9.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 242/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1611 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. július 7.)

az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak a tagállamokba irányuló kiküldetéseire vonatkozó díjtáblázat felülvizsgálatáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatára és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekre (az 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (1)) és különösen a személyzeti szabályzat 112. cikkének (2) bekezdésére, valamint a személyzeti szabályzat VII. mellékletének 13. cikkére,

a személyzeti szabályzati bizottsággal folytatott konzultációt követően,

az Európai Unió intézményeinek és más szerveinek személyzeti képviselőivel folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően az Eurostat jelentést (2) nyújtott be a szállodák és vendéglátó-ipari szolgáltatások árainak alakulásáról.

(2)

Ebből a jelentésből kiderül, hogy felül kell vizsgálni a napidíjakat és a maximális szállásköltségeket a szállodák és vendéglátó-ipari szolgáltatások árai alakulásának figyelembevétele céljából.

(3)

A napidíjak és a maximális szállásköltség összegének felülvizsgálata összetett gazdasági és/vagy társadalmi helyzetek értékelésével jár, mely területen a jogalkotó széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik.

(4)

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a legutóbbi reformja hangsúlyozta, hogy különös erőfeszítésre van szükség minden egyes közigazgatás és annak minden egyes alkalmazottja részéről a hatékonyság növelése, valamint a változó európai gazdasági és szociális helyzethez való alkalmazkodás érdekében.

(5)

Horvátország 2013. július 1-jei csatlakozása miatt a Horvátországban kiküldetésben lévő tisztviselők és egyéb alkalmazottak költségtérítése a személyzeti szabályzat VII. melléklete 13. cikke (2) bekezdésének a) pontjában kifejtett szabályok hatálya alá kerül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 13. cikke (2) bekezdésének a) pontjában található kiküldetési díjtáblázat helyébe a következő táblázat lép:

Úticél

Maximális szállásköltség (szálloda)

Napidíj a kiküldetés idejére

Belgium

148

102

Bulgária

135

57

Cseh Köztársaság

124

70

Dánia

173

124

Németország

128

97

Észtország

105

80

Írország

159

108

Görögország

112

82

Spanyolország

128

88

Franciaország

180

102

Horvátország

110

75

Olaszország

148

98

Ciprus

140

88

Lettország

116

73

Litvánia

117

69

Luxemburg

148

98

Magyarország

120

64

Málta

138

88

Hollandia

166

103

Ausztria

132

102

Lengyelország

116

67

Portugália

101

83

Románia

136

62

Szlovénia

117

84

Szlovák Köztársaság

100

74

Finnország

142

113

Svédország

187

117

Egyesült Királyság

209

125

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 56., 1968.3.4., 1. o., a legutóbb az 1023/2013/EK, Euratom rendelettel (HL L 287., 2013.10.29., 15. o.) módosított rendelet.

(2)  BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM – Az Eurostat jelentése a kiküldetési költségek 2015. évi frissítéséről (napidíjak és maximális szállásköltségek) – Ref. Ares(2015)6009670 – 22/12/2015. Elérhető a következő címen: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z