24.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 166/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1017 RENDELETE

(2016. június 23.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a szervetlen ammóniumsók tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 68. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

2013. augusztus 14-én az 1907/2006/EK rendelet 129. cikke (1) bekezdésében foglalt védzáradéknak megfelelően Franciaország arról tájékoztatta a Bizottságot, az Európai Vegyianyag-ügynökséget (a továbbiakban: „az Ügynökség”), valamint a többi tagállamot, hogy 2013. június 21-én ideiglenes intézkedést fogadott el (2) a lakosság védelmére az épületek szigetelésére használt, ammóniumsókat tartalmazó cellulózvattából felszabaduló ammóniumnak való kitettség ellen.

(2)

Az 1907/2006/EK rendelet 129. cikke (2) bekezdése szerinti 2013/505/EU bizottsági végrehajtási határozat (3) az ideiglenes intézkedést 2016. október 14-ig engedélyezte.

(3)

Az 1907/2006/EK rendelet 129. cikke (3) bekezdésének megfelelően Franciaország 2014. június 18-án a XV. melléklet szerinti dokumentációnak az Ügynökségnek való megküldésével kezdeményezte a korlátozási eljárást.

(4)

A XV. melléklet szerinti dokumentáció (4) azoknak az ammóniumsóknak a korlátozását javasolta, amelyeket a cellulózalapú szigetelőanyagokban használnak égésgátlóként, mivel bizonyos körülmények között ammóniagáz szabadul fel belőlük. A dokumentáció nem a cellulózalapú szigetelőnyagokban felhasználható ammóniumsók korlátozását javasolja, hanem a szervetlen ammóniumsókkal kezelt cellulózalapú szigetelőnyagokból felszabaduló ammóniagáz mennyiségét maximálja 3 ppm-ben. A dokumentációból egyértelműen kiderül, hogy uniós szintű fellépésre van szükség.

(5)

2015. március 3-án az Ügynökség kockázatértékelési bizottsága (RAC) véleményt fogadott el a XV. melléklet szerinti dokumentáció által javasolt korlátozással kapcsolatban, amely szerint a cellulózalapú szigetelőanyagokból önálló anyagként vagy összetevőként felszabaduló ammóniagáz valóban egészségügyi kockázatot jelent, ezért a problémát orvosolni kell. A RAC szerint továbbá az általa módosított korlátozási javaslat e kockázatok hatékony csökkentése szempontjából a lehető legmegfelelőbb uniós szintű intézkedés.

(6)

A RAC módosítása szerint a cellulózalapú szigetelőanyagok forgalomba hozatalára vonatkozó korlátozásokban a szervetlen ammóniumsókat önálló anyagként és összetevőként is figyelembe kell venni. A RAC ajánlása szerint a korlátozási intézkedésnek köteleznie kell a cellulózalapú szigetelőanyagok gyártóit, hogy – például a keverékhez mellékelt dokumentációban vagy címkén feltüntetve – a szállítói lánc minden tagját, így a végfelhasználókat (a szakembereket és a fogyasztókat) is tájékoztassák a kereskedelmi forgalomba hozatalt megelőző megfelelőségi vizsgálat során felhasznált cellulózalapú szigetelőanyag-keverék maximális megengedett terhelhetőségének mértékéről (5). Ezen kívül azt is elő kell írnia, hogy a továbbfelhasználók általi használat során tilos túllépni a cellulózalapú szigetelőanyag-keverékek beszállító által közölt maximális megengedett terhelhetőségét, és biztosítani kell, hogy a felszabaduló ammóniagáz nem haladja meg a kereskedelmi forgalomba hozatal előtti vizsgálat alapján megállapított szintet. A RAC ajánlása szerint ettől eltérve azoknak a cellulózalapú szigetelőanyag-keverékeknek, amelyek kizárólag önálló anyagként felhasznált cellulózalapú szigetelőanyagok gyártására szolgálnak, nem kell megfelelniük az ammóniagáz-kibocsátási korlátnak, hanem a végterméknek kell a megszabott határértéken belül maradnia kereskedelmi forgalomba bocsátás illetve használat esetén.

(7)

2015. június 10-én az Ügynökség társadalmi-gazdasági elemzésekkel foglalkozó bizottsága (SEAC) véleményt fogadott el a XV. melléklet szerinti dokumentációval kapcsolatban, amely szerint a javasolt korlátozás a SEAC által módosított formájában a lehető legmegfelelőbb uniós szintű intézkedés a beazonosított kockázatok hatékony elhárítására, mert a társadalmi-gazdasági költségek arányban vannak a társadalmi-gazdasági haszonnal.

(8)

A SEAC arra a következtetésre jutott, hogy a XV. melléklet szerinti dokumentációban javasolt egy év helyett két évet kell biztosítani az érintett gazdasági szereplőknek arra, hogy garantálni tudják, hogy a szervetlen ammóniumsókkal kezelt cellulózalapú szigetelőanyagokból felszabaduló ammóniagáz mennyisége a megszabott határérték alatt marad.

(9)

A RAC és a SEAC egyetértett Franciaországgal abban, hogy a kültéri használatra szánt, szervetlen ammóniumsókkal kezelt cellulózalapú szigetelőanyagok ne képezzenek ez alól kivételt.

(10)

A korlátozási eljárás során konzultáltak az Ügynökség végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórumával is, amelynek ajánlásait figyelembe vették.

(11)

2015. június 25-én az Ügynökség benyújtotta a RAC és a SEAC véleményét (6) a Bizottságnak. E vélemények alapján a Bizottság úgy látja, hogy amennyiben a szervetlen amóniumsókkal kezelt cellulózalapú szigetelőanyagokból felszabaduló ammóniagáz mennyisége eléri vagy meghaladja a megállapított vizsgálati feltételek szerinti 3 ppm-es határértéket, az elfogadhatatlan közegézségügyi kockázatot jelent a lakosságra nézve.

(12)

Jelenleg a cellulózalapú szigetelőanyagokból felszabaduló ammóniagáz mennyiségének mérésére nem áll rendelkezésre semmilyen specifikus eljárás, ezért a már létező, CEN/TS 16516. számú műszaki előírásban megadott vizsgálati eljárást kell alkalmazni a korlátozásnak való megfelelés ellenőrzésére addig is, amíg egy külön ezt a célt szolgáló eljárás kidolgozásra kerül.

(13)

Az érdekelt felek számára elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy amennyiben a cellulózalapú szigetelőanyag szervetlen ammóniumsókat tartalmaz, az ammóniagáz-kibocsátás ne haladja meg a megszabott mennyiséget. A szervetlen ammóniumsókra vonatkozó határértékek alkalmazását ezért egy későbbi időpontra kell halasztani. Mindazonáltal a folytonosság és a jogbiztonság érdekében e rendelet hatálybalépésekor a korlátozást haladéktalanul alkalmazni kell azokban a tagállamokban, ahol jelenleg is érvényben vannak a Bizottság által a REACH védzáradék keretében jóváhagyott nemzeti rendelkezések a cellulózalapú szigetelőanyagokban található ammóniumsók korlátozására vonatkozóan.

(14)

Az 1907/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  Journal Officiel de la République Française, 2013. július 3., „2013. június 21-i rendelet az ammóniumsókat tartalmazó cellulózvatta szigetelőanyagok forgalomba hozatalának, importálásának, értékesítésének, terjesztésének és gyártásának tilalmáról” A rendelettervezetet először a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a Bizottsághoz nyújtották be.

(3)  A Bizottság 2013. október 14-i végrehajtási határozata a Franciaország által a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 129. cikke értelmében hozott, az ammóniumsók cellulózvatta szigetelőanyagokban való használatának korlátozására vonatkozó átmeneti intézkedés engedélyezéséről (HL L 275., 2013.10.16., 52. o.).

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/999a106c-6baf-48c7-8764-0c55576a2517

(5)  A cellulózalapú szigetelőanyag terhelhetőségét (mértékegysége pl. kg/m2) vastagságban (mértékegysége pl. m) és a sűrűségben (mértékegysége pl. kg/m3) kell kifejezni.

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/522a9f94-058a-4bef-9818-f265a1d2d64d


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete a következő bejegyzéssel egészül ki:

„65.

Szervetlen ammóniumsók

1.

Amennyiben a 4. pontban leírt vizsgálati feltételek mellett lefolyt vizsgálat során a cellulózalapú szigetelőanyag-keverékekből vagy szigetelőanyagokból felszabadult ammóniagáz mennyisége eléri vagy meghaladja az egységenkénti 3 ppm-et (2,12 mg/m3-t), a szigetelőanyag nem hozható forgalomba, illetve nem használható fel 2018. július 14. után.

A szervetlen ammóniumsókat tartalmazó cellulózalapú szigetelőanyag-keverék szállítója köteles a vevőt vagy a fogyasztót a vastagságban és sűrűségben kifejezett maximális befúvási rátájáról tájékoztatni.

A cellulózalapú szigetelőanyag-keverék továbbfelhasználójának biztosítania kell, hogy a beszállító által közölt maximális befúvási rátát ne haladják meg.

2.

Az eddigiektől eltérően az 1. pont nem vonatkozik azon cellulózalapú szigetelőanyag-keverékek forgalomba hozatalára, amelyeket kizárólag cellulózalapú szigetelőanyag árucikkek előállítására használnak fel.

3.

Amennyiben egy tagállamban 2016. július 14-én érvényben van a 129. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett, a Bizottság által engedélyezett átmeneti intézkedés, az 1. és 2. pontban foglaltak az említett időponttól alkalmazandók.

4.

Az 1. pont első bekezdésében megállapított kibocsátási határértéknek való megfelelést a CEN/TS 16516. számú műszaki előírás alapján kell igazolni az alábbiak módosításával:

a)

28 nap helyett a vizsgálatnak legalább 14 napig kell tartania;

b)

az ammóniagáz-kibocsátást a vizsgálat teljes időtartama alatt naponta legalább egyszer meg kell mérni;

c)

a megadott határértéket nem lehet elérni vagy meghaladni a vizsgálat során végzett egyik mérés alkalmával sem;

d)

a relatív páratartalomnak 50 % helyett 90 %-nak kell lennie;

e)

az ammóniagáz-kibocsátás mérésére egy erre megfelelő módszert kell használni;

f)

a vastagságban és sűrűségben kifejezett befúvási rátát a vizsgálandó cellulózalapú szigetelőanyag-keverékek vagy árucikkek mintavételekor rögzíteni kell.”