14.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 189/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1141 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. július 13.)

az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékének elfogadásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1143/2014/EU rendelet előírja, hogy a Bizottság az említett rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított kritériumok alapján fogadja el az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékét (a továbbiakban: uniós jegyzék), a 4. cikk (6) bekezdésében foglalt feltételek betartása mellett, amelyek értelmében kellően figyelembe kell venni a végrehajtási költségeket, a fellépés elmaradásának a költségeit, a költséghatékonyságot, valamint a társadalmi-gazdasági szempontokat.

(2)

A Bizottság a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok és az 1143/2014/EU rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően elvégzett kockázatértékelés alapján megállapította, hogy a következő idegenhonos inváziós fajok esetében teljesül valamennyi, az említett rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében felsorolt kritérium: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén and St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

A Bizottság megállapította továbbá, hogy a felsorolt idegenhonos inváziós fajok esetében az 1143/2014/EU rendelet 4. cikke (6) bekezdésében foglalt összes feltétel tejesül. Egyes, a jegyzékben felsorolt fajok már megtelepedtek az Unió területén, sőt, egyes tagállamokban akár széles körben elterjedtek, és bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nincs lehetőség költséghatékony kiirtásukra. Ugyanakkor a szóban forgó fajokat célszerű felvenni az uniós jegyzékbe, mert esetükben is fennáll egyéb költséghatékony intézkedések lehetősége: az új területre történő behurcolásnak, illetve az Unió területén való további elterjedésének megelőzése; az ilyen fajok korai észlelésének és gyors kiirtásának elősegítése, ahol azok még nincsenek jelen vagy nem terjedtek el széles körben; az állományok érintett tagállamok egyedi körülményeinek megfelelő kezelése, egyebek mellett halászás, vadászás, csapdával való befogás, illetve bármely más típusú – fogyasztási vagy kiviteli célú – felhasználás útján, amennyiben e tevékenységekre nemzeti kezelési program keretében kerül sor.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az idegenhonos inváziós fajokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében foglalt jegyzék az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti kiinduló jegyzéke.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 317., 2014.11.4., 35. o.


MELLÉKLET

AZ UNIÓ SZÁMÁRA VESZÉLYT JELENTŐ IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK JEGYZÉKE

Faj

Élő példányok KN-kódja

Szaporodásra képes részek KN-kódja

Kapcsolódó áruk kategóriái

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (gyökeres dugvány és csemete)

ex 1209 99 99 (magok)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (magok)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Lysichiton americanus Hultén and St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

(5), (7)

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (keltetésre szánt, megtermékenyített halikra)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

(5), (11)

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (keltetésre szánt, megtermékenyített halikra)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

Megjegyzések a táblázathoz:

i. oszlop: Faj

Ez az oszlop a faj tudományos elnevezését tartalmazza. Az egyenértékű kifejezések zárójelben szerepelnek.

ii. oszlop: Élő példányok KN-kódja.

Ebben az oszlopban a faj élő egyedeinek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódja (KN-kódja) szerepel. Az ebben az oszlopban szereplő KN-kódok alá tartozó árukon el kell végezni az 1143/2014/EU rendelet 15. cikke szerinti hatósági ellenőrzéseket.

A 2658/87/EGK rendelettel bevezetett KN a Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszeren (a továbbiakban: HR) alapul, amelyet a később a Vámigazgatások Világszervezetévé átalakult Vámegyüttműködési Tanács állapított meg, és a Brüsszelben 1983. június 14-én megkötött nemzetközi egyezmény vezetett be, amely utóbbit az Európai Gazdasági Közösség részéről a 87/369/EGK tanácsi határozat (1) (a továbbiakban: HR-egyezmény) hagyta jóvá. A KN átveszi a HR vámtarifaszámait és hat számjegyű vámtarifaalszámait, csak a hetedik és nyolcadik számjegy képez speciális KN-albontást.

Abban az esetben, ha a bármely négy, hat vagy nyolc számjegyű kód alá tartozó meghatározott termékeknek csak egy részét kell ellenőrzés alá vetni, a KN-ben azonban nem létezik a kód bontása, a kódot az ex szóval jelölik meg (pl: ex 0106 49 00, mivel a 0106 49 00 KN-kód egyéb rovarfajokat is jelöl, és nem csak a táblázatban megjelölt rovarfajokat).

iii. oszlop: Szaporodásra képes részek KN-kódja.

Ebben az oszlopban adott esetben az adott fajok szaporodásra képes részeinek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódja (KN-kódja) szerepel. Lásd még a ii. oszlophoz tartozó lábjegyzetet. Az ebben az oszlopban szereplő KN-kódok alá tartozó árukon el kell végezni az 1143/2014/EU rendelet 15. cikke szerinti hatósági ellenőrzéseket.

iv. oszlop: Kapcsolódó áruk kategóriái

Ebben az oszlopban adott esetben az adott idegenhonos inváziós fajhoz általában kapcsolódó áruk KN-kódja szerepel. Az ebben az oszlopban szereplő KN-kódok alá tartozó árukon nem kell elvégezni az 1143/2014/EU rendelet 15. cikke szerinti hatósági ellenőrzéseket. Lásd még a ii. oszlophoz tartozó lábjegyzetet. A iv. oszlopban feltüntetett számok az alábbi KN-kódokra vonatkoznak:

(1)

0301 11 00: Édesvízi díszhalak

(2)

0301 93 00: Ponty (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

(3)

0301 99 11: Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)

(4)

0301 99 18: Egyéb édesvízi halak

(5)

ex 0602: Termesztőközeggel ültetendő növények

(6)

1211 90 86: Egyéb növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer vagy rovarirtó szer, gombaölő szer vagy hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is

(7)

ex 2530 90 00: Talaj és termesztőközeg

(8)

4401: Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is

(9)

4403: Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is

(10)

ex 6914 90 00: Kertészeti célú kerámiaedények

(11)

ex 10. árucsoport: Gabonavetőmagok


(1)  HL L 198., 1987.7.20., 1. o.