kritériumok teljesítése az adott ország által, az ország hatóságainak a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos hatáskörei és eljárásai, valamint az ország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó rendszerének hatékonysága a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését illetően.

(5)

A valamely országnak a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok jegyzékébe való felvételére vonatkozó bizottsági határozat alapjául szolgáló valamennyi megállapítást megbízható, ellenőrizhető és naprakész információkkal alátámasztva dokumentálni kell.

(6)

Fontos, hogy a Bizottság maradéktalanul figyelembe vegye a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok azonosítása céljából már elvégzett nemzetközi szintű munkát, különösen a Pénzügyi Akció Munkacsoport (a továbbiakban: FATF) tevékenységét. A globális pénzügyi rendszer integritásának biztosítása szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy a harmadik országok uniós szinten összeállított jegyzékét adott esetben szorosan összehangolják a nemzetközileg elfogadott jegyzékekkel. Az Unió nemzetközi szinten egy globális megközelítés előmozdítására törekszik, és ezáltal világszerte hozzájárul a pénzügyi integritás fokozásához és a nemzetközi pénzügyi rendszer kiemelt kockázatot jelentő országokkal szembeni védelmének javításához. A globális megközelítés azt hivatott biztosítani, hogy azonos feltételek vonatkozzanak a kötelezett szolgáltatókra, és ne érje káros hatás a nemzetközi pénzügyi rendszert.

(7)

A Bizottság az (EU) 2015/849 irányelvben foglalt kritériumokkal összhangban minden rendelkezésre álló szakértői elemzést figyelembe vett azokról a tényezőkről, amelyek hozzájárulnak, hogy egy ország vagy joghatóság rendkívül kiszolgáltatottá váljon a pénzmosással, a terrorizmusfinanszírozással vagy más tiltott pénzügyi tevékenységgel szemben. A Bizottság az (EU) 2015/849 irányelv 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban megfelelő módon figyelembe vette az FATF által kiadott legfrissebb nyilvános nyilatkozatot, az FATF dokumentumait („A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemnek való globális megfelelés javítása: megszakítás nélküli folyamat”), a nemzetközi együttműködés-ellenőrzésről szóló FATF-jelentést, valamint az FATF és az FATF-hez hasonló jellegű regionális szervek által az egyes harmadik országok jelentette kockázatokról összeállított jelentést.

(8)

A nemzetközi pénzügyi rendszer nagymértékű integrációjára, a piaci szereplők közötti szoros kapcsolatra, az Unióba irányuló, illetve az Unióból kiinduló határokon átnyúló ügyletek nagy volumenére és a piacnyitás szintjére való tekintettel megállapítható, hogy a nemzetközi pénzügyi rendszert fenyegető, pénzmosással vagy terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos bármilyen kockázat egyúttal az uniós pénzügyi rendszert is veszélyezteti.

(9)

A legfrissebb vonatkozó információk alapján végrehajtott bizottsági elemzés eredményei szerint Afganisztán, Bosznia-Hercegovina, Guyana, Irak, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság, Szíria, Uganda, Vanuatu és Jemen olyan harmadik országnak minősül, amelynek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszerét jellemző stratégiai hiányosságok jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére nézve. Az említett országok írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF-fel együttműködve cselekvési tervet dolgoztak ki az (EU) 2015/849 irányelvben foglalt követelmények teljesítése érdekében.

(10)

A legfrissebb vonatkozó információk alapján végrehajtott bizottsági elemzés egyúttal azt is megállapította, hogy Irán olyan harmadik országnak minősül, amelynek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszerét jellemző stratégiai hiányosságok jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére nézve. Az FATF nyilvános nyilatkozatában is szereplő Irán magas szintű politikai kötelezettségvállalást tett a feltárt hiányosságok kezelésére, és az (EU) 2015/849 irányelvben foglalt követelmények teljesítése érdekében az FATF által kidolgozott cselekvési terv végrehajtásához technikai segítségnyújtást igényelt.

(11)

A legfrissebb vonatkozó információk alapján végrehajtott bizottsági elemzés megállapította továbbá, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) olyan harmadik országnak minősül, amelynek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszerét jellemző stratégiai hiányosságok jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére nézve. Az FATF nyilvános nyilatkozatában is szereplő Koreai Népi Demokratikus Köztársaság folyamatos és nagymértékű pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot jelent, mivel sorozatosan elmulasztotta a feltárt hiányosságok kezelését.

(12)

Alapvető fontosságú, hogy a Bizottság felszólítsa a kiemelt kockázatú joghatóságként azonosított harmadik országokat a Bizottsággal és a nemzetközi szervekkel való maradéktalan együttműködésre, hogy fogadják el és hatékonyan hajtsák végre a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet célzó rendszereikben feltárt stratégiai hiányosságok orvoslását célzó intézkedéseket.

(13)

Elengedhetetlen, hogy a Bizottság állandó jelleggel nyomon kövesse a harmadik országok jogi és intézményi keretével, az illetékes hatóságok hatásköreivel és eljárásaival, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet célzó rendszereik hatékonyságával kapcsolatos fejleményeket, hogy ennek alapján frissítse a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok jegyzékét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Azon harmadik országok jegyzéke, amelyeknek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszereit olyan stratégiai hiányosságok jellemzik, amelyek jelentős veszélyt jelentenek az Unió pénzügyi rendszerére nézve (a továbbiakban: a kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok), a mellékletben található.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 141., 2015.6.5., 73. o.


MELLÉKLET

Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok

I.   Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek írásos magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF-fel együttműködve cselekvési tervet dolgoztak ki.

Sorszám

Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország

1.

Afganisztán

2.

Bosznia-Hercegovina

3.

Guyana

4.

Irak

5.

Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság

6.

Szíria

7.

Uganda

8.

Vanuatu

9.

Jemen

II.   Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek magas szintű politikai kötelezettségvállalást tettek a feltárt hiányosságok kezelésére, és az FATF által kidolgozott cselekvési terv végrehajtásához technikai segítségnyújtást igényelnek. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.

Sorszám

Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország

1.

Irán

III.   Kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, amelyek folyamatos és nagymértékű pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot jelentenek, mivel sorozatosan elmulasztották a feltárt hiányosságok kezelését. Ezek az országok szerepelnek az FATF nyilvános nyilatkozatában.

Sorszám

Kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország

1.

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK)