31.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 234/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1437 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. május 19.)

a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szabályozott információhoz való uniós szintű hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 22. cikkére,

mivel:

(1)

A szabályozott információkhoz való gyors és megkülönböztetésmentes alapon történő hozzáférés biztosítása és az említett információk végfelhasználók számára történő elérhetővé tétele céljából az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak európai elektronikus hozzáférési pontot (a továbbiakban: hozzáférési pont) kell kifejlesztenie és üzemeltetnie. A hozzáférési pont az ESMA weboldalán keresztül elérhető webportálként működik és – tekintettel központi szerepére – nem veszi át a hivatalosan kijelölt rendszerek szabályozott információ tárolására irányuló feladatát. A hozzáférési pontnak hozzáférést kell biztosítania az összes hivatalosan kijelölt rendszer által tárolt szabályozott információkhoz, elkerülve az adattárolás megkettőzését és minimalizálva az adatcsere biztonsági kockázatait.

(2)

A szabályozott információ keresésének egyszerűsítése és az információhoz való gyors hozzáférés érdekében a hozzáférési pontnak lehetővé kell tennie a végfelhasználók számára a kibocsátó személyazonossága, a székhely szerinti tagállam vagy a szabályozott információ típusa szerinti keresést. Ugyanakkor a hozzáférési pontnak biztosítania kell, hogy a végfelhasználók a szóban forgó információt tároló hivatalosan kijelölt rendszerek weboldalaira mutató hiperlinkek révén hozzáférjenek az általuk kért szabályozott információhoz.

(3)

A hozzáférési pont megfelelő működésének és a hivatalosan kijelölt rendszerekhez való kapcsolódásának alapját a biztonságos, eredményes, hatékony és rugalmas kommunikációs technológiák jelentik. A hozzáférési pont és a hivatalosan kijelölt rendszerek közötti kapcsolatot HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) protokoll alkalmazásával kell létrehozni. Tekintettel azonban a kommunikációs technológiák folyamatos fejlődésére és annak szükségességére, hogy biztosítani kell a szabályozott információkra vonatkozó metaadatok cseréjének integritását és biztonságát, az ESMA-nak és a hivatalosan kijelölt rendszereknek a jövőben együtt kell működniük az alternatív kommunikációs technológiák azonosítása és megvalósítása terén. Továbbá, amennyiben az ESMA objektív technikai kritériumok alapján úgy ítéli meg, hogy az e célból szükséges együttműködés nem eredményes, képesnek kell lennie arra, hogy a hozzáférési pont és a hivatalosan kijelölt rendszerek által használható alternatív kommunikációs technológiákat jelöljön ki.

(4)

A több országra kiterjedő keresés és a pontos keresési eredmények biztosítása céljából a hivatalosan kijelölt rendszernek a szabályozott piacon kereskedő minden egyes értékpapír-kibocsátóra vonatkozóan egyedi azonosítót kell használnia. A hivatalosan kijelölt rendszerek által használt egyedi azonosítók összehangolása lehetővé teszi, hogy a hozzáférési pont végfelhasználói könnyebben azonosítsák azokat a kibocsátókat, amelyekkel összefüggésben információra van szükségük. Emellett – a pénzügyi piacok globális integrációjára tekintettel – a hivatalosan kijelölt rendszerek által használandó egyedi azonosítóknak nemzetközi szinten elismertnek, bármely kibocsátóhoz hozzárendelhetőnek és időben következetesnek kell lenniük, továbbá nem gyakorolhatnak jelentős pénzügyi hatást a kibocsátókra és a hivatalosan kijelölt rendszerekre, valamint figyelembe kell venniük e terület jövőbeli fejlődését. A hivatalosan kijelölt rendszereknek ezért a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóinak jogalany-azonosítóját kell használniuk egyedi azonosítóként.

(5)

A hozzáférési pont hatékony működésének biztosításához össze kell hangolni a hozzáférési pont és a hivatalosan kijelölt rendszerek közötti információcseréhez használt formátumot. Ezért az információcsere megfelelő formátumának meghatározása során figyelembe kell venni a piacon legáltalánosabban használt standard formátumok biztonsági adatcserével és validálással összefüggő jellemzőit. Mivel a hozzáférési pontnak nem kell ellátnia a hivatalosan kijelölt rendszerek szabályozott információk tárolásával összefüggő feladatait, a szabályozott információk cseréjének formátuma határozza meg a szabályozott információkra vonatkozó, valamely hivatalosan kijelölt rendszer által rendelkezésre bocsátott metaadatokat annak érdekében, hogy a végfelhasználók célzott keresést tudjanak végezni és gyorsan hozzáférjenek a szabályozott információkhoz.

(6)

A szabályozott információtípusok közös listájának összeállítása révén lehetővé válik, hogy a befektetők átfogóbb képet kapjanak azokról az információkról, amelyek a 2004/109/EK irányelvben meghatározott, a pontosságra, teljességre és a kibocsátók általi, időben történő közzétételre vonatkozó követelmények hatálya alá tartoznak. A szabályozott információk hivatalosan kijelölt rendszerek általi egységes címkézése és osztályozása révén biztosítható a végfelhasználók számára, akik a hozzáférési ponton keresztül szabályozott információkhoz kívánnak hozzájutni, hogy keresési kéréseiket azokra az információtípusokra összpontosítsák, amelyekre szükségük van, és várhatóan hozzájárul a befektetők döntéshozatali eljárásainak hatékonyságához.

(7)

A szabályozott információkat tartalmazó dokumentumok végfelhasználók általi megjelenítésére vagy letöltésére a hivatalosan kijelölt rendszerek által az egyes tagállamok nemzeti jogszabályainak megfelelően megállapított árazási politika vonatkozik. Mindazonáltal a hivatalosan kijelölt rendszerek nem számíthatnak fel díjat a hozzáférési pont felé a szabályozott információkra vonatkozó metaadatok rendelkezésre bocsátásáért.

(8)

A hivatalosan kijelölt rendszereknek és a kibocsátóknak elegendő időt kell biztosítani arra, hogy végrehajtsák az ahhoz szükséges jogszabályi és technológiai módosításokat, hogy a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói esetében a jogalany-azonosítókat lehessen egyedi azonosítóként használni. Emellett a hivatalosan kijelölt rendszereknek és a kibocsátóknak elegendő időt kell kapniuk arra is, hogy végrehajtsák az információk tárolásához és címkézéséhez szükséges jogszabályi és technológiai módosításokat a szabályozott információ osztályozása céljából.

(9)

Ez a rendelet az ESMA által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(10)

Az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 10. cikkének megfelelően az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozásakor az ESMA nyilvános konzultációt folytatott, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az említett rendelet 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét is. Ugyanakkor az ESMA figyelembe vette azokat a technikai követelményeket, amelyek a 2012/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) által létrehozott, a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolására szolgáló rendszerre vonatkoznak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Európai elektronikus hozzáférési pont

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) létrehozza a szabályozott információk elérésére irányuló európai elektronikus hozzáférési pont (a továbbiakban: hozzáférési pont) elnevezésű webportált, hogy lehetővé tegye a végfelhasználók számára a hivatalosan kijelölt rendszerek által tárolt szabályozott információk között történő keresést. A webportál az ESMA weboldalán keresztül érhető el.

2. cikk

A hozzáférési pont kommunikációs technológiája, rendelkezésre állása és támogatása

(1)   Biztosítani kell a hivatalosan kijelölt rendszerek és a hozzáférési pont között a szabályozott információkra vonatkozóan kicserélt metaadatok biztonságát és integritását. A hozzáférési pont és a hivatalosan kijelölt rendszerek a kapcsolódáshoz a HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) protokollt alkalmazzák.

(2)   Az ESMA együttműködik a hivatalosan kijelölt rendszerekkel a HTTPS helyett használandó alternatív kommunikációs technológia azonosítása és megvalósítása, valamint a végrehajtás ütemtervének meghatározása terén.

(3)   Amennyiben az ESMA objektív technikai kritériumok alapján úgy ítéli meg, hogy a (2) bekezdésben előírt együttműködés nem biztosítja hatékonyan a szabályozott információkra vonatkozó metaadatcsere integritását és biztonságát, meghatározhat a HTTPS helyett használható alternatív kommunikációs technológiát.

(4)   A hozzáférési pontnak könnyen méretezhetőnek, továbbá kiigazíthatónak kell lennie a keresési kérések és a hivatalosan kijelölt rendszerek által rendelkezésre bocsátandó metaadatok volumene változásának megfelelően.

(5)   A hozzáférési pontnak a hónap legalább 95 %-ában a végfelhasználók rendelkezésére kell állnia.

(6)   A hozzáférési pont rendszeréről naponta biztonsági mentés készül.

(7)   Az ESMA által a hozzáférési pont végfelhasználói és a hivatalosan kijelölt rendszerek számára nyújtott támogató szolgáltatásokat az ESMA munkaidején belül biztosítani kell, az ESMA ügyvezető igazgatója által meghatározottaknak és az ESMA weboldalán közzétetteknek megfelelően.

3. cikk

Keresési funkció

(1)   A hozzáférési pont a következő kritériumok szerinti keresést teszi lehetővé:

a)

azon kibocsátók neve, akiktől a szabályozott információ származik;

b)

a kibocsátók 7. cikkben meghatározott egyedi azonosítója;

c)

a kibocsátó székhely szerinti tagállama a 2004/109/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése i. pontjában meghatározottaknak megfelelően;

d)

a szabályozott információk 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott osztályozása.

(2)   A hozzáférési pont lehetővé teszi a végfelhasználók számára, hogy a kibocsátók nevére a hivatalosan kijelölt rendszerek által tárolt valamennyi rendelkezésre álló nyelvi változatban keresni tudjanak.

(3)   A hozzáférési pont a végfelhasználók által kiválasztott keresési kritériumoknak megfelelő keresési eredményeket biztosít. A keresési eredményeket a melléklet A. szakaszában meghatározottaknak megfelelő metaadatokat tartalmazó lista formájában kell megjeleníteni.

4. cikk

A hozzáférés megkönnyítése az európai elektronikus hozzáférési ponton keresztül

(1)   A melléklet A. szakasza szerinti, szabályozott információkra vonatkozó metaadatoknak a hivatalosan kijelölt rendszerek olyan meghatározott weboldalaira mutató hiperlinkeket kell tartalmazniuk, amelyeken keresztül a végfelhasználók a szabályozott információkat tartalmazó dokumentumokat megjeleníthetik és letölthetik. Az említett weboldalaknak hiperlinkeket kell tartalmazniuk a 2004/109/EK irányelv 21. cikke (1) bekezdésének megfelelően a kibocsátók által közzétett és a hivatalosan kijelölt rendszerek által tárolt, szabályozott információkat tartalmazó dokumentumok valamennyi nyelvi változatához.

(2)   A hozzáférési pont – amennyiben megvalósítható – lehetővé teszi, hogy a végfelhasználók webböngészők, többek között mobil eszközök által működtetett webböngészők használatával hozzáférjenek keresési funkciójához.

5. cikk

A hivatalosan kijelölt rendszerek kommunikációs technológiái, támogatása és karbantartása

(1)   Az egyes hivatalosan kijelölt rendszerek biztosítják, hogy a hozzáférési ponttal való kapcsolat a hónap legalább 95 %-ában rendelkezésre álljon.

(2)   Az egyes hivatalosan kijelölt rendszerek a munkaidőn belül támogató szolgáltatást biztosítanak a hozzáférési pontnak, hogy fenntartsák a hozzáférési ponttal való kapcsolatot és lehetővé tegyék a rendszerhibák jelentését. Az említett támogatási szolgáltatásokat az elektronikus kommunikációra szokásosan használt nyelven kell biztosítani.

6. cikk

A hozzáférés hivatalosan kijelölt rendszerek általi megkönnyítése

(1)   Az egyes hivatalosan kijelölt rendszerek biztosítják, hogy a hozzáférési pont lehívhassa a szabályozott információkra vonatkozó metaadatokat.

(2)   Az egyes hivatalosan kijelölt rendszerek a hozzáférési pont rendelkezésére bocsátják a 2004/109/EK irányelv 21. cikke (1) bekezdésének megfelelően általuk tárolt, szabályozott információkra vonatkozó metaadatokat.

(3)   A metaadatoknak a hivatalosan kijelölt rendszerek olyan weboldalaira mutató hiperlinkeket kell tartalmazniuk, amelyeken keresztül a végfelhasználók a szabályozott információkat tartalmazó dokumentumokat megjeleníthetik és letölthetik. Az egyes hivatalosan kijelölt rendszerek a 2004/109/EK irányelv 21. cikke (1) bekezdésének megfelelően a szóban forgó dokumentumok kibocsátók által közzétett és a hivatalosan kijelölt rendszerek által tárolt valamennyi nyelvi változatát rendelkezésre bocsátják.

(4)   Amennyiben a szabályozott információt tartalmazó valamely dokumentum módosul, az érintett hivatalosan kijelölt rendszer haladéktalanul frissíti a szóban forgó dokumentumra vonatkozó metaadatokat.

(5)   A hivatalosan kijelölt rendszerek nem számítanak fel díjat a hozzáférési pont felé a szabályozott információkra vonatkozó metaadatok rendelkezésre bocsátásáért.

7. cikk

A hivatalosan kijelölt rendszerek által használt egyedi azonosítók

Az egyes hivatalosan kijelölt rendszerek valamennyi kibocsátó esetében egyedi azonosítóként a jogalany-azonosítót (LEI) használják.

8. cikk

A metaadatok rendelkezésre bocsátásának közös formátuma

(1)   Az egyes hivatalosan kijelölt rendszerek a szabályozott információkra vonatkozó metaadatokat XML-formátumban (bővíthető jelölőnyelv) bocsátják a hozzáférési pont rendelkezésére.

(2)   Az egyes hivatalosan kijelölt rendszerek a melléklet A. szakaszában meghatározott formátumban bocsátják a hozzáférési pont rendelkezésére a szabályozott információkra vonatkozó metaadatokat.

9. cikk

A szabályozott információk közös listája és osztályozása

(1)   A szabályozott információk típusainak közös listája a következő információkat tartalmazza:

a)

éves pénzügyi beszámolók és könyvvizsgálói jelentések, beleértve a 2004/109/EK irányelv 4. cikkében előírtaknak megfelelően közzéteendő valamennyi információt;

b)

féléves pénzügyi beszámolók és könyvvizsgálói jelentések vagy korlátozott felülvizsgálatok, beleértve a 2004/109/EK irányelv 5. cikkében előírtaknak megfelelően közzéteendő valamennyi információt;

c)

a 2004/109/EK irányelv 6. cikkében előírtaknak megfelelően közzéteendő valamennyi információ a kormányok részére teljesített kifizetésekre vonatkozóan;

d)

a székhely szerinti tagállam kiválasztása, beleértve a 2004/109/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése i. pontjában előírtaknak megfelelően közzéteendő információt;

e)

a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 6. cikkében előírtaknak megfelelően közzéteendő bennfentes információ;

f)

a szavazati jogokat érintő bejelentések, beleértve a 2004/109/EK irányelv 12. cikkében előírtaknak megfelelően közzéteendő valamennyi információt;

g)

a kibocsátó saját részvényeinek megszerzése vagy értékesítése, beleértve a 2004/109/EK irányelv 14. cikkében előírtaknak megfelelően közzéteendő valamennyi információt;

h)

szavazati jogok teljes száma és tőke, beleértve a 2004/109/EK irányelv 15. cikkében előírtaknak megfelelően közzéteendő valamennyi információt;

i)

változások a részvény- vagy értékpapírosztályokhoz kapcsolódó jogokban, beleértve a 2004/109/EK irányelv 16. cikkében előírtaknak megfelelően közzéteendő valamennyi információt;

j)

az a)–i) ponthoz nem tartozó azon információk, amelyeket egy tagállam által a 2004/109/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseknek megfelelően a kibocsátónak, vagy bármely olyan személynek közzé kell tennie, aki a kibocsátó hozzájárulása nélkül kíván értékpapírokat szabályozott piacra bevezetni.

(2)   Az egyes hivatalosan kijelölt rendszerek a melléklet B. szakaszának megfelelően osztályozzák a szabályozott információkat.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 7. és a 9. cikket azonban 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 390., 2004.12.31., 38. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. június 13-i 2012/17/EU irányelve a 89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosításáról (HL L 156., 2012.6.16., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/6/EK irányelve a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) (HL L 96., 2003.4.12., 16. o.).


MELLÉKLET

A. SZAKASZ

Információcsere – A rendelkezésre bocsátandó metaadatok formátuma

Metaadatmező

Metaadatmező jellemzői

Kibocsátó neve (a kibocsátó által használt valamennyi nyelven)

Szabadon kitölthető alfanumerikus mező, UTF-8 kódolás

A kibocsátó székhely szerinti tagállama

Az ISO 3166-1 szerinti kétbetűs országkód

Egyedi azonosító

Jogalany-azonosító kód, ISO 17442:2012, alfanumerikus mező, 20 karakter

A szabályozott információ típusa

A szabályozott információk e melléklet B. szakaszában meghatározott közös listájának megfelelő taxonómia szerint

URL-cím (egységes forrásazonosító)

Alfanumerikus mező. A 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően a hiperlinknek lehetővé kell tennie a szabályozott információt tartalmazó, a keresési kritériumoknak megfelelő valamennyi dokumentumhoz való hozzáférést.

B. SZAKASZ

A szabályozott információ kategóriái és alkategóriái

A szabályozott információ osztályozása

Jogalap

1.   Időszakos szabályozott információ

1.1.

Éves pénzügyi beszámolók és könyvvizsgálói jelentések

A 2004/109/EK irányelv 4. cikkének megfelelően közzétett valamennyi információ

1.2.

Féléves pénzügyi beszámolók és könyvvizsgálói jelentések/korlátozott felülvizsgálatok

A 2004/109/EK irányelv 5. cikkének megfelelően közzétett valamennyi információ

1.3.

Kormányoknak fizetett összegek

A 2004/109/EK irányelv 6. cikkének megfelelően közzétett valamennyi információ

2.   Folyamatos szabályozott információ

2.1.

Székhely szerinti tagállam

A 2004/109/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése i. pontjának megfelelően közzétett valamennyi információ

2.2.

Bennfentes információ

A 2003/6/EK irányelv 6. cikkének megfelelően közzétett valamennyi információ

2.3.

Jelentős részesedésre vonatkozó bejelentések

A 2004/109/EK irányelv 12. cikkének megfelelően közzétett valamennyi információ

2.4.

A kibocsátó saját részvényeinek megszerzése vagy értékesítése

A 2004/109/EK irányelv 14. cikkének megfelelően közzétett valamennyi információ

2.5.

Szavazati jogok teljes száma és tőke

A 2004/109/EK irányelv 15. cikkének megfelelően közzétett valamennyi információ

2.6.

Változások a részvény- vagy értékpapírosztályokhoz kapcsolódó jogokban

A 2004/109/EK irányelv 16. cikkének megfelelően közzétett valamennyi információ

3.   Valamely tagállam jogszabályainak megfelelően közzéteendő további szabályozott információk

3.1.

Valamely tagállam jogszabályainak megfelelően közzéteendő további szabályozott információk

Az 1.1., 1.2. és 1.3. pontban, valamint a 2.1–2.6. pontban meghatározott alkategóriákba nem tartozó valamennyi információ, amelyet egy tagállam által a 2004/109/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések szerinti előírásoknak megfelelően a kibocsátó, vagy bármely olyan személy közzétett, aki a kibocsátó hozzájárulása nélkül kíván értékpapírokat szabályozott piacra bevezetni.