29.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 171/144


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1013 RENDELETE

(2016. június 8.)

a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke-befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A Lisszaboni szerződés hatálybalépésének következményeként a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) alapján a Bizottságra ruházott hatásköröket össze kell hangolni az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. és 291. cikkével.

(2)

A fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke-befektetéssel (a továbbiakban: FDI) kapcsolatos, jó minőségű és összehasonlítható statisztikák alapvető fontosságúak az uniós közpolitikáért felelős személyek, a kutatók és valamennyi európai polgár számára. A Bizottságnak (Eurostatnak) minden szükséges intézkedést meg kell hoznia az adatsorokhoz való könnyű és felhasználóbarát hozzáférés biztosítása, valamint az adatoknak a felhasználók számára történő intuitív megjelenítése érdekében.

(3)

A fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és az FDI-vel kapcsolatos európai statisztikák kulcsfontosságúak a megalapozott gazdaságpolitikai döntéshozatal és a gazdasági kilátások pontos előrejelzésének biztosításához.

(4)

A 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) elfogadásához kapcsolódóan a Bizottság állásfoglalásában (5) kötelezettséget vállalt arra, hogy az EUMSZ-ben foglalt feltételekkel összhangban felülvizsgálja az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra való hivatkozást tartalmazó jogalkotási aktusokat.

(5)

A 184/2005/EK rendelet hivatkozik az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra, ezért azt az EUMSZ-ben megállapított feltételek fényében felül kell vizsgálni.

(6)

A 184/2005/EK rendeletnek az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez való hozzáigazítása érdekében az említett rendelet által a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök helyébe felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskörnek kell lépnie.

(7)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abban az esetben, ha gazdasági vagy műszaki változások következtében naprakésszé kell tenni a 184/2005/EK rendelet I. mellékletének 6., 7., illetve 8. táblázatában meghatározott földrajzi megoszlás, intézményi szektor szerinti megoszlás, illetve gazdasági tevékenység szerinti megoszlás szintjeit, feltéve, hogy a naprakésszé tétel egyrészről nem érinti az beszámolási kötelezettségből adódó terheket, másrészről nem módosítja az alkalmazandó, alapul szolgáló elméleti keretet. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abban az esetben is, ha meg kell szüntetni vagy enyhíteni kell az említett rendelet I. mellékletében meghatározott adatszolgáltatásra vonatkozó egyes követelményeket, feltéve, hogy ez a megszüntetés vagy enyhítés nem okozza az e rendeletnek megfelelően előállított statisztikák minőségének romlását.Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban kell rendelkezni azon jelentés határidejének meghosszabbításáról is, amelyet a végső befektető elvén alapuló FDI-statisztikákról és a zöldmezős FDI ügyleteket és a felvásárlásokat egymástól megkülönböztető FDI-statisztikákról szóló tanulmányok megállapításai alapján kell készíteni. A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok az e rendelet végrehajtásához szükséges mértéken túl ne rójanak jelentős többletterhet a tagállamokra, illetve az adatszolgáltató egységekre és ne változtassák meg az alkalmazandó, alapul szolgáló elméleti keretet sem. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak (6) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(8)

A 184/2005/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a minőségről szóló beszámolók formátuma, felépítése és gyakorisága harmonizálására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

(9)

A 184/2005/EK rendelet 11. cikkében említett fizetésimérleg-bizottság tanácsadással segítette a Bizottságot, és támogatta a végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában. Az európai statisztikai rendszer (a továbbiakban: ESR) új, a koordináció és a partnerség javítását célzó, egyértelmű piramisszerű felépítésére irányuló stratégiájának megfelelően az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága (a továbbiakban: ESR-bizottság), amelyet a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) hozott létre, tanácsadó szerepet tölt be, és segíti a Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában. A 184/2005/EK rendeletet ezért úgy kell módosítani, hogy a fizetésimérleg-bizottságra való hivatkozások helyébe az ESR-bizottságra történő hivatkozások kerüljenek.

(10)

A nemzeti központi bankok (a továbbiakban: NKB-k) és a nemzeti statisztikai hivatalok, valamint az Eurostat és az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) közötti meglévő jó operatív együttműködés olyan érték, amelyet meg kell őrizni és tovább kell fejleszteni a makrogazdasági statisztikák, így a fizetésimérleg-statisztika, a pénzügyi statisztika, a kormányzati pénzügyi statisztika és a nemzeti számlák átfogó egységességének és minőségének javítása jegyében. A fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és az FDI-statisztikákkal foglalkozó releváns szakértői csoportokban való részvételen keresztül az NKB-k és a nemzeti statisztikai hivatalok a továbbiakban is szorosan együttműködnek majd a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és az FDI-statisztikákkal kapcsolatos döntések előkészítésében. Az ESR és a Központi Bankok Európai Rendszere (a továbbiakban: KBER) közötti együttműködést a felek az európai statisztikai rendszer tagjai és a Központi Bankok Európai Rendszerének tagjai közötti együttműködésről szóló, 2013. április 24-én aláírt egyetértési megállapodásnak megfelelően létrehozott Európai Statisztikai Fórum keretében stratégiai szinten koordinálják.

(11)

Az ESR és a KBER közötti együttműködés további erősítése érdekében a Bizottságnak minden olyan kérdésben ki kell kérnie a 2006/856/EK tanácsi határozattal (8) létrehozott, a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság véleményét, amely az említett határozat szerint annak hatáskörébe tartozik.

(12)

Az EUMSZ 127. cikkének (4) bekezdése és 282. cikkének (5) bekezdése értelmében az EKB-val konzultálni kell a hatáskörébe tartozó valamennyi uniós jogi aktusra irányuló javaslattal kapcsolatban.

(13)

A tagállamoknak kellő időben, megfelelő formában és az előírt minőségben biztosítaniuk kell a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és az FDI-vel kapcsolatos európai statisztikák készítéséhez előírt adatokat.

(14)

A 184/2005/EK rendelet elfogadása óta a nemzetközi tőkeáramlások intenzívebbé és összetettebbé váltak. A speciális célú vállalatoknak és jogi konstrukcióknak a tőkeáramlások irányítása terén való megnövekedett mértékű igénybevétele nehezebbé tette az említett tőkeáramlások monitoringját, ezáltal biztosítva a nyomonkövethetőséget, valamint a kétszeres vagy többszörös elszámolás elkerülését.

(15)

A 184/2005/EK rendeletet ezért naprakésszé kell tenni a fizetési mérlegek, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelme és az FDI-k átláthatóságának és részletességének javítása érdekében.

(16)

A tagállamoknak minden releváns és megfelelő forrást fel kell használniuk az e rendelet értelmében biztosítandó, megfelelő információk összegyűjtéséhez, ideértve az adminisztratív adatforrásokat, például a cégnyilvántartásokat vagy az EuroGroups regisztert. Az átláthatóságot a legfrissebb innovatív megoldások felhasználásával is fokozni kell, ilyen például a globális jogalany-azonosító, valamint a 2015/849/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) keretében létrehozott, a végső befektetőkről vezetett nyilvántartások.

(17)

Annak érdekében, hogy az FDI- statisztikák a végső befektető elvét és a zöldmezős FDI ügyleteket a felvásárlásokat eredményező FDI-ktől elkülönítetten kezelő FDI statisztikákat alapul véve készüljenek – amelyek egy adott ideig általában nem járnak a bruttó felhalmozás növekedésével a tagállamokban –, ki kell dolgozni és meg kell szilárdítani az ezekre a területekre vonatkozó megfelelő módszertant. Mindezt az érdekelt szereplőkkel, például a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel, a Nemzetközi Valutaalappal és az Egyesült Nemzetek Szervezete Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájával együttműködve kell elérni.

(18)

Kísérleti tanulmányok keretében meg kell határozni a vonatkozó feltételeket, többek között az FDI-statisztikákkal kapcsolatos éves statisztikákhoz szükséges új adatgyűjtések bevezetésének módszertani kereteit és a fel kell mérni a statisztikák minőségére vonatkozó adatgyűjtések költségét, valamint az országok közötti összehasonlíthatóságot. Az említett tanulmányok eredményeiről a Bizottságnak jelentést kell készítenie, amelyet be kell nyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(19)

A tagállamok által rendelkezésre bocsátott statisztikai adatok minőségének biztosítása érdekében a Bizottságnak gyakorolnia kell a 223/2009/EK rendelet 12. cikkében meghatározott megfelelő jogosultságokat és hatásköröket.

(20)

A 184/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 184/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abban az esetben, ha gazdasági vagy műszaki változások következtében naprakésszé kell tenni az I. melléklet 6., 7., illetve 8. táblázatában meghatározott földrajzi megoszlás, intézményi szektor szerinti megoszlás, illetve gazdasági tevékenység szerinti megoszlás szintjeit, feltéve, hogy e naprakésszé tétel egyrészről nem érinti az beszámolási kötelezettségből adódó terheket, másrészről nem változtatja meg az alkalmazandó, alapul szolgáló elméleti keretet.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abban az esetben, ha meg kell szüntetni vagy enyhíteni kell az I. mellékletben meghatározott adatszolgáltatásra vonatkozó egyes követelményeket, feltéve, hogy a megszüntetés vagy enyhítés nem okozza az e rendeletnek megfelelően előállított statisztikák minőségének romlását.

Ezen felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltatókra.

Továbbá, a Bizottság kellően megindokolja az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott intézkedéseket, figyelembe véve adott esetben a költséghatékonysági szempontokat, ideértve az adatszolgáltatókra háruló terheket és az előállítás költségeit, a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 14. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(*)  Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.)”."

2.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Minőségi kritériumok és jelentések

(1)   E rendelet alkalmazásában az e rendelet 5. cikkével összhangban továbbítandó adatokra a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott minőségértékelési szempontokat kell alkalmazni.

(2)   A tagállamok jelentést készítenek a Bizottság (Eurostat) részére a továbbított adatok minőségéről (a továbbiakban: a minőségről szóló beszámoló).

(3)   Az (1) bekezdésben említett minőségértékelési szempontoknak az e rendelet hatálya alá tartozó adatokra való alkalmazása keretében a Bizottság végrehajtási jogi aktusokban határozza meg a minőségről szóló beszámolók részletes előírásait, felépítését és gyakoriságát. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(4)   A Bizottság (Eurostat) a (2) bekezdésben említett, a minőségről szóló beszámolók megfelelő elemzése alapján és a 11. cikk (1) bekezdésében említett Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága támogatásával értékeli a továbbított adatok minőségét, valamint jelentést készít és tesz közzé az e rendelet hatálya alá tartozó európai statisztikák minőségéről. A Bizottság az említett jelentést tájékoztatásul benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(5)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot (Eurostatot) azokról a főbb módszertani vagy más típusú változásokról, amelyek hatással lehetnek a továbbított adatokra, legkésőbb a változások alkalmazásának időpontjától számított három hónapon belül. A Bizottság az így kapott tájékoztatásról minden esetben értesíti az Európai Parlamentet és a többi tagállamot.”.

3.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Adatszolgáltatás

(1)   Az előállítandó statisztikákat a következő adatszolgáltatások szerinti csoportosításban kell eljuttatni a Bizottsághoz (Eurostathoz):

a)

havi fizetésimérleg-statisztikák;

b)

negyedéves fizetésimérleg-statisztikák;

c)

a szolgáltatások nemzetközi kereskedelme;

d)

az FDI forgalma;

e)

az FDI pozíciók.

(2)   A Bizottság (Eurostat) és a tagállamok – az érintett nemzetközi partnerekkel együttműködve – kidolgozzák a megfelelő módszertant az FDI-statisztikák összeállításához, a közvetlen partner elve mellett a végső befektető elvének és a zöldmezős FDI ügyleteket és a felvásárlásokat egymástól megkülönböztető FDI-statisztikáknak az alapulvételével.

(3)   Legkésőbb 2018. július 20-ig a Bizottság (Eurostat) a tagállamok által kidolgozandó, a végső befektető elvén és a zöldmezős FDI ügyleteket a felvásárlásoktól megkülönböztető FDI-statisztikákon alapuló éves FDI-statisztikákra vonatkozó, kísérleti tanulmányokat kezdeményez. E kísérleti tanulmányok célja a vonatkozó feltételek meghatározása, ideértve többek között az éves FDI-statisztikákhoz szükséges új adatgyűjtések bevezetésének módszertani kereteit, a vonatkozó adatgyűjtések költségeinek, a statisztikák minőségének, csakúgy mint az országok közötti összehasonlíthatóságnak a felmérését.

(4)   A (3) bekezdésben említett kísérleti tanulmányok kidolgozásának elősegítése céljából az Unió a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel (**) összhangban vissza nem térítendő támogatás formájában pénzügyi támogatást nyújthat a tagállamoknak.

(5)   2019. július 20-ig a Bizottság (Eurostat) jelentést készít a (3) bekezdésben említett tanulmányok megállapításairól. Az említett jelentést továbbítani kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és abban – adott esetben – meg kell határozni azokat a még fennmaradó feltételeket, amelyeket a (2) bekezdésben említett módszertan kidolgozásához teljesíteni kell.

(6)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (5) bekezdésében meghatározott jelentéstételi határidő 12 hónappal történő meghosszabbítása céljából, amennyiben a Bizottság az említett bekezdésben hivatkozott kísérleti tanulmányok értékelésekor azt állapítja meg, hogy a fennmaradó feltételek meghatározása helyénvaló.

Az említett felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltatókra.

Továbbá, a Bizottság kellően megindokolja az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott intézkedéseket, figyelembe véve adott esetben a költséghatékonysági szempontokat, ideértve az adatszolgáltatókra háruló terheket és az előállítás költségeit, a 223/2009/EK rendelet 14. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(7)   Legkésőbb az (5) bekezdésben említett jelentés kiadásától számított 12 hónapot követően a Bizottság adott esetben és különösen a (3) bekezdésben említett kísérleti tanulmányok eredményeinek bizottsági értékelésétől függően, javaslatot tesz e rendelet módosítására a végső befektető elvén és a zöldmezős FDI ügyleteket a felvásárlásoktól megkülönböztető FDI statisztikákon alapuló éves FDI statisztikák módszertani és adatszolgáltatási követelményei meghatározásának érdekében.

(**)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.)”."

4.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

Közzététel

(1)   A Bizottság (Eurostat) az I. mellékletben megadotthoz hasonló gyakorisággal közzéteszi az e rendelet alapján előállított európai statisztikákat. E statisztikákat elérhetővé kell tenni a Bizottság (Eurostat) honlapján.

(2)   A 223/2009/EK rendelet 18. cikkével összhangban, a statisztikai adatok bizalmasságának sérelme nélkül, a tagállamok és a Bizottság (Eurostat) gondoskodnak az e rendeletben előírt adatok és metaadatok, valamint az összeállításukhoz használt pontos módszertan közzétételéről”.

5.

A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)   A Bizottságnak a 2. cikk (3) bekezdésében és az 5. cikk (6) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2016. július 19-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (3) bekezdésében és az 5. cikk (6) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban (***) foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)   A 2. cikk (3) bekezdése és az 5. cikk (6) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

(***)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”."

6.

A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

A bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot a 223/2009/EK rendelettel létrehozott Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (****) értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(****)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.)”."

7.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Jelentés a végrehajtásról

2018. február 28-ig, majd azt követően ötévenként a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról.

Az említett jelentésben különösen a következőkre kell kitérni:

a)

a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és az FDI-vel kapcsolatos adatok minőségének értékelése;

b)

az Unió, a tagállamok, valamint a statisztikai információk szolgáltatói és felhasználói számára az előállított statisztikákból eredő előnyök értékelése a költségekhez viszonyítva;

c)

azon területek meghatározása, amelyeken az elért eredmények alapján fejlesztésekre és módosításokra lehet szükség”.

8.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„12a. cikk

Együttműködés más bizottságokkal

A Bizottság a 2006/856/EK tanácsi határozattal (*****) összhangban kikéri az említett határozattal létrehozott monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság véleményét minden olyan ügyben, amely az említett bizottság hatáskörébe tartozik.

(*****)  Tanács 2006/856/EK határozata (2006. november 13.) a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról (HL L 332., 2006.11.30., 21. o.)”."

9.

Az I. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2016. június 8-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS


(1)  HL C 31., 2015.1.30., 3. o.

(2)  Az Európai Parlament 2016. május 10-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2016. május 30-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról (HL L 35., 2005.2.8., 23. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(5)  HL L 55., 2011.2.28., 19. o.

(6)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).

(8)  A Tanács 2006/856/EK határozata (2006. november 13.) a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról (HL L 332., 2006.11.30., 21. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).


MELLÉKLET

A 184/2005/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2. táblázat bevezető szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„Gyakoriság: negyedéves

Első referenciaidőszak: 2014. első negyedév

Határidő: T + 85 2014-től 2016-ig; T + 82 2017-től (2)

(2)  A T + 82-re való átállás nem kötelező a monetáris unióban részt nem vevő tagállamok esetében”."

2.

A 2. táblázatban, az E. rész („Külfölddel szembeni befektetési pozíció”) alatt a „Pénzügyi derivatívák (tartalékon kívüli) és munkavállalói részvényopciók” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Pénzügyi derivatívák (tartalékon kívüli) és munkavállalói részvényopciók

Rezidens szektoronként (2. ágazat)

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)”

3.

A 4.1. táblázat a következőképpen módosul:

a)

A „Közvetlentőke-befektetések külföldön – tranzakciók” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Közvetlen külföldi befektetés (DIA) – tranzakciók

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

b)

A „Közvetlentőke-befektetések Magyarországon – tranzakciók” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Közvetlen befektetések a bejelentő gazdaságában (DIRE) – tranzakciók

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

c)

A következő végjegyzet kerül beillesztésre:

„(*)

Geo 6: a vastagon szedett Geo 6 a 2015-ös referenciaévtől kezdve kötelező.”.

4.

A 4.2. táblázat a következőképpen módosul:

a)

A „Közvetlentőke -befektetések – jövedelme külföldön” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Közvetlen külföldi befektetés (DIA) – jövedelem

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

b)

A „Közvetlentőke-befektetések jövedelme Magyarországon” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Közvetlen befektetések a bejelentő gazdaságában (DIRE) – jövedelem

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

c)

A következő végjegyzet kerül beillesztésre:

„(*)

Geo 6: a vastagon szedett Geo 6 a 2015-ös referenciaévtől kezdve kötelező.”.

5.

Az 5.1. táblázat a következőképpen módosul:

a)

A „Közvetlentőke-befektetések külföldön” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Közvetlen külföldi befektetés (DIA)

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”

b)

A „Közvetlentőke-befektetések Magyarországon” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Közvetlen befektetések a bejelentő gazdaságában (DIRE)

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo6 (*)”

c)

A következő végjegyzet kerül beillesztésre:

„(*)

Geo 6: a vastagon szedett Geo 6 a 2015-ös referenciaévtől kezdve kötelező.”.