29.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 171/66


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1012 RENDELETE

(2016. június 8.)

a fajtatiszta tenyészállatok, hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik Unión belüli tenyésztésének, kereskedelmének és az Unióba történő beléptetésének tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről, a 652/2014/EU rendelet, a 89/608/EGK és a 90/425/EGK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az állattenyésztés tárgyában hozott egyes jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állattenyésztési rendelet”)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. cikkére és 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék, kecskefélék és lófélék tenyésztése, gazdasági és társadalmi tekintetben stratégiai helyet foglal el az uniós mezőgazdaságban és hozzájárul az Unió kulturális örökségéhez. Ez a mezőgazdasági tevékenység, amely az Unió élelmezésbiztonságához is hozzájárul, bevételi forrást jelent a mezőgazdasággal foglalkozók számára. Ezen állatok tenyésztését a legjobban a nyilvántartott kiváló genetikai minőségű fajtatiszta tenyészállatok vagy hibrid tenyészsertések felhasználásával lehet elősegíteni.

(2)

A tagállamok ezért mezőgazdasági politikájuk részeként következetesen törekedtek arra, hogy meghatározott szabványok rögzítésével, időnként közberuházásokkal, sajátos genetikai jellemzőkkel rendelkező állatállomány létrehozását segítsék elő. A fenti szabványok közötti eltérések technikai akadályokhoz vezethetnek a tenyészállatok és azok szaporítóanyagai kereskedelme és az Unióba történő beléptetése tekintetében.

(3)

A szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék, kecskefélék és lófélék fajtatiszta tenyészállatai, valamint a hibrid tenyészsertések tenyésztésére vonatkozó uniós jog jogi keretét a 88/661/EGK tanácsi irányelv (3), a 89/361/EGK tanácsi irányelv (4), a 90/427/EGK tanácsi irányelv (5), a 91/174/EGK tanácsi irányelv (6), a 94/28/EK tanácsi irányelv (7), valamint a 2009/157/EK tanácsi irányelv (8) határozza meg. Ezen irányelvek célja volt az állattenyésztés fejlesztése az Unióban, ugyanakkor a tenyészállatok és szaporítóanyagaik kereskedelmének és az Unióba történő beléptetésének a szabályozása is, valamint ezáltal az uniós állattenyésztési ágazat versenyképességének a fenntartása.

(4)

A 87/328/EGK tanácsi irányelvet (9), a 90/118/EGK tanácsi irányelvet (10) és a 90/119/EGK tanácsi irányelvet (11) az olyan, a szarvasmarhafélék és sertésfélék tenyészállatai tenyésztésének jóváhagyására, valamint a spermájuk, petesejtjeik és embrióik előállítására és felhasználására vonatkozó nemzeti szabályok tagállamok általi fenntartásának vagy elfogadásának megakadályozása érdekében fogadták el, amelyek kereskedelmi korlátozásnak vagy akadálynak minősülhetnek, függetlenül attól, hogy természetes fedeztetésről, mesterséges termékenyítésről vagy a sperma, petesejtek vagy embriók gyűjtéséről van szó.

(5)

A 88/661/EGK, a 89/361/EGK, a 90/427/EGK, a 91/174/EGK, a 94/28/EK és a 2009/157/EK irányelv alapján a Bizottság a77/505/EGK tanácsi határozatnak (12) megfelelően létrehozott Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottságon keresztül a tagállamokkal folytatott konzultációt követően számos határozatot fogadott el, amelyek fajspecifikus kritériumokat állapítanak meg a tenyésztő egyesületek és a tenyésztő szövetségek jóváhagyása vagy elismerése, a tenyészállatok szarvasmarha-, illetve sertéstörzskönyvekbe, juhtörzskönyvekbe, kecsketörzskönyvekbe és méneskönyvekbe történő bejegyzése, a fajtatiszta tenyészjuh- és kecskefélék tenyésztés és mesterséges termékenyítés céljából történő engedélyezése, a szarvasmarha-, sertés-, juh- és kecskefélék teljesítményvizsgálata és tenyészértékbecslése, valamint a tenyészállatok és szaporítóanyagaik kereskedelme céljára származási bizonyítvány vagy származási igazolás létrehozása tekintetében.

(6)

A Bizottság a harmadik országbeli tenyésztőszervezetek névjegyzékét és a tenyészállatok és azok spermája, petesejtjei és embriói Unióba történő beléptetéséhez szükséges származási bizonyítványok és származási igazolások mintáit is létrehozta.

(7)

A 88/661/EGK, a 89/361/EGK, a 90/427/EGK, a 91/174/EGK, a 94/28/EK és a 2009/157/EK irányelvek felépítése és tartalma nagymértékben hasonló. A fenti irányelvek közül többet már módosítottak. Az uniós jog közérthetősége és egységessége érdekében helyénvaló az említett irányelvekben megállapított uniós szabályok egyszerűsítése.

(8)

Az utóbbi húsz év során a Bizottságnak a tenyésztési programokat végrehajtó tenyésztők és a tenyésztésben résztvevők számos panaszával kellett foglalkoznia az állattenyésztésről szóló uniós jogi aktusok különböző tagállamokban folytatott nemzeti átültetése és értelmezése kapcsán. A tenyészállatokra vonatkozó uniós szabályok egységes alkalmazásának biztosítása és a tenyészállatok és azok szaporítóanyagai kereskedelmének az említett irányelvek nemzeti átültetése eltéréseiből eredő akadályai kiküszöbölése érdekében a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmének és az Unióba történő beléptetésének tenyésztéstechnikai és származástani feltételeire vonatkozó uniós jogszabályokat egy rendeletbe kell foglalni.

(9)

Ezenkívül a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fenti irányelvekben meghatározott szabályok alkalmazásának az elősegítése érdekében az irányelvek számos rendelkezésének pontosabb megszövegezésére és az összes tagállamban egységes, következetes terminológiára van szükség. Az uniós jog egyértelműsége és egységessége érdekében helyénvaló további meghatározások rögzítése is, beleértve a „fajta” fogalommeghatározását.

(10)

Az állattenyésztési ágazat versenyképessége érdekében tett erőfeszítések nem vezethetnek olyan fajták eltűnéséhez, amelyek fajtajegyei idomultak egyedi biofizikai környezetükhöz. Ha állományuk túlságosan kicsi, veszélybe kerülhet a helyi fajták genetikai sokfélesége. A mezőgazdasági biológiai sokféleség fontos részeként az állatgenetikai erőforrások képezik az állattenyésztési ágazat fenntartható fejlődésének lényegi alapját, és lehetővé teszik az állatoknak a változó környezethez, termelési feltételekhez, valamint piaci és fogyasztói igényekhez való alkalmazkodását. Az állattenyésztésről szóló uniós jogi aktusoknak ily módon hozzá kell járulniuk az állatok genetikai erőforrásainak a megőrzéséhez, a sokféleség védelméhez és a háziasított állatok helyi tenyészeteinek speciális örökletes jellemzőin alapuló tipikus minőségű regionális termékek létrehozásához. Az uniós jogi aktusoknak életképes tenyésztési programokat kell elősegítenie a fajták fejlesztése céljából, valamint – különösen azon veszélyeztetett és őshonos fajták esetében, amelyek előfordulása az Unióban ritka – a fajták megőrzése és a genetikai sokféleség fajtán belüli és fajták közötti megőrzése céljából.

(11)

Szelekció és tenyésztés révén jelentős előrelépés történt a tenyészállatok termelékenységéhez kapcsolódó tulajdonságok fejlődése terén, ami a mezőgazdasági üzemek szintjén a termelési költségek csökkentéséhez vezetett. Ez azonban esetenként a társadalom által aggályosnak tartott állatjóléti és környezetvédelmi kérdéseket felvető nemkívánatos mellékhatásokhoz vezetett. A genomika alkalmazása és a fejlett információs technológiák használata, úgy mint az állatjóléttel és a fenntarthatóság ügyével közvetetten vagy közvetlenül kapcsolatos alternatív tulajdonságok nagy adatállományainak nyilvántartását lehetővé tevő „precíziós állattenyésztés” jelentős potenciált rejtenek a társadalom által megfogalmazott aggályok kezelésére, és teljesítik a fenntartható állattenyésztés által kitűzött célt a jobb erőforrás-hatékonyság, a nagyobb ellenállóképesség, valamint az állatok életképessége tekintetében. Az alternatív tulajdonságokra vonatkozó adatgyűjtés jelentőségének növekednie kell a tenyésztési programok és a szelekciós célkitűzések meghatározásának keretében. Ebben az összefüggésben a veszélyeztetett fajták genetikai erőforrásait a gének olyan tárházának kell tekinteni, amely potenciálisan hozzájárulhat az állatjóléti és a fenntarthatósági célok eléréséhez.

(12)

E rendeletet a szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék, kecskefélék és lófélék tenyészállataira és azok szaporítóanyagaira kell alkalmazni, ha az említett állatokat vagy az említett szaporítóanyagokból származó utódot fajtatiszta tenyészállatként kívánják törzskönyvbe bejegyezni vagy hibrid tenyészsertésként tenyésztési nyilvántartásba venni, különösen az Unión – többek között egy tagállamon – belüli kereskedelem, illetve az említett tenyészállatok és azok szaporítóanyagainak Unióba történő beléptetése céljából.

(13)

A „tenyészállat” vagy a „fajtatiszta tenyészállat” fogalma nem szűkíthető le a még szaporodásra képes állatokra. Az ivartalanított állatok tenyésztéstechnikai és származástani adatai kiegészítőleg hozzájárulhatnak a tenyészállomány tenyészértékbecsléséhez, és így hozzájárulhatnak a tenyészállatok ezen eredményeken alapuló besorolásának megbízhatóságához. A tenyésztési program célkitűzéseitől függően, az ivartalanított állatok törzskönyvbe vagy tenyésztési nyilvántartásba vételből való kifejezett kirekesztéséből eredő adathiány vagy -vesztés valószínűsíthetően hátrányosan befolyásolná az említett ivartalanított állatokkal genetikai kapcsolatban álló tenyészállatok tenyészértékbecslésének eredményeit.

(14)

Az e rendeletben megállapított, fajtatiszta tenyészállatokra vonatkozó szabályok célja a fajtákkal foglalkozó tenyésztőszervezetek elismerésére vonatkozó, kölcsönösen elfogadott elveken alapuló kereskedelem biztosítása és az egyes tenyésztési programjaik jóváhagyása. Helyénvaló továbbá e rendeletben rögzíteni a fajtatiszta tenyészállatok törzskönyvek főtörzskönyvi részébe, valamint, ahol létezik ilyen, a főtörzskönyvi rész különböző, értékmérők szerinti osztályaiba történő bejegyzésére vonatkozó szabályokat. Továbbá helyénvaló e rendeletben rögzíteni a teljesítményvizsgálatra, a tenyészértékbecslésre és a tenyészállatok tenyésztési célú engedélyezésére vonatkozó szabályokat, valamint a származási igazolás tartalmára irányadó szabályokat is.

(15)

Hasonlóképpen, az e rendeletben megállapított, a hibrid tenyészsertésekre vonatkozó szabályok célja – a sertésfélék különböző fajtáival, vonalaival és keresztezéseivel foglalkozó hibridtenyésztő szervezetek elismerésére vonatkozó, kölcsönösen elfogadott elvek, valamint tenyésztési programjaik jóváhagyása alapján – a kereskedelemhez való hozzáférés biztosítása. Helyénvaló továbbá e rendeletben rögzíteni a hibrid tenyészsertéseknek a tenyésztési nyilvántartásokba történő nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat. Továbbá helyénvaló e rendeletben rögzíteni a teljesítményvizsgálatra, a tenyészértékbecslésre és a hibrid tenyészsertések tenyésztési engedélyezésére vonatkozó szabályokat, valamint a származási igazolás tartalmára irányadó szabályokat is.

(16)

E rendeletben nem helyénvaló a klónozás problémakörével foglalkozni.

(17)

Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmének, az Unióba történő beléptetésének, valamint a tenyésztőszervezet és hibridtenyésztő szervezetek által végrehajtott tenyésztési programok során szükségszerűen lefolytatandó hatósági ellenőrzések harmonizált megközelítésének a biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban hatásuknál, összetettségüknél, határokon átnyúló és nemzetközi jellegüknél fogva e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(18)

A tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek által nyújtott szolgáltatások minősége, valamint a tenyészállatok értékelésének és besorolásának általuk használt módja hatással van az említett állatokról összegyűjtött vagy meghatározott tenyésztéstechnikai és származástani információk minőségére és pontosságára, valamint az említett állatok piaci értékére. Ennek megfelelően harmonizált uniós kritériumokon alapuló szabályokat kell megállapítani a tenyésztőszervezetek és a hibridtenyésztő szervezetek elismerésére és tenyésztési programjaik jóváhagyására. E szabályoknak ki kell terjednie ezeknek a tagállamok illetékes hatóságai által történő felügyeletére, annak biztosítása érdekében, hogy a tenyésztőszervezetek és a hibridtenyésztő szervezetek által megállapított szabályok ne eredményezzenek ellentmondást a tenyésztési programok között, és ezáltal ne hozzanak létre technikai akadályokat az uniós kereskedelemben.

(19)

A 88/661/EGK, a 89/361/EGK, a 90/427/EGK, a 91/174/EGK, a 94/28/EK és a 2009/157/EK irányelvben az elismert tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek névjegyzékbe vételére vonatkozóan megállapítottakhoz hasonló eljárásokat kell meghatározni ebben a rendeletben, beleértve a névjegyzékek aktualizálását, átadását és közzétételét.

(20)

A fajtatiszta tenyészállatokra vonatkozó tenyésztési programokat azzal az általános céllal hajtják végre, hogy fenntartható módon javítsák egy adott fajtához tartozó állatok termeléssel és nem termeléssel kapcsolatos tulajdonságait és/vagy megőrizzenek egy fajtát. E tenyésztési programoknak elegendően nagy számú fajtatiszta tenyészállatot kell magában foglalniuk, amelyek esetében a tenyésztőik a tenyésztés és a szelekció során az állatok kedvező tulajdonságait segítik elő és fejlesztik és/vagy gondoskodnak a fajta megőrzéséről, a programban részt vevő tenyésztők által közösen elfogadott célkitűzéseknek megfelelően. Ehhez hasonlóan a hibrid tenyészsertésekre vonatkozó tenyésztési program célja a kívánt tulajdonságoknak a sertések különböző fajtái, vonalai vagy keresztezései közötti tudatos keresztezések révén történő kialakítása. A tenyésztési programban részt vevő tenyészállatokat (fajtatiszta vagy hibrid) a felmenőkre vonatkozó információkkal együtt jegyzik be a törzskönyvbe vagy veszik nyilvántartásba, és a tenyésztési programban meghatározott tenyésztési céloktól függően teljesítményvizsgálatnak vagy más egyéb értékelésnek vetik alá a tenyésztési program célkitűzéseivel kapcsolatos tulajdonságokra vonatkozó adatok rögzítésével. Amennyiben a tenyésztési program ezt előírja, tenyészértékbecslést végeznek az állatok tenyészértékének felbecsülése érdekében, amelyeket ennek megfelelően lehet rangsorolni. Az említett tenyészértékek és a teljesítményvizsgálatok eredményei, valamint a származástani információk jelentik a tenyésztés és a szelekció alapját.

(21)

A meghatározott kritériumokat teljesítő tenyésztőszervezetként és hibridtenyésztő szervezetként való elismeréshez való jog az állattenyésztésről szóló és a belső piaci uniós jog alapelve kell, hogy legyen. Egy meglévő elismert tenyésztőszervezet gazdasági tevékenységének védelme nem indokolhatja egy másik tenyésztőszervezet illetékes hatóság általi elismerésének megtagadását ugyanazon fajta vonatkozásában, vagy a belső piacot szabályozó elvek megsértését. Ugyanez vonatkozik egy további tenyésztési program jóváhagyására vagy az olyan már létező tenyésztési program földrajzi kiterjesztésének jóváhagyására, melyet ugyanazon a fajtán vagy az ugyanazon fajtából származó olyan tenyészállatokon hajtanak végre, amelyeket az említett fajtán már tenyésztési programot végrehajtó tenyésztőszervezet tenyészállományából be lehet szerezni. Amennyiben azonban egy tagállamban egy vagy több elismert tenyésztőszervezet egy adott fajtán már végrehajtott egy jóváhagyott tenyésztési programot, a tagállam illetékes hatósága jogosult – bizonyos egyedi esetekben – ugyanazon fajtára vonatkozóan további tenyésztési program jóváhagyásának megtagadására, még ha ez a tenyésztési program meg is felel a jóváhagyáshoz szükséges valamennyi követelménynek. A jóváhagyás megtagadásának egyik oka lehet az, hogy ugyanazon fajtára vonatkozó további tenyésztési program jóváhagyása az említett tagállamban veszélyeztetné az adott fajta megőrzését vagy az adott fajtán belüli genetikai sokféleséget. Az adott fajta megőrzése veszélybe kerülhet a tenyészállomány széttöredezettségének eredményeként, ami esetleg beltenyésztettség-növekedéshez, megfigyelhető genetikai rendellenességek gyakoribb előfordulásához, a szelekciós potenciál csökkenéséhez, illetve a tenyésztők fajtatiszta tenyészállatokhoz vagy azok szaporítóanyagaihoz való korlátozottabb hozzáféréséhez vezethetA jóváhagyás megtagadásának másik oka a meghatározott fajtajellemzőknek vagy az említett tenyésztési program fő célkitűzéseinek következetlenségéhez kapcsolódhat. A tenyésztési program céljától, azaz a fajta megőrzésére vagy javítására irányuló céltól függetlenül, az illetékes hatóság számára lehetővé kell tenni ugyanazon fajtára vonatkozó további tenyésztési program jóváhagyásának megtagadását, ha a két tenyésztési program fő célkitűzéseiben vagy az említett tenyésztési programokban meghatározott fajtára jellemző tulajdonságok alapvető jellemzőiben lévő különbségek teljesítménycsökkenést eredményeznének az említett célkitűzésekre vonatkozó genetikai előrelépés tekintetében, vagy az említett jellemzőkben, vagy az ezekkel összefüggő jellemzőkben, illetve ha az állatok két tenyészeti állomány közötti cseréje az említett alapvető tulajdonságok kiszelektálódásának vagy keresztezésének kockázatát hordozná a kezdeti tenyészállományban. Végül, egy veszélyeztetett vagy az Unió egy vagy több területén ritkán előforduló őshonos fajta esetében az illetékes hatóság számára azt is lehetővé kell tenni, hogy azon az alapon tagadja meg ugyanazon fajtára vonatkozó további tenyésztési program jóváhagyását, hogy a további tenyésztési program megakadályozná a jelenlegi tenyésztési program hatékony végrehajtását, különösen azért, mert a származástani és tenyésztéstechnikai információk összehangolásának vagy cseréjének hiánya miatt nem lehet kihasználni az adott fajtáról begyűjtött adatok egységes értékeléséből származó lehetséges előnyöket. Egy tenyésztési program jóváhagyásának megtagadása esetén az illetékes hatóságnak meg kell indokolnia a kérelmező számára, valamint a kérelmező számára biztosítani kell az említett megtagadással szembeni fellebbezés jogát.

(22)

A tenyésztő számára biztosítani kell saját használatra való tenyésztési program kidolgozásának és végrehajtásának jogát, anélkül, hogy az illetékes hatóságnak jóvá kellene ezt hagynia. Valamennyi tagállam vagy annak illetékes hatóságai számára fennmarad annak lehetősége, hogy szabályozzák az említett tevékenységeket, különösen abban az esetben, amikor egy ilyen tenyésztési program tenyészállatokkal illetve azok szaporítóanyagaival végzett kereskedelmi ügyletekhez vezet, vagy egy ugyanazon fajtára vonatkozó, már létező jóváhagyott tenyésztési programot veszélyeztet.

(23)

Ha a tenyésztési program célja a fajta megőrzése, a tenyésztési programra vonatkozó követelményeket ex situ és in situ állományvédelmi intézkedésekkel vagy egyéb, a fajta státusának nyomon követésére szolgáló olyan eszközökkel kell kiegészíteni, amely biztosítani tudja az adott fajta hosszú távú, fenntartható megőrzését. Az említett intézkedéseket a tenyésztési programokban lehet meghatározni.

(24)

Tenyésztő szövetségek, tenyésztő egyesületek – amelyek lehetnek magánvállalkozások és közjogi szervek is – csak akkor ismerhetők el tenyésztőszervezetként, ha vannak tenyésztési programjaikban részt vevő tenyésztőik, és ha biztosítják, hogy tenyésztőik szabadon dönthetnek fajtatiszta tenyészállataik megválasztásáról és tenyésztéséről, valamint, hogy joguk van az említett állatoktól származó utódokat törzskönyveikbe bejegyezni, és lehetőségük van arra, hogy az említett állatok a tulajdonukban legyenek.

(25)

A jóváhagyott tenyésztési program változtatásainak végrehajtását megelőzően a tenyésztőszervezetnek vagy hibridtenyésztő szervezetnek be kell nyújtania az említett változtatásokat ahhoz az illetékes hatósághoz, amely az említett tenyésztőszervezetet vagy hibridtenyésztő szervezetet elismerte. Az illetékes hatóságra és a tenyésztőszervezetre vagy hibridtenyésztő szervezetre nehezedő felesleges adminisztratív terhek elkerülése érdekében a tenyésztőszervezetnek vagy hibridtenyésztő szervezetnek csak azokról a változtatásokról kell értesítenie az illetékes hatóságot, amelyek várhatóan jelentős mértékben érintik a tenyésztési programot. Ezek a változtatások konkrétan a földrajzi terület kiterjesztését, a tenyésztési program céljában vagy szelekciós és tenyésztési célkitűzéseiben, a fajtajellemzők leírásában vagy a feladatok harmadik félre történő átruházásában bekövetkező változásokat, a származás nyilvántartására szolgáló rendszerben vagy a teljesítményvizsgálatra és tenyészértékbecslésre szolgáló módszerekben bekövetkező főbb változtatásokat jelentik, valamint bármely egyéb változást, amelyet az illetékes hatóság a tenyésztési program lényeges módosításának tekintene. A jelentős változtatások illetékes hatóságnak történő kötelező benyújtásától függetlenül a tenyésztőszervezetnek vagy hibridtenyésztő szervezetnek kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátania a tenyésztési program naprakész változatát.

(26)

Amennyiben elismerten szükséges fenntartani vagy előmozdítani egy fajta egy bizonyos területen való kitenyésztését, illetve veszélyeztetett fajta esetében átmeneti jelleggel az illetékes hatóság maga is végrehajthat az említett fajtára vonatkozó tenyésztési programot, azzal a feltétellel, hogy az említett fajtára vonatkozóan még nincs ténylegesen működő tenyésztési program. Az ilyen tenyésztési programot végrehajtó illetékes hatóságnak azonban már nem lehet erre lehetősége, amikor a tenyésztési program átadható egy tenyésztésben résztvevőnek, aki teljesíti a tenyésztési program megfelelő végrehajtásához szükséges követelményeket.

(27)

Mivel a veszélyeztetett fajták védelme érdekében szükséges olyan tenyésztőszervezetek létrehozása és elismerése, amelyeknek tenyésztési programjaiban korlátozott számú tenyészállat vesz részt, a törzskönyvekben nyilvántartott tenyészállomány nagyságát általánosságban nem lehet a veszélyeztetett fajtákkal foglalkozó tenyésztőszervezetek elismeréséhez és tenyésztési programjaik jóváhagyásához szükséges alapvető követelménynek tekinteni, különösen amióta az elismerés nemzeti szinten történik.

(28)

Tekintettel a veszélyeztetett fajták különleges helyzetére e rendeletben eltéréseket kell megállapítani, különösen a törzskönyv melléktörzskönyvi részéből a főtörzskönyvi részébe történő felvételről szóló szabályokat érintően, valamint a teljesítményvizsgálatra és tenyészértékbecslésre vonatkozóan.

(29)

Az Unió szerződő fele a 93/626/EGK tanácsi határozattal (13) jóváhagyott Biológiai Sokféleség Egyezménynek, melynek célkitűzései mindenekelőtt a biológiai sokféleség megőrzése, a biológiai sokféleség alkotóelemeinek fenntartható használata, és a genetikai erőforrások hasznosításából származó előnyök igazságos és méltányos elosztása. Az említett egyezmény megerősíti, hogy a szerződő felek szuverén jogokkal rendelkeznek saját biológiai erőforrásaik felett, és felelősek a biológiai sokféleség megőrzéséért és biológiai erőforrásaik fenntartható használatáért. Az Unió továbbá szerződő fele a 2014/283/EU tanácsi határozatta (14) jóváhagyott a Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyvnek. E rendeletnek ezért adott esetben figyelembe kell vennie a Biológiai Sokféleség Egyezményét, valamint a Nagojai Jegyzőkönyvet, és az 511/2014/EU európai parlamenti és tanács rendelet (15) sérelme nélkül alkalmazandó.

(30)

Egy adott tagállamban elismert tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek számára lehetővé kell tenni jóváhagyott tenyésztési programjaik végrehajtását egy vagy több másik tagállamban a kiváló tenyészértékű tenyészállatok Unión belüli lehető legjobb hasznosítása érdekében. Ebből a célból egyszerűsített bejelentési eljárásnak kell biztosítania, hogy az illetékes hatóság a másik tagállamban értesüljön a határon átnyúló tevékenységekre irányuló szándékról. A tenyészállatok egy tagállam határain belüli vagy több tagállamot érintő, évszaktól függő szállításának azonban nem kell kötelezően a földrajzi terület kibővítésével járnia.

(31)

A tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek között – amennyiben arra igényt tartanak – elő kell segíteni a határokon átnyúló együttműködést, és emellett biztosítani kell a vállalkozási szabadságot és fel kell számolni a tenyészállatok és szaporítóanyagaik szabad kereskedelmének akadályait.

(32)

Mivel egy illetékes hatóság számos, egyetlen elismert tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet által végrehajtott tenyésztési programot jóváhagyhat és mivel egy illetékes hatóság jóváhagyhatja egy másik tagállamban elismert tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet által végrehajtott tenyésztési programok saját területeire való kiterjesztését, a tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet elismerését külön kell választani annak tenyésztési programjai jóváhagyásától. Egy tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet elismerés iránti kérelme elbírálásakor azonban az illetékes hatóság számára be kell nyújtani legalább egy tenyésztési program jóváhagyására vonatkozó kérelmet is.

(33)

A különböző panaszok, amelyekkel az utóbbi években a Bizottságnak foglalkoznia kellett, azt mutatják, hogy ennek a rendeletnek egyértelmű szabályokat kell megállapítania a lófélék fajtatiszta tenyészállatai adott fajtája számára kapcsolódó méneskönyvet nyitó tenyésztőszervezet és az adott fajta eredő méneskönyvére igényt tartó tenyésztőszervezet között kapcsolat tekintetében.

(34)

Szükséges tisztázni a tenyésztők és a tenyésztőszervezetek közötti viszonyt, így különösen annak a jognak a biztosítása érdekében, hogy részt vehessenek a tenyésztési programban azon a földrajzi területen belül, amelyre vonatkozóan a programot jóváhagyták, és ahol a tagságról rendelkeznek, az említett tenyésztők tagsághoz való jogának biztosítása érdekében. A tenyésztőszervezeteknek hatályos szabályzattal kell rendelkezniük a programjaikban részt vevő tenyésztőkkel folytatott viták rendezése, valamint az említett tenyésztőkkel szembeni egyenlő bánásmód biztosítása érdekében. Meg kell határozniuk saját jogaikat és kötelezettségeiket is, valamint a tenyésztési programjaikban részt vevő tenyésztők jogait és kötelezettségeit is.

(35)

Azon tenyésztők számára, amelyek tenyészállatait egy tagállam határain belül vagy nemzeti határok által közrefogott területen az évszaktól függően szállítják, biztosítani kell a jogot, hogy továbbra is részt vehessenek a tenyésztési programban, mindaddig, míg mezőgazdasági üzemeik székhelye az említett tenyésztési program földrajzi területén belül található.

(36)

A hibrid tenyészsertés ágazatban uralkodó sajátos helyzetet figyelembe kell venni e rendeletben. A hibrid tenyészsertés ágazatban működő legtöbb magánvállalkozás zárt tenyésztési rendszerrel rendelkezik, és saját tenyészállományát kezeli. Az említett vállalkozások számára számos eltérést kell előirányozni, különös tekintettel a tenyésztők tenyésztési programban való részvételére, valamint a hibrid tenyészsertések tenyésztési nyilvántartásokban való nyilvántartásba vételére való jogosultságára vonatkozóan.

(37)

A „hibrid tenyészsertés” fogalma különböző genotípusok egyedi előnyeinek kombinációja révén és heterózis hatások kihasználásával a keresztezés optimalizálására használt tenyésztési és szelekciós piramis összes szintjén található állatokat jelenti. A tenyésztési és szelekciós piramis szintjétől függően a „hibrid tenyészsertés” jelölhet fajtákat, vonalakat vagy keresztezéseket. Következésképpen nem minden állat szükségszerűen „hibrid” a szó hagyományos értelmében.

(38)

Az elsősorban a 90/427/EGK irányelv és kisebb mértékben a 89/361/EGK, valamint a 2009/157/EK irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy egyértelműen megállapított eljárási renden és a tenyésztők meghatározott jogain és kötelezettségein alapuló pontosabb szabályokra van szükség egyrészt a tenyésztők, másrészt a tenyésztőszervezetek közötti viták rendezéséhez. Ezt a legjobban úgy lehet elérni, ha a vitákat annak a tagállamnak a jogrendszerén belül rendezik, ahol azok felmerülnek.

(39)

A szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék, kecskefélék és lófélék fajtatiszta tenyészállatai törzskönyvét létrehozó és vezető tenyésztőszervezeteknek és a hibrid tenyészsertések tenyésztési nyilvántartását létrehozó és vezető hibridtenyésztő szervezeteknek – kivéve a zárt tenyésztési rendszerekben működő magánvállalkozásokat – a tenyészállatokat az állatok származása szerinti tagállam vagy a tulajdonosaik szerinti megkülönböztetés nélkül be kell jegyezniük a törzskönyveikbe és a tenyésztési nyilvántartásaikba, és az állatokat értékmérőik szerint kell besorolniuk, ha a tenyésztési program erről rendelkezik.

(40)

A tenyésztőszervezeteknek azt is lehetővé kell tenni, hogy melléktörzskönyvi részeket hozzanak létre azoknak az állatoknak a bejegyzésére, amelyek nem teljesítik a származási kritériumokat, de amelyekről úgy ítélik meg a tenyésztőszervezetek, hogy megfelelnek az adott fajtára vonatkozó tenyésztési programban meghatározott fajtajellemzőknek, abból a célból, hogy ezen állatokat keresztezzék a tenyésztési program által lefedett fajtához tartozó fajtatiszta tenyészállatokkal annak érdekében, hogy ivadékaik bekerülhessenek a főtörzskönyvi részbe. Az utódoknak a törzskönyv főtörzskönyvi részébe történő felvételére vonatkozó egyedi szabályokat uniós szinten kell meghatározni.

(41)

Az utódoknak a törzskönyv főtörzskönyvi részébe történő felvétele csak a nőivarú vonalon keresztül engedélyezhető, kivéve a lófélék esetében. A veszélyeztetett szarvasmarha-, sertés-, juh- és kecskefajták, valamint az extenzív juhfajták esetében, ahol nincs elegendő fajtatiszta hímivarú tenyészállat, a tagállamok engedélyezhetik a tenyésztőszervezeteknek, hogy azok kevésbé szigorú szabályokat alkalmazzanak a melléktörzskönyvi részben nyilvántartott említett állatoknak a törzskönyv főtörzskönyvi részébe történő felvétele során annak érdekében, hogy elkerüljék az említett fajták genetikai sokféleségének további romlását. Ehhez hasonlóan egyedi szabályokat kell előirányozni, annak érdekében, hogy lehetővé váljon az olyan fajták rekonstrukciója, amelyek eltűntek, vagy amelyeket az eltűnés komoly veszélye fenyeget. Az említett eltérések alkalmazásával a tagállamoknak alapos értékelést kell végezniük az adott tenyészállomány kockázati szintjére vonatkozóan, és gondoskodniuk kell a genetikai erőforrások biztonságos kezeléséről.

(42)

Amennyiben szükség van egy új fajta létrehozására a különböző fajták fajtatiszta tenyészállatai jellemzőinek összekapcsolása, illetve azon elegendő mértékű küllemi hasonlósággal rendelkező állatok összegyűjtése révén, amelyek már olyan genetikai stabilitással reprodukálják utódaikat, amely lehetővé teszi számukra azt, hogy egy új fajtaként tekintsenek rájuk, a tenyésztőszervezeteknek meg kell adni a lehetőséget, hogy törzskönyvet nyissanak és tenyésztési programot hajtsanak végre az említett új fajtákra vonatkozóan.

(43)

E rendelet alapján semmi sem akadályozhatja meg, hogy egy bizonyos fajta törzskönyvének melléktörzskönyvi részében nyilvántartott állatok az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (16) 28. cikkében említett agrár-környezetvédelemi és éghajlattal kapcsolatos intézkedések kötelezettségvállalásainak hatálya alá tartozóknak minősüljenek, és ezáltal jogosultak legyenek a nemzeti és regionális hatóságok vidékfejlesztési programjai alapján támogatásra.

(44)

A lófélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozóan a tenyésztőszervezeteknek olyan szabályokat kell meghatározniuk tenyésztési programjaikban, amelyek megtiltják vagy korlátozzák bizonyos szaporítási technikák alkalmazását és bizonyos fajtatiszta tenyészállatok felhasználását, beleértve szaporítóanyagaikat is. A tenyésztőszervezet kérheti például, hogy az utódok csak természetes fedeztetésből származzanak. Az említett tiltást vagy korlátozást igénybe vevő tenyésztőszervezeteknek az eredő törzskönyvet vezető tenyésztőszervezet által megállapított szabályoknak megfelelően kell meghatározniuk az említett szabályokat tenyésztési programjukban.

(45)

A törzskönyvekbe bejegyzett fajtatiszta állatokat azonosítani kell az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (17) megfelelően.

(46)

A lófélék fajtatiszta tenyészállatai esetében az (EU) 2016/429 rendelet úgy rendelkezik, hogy az illetékes állat-egészségügyi hatóságnak ki kell állítania a lófélékre vonatkozó, egész élettartamra szóló, egyedi azonosító okmányt, amelyet később a Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén tovább kell pontosítania. Annak érdekében, hogy a származási igazolás az említett lófélékre vonatkozó, egész élettartamra szóló, egyedi azonosító okmánnyal a tartalom és az adminisztratív eljárás tekintetében a lehető legteljesebb mértékben összhangba kerüljön, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a lófélékre vonatkozó, egész élettartamra szóló, egyedi azonosító okmány formája és tartalma tekintetében.

(47)

A lófélék fajtatiszta tenyészállatainak nemzetközi versenyeken való részvételi jogosultságát nemzetközi magánjogi megállapodások szabályozzák. Tekintettel a lótenyésztési ágazat nemzetközi dimenziójára, a Bizottságnak a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusok előkészítése és kidolgozása során figyelembe kell vennie az említett megállapodásokat, hogy megőrizze a lófélék fajtatiszta tenyészállatai nemzetközi versenyeken való részvételi jogosultságát.

(48)

A tenyészállatok tenyésztési célokra, különösen természetes fedeztetésre vagy művi szaporításra történő engedélyezését uniós szinten kell szabályozni a kereskedelmi korlátok megelőzése érdekében, különösen, amikor az ilyen tenyészállatok az e rendeletben, különösen a III. mellékletben megállapított szabályok szerint végzett teljesítményvizsgálaton vagy tenyészértékbecslésen estek át.

(49)

Természetesen a tagállamok vagy illetékes hatóságaik nem használhatják fel a rendeletet arra, hogy megtiltsák, korlátozzák vagy megakadályozzák a fajtatiszta tenyészállatok vagy szaporítóanyagaik olyan állatok tenyésztése céljából történő felhasználását, amelyet nem kívánnak tenyészállatként törzskönyvbe bejegyezni vagy tenyésztési nyilvántartásba venni.

(50)

Míg a meghatározott számú jellemzők tekintetében vizsgált szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék és kecskefélék fajtatiszta tenyészállatai teljesítményvizsgálatának és tenyészértékbecslésének a szabályait uniós szinten állapították meg, a lófélék fajtatiszta tenyészállatai különböző fajtáira, hasznosítására és szelekciójára vonatkozó számos előírás eddig megakadályozta azok harmonizációját. Ehelyett jelenleg fajta-specifikus teljesítményvizsgálati és tenyészértékbecslési szabályokat állapítanak meg a fajta eredő méneskönyvében.

(51)

A műszaki fejlődés, a tudományos előrehaladás, vagy az értékes genetikai erőforrások védelme szükségességének figyelembevétele érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet III. mellékletének módosítása céljából. Ezen rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket is kell ruházni, amely lehetővé teszi, hogy egységes és részletesebb szabályokat állapítson meg a szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék és kecskefélék fajtatiszta tenyészállatai teljesítményvizsgálatára és tenyészértékbecslésére vonatkozóan.

(52)

A teljesítményvizsgálatot és a tenyészértékbecslést a tenyésztőszervezet vagy a hibridtenyésztő szervezet, illetve egy közjogi szerv – beleértve az önálló feladatként e feladatot teljesítő hatóságot is – által kijelölt harmadik felek végezhetik el. E harmadik felet az illetékes hatóság hatalmazhatja fel és értékelheti a tenyésztési program jóváhagyása keretében. A teljesítményvizsgálatot és tenyészértékbecslést kiszervező tenyésztő és hibridtenyésztő szervezeteknek kell – ha az érintett tagállamok vagy illetékes hatóságaik másképpen nem határoznak – továbbra is felelősséget vállalniuk az említett tevékenységekre alkalmazandó követelményeknek való megfelelésért, valamint tenyésztési programjukban meg kell határozniuk a kijelölt harmadik felet.

(53)

Többek között a fajoktól vagy a fajtától függően, szükség lehet a tenyésztőszervezetek vagy az általuk kijelölt harmadik felek által a fajtatiszta tenyészállatok teljesítményvizsgálatára és tenyészértékbecslésére használt módszerek harmonizálására vagy fejlesztésére. Ezen rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, amely lehetővé teszi, hogy európai uniós referenciaközpontokat jelöljön ki. Amennyiben szükséges, a referenciaközpontok feladatainak módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Ezek az európai uniós referenciaközpontok uniós pénzügyi támogatásra lehetnek jogosultak a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (18) összhangban. A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai esetében az említett feladatokat az Interbull Centre, a Nemzetközi Állatnyilvántartási Bizottság (ICAR) állandó albizottsága végzi, amely a 96/463/EK tanácsi határozat (19) által kijelölt európai uniós referenciaközpont.

(54)

Továbbá, a veszélyeztetett fajtákkal foglalkozó tenyésztőszervezeteknek nyújtott támogatás biztosítása érdekében, szükségesnek ítélt helyzetben, a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, amely lehetővé teszi, hogy európai uniós referenciaközpontokat jelöljön ki, amelyek konkrét feladata az említett tenyésztőszervezetek által használt módszerek kidolgozásának vagy harmonizálásának elősegítése. Amennyiben szükséges, a referenciaközpontok feladatainak módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra is, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Az említett központok kijelölése és feladataik meghatározása során a Bizottságnak teljes mértékben figyelembe kell vennie az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által az állatgenetikai erőforrásokra vonatkozó globális cselekvési terv keretében létrehozott, az állatgenetikai erőforrásokkal foglalkozó Európai Regionális Fókuszpont (ERFP) tevékenységét. Az említett központok által felállított módszerek nem kötelező erejűek.

(55)

A tenyésztési programban részt vevő tenyésztőknek biztosítani kell a jogot, hogy az említett tenyésztési programban szereplő tenyészállatokra és azok szaporítóanyagaira vonatkozó származási igazolásokat kaphassanak. Származási igazolásoknak kell kísérniük a tenyészállatokat és azok szaporítóanyagait, kereskedelmi forgalmazásuk, illetve az Unióba történő beléptetésük esetén az említett állatok vagy az említett szaporítóanyagokból származó ivadékok egyéb törzskönyvekbe vagy tenyésztési nyilvántartásokba történő bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele érdekében. A származási igazolásoknak tájékoztatniuk kell a tenyésztőt a beszerzett állat genetikai minőségéről és származásáról. Szükség esetén ezeket az igazolásokat kell kiállítani például akkor, amikor azoknak a kiállítási célra szánt tenyészállatot kell kísérnie, vagy a tenyészállatot amikor vizsgálóállomásra, illetve mesterséges termékenyítésre viszik.

(56)

E rendelet természetesen nem tiltja meg a tagállamoknak vagy az illetékes hatóságoknak, hogy megköveteljék, hogy kereskedés során szaporítás, de nem fajtatiszta tenyészállatok tenyésztése céljából a szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék, kecskefélék és lófélék fajtatiszta tenyészállatainak mesterséges termékenyítésre szánt spermáját az említett állat minőségére és származására vonatkozó információ kísérje. Általánosságban véve azáltal, hogy a tenyészállatok szaporítóanyagait, különösen spermájukat és a származási igazolásokra vonatkozó, kapcsolódó információkat azon tenyésztésben résztvevőknek is a rendelkezésére bocsátják, aki nem azzal a szándékkal tenyésztik az állatokat, hogy ivadékaikat törzskönyvbe jegyezzék, remélhetőleg fejleszteni lehetne az uniós állattenyésztési ágazatot.

(57)

A tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unióba történő beléptetése és harmadik országokba irányuló kivitele fontos az uniós mezőgazdaság számára. A tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unióba történő beléptetését ezért olyan feltételekkel kell végrehajtani, amelyek közel egyenértékűek az uniós kereskedelemre vonatkozó szabályokkal. Azonban az Unióban a tenyészállatok és szaporítóanyagaik csak akkor jegyezhetők be a törzskönyv vagy a tenyésztési nyilvántartás főtörzskönyvi részébe, ha az exportáló harmadik országokban végrehajtott hatósági ellenőrzések szintje egyenértékűen biztosítja, hogy a leszármazási adatok, valamint a teljesítményvizsgálat és a tenyészértékbecslés eredményei ugyanolyan bizonyosságúak, mint az Unióban, továbbá ha az említett adatokat és eredményeket szolgáltató harmadik országbeli tenyésztőszervezetek szerepelnek a Bizottság által vezetett névnévjegyzékben. Emellett a harmadik országbeli tenyésztőszervezetek kölcsönösségi alapon elfogadják az Unióban elismert tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet tenyészállatait és azok szaporítóanyagait.

(58)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (20) előírja, hogy a Bizottságnak egy olyan árunómenklatúrát – mégpedig a „Kombinált Nómenklatúrát” vagy röviden a „KN-t” –kell létrehoznia, amely egyszerre teljesíti a Közös Vámtarifa, a Közösség külkereskedelmi statisztikái és más uniós politikák előírásait az áruk behozatala és kivitele tekintetében. A fent említett rendelet I. melléklete felsorolja a KN kódokat a szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék, kecskefélék és lófélék fajtatiszta tenyészállatai és a szarvasmarhafélék spermája tekintetében, és megállapítja, hogy mentesülnek a hagyományos vámtételek fizetése alól. Ebben az esetben a fenti állatoknak és szaporítóanyagaiknak a megfelelő származási igazolással kell rendelkezniük, amely megerősíti a fajtatiszta tenyészállatoknak vagy azok szaporítóanyagainak a besorolását. A fajtatiszta tenyészállatokat egy olyan okmánynak is kísérnie kell, amely jelzi, hogy az állatok bejegyzésre kerülnek egy tenyésztőszervezet által vezetett törzskönyvbe vagy azokat egy hibridtenyésztő által vezetett nyilvántartásba veszik.

(59)

Az Unióba történő beléptetéskor a tenyészállatoknak és szaporítóanyagaiknak a 91/496/EGK tanácsi irányelv (21) és a 97/78/EK tanácsi irányelv (22) szerinti állat-egészségügyi ellenőrzésen kell átesniük. A fajtatiszta tenyészállatokat a szükséges ellenőrzéseken is megvizsgálják a rájuk vonatkozó, a hagyományos vámtételek alóli mentesség alkalmazása érdekében.

(60)

Ezért az e rendeletben foglalt szabályoknak való megfelelés céljából végzett hatósági ellenőrzésekre és az e rendeletnek megfelelően az illetékes hatóságok által végzett egyéb hatósági tevékenységekre vonatkozó szabályokat kell megállapítani, amelyek igazodnak az állattenyésztési ágazathoz. Az illetékes hatóságok számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy hatósági ellenőrzéseket végezzenek e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi tenyésztésben résztvevő esetében, különös tekintettel a tenyésztőszervezetekre, a hibridtenyésztő szervezetekre és a teljesítményvizsgálatot és tenyészértékbecslést végző harmadik felekre, a tenyésztőkre, valamint – ha származási igazolásokat állítanak ki – a spermagyűjtő- és tároló központokra, az embriótároló központokra, és az származási igazolás embriógyűjtő- és előállító munkacsoportokra.

(61)

Az illetékes hatóságoknak hatósági ellenőrzéseket kell végezniük az e rendeletben említett szabályok és a jóváhagyott tenyésztési programokban meghatározott követelmények betartásának ellenőrzése érdekében. Ezek az ellenőrzések kiterjedhetnének a teljesítményvizsgálathoz használt eszközök vagy a tenyésztéstechnikai és származástani adatok nyilvántartásba vételéhez alkalmazott eljárások vizsgálatára, illetve a tenyészállatokra vonatkozóan begyűjtött ilyen jellegű adatok tárolására és feldolgozására használt dokumentumok vagy rendszerek vizsgálatára. Az említett vizsgálat során figyelembe lehetne venni a rögzített adatok pontosságát biztosító minőségi ellenőrzéseket vagy ellenőrzési rendszereket, úgy mint az állat származási igazolásának érdekében végzett származási ellenőrzések. Az illetékes hatóságok hatósági ellenőrzéseket hajthatnának végre a tenyésztők, tenyésztő vagy hibridtenyésztő szervezetek telephelyein, irodáiban és berendezésein, valamint a tenyésztési programban tenyészállatokon és szereplő az azokból származó szaporítóanyagokon.

(62)

Amikor e rendelet „egyéb hatósági tevékenységekre” hivatkozik, azt úgy kell értelmezni, hogy az a tenyésztő és hibridtenyésztő szervezetek elismerésére, a tenyésztési programok elfogadására vagy más tagállamoknak vagy harmadik országoknak nyújtott támogatásra vonatkozik.

(63)

A tenyészállatokra és szaporítóanyagaikra vonatkozó, az e rendeletben megállapított uniós szabályok hatékony alkalmazása érdekében szükséges, hogy a tagállamok illetékes hatóságai együttműködjenek egymással, és szükség esetén igazgatási segítséget nyújtsanak egymásnak. Ennek megfelelően e rendeletben meg kell állapítani az igazgatási segítség és az együttműködés általános szabályait, amelyek – a szükséges módosításokkal – hasonlóak a jelenleg a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (23) IV. címében megállapítottakhoz.

(64)

Ezen rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy amennyiben bizonyítható, hogy egy harmadik országban az állattenyésztésről szóló uniós jog gyakori súlyos megsértésére kerül sor, különleges intézkedéseket fogadjon el a követelmények be nem tartásából fakadó hatások korlátozása érdekében.

(65)

A tagállamok illetékes hatóságainak szintén hatáskörrel kell rendelkezniük az e rendeletben megállapított, tenyészállatokra vonatkozó tenyésztéstechnikai és származástani szabályok érvényre juttatása érdekében, beleértve a tenyésztési program jóváhagyásának a felfüggesztését vagy a tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet elismerésének a visszavonását, amennyiben az e rendeletben megállapított szabályokat nem tartják be.

(66)

A Bizottságnak megfelelő ellenőrzéseket kell végezni a tagállamokban, többek között a tagállamok által az e rendeletben megállapított szabályok valamennyi tagállamban történő alkalmazásának biztosítása érdekében végrehajtott hatósági ellenőrzések eredményeinek a tükrében.

(67)

A Bizottságnak adott esetben ellenőrzéseket kell végrehajtania harmadik országokban egyrészt annak érdekében, hogy összeállítsa azon harmadik országbeli tenyésztőszervezetek névjegyzékét, ahonnan a tenyészállatok és spermájuk, petesejtjeik és embriók Unióba történő beléptetését engedélyezik, másrészt annak érdekében, hogy meghatározza az Unióba történő beléptetésük feltételeit, valamint annak érdekében, hogy tenyésztéstechnikai és származástani információkat kapjon a egyenértékűségi megállapodások működéséről. vagy A Bizottságnak a harmadik országokban akkor is ellenőrzéseket kell végeznie, ha bármilyen, a tenyészállatokkal vagy azok szaporítóanyagaival kapcsolatos, visszatérő vagy felmerülő probléma ezt indokolja.

(68)

Az e rendeletben meghatározott szabályoknak való megfelelés hatósági ellenőrzésének alapvető jelentősége van annak biztosításában, hogy e rendelet célkitűzései az Unió egész területén ténylegesen teljesüljenek. A tagállamok ellenőrzési rendszereiben mutatkozó hiányosságok bizonyos esetekben akár veszélybe is sodorhatják az említett célkitűzéseket és a szabályok gyakori súlyos megsértéséhez vezethetnek. A Bizottság számára ezért lehetővé kell tenni, hogy felléphessen a tagállamok ellenőrzési rendszereiben mutatkozó súlyos hiányosságokkal szemben, olyan intézkedéseket elfogadva, amelyeket addig kell alkalmazni, amíg az érintett tagállam meg nem teszi a zavar orvoslásához szükséges intézkedéseket. Ilyen intézkedések lehetnek a tenyészállatok és szaporítóanyagaik kereskedelmének betiltása, vagy azok kereskedelmére vonatkozó rendelkezése végrehajtása, illetve bármely más intézkedés, amelyet a bizottság megfelelőnek ítél a gyakori jogsértések kezelése érdekében.

(69)

Mivel a 88/661/EGK, a 89/361/EGK, a 90/427/EGK, a 94/28/EK és a 2009/157/EK irányelvet e rendelet hatályon kívül helyezi és a helyébe lép, a fenti irányelvek alapján elfogadott bizottsági jogi aktusokat is hatályon kívül kell helyezni, és adott esetben az e rendelet által biztosított hatáskör alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal vagy végrehajtási aktusokkal kell felváltani. Ennek megfelelően e bizottsági jogi aktusokat hatályon kívül kell helyezni, és szükség esetén fel kell váltani..

(70)

E rendelet megfelelő alkalmazásának és kiegészítésének vagy a mellékletek módosításának a biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a teljesítményvizsgálatra és tenyészértékbecslésre vonatkozó követelmények megállapítására, az európai uniós referenciaközpontok feladataira és az azokra vonatkozó követelményekre, valamint a származási igazolások tartalmára és formájára vonatkozóan.

(71)

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációk a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban (24) foglalt elvekkel összhangban folyjanak. Különösen, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács részére a tagállami szakértőkkel egyidőben kell eljuttatni minden dokumentumot, és szakértőik számára szisztematikus módon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy részt vegyenek a Bizottság szakértői csoportjainak azon ülésein, amelyeknek tárgya felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése.

(72)

Azon formanyomtatványokra, amelyekkel a tagállamok az elismert tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek névjegyzéke vonatkozásában a nyilvánosság számára információt bocsátanak rendelkezésre, a fajtatiszta tenyészállatok azonosításának módszereire, a teljesítményvizsgálatokra és tenyészértékbecslésekre, az európai uniós referenciaközpontok kijelölésére, a lófélékre vonatkozó, egész élettartamra szóló, egyedi azonosító okmánymintáira, a tenyészállatokat és szaporítóanyagaikat kísérő származási igazolások mintáira, a harmadik országokban alkalmazott intézkedések egyenértékűségének elismerésére, a tagállami ellenőrzési rendszer súlyos zavaraira,valamint a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unióba történő beléptetése tekintetében különös intézkedések meghatározására vonatkozóan az e rendelet rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek (25) megfelelően gyakorolja. Amennyiben az Állattenyésztés-techikai Állandó Bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási aktust.

(73)

A 87/328/EGK, a 88/661/EGK, a 89/361/EGK, a 90/118/EGK, a 90/119/EGK, a 90/427/EGK, a 91/174/EGK, a 94/28/EK és a 2009/157/EK irányelvben és a 96/463/EK határozatban megállapított szabályok helyébe az e rendeletben megállapított szabályok és a Bizottság által az e rendelet által biztosított hatáskör alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási aktusok lépnek. Ennek megfelelően a fenti jogi aktusokat hatályon kívül kell helyezni.

(74)

A következő, a tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek jóváhagyására vagy elismerésére, a tenyészállatok törzskönyvekbe történő bejegyzésére, a tenyésztés és mesterséges termékenyítés céljából történő engedélyezésre, a teljesítményvizsgálatra és a tenyészértékbecslésre vonatkozó fajspecifikus kritériumokra vonatkozó bizottsági határozatokat fogadták el a 88/661/EGK, a 89/361/EGK, a 90/427/EGK, a 94/28/EK és a 2009/157/EK irányelv alapján: a 84/247/EGK (26), a 84/419/EGK (27), a 89/501/EGK (28), a 89/502/EGK (29), a 89/504/EGK (30), a 89/505/EGK (31), a 89/507/EGK (32), a 90/254/EGK (33), a 90/255/EGK (34), a 90/256/EGK (35), a 90/257/EGK (36), a 92/353/EGK (37), a 96/78/EK (38) és a 2006/427/EK (39) bizottsági határozat. E rendeletnek olyan szabályokat kell megállapítania, amelyek a fent említett bizottsági határozatokban megállapított szabályok helyébe lépnek.

(75)

E rendeletnek a 92/354/EGK bizottsági határozatban (40) megállapítottakhoz hasonló szabályokat kell megállapítania.

(76)

A következő bizottsági jogi aktusokat fogadták el a 88/661/EGK, a 89/361/EGK, a 90/427/EGK, a 94/28/EK és a 2009/157/EK irányelv alapján: a 89/503/EGK (41), a 89/506/EGK (42), a 90/258/EGK (43), a 96/79/EK (44), a 96/509/EK (45), a 96/510/EK (46) és a 2005/379/EK (47) bizottsági határozatot, valamint a 2015/262/EK bizottsági végrehajtási rendeletet (48). E rendeletnek olyan szabályokat kell megállapítania, amelyek az említett bizottsági jogi aktusokban megállapított szabályok helyébe lépnek.

(77)

Az egyértelmű jogi helyzet biztosítása és a párhuzamosságok elkerülése érdekében az (74), (75) és (76) preambulumbekezdésben említett bizottsági jogi aktusokat e rendelet alkalmazásának kezdőidőpontjától hatályon kívül kell helyezni. Emellett a Bizottságnak e rendelet alkalmazásának kezdetét megelőzően legalább 18 hónappal el kell fogadnia azon végrehajtási aktusokat, amelyek megállapítják az elismert tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek névjegyzékében foglalt információkról a nyilvánosság számára nyújtott tagállami tájékoztatás formanyomtatványairól, valamint a tenyészállatok és szaporítóanyagaik származási igazolásainak mintáit. Ezeknek a végrehajtási jogi aktusoknak e rendelet alkalmazásának kezdő időpontjától alkalmazandónak kell lenniük.

(78)

Az e rendelettel hatályon kívül helyezett jogi aktusok alapján időbeli korlátozással vagy korlátozás nélkül jóváhagyott vagy elismert tenyésztői egyesületek, tenyésztő egyesületek, tenyésztő szövetségek és magánvállalkozások vagy más egyesületek és szövetségek, valamint az e tenyésztésben résztvevők által végrehajtott tenyésztési programok számára a zökkenőmentes átmenet biztosítása érdekében az említett tenyésztésben résztvevőket és tenyésztési programjaikat e rendelettel összhangban elismertnek, illetve jóváhagyottnak kell tekinteni. Következésképpen rájuk vonatkozóan nem kell lefolytatni az e rendeletben az elismerésre, a jóváhagyásra és a földrajzi terület más tagállamokra való kiterjesztésének bejelentésére vonatkozóan meghatározott eljárást, e rendelet egyéb rendelkezései azonban alkalmazandók rájuk. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ezek a tenyésztésben résztvevők megfeleljenek az ebben a rendeletben meghatározott valamennyi szabálynak, különösen azáltal, hogy rájuk vonatkozó kockázatalapú hatósági ellenőrzéseket végeznek. Meg nem felelés esetén az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a szóban forgó tenyésztésben résztvevők megtegyék a mulasztás orvoslásához szükséges intézkedéseket, és szükség esetén fel kell függeszteniük vagy vissza kell vonniuk az adott tenyésztésben résztvevők elismerését, illetve tenyésztési programjuk jóváhagyását.

(79)

A Bizottság nemrég fogadott el új rendeletre irányuló jogalkotási javaslatot a hatósági ellenőrzésekről és egyéb hatósági tevékenységekről. Az említett új rendelet célja az, hogy hatályon kívül helyezze a 882/2004/EK rendeletet, valamint a 89/608/EGK tanácsi irányelvet (49), a 90/425/EGK tanácsi irányelvet (50), a 91/496/EGK és a 97/78/EK irányelvet. Az új rendelet célja továbbá a 882/2004/EK rendeletben és az említett irányelvekben megállapított bizonyos szabályoknak a szükséges módosításokkal történő átemelése az új rendeletbe. Az állattenyésztést ugyanakkor nem szándékoznak az új rendelet hatálya alá vonni. A jogi egyértelműség és a jogbiztonság érdekében, valamint addig, amely időponttal az említett új rendelet hatályon kívül nem helyezi a 89/608/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK és a 97/78/EK irányelvet, a 89/608/EGK és a 90/425/EGK irányelvből törölni kell a tenyésztéstechnikai vonatkozású hivatkozásokat; a 91/496/EGK és a 97/78/EK irányelv esetében nem szükséges ilyen módosítás. A 89/608/EGK és a 90/425/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(80)

Az (EU) 2016/429 rendelet 110. cikke alkalmazásának megkezdéséig a lófélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozó jóváhagyott tenyésztési programot végrehajtó tenyésztőszervezetek számára lehetővé kell tenni, hogy a 90/427/EGK irányelv 8. cikke (1) bekezdésével összhangban továbbra is folytassák az említett fajtatiszta tenyészállatok azonosító okmányainak kiállítását.

(81)

Ezt a rendeletet a hatálybalépésének napjától számított huszonnyolcadik hónap első napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet az alábbiakat határozza meg:

a)

a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmének és Unióba történő beléptetésének tenyésztéstechnikai és származástani szabályai;

b)

a tenyésztőszervezetek és a hibridtenyésztő szervezetek elismerésének, valamint tenyésztési programjaik jóváhagyásának szabályai;

c)

a tenyésztők, tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek jogai és kötelezettségei;

d)

a tenyészállatok törzskönyvbe és tenyésztési nyilvántartásokba történő bejegyzésének szabályai, továbbá a tenyészállatok és szaporítóanyagaik tenyésztés céljára történő engedélyezésének szabályai;

e)

a tenyészállatok teljesítményvizsgálatának és tenyészértékbecslésének szabályai;

f)

a tenyészállatok és szaporítóanyagaik származási igazolásainak kiállítására vonatkozó szabályok;

g)

a hatósági ellenőrzések és különösen a tenyésztőszervezetekre és hibridtenyésztő szervezetekre vonatkozó hatósági ellenőrzések lefolytatásának szabályai, valamint az egyéb hatósági tevékenységek végzésének szabályai;

h)

az igazgatási segítségnyújtás és együttműködés szabályai, valamint a tagállamok általi végrehajtás szabályai;

i)

a Bizottság által a tagállamokban és harmadik országokban lefolytatott ellenőrzések szabályai.

(2)   Ez a rendelet a tenyészállatokra és szaporítóanyagaikra akkor alkalmazandó, ha ezen állatokat vagy a szaporítóanyagaikból származó utódokat fajtatiszta tenyészállatként tervezik a törzskönyvbe bejegyezni vagy hibrid tenyészsertésként tenyésztési nyilvántartásba venni.

(3)   Ez a rendelet nem alkalmazandó a tenyészállatokra és azok szaporítóanyagaira, amennyiben ezen állatok és szaporítóanyagok célja technikai vagy tudományos kísérletek végzése az illetékes hatóság ellenőrzése mellett.

(4)   A 9. cikk (4) bekezdése, a 13. cikk, a 14. cikk (3) és (4) bekezdése, a 23. cikk, a 24. cikk, a 28. cikk (2) bekezdése és a 36. cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó azokra a hibridtenyésztő szervezetként elismert magánvállalkozásokra, amelyek zárt tenyésztési rendszerben működnek.

(5)   Ez a rendelet nem érinti a tagállamok jogát arra, hogy nemzeti intézkedéseket hozzanak a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóvá nem hagyott tenyésztési programok végrehajtásának szabályozására.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „állat”: az alábbi háziállatok:

a)

szarvasmarhafélék (Bos taurus, Bos indicus és Bubalus bubalis);

b)

sertésfélék (Sus scrofa);

c)

juhfélék (Ovis aries);

d)

kecskefélék (Capra hircus); vagy

e)

lófélék (Equus caballus és Equus asinus);

2.   „fajta”: olyan kellően egységes állatpopuláció, amelyet az azonos fajba tartozó állatoktól különállónak ítél meg tenyésztők egy vagy több olyan csoportja, amely megállapodott abban, hogy ezeket az állatokat az ismert őseikre vonatkozó adatok feltüntetésével törzskönyvekbe bejegyzi, örökölt jellemzőik tenyésztési program keretében végrehajtott, szaporítás, csere és szelekció révén történő reprodukálása céljából;

3.   „tenyészállat”: fajtatiszta tenyészállat vagy hibrid tenyészsertés;

4.   „szaporítóanyagok”: sperma, petesejtek és embriók, amelyeket tenyészállatokból nyertek ki vagy állítottak elő művi szaporítás céljából;

5.   „tenyésztőszervezet”: tenyésztő szövetség, tenyésztő egyesület vagy az illetékes hatóságok kivételével olyan közjogi szerv, amelyet egy tagállam a 4. cikk (3) bekezdése szerint elismert abból a célból, hogy az általa vezetett vagy létrehozott törzskönyv(ek)be bejegyzett fajtatiszta tenyészállatokkal tenyésztési programot hajtson végre;

6.   „hibridtenyésztő szervezet”: tenyésztő szövetség, tenyésztő egyesület, zárt tenyésztési rendszerben működő magánvállalkozás vagy az illetékes hatóságok kivételével olyan közjogi szerv, amelyet az illetékes hatóság a 4. cikk (3) bekezdése szerint elismert abból a célból, hogy az általa vezetett vagy létrehozott tenyésztési nyilvántartásba bejegyzett hibrid tenyészsertésekkel tenyésztési programot hajtson végre;

7.   „harmadik országbeli tenyésztőszervezet”: egy harmadik országban levő tenyésztő szövetség, tenyésztő egyesület, magánvállalkozás, tenyészállat-előállító szervezet vagy hivatalos szerv, amelyet a harmadik ország engedélyezett tenyészállatoknak tenyésztés érdekében az Unióba történő beléptetésével összefüggésben a fajtatiszta szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék, kecskefélék vagy lófélék vagy hibrid tenyészsertések tekintetében;

8.   „illetékes hatóságok”: egy tagállam azon hatóságai, amelyek e rendelet szerint az alábbiakért felelősek:

a)

tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek elismerése és az általuk tenyészállatokkal végrehajtott tenyésztési program engedélyezése;

b)

a tenyésztésben résztvevők hatósági ellenőrzése;

c)

segítségnyújtás más tagállamok és harmadik országok számára a követelmények be nem tartásának feltárása esetén;

d)

az a) és c) pontban említetteken kívüli hatósági tevékenységek;

9.   „fajtatiszta tenyészállat”: olyan állat, amelyet a törzskönyv főtörzskönyvi részébe bejegyeztek, vagy nyilvántartásba vették és jogosult a bejegyzésre;

10.   „hibrid tenyészsertés”: egy tenyésztési nyilvántartásba bejegyzett sertésféle, amelyet az alábbi kategóriákon belüli vagy azok közötti tervezett keresztezéssel hoztak létre vagy tervezett keresztezésre használnak:

a)

különböző fajtájú vagy vonalú fajtatiszta tenyészsertések;

b)

olyan tenyészsertések, amelyek maguk is különböző fajták vagy vonalak közötti keresztezésből jöttek létre (hibrid);

c)

az a) vagy b) pontban említett kategóriák egyikéhez vagy másikához tartozó tenyészsertések;

11.   „vonal”: valamely fajtához tartozó fajtatiszta tenyészállatok genetikailag stabil és egységes alpopulációja;

12.   „törzskönyv”:

a)

egy tenyésztőszervezet által vezetett szarvasmarha-, ill. sertéstörzskönyv, juhtörzskönyv, kecsketörzskönyv, méneskönyv, fájl vagy adathordozó, amely főtörzskönyvi részből és – ha a tenyésztőszervezet így határoz – egy vagy több melléktörzskönyvi részből áll a főtörzskönyvi részbe bejegyzésre nem jogosult, azonos fajhoz tartozó állatok számára;

b)

adott esetben a valamely harmadik országbeli tenyésztőszervezet által vezetett megfelelő könyv;

13.   „főtörzskönyvi rész”: egy törzskönyv része, amelybe a fajtatiszta tenyészállatokat bejegyzik, vagy bejegyzés céljából nyilvántartásba veszik és amelybe ezek bejegyezésre jogosultak az őseik adatai és adott esetben értékmérőik feltüntetésével;

14.   „osztály”: a főtörzskönyvi rész horizontális bontása, amelybe a fajtatiszta tenyészállatokat értékmérőik alapján bejegyzik;

15.   „értékmérő”: egy tenyészállat számszerűsíthető örökölhető jellemzője vagy valamely genetikai sajátossága;

16.   „tenyészérték”: egy tenyészállat genotípusának az ivadékaiban megjelenő adott jellemzőre gyakorolt becsült várható hatása;

17.   „tenyésztési nyilvántartás”:

a)

egy hibridtenyésztő szervezet által vezetett fájl vagy adathordozó, amelybe a hibrid tenyészsertéseket az elődeik adataival együtt bejegyzik;

b)

adott esetben a valamely harmadik országbeli tenyésztőszervezet által vezetett megfelelő nyilvántartás;

18.   „hatósági ellenőrzés”: az illetékes hatóságok által az e rendeletben meghatározott szabályok betartásának igazolása érdekében elvégzett bármilyen ellenőrzés;

19.   „egyéb hatósági tevékenységek”: a hatósági ellenőrzésen kívüli olyan tevékenység, amelyet az illetékes hatóságok hajtanak végre a rendeletnek megfelelően az e rendeletben meghatározott szabályok alkalmazásának biztosítása érdekében;

20.   „származási igazolás”: tenyésztési tanúsítványok, igazolások vagy kereskedelmi dokumentumok, amelyeket papíralapú vagy elektronikus formában bocsátanak ki a tenyészállatokra és azok szaporítóanyagaira vonatkozóan, és amelyek tájékoztatást nyújtanak a származásról és az azonosításról, és amennyiben rendelkezésre áll a teljesítményértékelés vagy a tenyészértékbecslés eredményéről;

21.   „Unióba történő belépés” vagy „Unióba történő beléptetés”: tenyészállatok és szaporítóanyagaik behozatala a VI. mellékletben felsorolt területek egyikére a felsorolt területeken kívülről, a tranzit kivételével;

22.   „kereskedelem”: állatok vagy szaporítóanyagok vásárlása, értékesítése, cseréje, vagy más módon történő beszerzése vagy forgalomba hozatala az Unión – beleértve a tagállamon – belül;

23.   „tenyésztésben résztvevő”: az e rendeletben meghatározott szabályok hatálya alá tartozó bármely természetes vagy jogi személy, mint például a tenyésztőszervezetek, hibridtenyésztő szervezetek, a tenyésztőszervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek által kijelölt harmadik felek a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban, a spermagyűjtő és -tároló központok, az embriótároló központok, az embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok és a tenyésztők;

24.   „veszélyeztetett fajta”: valamely tagállam által veszélyeztetettként elismert helyi fajta, amely az említett tagállam egy vagy több hagyományos tenyésztési rendszeréhez vagy környezetéhez genetikailag alkalmazkodott, amennyiben a veszélyeztetett állapotot a veszélyeztetett fajták terén szükséges szakértelemmel és szakismeretekkel rendelkező testület tudományos alapon megállapította;

25.   „zárt tenyésztési rendszerben működő magánvállalkozás”: magánvállalkozás, olyan tenyésztési programmal, amelyben vagy nem vesz részt tenyésztő, vagy korlátozott számú tenyésztő vesz részt, amelyek azáltal kötődnek a magánvállalkozáshoz, hogy vállalják ez utóbbitól hibrid tenyészsertések fogadását, és ez utóbbi részére hibrid tenyészsertések szállítását;

26.   „tenyésztési program”: többek között tenyészállatok és szaporítóanyagaik nyilvántartását, szelekcióját, tenyésztését és cseréjét magában foglaló szisztematikus tevékenységek összessége, amelyet a tenyésztési célállomány kívánt fenotípusos és genotípusos tulajdonságainak megőrzése vagy javítása érdekében alakítottak ki és hajtanak végre.

3. cikk

Tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmének általános tenyésztéstechnikai és származástani szabályai és azok Unióba történő beléptetése

(1)   Tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelme és az Unióba történő beléptetése nem tiltható meg, nem korlátozható vagy nem akadályozható meg tenyésztéstechnikai és származástani okokból, kivéve az e rendeletben meghatározott szabályokból eredő okokat.

(2)   A tenyészállatok tenyésztői, a tenyésztőszervezetek, a hibridtenyésztő szervezetek vagy harmadik országbeli tenyésztőszervezetek származási ország szerinti, valamint a tenyészállataik vagy azok szaporítóanyagai származási ország szerinti megkülönböztetése tilos.

II. FEJEZET

Tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek elismerése a tagállamokban és tenyésztési programjaik jóváhagyása

1. szakasz

Tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek elismerése

4. cikk

Tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek elismerése

(1)   A fajtatiszta tenyészállatok estében a tenyésztő szövetségek, tenyésztő egyesületek és közjogi szervek tenyésztőszervezetként történő elismerés iránti kérelmet nyújthatnak be az illetékes hatósághoz.

A hibrid tenyészsertések esetében a tenyésztő szövetségek, tenyésztő egyesületek zárt tenyésztési rendszerben működő magánvállalkozások, illetve közjogi szervek hibridtenyésztő szervezetként történő elismerés iránti kérelmet nyújthatnak be az illetékes hatósághoz.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kérelmet írásban, papíralapú vagy elektronikus formában kell előterjeszteni.

(3)   Az illetékes hatóságok értékelik az (1) bekezdésben említett kérelmeket. Minden, az (1) bekezdés első albekezdésében említett kérelmezőt tenyésztőszervezetként, valamint minden, az (1) bekezdés második albekezdésében említett kérelmezőt hibridtenyésztő szervezetként ismernek el, amennyiben az teljesíti az alábbi követelményeket:

a)

székhelye ugyanannak a tagállamnak a területén található, mint ahol az illetékes hatóság működik;

b)

kérelmében bemutatja, hogy teljesíti az I. melléklet 1. részében meghatározott követelményeket azon tenyésztési programjai tekintetében, amelyekre vonatkozóan a 8. cikk (3) bekezdésének és adott esetben a 12. cikknek megfelelően jóváhagyás iránti kérelmet szándékozik benyújtani;

c)

kérelme minden egyes említett tervezett tenyésztési programra vonatkozóan tartalmazza a tenyésztési program tervezetét, amely magában foglalja az I. melléklet 2. részében, valamint ezen felül fajtatiszta lófélék esetében a 3. részében meghatározott információkat;

d)

az e cikk (1) bekezdésében említett kérelme előterjesztése során az említett tervezett tenyésztési programok legalább egyikére vonatkozóan jóváhagyás iránti kérelmet terjeszt elő a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően.

5. cikk

Tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek elismerésének megtagadása

(1)   A 4. cikk (1) bekezdés alkalmazásában, ha az illetékes hatóság megtagadni szándékozik egy kérelmező tenyésztőszervezetként vagy hibridtenyésztő szervezetként való elismerését, azt a kérelmező felé részletesen indokolnia kell. A kérelmezőnek jogában áll, hogy az indoklás kézhezvételétől számított 60 napon belül – vagy ennél rövidebb határidőn belül, ha a nemzeti szabályok úgy rendelkeznek – az elismerés tervezett megtagadásának illetékes hatóság általi felülvizsgálatát kérje.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett felülvizsgálat alapján az illetékes hatóság megerősíti az elismerés megtagadásáról szóló döntését, a kérelmező felé a kérelmező felülvizsgálat iránti kérelmének kézhezvételétől számított 90 napon belül – vagy ennél rövidebb határidőn belül, ha a nemzeti szabályok úgy rendelkeznek – részletesen indokolnia kell az elismerés megtagadására vonatkozó döntését. Ezzel egyidőben az illetékes hatóság tájékoztatja a Bizottságot az elismerés megtagadására vonatkozó döntéséről és annak okairól.

6. cikk

Módosított tenyésztési program benyújtása a jóváhagyás megtagadása esetén, és a tenyésztőszervezet vagy a hibridtenyésztő szervezet elismerésének jóváhagyott tenyésztési programok hiányára tekintettel történő visszavonása

(1)   Amennyiben az illetékes hatóság, amely a 4. cikk (3) bekezdésével összhangban jóváhagyott egy tenyésztőszervezetet vagy a hibridtenyésztő szervezetet a tenyésztőszervezet vagy a hibridtenyésztő szervezet által a 8. cikkel összhangban benyújtott tenyésztési program jóváhagyását megtagadja, az említett tenyésztőszervezet vagy a hibridtenyésztő szervezetnek lehetősége van arra, hogy a megtagadás után hat hónapon belül előterjessze e tenyésztési program módosított változatát.

(2)   Az illetékes hatóság visszavonja e tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet elismerését, ha az e cikk (1) bekezdésében említett időszak végéig a tenyésztési program módosított változatát nem terjesztették elő, és ha e tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet nem rendelkezik más, a 8. cikk (3) bekezdésével összhangban és adott esetben a 12. cikkel összhangban jóváhagyott tenyésztési programmal.

7. cikk

Elismert tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek névjegyzéke

(1)   A tagállamok névjegyzéket állítanak fel és tartanak naprakészen azokról a tenyésztőszervezetekről és hibridtenyésztő szervezetekről, amelyeket illetékes hatóságaik a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően elismertek, és amelyek legalább egy, a 8. cikk (3) bekezdésével összhangban elismert tenyésztési programmal rendelkeznek. A tagállamok e névjegyzéket közzéteszik.

(2)   Az (1) bekezdésben említett névjegyzék az alábbi információkat tartalmazza:

a)

a tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet neve, elérhetősége és adott esetben honlapja;

b)

az e névjegyzékben szereplő minden egyes tenyésztő egyesületre vagy hibridtenyésztő szervezetre vonatkozóan:

i.

a 8. cikk (3) bekezdésének megfelelően jóváhagyott minden egyes tenyésztési programja tekintetében fajtatiszta tenyészállat esetében a fajta neve, illetve hibrid tenyészsertés esetében a fajta, a vonal vagy a keresztezés neve, és ha a tenyésztőszervezet él a 19. cikkben vagy a II. melléklet 1. része III. fejezetének 2. pontjában szereplő eltérés lehetőségével, utalás ezekre az eltérésekre;

ii.

az egyes tenyésztési programok végrehajtásának földrajzi területe;

iii.

lófélék fajtatiszta tenyészállatai esetében adott esetben a tenyésztőszervezet neve és elérhetősége, amely a fajta eredő törzskönyvét vezeti;

iv.

minden egyes tenyésztési programja tekintetében adott esetben hivatkozás arra a honlapra, ahol az e tenyésztési programokra vonatkozó információk hozzáférhetők.

(3)   A tagállamok az e cikk (2) bekezdése szerinti névjegyzékben feltüntetnek továbbá minden olyan illetékes hatóságot, amely a 38. cikknek megfelelően tenyésztési programot hajt végre.

(4)   A tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet elismerésének a 47. cikk (1) bekezdése e) pontjának harmadik albekezdése szerinti visszavonása vagy valamely tenyésztési program jóváhagyásának az 47. cikk (1) bekezdése d) pontjának harmadik albekezdése szerinti felfüggesztése vagy visszavonása esetén a tagállamok e felfüggesztés vagy visszavonás tényét indokolatlan késedelem nélkül feltüntetik az e cikk (1) bekezdésében meghatározott névjegyzékben.

Amennyiben a szóban forgó elismerés visszavonása vagy a tenyésztési program elismerésének felfüggesztése vagy visszavonása 24 hónapos időszakon keresztül továbbra is fennáll, a tagállamok a tenyésztőszervezetet, hibridtenyésztő szervezetet vagy tenyésztési programot véglegesen törlik az (1) bekezdés szerinti névjegyzékből.

(5)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén megállapítja az elismert tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek (1) bekezdésben meghatározott névjegyzékében foglalt információkról nyújtott tájékoztatás formanyomtatványait. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 62. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

2. szakasz

A tenyésztési programok jóváhagyása

8. cikk

Tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek által végrehajtott tenyésztési programok jóváhagyása

(1)   A tenyésztőszervezetnek vagy a hibridtenyésztő szervezetnek ahhoz az illetékes hatósághoz kell tenyésztési programjának jóváhagyása iránti kérelmet benyújtania, amely a tenyésztőszervezetet vagy hibridtenyésztő szervezetet a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően elismerte.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kérelmet írásban, papíralapú vagy elektronikus formában kell előterjeszteni.

(3)   Az (1) bekezdésben említett illetékes hatóság a szóban forgó tenyésztési programokat értékeli és azokat jóváhagyja, feltéve, hogy:

a)

a következő célok legalább egyikére vagy közülük többre irányulnak:

i.

fajtatiszta tenyészállatok esetén:

a fajta javítása,

a fajta megőrzése,

új fajta létrehozása,

valamely fajta rekonstruálása;

ii.

hibrid tenyészsertések esetén:

a fajta, a vonal vagy a keresztezés javítása,

új fajta, vonal vagy keresztezés létrehozása;

b)

részletesen ismertetik a szelekciós és tenyésztési célkitűzéseket;

c)

megfelelnek az I. melléklet 2. részében, illetve ezen felül a lófélék fajtatiszta tenyészállatai esetében az I. melléklet 3. részében rögzített követelményeknek.

(4)   A tenyésztőszervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek tenyésztési programjaik kezeléséhez kapcsolódó konkrét technikai jellegű tevékenységeket, többek között a teljesítményvizsgálatot és a tenyészértékbecslést harmadik félhez szervezhetik ki, amennyiben:

a)

a tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek maradnak felelősek az illetékes hatóság felé az I. melléklet 2. és 3. részében meghatározott követelmények betartásának biztosításáért;

b)

nincs összeférhetetlenség a harmadik fél és a tenyésztési programban részt vevő tenyésztők gazdasági tevékenysége között;

c)

a harmadik fél teljesíti az adott tevékenységek folytatásához szükséges követelményeket;

d)

ezek a tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek a (2) bekezdésben említett kérelmeikben konkrétan meghatározzák a kiszervezni kívánt tevékenységeket, valamint a harmadik felek nevét és elérhetőségeit.

(5)   Amennyiben legalább 24 hónapon keresztül nincs olyan, a (3) bekezdésnek megfelelően jóváhagyott tenyésztési programban részt vevő tenyésztő, amelynek a gazdasága egy földrajzi terület valamely adott részén helyezkedik el, az (1) bekezdésben említett illetékes hatóság előírhatja az érintett tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet számára tenyésztési programja földrajzi területének oly módon történő kiigazítását, hogy az az adott részt ne tartalmazza.

9. cikk

Jóváhagyott tenyésztési program módosítása

(1)   Mielőtt a tenyésztőszervezet vagy a hibridtenyésztő szervezet a 8. cikk (3) bekezdésében említett követelményekkel összefüggő bármilyen jelentős módosítást hajtana végre az említett rendelkezésnek megfelelően jóváhagyott tenyésztési programján, e módosításokat bejelenti annak az illetékes hatóságnak, amely a 4. cikk (3) bekezdésével összhangban elismerte a tenyésztőszervezetet vagy a hibridtenyésztő szervezetet.

(2)   A bejelentést írásban, papíralapú vagy elektronikus formában kell megküldeni.

(3)   Ha az említett illetékes hatóság a bejelentéstől számított 90 napon belül másként nem nyilatkozik, a szóban forgó módosításokat jóváhagyottnak kell tekinteni.

(4)   A tenyésztőszervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek átlátható módon és időben kötelesek tájékoztatni a tenyésztési programjaikban részt vevő tenyésztőket a tenyésztési programjuk (3) bekezdésnek megfelelően jóváhagyott módosításairól.

10. cikk

Eltérések a 8. cikk (3) bekezdésétől a tenyésztési programok jóváhagyására vonatkozóan

(1)   A 8. cikk (3) bekezdésétől eltérően az illetékes hatóság, amely a 4. cikk (3) bekezdésével összhangban elismerte a tenyésztőszervezetet, megtagadhatja a tenyésztőszervezetnek az I. melléklet 2. részében – illetve emellett a lófélék fajtatiszta tenyészállatai esetében az I. melléklet 3. részében – meghatározott követelményeknek megfelelő tenyésztési programjának jóváhagyását azzal az indokkal, hogy a tenyésztési program az alább felsoroltak közül legalább egy tekintetben veszélyeztetné egy másik tenyésztőszervezet ugyanarra a fajtára vonatkozó, a szóban forgó tagállamban már jóváhagyott tenyésztési programját:

a)

a fajtajellemzők alapvető tulajdonságai vagy a tenyésztési program fő célkitűzései;

b)

a fajta, vagy az fajtán belüli genetikai sokféleség megőrzése; vagy

c)

ha a tenyésztési program célja a fajta megőrzése, a tenyésztési program hatékony végrehajtása:

i.

veszélyeztetett fajta esetén; vagy

ii.

az Unió egy vagy több területén nem általánosan elterjedt őshonos fajta esetében.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában az illetékes hatóságnak megfelelően figyelembe kell vennie a következőket:

a)

az adott tagállamban az adott fajtára vonatkozóan már jóváhagyott tenyésztési programok száma;

b)

az ezen tenyésztési programok által lefedett tenyészpopuláció mérete;

c)

az adott fajta tekintetében más tenyésztőszervezetek által ugyanarra a fajtára vonatkozóan más tagállamokban vagy harmadik országbeli tenyésztőszervezetek által harmadik országokban végrehajtott tenyésztési programok lehetséges genetikai hozzájárulása.

11. cikk

Tenyésztési programok jóváhagyásának megtagadása

Amennyiben az illetékes hatóság, amely a 4. cikk (3) bekezdésével összhangban elismerte a tenyésztőszervezetet vagy a hibrid tenyésztőszervezetet, a megtagadja a tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet által a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően benyújtott tenyésztési program jóváhagyását, vagy a tenyésztési program 9. cikk (1) bekezdésével összhangban bejelentett módosításainak jóváhagyását, a megtagadást köteles a tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet felé megindokolni.

12. cikk

Olyan tenyésztési programok bejelentése és jóváhagyása, amelyeket nem abban a tagállamban hajtanak végre, ahol a tenyésztőszervezet vagy hibrid tenyésztőszervezet elismerése történt

(1)   Amennyiben a tenyésztőszervezet vagy hibrid tenyésztőszervezet a 8. cikk (3) bekezdésének megfelelően jóváhagyott tenyésztési programot a szóban forgó tenyésztőszervezet vagy hibrid tenyésztőszervezet 4. cikk (3) bekezdése szerinti elismerésének tagállamától eltérő másik tagállamban (e cikk alkalmazásában „a másik tagállam”) tartott tenyészállatokkal is végreakarja hajtani, a tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet a földrajzi terület kiterjesztésének szándékát bejelenti annak az illetékes hatóságnak, amely a 4. cikk (3) bekezdésével összhangban elismerte a tenyésztőszervezetet vagy a hibridtenyésztő szervezetet.

(2)   Az az illetékes hatóság, amely a 4. cikk (3) bekezdésével összhangban elismerte a tenyésztőszervezetet vagy a hibridtenyésztő szervezetet:

a)

a másik tagállam illetékes hatóságát legalább 90 nappal a tenyésztési programnak a másik tagállamban való megkezdésének tervezett időpontja előtt értesíti, és az értesített hatóság kérésére e bejelentést a másik tagállam egyik hivatalos nyelvére lefordítva is rendelkezésre bocsátja;

b)

az értesített hatóság kérelmére legalább 60 nappal a tenyésztési programnak a másik tagállamban való megkezdésének tervezett időpontja előtt rendelkezésre bocsátja a tenyésztési program egy másolatát a 8. cikk (3) bekezdésének megfelelően jóváhagyott formában, a másik tagállam egyik hivatalos nyelvén készített fordítás kíséretében, ha ezt a hatóság kéri, és amelyet a kérelmező tenyésztőszervezetnek vagy hibridtenyésztő szervezetnek kell biztosítania.

(3)   A másik tagállam illetékes hatósága az (2) bekezdés a) pontjában említett bejelentés kézhezvételétől számított 90 napon belül megtagadhatja annak jóváhagyását, hogy a tenyésztési programot a területén hajtsák végre, amennyiben:

a)

a másik tagállamban ugyanazon fajta fajtatiszta tenyészállataival már egy jóváhagyott tenyésztési program végrehajtása van folyamatban; valamint

b)

egy további tenyésztési program jóváhagyása veszélyeztetne egy másik tenyésztőszervezet által ugyanazon fajtára vonatkozóan végrehajtott, a másik tagállamban már jóváhagyott tenyésztési programot a következők közül legalább az egyik tekintetében.

i.

a fajtajellemzők alapvető tulajdonságai vagy a tenyésztési program fő célkitűzései;

ii.

a fajta, vagy a fajtán belüli genetikai sokféleség megőrzése;

iii.

ha e tenyésztési program célja e fajta megőrzése, e tenyésztési program hatékony végrehajtása:

veszélyeztetett fajta esetén, vagy

az Unió egy vagy több területén nem általánosan elterjedt őshonos fajta esetében.

(4)   A másik tagállam illetékes hatósága az e cikk (1) bekezdésében említett bejelentés eredményéről tájékoztatja azt az illetékes hatóságot, amely a 4. cikk (3) bekezdésével összhangban elismerte a tenyésztőszervezetet vagy a hibridtenyésztő szervezetet, és amennyiben megtagadja a jóváhagyást arra vonatkozóan, hogy a tenyésztési programot a területén hajtsák végre, a jóváhagyás megtagadását részletesen indokolnia kell.

(5)   Amennyiben az említett másik tagállam illetékes hatósága nem válaszol a (2) bekezdés a) pontjában említett értesítésre az említett értesítés kézhezvételét követő 90 napon belül, akkor az jóváhagyásnak minősül.

(6)   Az illetékes hatóság, amely a 4. cikk (3) bekezdésével összhangban elismerte a tenyésztőszervezetet vagy a hibridtenyésztő szervezetet, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a tenyésztőszervezetet vagy hibridtenyésztő szervezetet az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott értesítés eredményéről, és megtagadás esetén megindokolja a tenyésztőszervezet számára az e cikk (4) bekezdésében említett megtagadást.

(7)   Amennyiben az említett másik tagállam illetékes hatósága a (3) bekezdésnek megfelelően megtagadja a jóváhagyást, tájékoztatnia kell a Bizottságot a jóváhagyás megtagadásáról, és azt meg kell indokolnia.

(8)   Amennyiben a másik tagállam illetékes hatósága a jóváhagyást a (3) bekezdésnek megfelelően megtagadja, és amennyiben az e tenyésztési programot a másik tagállamban végrehajtani szándékozó tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet kéri a jóváhagyás megtagadásának felülvizsgálatát, a másik tagállam illetékes hatósága és az az illetékes hatóság, amely a 4. cikk (3) bekezdésével összhangban elismerte a tenyésztőszervezetet vagy a hibridtenyésztő szervezetet, a felülvizsgálatra irányuló kérelem tekintetében kötelesek egymással együttműködni.

(9)   Az illetékes hatóság, amely a 4. cikk (3) bekezdésével összhangban elismerte a tenyésztőszervezetet vagy a hibridtenyésztő szervezetet, tájékoztatja a másik tagállam illetékes hatóságát a tenyésztési program 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően jóváhagyott módosításairól.

(10)   A mási tagállam illetékes hatósága kérésére az e cikknek megfelelően a másik tagállam területén működő tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet naprakész tájékoztatást ad az említett illetékes hatóságnak különösen az e területen végrehajtott tenyésztési programban részt vevő tenyésztők és tenyészállatok számáról. Az ilyen kéréseket a másik tagállamban elismert tenyésztőszervezetekhez és hibridtenyésztő szervezetekhez intézett kérésekkel megegyező módon kell megtenni.

(11)   A másik tagállam illetékes hatósága visszavonhatja az e cikkben meghatározott, tenyésztési programhoz való hozzájárulását, amennyiben legalább 12 hónapon keresztül a másik tagállam területén e programban egy tenyésztő sem vesz részt.

III. FEJEZET

A tenyésztők, tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek jogai és kötelezettségei

13. cikk

A 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban részt vevő tenyésztők jogai

(1)   A tenyésztők jogosultak a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban részt venni, feltéve, hogy:

a)

tenyészállataikat az adott tenyésztési program földrajzi területén elhelyezkedő gazdaságokban tartják;

b)

tenyészállataik fajtatiszta tenyészállatok esetén az adott tenyésztési programban részt vevő fajtához, illetve hibrid tenyészsertések esetén az adott tenyésztési programban részt vevő fajtához, vonalhoz vagy keresztezéshez tartoznak.

(2)   A 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban részt vevő tenyésztők jogosultak arra, hogy:

a)

a fajtatiszta tenyészállataikat a tenyésztőszervezet által a 18. és a 20. cikk szerint arra a fajtára létrehozott törzskönyv főtörzskönyvi részébe bejegyezzék;

b)

az állataikat a tenyésztőszervezet által a 20. cikk szerint arra a fajtára létrehozott törzskönyv melléktörzskönyvi részében nyilvántartsák;

c)

hibrid tenyészsertéseiket egy hibridtenyésztő szervezet által a 23. cikk szerint az arra a fajtára, vonalra vagy keresztezésre létrehozott tenyésztési nyilvántartásban nyilvántartsák;

d)

a 25. cikk szerinti teljesítményvizsgálatban és tenyészértékbecslésben részt vegyenek;

e)

a 30. cikk (1) és (4) bekezdésének megfelelően származási igazolást kapjanak;

f)

kérésre tenyészállataikra vonatkozóan megkapják a teljesítményvizsgálat és a tenyészértékbecslés naprakész eredményeit, ha ezek az eredmények rendelkezésre állnak;

g)

hozzáférjenek a tenyésztési programot végrehajtó tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet által a tenyésztési programmal kapcsolatban a részt vevő tenyésztők számára nyújtott minden más szolgáltatáshoz.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott jogokon felül, amennyiben a tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet szabályzata tagságról rendelkezik, az (1) bekezdésben említett tenyésztők jogosultak továbbá arra, hogy:

a)

e tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet tagjává váljanak;

b)

az I. melléklet 1. része B. pontja 1. alpontja b) alpontjában említett eljárási szabályzatnak megfelelően a tenyésztési program meghatározásában és kialakításában részt vegyenek.

14. cikk

Tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek jogai és kötelezettségei

(1)   A 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programjaik tekintetében a tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek jogosultak az említett tenyésztési programok önálló meghatározására és végrehajtására, feltéve, hogy betartják e rendelet rendelkezéseit és a jóváhagyásukban foglalt feltételeket.

(2)   A tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek jogosultak kizárni tenyésztőket a tenyésztési programban való részvételből, amennyiben az említett tenyésztők nem felelnek meg az adott tenyésztési program szabályainak, vagy az I. melléklet 1. része B. pontja 1. alpontjának b) alpontjában említett eljárási szabályzatban meghatározott kötelezettségeiknek.

(3)   A (2) bekezdésben említett jogon felül a tagságról rendelkező tenyésztőszervezeteknek és hibridtenyésztő szervezeteknek jogában áll kizárni tenyésztőket a tagságból, amennyiben a tenyésztők nem teljesítik az I. melléklet 1. részének B. pontja 1. alpontjának b) alpontjában említett eljárási szabályzatban meghatározott kötelezettségeiket.

(4)   A bíróságok szerepének sérelme nélkül a tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek feladata rendezni azokat a vitákat, amelyek a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programok végrehajtása során a tenyésztők között, valamint a tenyésztők és a tenyésztőszervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek között felmerülhetnek, az I. melléklet 1. része B. pontja 1. alpontjának b) alpontjában említett eljárási szabályzat szerint.

IV. FEJEZET

Tenyészállatok bejegyzése törzskönyvekbe és tenyésztési nyilvántartásokba, valamint tenyésztés céljából történő engedélyezése

1. szakasz

Fajtatiszta tenyészállatok bejegyzése törzskönyvekbe, valamint tenyésztés céljából történő engedélyezése

15. cikk

A törzskönyvek felépítése

A törzskönyvek tartalmaznak egy főtörzskönyvi részt, és amennyiben a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk alapján elfogadott tenyésztési program előírja, egy vagy több melléktörzskönyvi részt.

16. cikk

A törzskönyvek főtörzskönyvi része

(1)   Amennyiben a tenyésztőszervezetek eltérő kritériumokat vagy eljárásokat hoznak létre a fajtatiszta tenyészállatok különböző osztályokba történő bejegyzésére, a tenyésztőszervezetek osztályokra bonthatják a törzskönyvek főtörzskönyvi részét:

a)

az állatok értékmérőik szerint, és ezeket az osztályokat kor és nem szerint alosztályokra bonthatják; vagy

b)

az állatok kora és neme szerint, feltéve, hogy ezeket az osztályokat értékmérőik szerint is alosztályokra bontják.

Ezek a kritériumok és eljárások előírhatják a fajtatiszta tenyészállatoknak a 25. cikkben előírtaknak megfelelő teljesítményvizsgálatát és tenyészértékbecslését vagy a főtörzskönyvi rész konkrét osztályába történő bejegyzés előtt a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban leírt bármely egyéb értékelést.

(2)   Amennyiben a tenyésztési program a II. melléklet 1. részének I. fejezetében meghatározott feltételeken kívül a törzskönyvek főtörzskönyvi részébe való bejegyzésre vonatkozóan további feltételeket állapít meg, a tenyésztési programot végrehajtó tenyésztőszervezet az adott főtörzskönyvi részben legalább egy olyan osztályt hoz létre, ahová a tenyésztő kérésére csak azokat a fajtatiszta tenyészállatokat lehet bejegyezni, amelyek csak a II. melléklet 1. részének I. fejezetében és a 21. cikkben foglalt feltételeknek felelnek meg

17. cikk

A törzskönyvek melléktörzskönyvi részei

A tenyésztőszervezetek egy vagy több melléktörzskönyvi részt is létrehozhatnak a törzskönyvben ugyanolyan fajtájú állatok számára, amelyek nem jogosultak a főtörzskönyvi részbe történő bejegyzésre, amennyiben a tenyésztési programban meghatározott szabályok lehetővé teszik az ilyen állatok ivadékainak bejegyzését a főtörzskönyvi részbe, az alábbiakban meghatározott szabályoknak megfelelően:

a)

nőivarú szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék és kecskefélék esetében a II. melléklet 1. része III. fejezete 1. pontjának a) alpontjában;

b)

szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék és kecskefélék veszélyeztetett fajtái vagy extenzív juhfajták esetében a II. melléklet 1. része III. fejezetének 2. pontjában; vagy

c)

hímivarú és nőivarú lófélék esetében a II. melléklet 1. része III. fejezete 1. pontjának b) alpontjában.

18. cikk

Fajtatiszta tenyészállatok bejegyzése a törzskönyv főtörzskönyvi részbe

(1)   A tenyésztőszervezetek a tenyésztők kérésére a tenyésztési programjaikban szereplő fajtatiszta tenyészállatokat bejegyzik, vagy bejegyzésre nyilvántartásba veszik törzskönyvük főtörzskönyvi részében, feltéve, hogy megfelelnek a II. melléklet 1. részének I. fejezetében meghatározott követelményeknek és adott esetben feltéve, hogy ezek az állatok a 21. cikkben foglalt szabályoknak megfelelően tenyészállatoktól vagy azok szaporítóanyagaiból származó utódok.

(2)   A tenyésztőszervezetek nem tagadhatják meg egy fajtatiszta tenyészállat bejegyzését a törzskönyvük főtörzskönyvi részébe azon az alapon, hogy az már bejegyzésre került ugyanazon fajta, illetve lófélék fajtatiszta tenyészállatain végzett kereszttenyésztési program esetében egy eltérő fajta törzskönyvének főtörzskönyvi részébe, amelyet egy, a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően elismert másik tenyésztőszervezet hozott létre vagy egy harmadik országban, a 34. cikkben foglalt névjegyzékben szereplő harmadik országbeli tenyésztőszervezet hozott létre.

(3)   Amennyiben a törzskönyv főtörzskönyvi része osztályokra van bontva, a főtörzskönyvi részbe történő bejegyzésre vonatkozó kritériumokat teljesítő fajtatiszta tenyészállatokat a tenyésztőszervezetnek be kell jegyeznie abba az osztályba, amely megfelel az adott fajtatiszta tenyészállatok értékmérőinek.

19. cikk

Állatoknak a törzskönyvek főtörzskönyvi részébe történő bejegyzésére vonatkozó követelményektől való eltérések új fajta kitenyésztése vagy fajtarekonstrukció esetén

(1)   A 18. cikk (1) bekezdésétől eltérve, amennyiben egy tenyésztőszervezet a 8. cikk (3) bekezdésének és adott esetben a 12. cikknek megfelelően elfogadott tenyésztési programot hajt végre olyan fajta tekintetében, amely esetében egyik tagállamban vagy a 34. cikkben foglalt névjegyzékben szereplő harmadik országban sem létezik törzskönyv, a tenyésztőszervezet bejegyezhet az újonnan létrehozott törzskönyv főtörzskönyvi részébe fajtatiszta tenyészállatokat vagy különböző fajtájú fajtatiszta tenyészállatok utódait vagy bármely állatot, amely a tenyésztőszervezet megítélése szerint megfelel ezen új fajta jellemzőinek és adott esetben megfelel a tenyésztési programban meghatározott minimális teljesítőképességi követelményeknek.

Ezen eltérést igénybevevő tenyésztőszervezetek

a)

tenyésztési programjukban meghatároznak egy időszakot az új törzskönyv létrehozására, amely megfelel az érintett faj vagy fajta generációs intervallumának;

b)

hivatkoznak azokra a meglevő törzskönyvekre, amelyekbe a fajtatiszta tenyészállatokat vagy szüleiket születésük után először bejegyezték, az adott törzskönyv eredeti regisztrációs számával együtt;

c)

a származások nyilvántartására szolgáló rendszerükben megjelölik azokat az állatokat, amelyeket a fajta alapállományának tekintenek.

(2)   Amennyiben egy tenyésztőszervezet rekonstruálni kíván egy eltűnt vagy az eltűnés által súlyosan fenyegetett fajtát, valamely tagállam – vagy ha úgy dönt – az illetékes hatóság engedélyezheti, hogy a tenyésztőszervezet a törzskönyv főtörzskönyvi részébe bejegyezze a rekonstruálandó fajta fajtatiszta tenyészállatainak utódait vagy ezen fajta rekonstruálásában részt vészt vevő más fajtájú fajtatiszta tenyészállatokat vagy fajtatiszta tenyészállatok utódait vagy bármely állatot, amely a tenyésztőszervezet megítélése szerint megfelel a rekonstruálandó fajta jellemzőinek és adott esetben megfelel a tenyésztési programban meghatározott minimális teljesítőképességi követelményeknek, feltéve, hogy:

a)

a tenyésztési programban meghatározzák a törzskönyv létrehozásának vagy újbóli létrehozásának időszakát, amely megfelel az érintett fajtának;

b)

adott esetben hivatkozás történik olyan törzskönyvre, amelybe a fajtatiszta tenyészállatokat vagy szüleiket bejegyezték az adott törzskönyv eredeti regisztrációs számával együtt;

c)

a tenyésztőszervezet által ezen fajta rekonstrukciós állományának tekintett állatokat megjelölik a származások nyilvántartására szolgáló rendszerben.

(3)   Az e cikk (1) bekezdésben foglalt eltérést vagy az e cikk (2) bekezdésében foglalt eltérést igénybe venni szándékozó tenyésztőszervezet a 8. cikk (1) bekezdésében említett tenyésztési programjában részletes tervet készít a fajta kitenyésztésére vagy rekonstruálására.

(4)   Az e cikk (1) bekezdése a) pontjában és (2) bekezdése a) pontjában említett időszakok végéig az illetékes hatóság végrehajtja a 43. cikkben meghatározott hatósági ellenőrzést.

(5)   Amennyiben e cikkel összhangban kitenyésztenek vagy rekonstruálnak egy fajtát, a tagállamok az erre vonatkozó információt a 7. cikkben előírt névjegyzékben közzéteszik úgy, hogy abba erre utaló bejegyzést tesznek.

20. cikk

Állatok bejegyzése a melléktörzskönyvi részbe és utódaik felvétele a főtörzskönyvi részbe

(1)   Amennyiben a tenyésztőszervezet a 17. cikknek megfelelően melléktörzskönyvi részeket hoz létre, a tenyésztőszervezetek a tenyésztők kérésére bejegyzik a 17. cikkben meghatározott megfelelő melléktörzskönyvi részekbe a tenyésztési programjukban szereplő azon fajú állatokat, amelyek nem jogosultak a főtörzskönyvi részbe történő bejegyzésre, amennyiben azok az állatok teljesítik a II. melléklet I. részének II. fejezetében meghatározott feltételeket.

(2)   A tenyésztőszervezetek a tenyésztők kérésére bejegyzik a 16. cikkben foglalt főtörzskönyvi részbe az e cikk (1) bekezdésében említett állatok ivadékait és ezen ivadékokat fajtatiszta tenyészállatoknak tekintik, feltéve, hogy az ivadékok megfelelnek a II. melléklet 1. részének III. fejezetében meghatározott feltételeknek.

21. cikk

Fajtatiszta tenyészállatok és szaporítóanyagaik tenyésztés céljából történő engedélyezése

(1)   A valamely fajtára vonatkozó, a 8. cikk (3) bekezdésével és adott esetben a 12. cikkel összhangban jóváhagyott tenyészési programot végrehajtó tenyésztőszervezetek engedélyezik:

a)

természetes fedeztetés céljára azon fajta bármely fajtatiszta tenyészállatát;

b)

a mesterséges termékenyítés céljából azon szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállataiból gyűjtött spermát, amelyeknek elvégezték a 25. cikknek megfelelő tenyészértékbecslését;

c)

a mesterséges termékenyítés céljából azon sertésfélék, juhfélék vagy kecskefélék fajtatiszta tenyészállataiból gyűjtött spermát, amelyeknek elvégezték a teljesítményvizsgálatát és tenyészértékbecslését a 25. cikknek megfelelően;

d)

a mesterséges termékenyítés céljából azon lófélék fajtatiszta tenyészállataiból gyűjtött spermát, amelyeknek – amennyiben a 8. cikk (3) bekezdésével és adott esetben a 12. cikkel összhangban elfogadott tenyésztési program előírja – elvégezték a teljesítményvizsgálatát vagy tenyészértékbecslését a 25. cikknek megfelelően;

e)

embrióátültetés céljából az e cikk b) vagy c) pontja szerinti spermafelhasználás révén megfogant embriók in vitro előállításához és ugyanígy fogant, in vivo nyert embriókhoz gyűjtött és használt petesejteket, amennyiben a petesejteket és az embriókat a szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék vagy kecskefélék olyan fajtatiszta tenyészállataiból nyerik, amelyeket a 25. cikknek megfelelően teljesítményvizsgálatnak vagy tenyészértékbecslésnek vetettek alá;

f)

embrióátültetés céljából az e cikk d) pontja szerinti spermafelhasználás révén megfogant embriók in vitro előállításához és ugyanígy fogant, in vivo nyert embriókhoz gyűjtött és használt petesejteket, amennyiben a petesejteket és az embriókat a lófélék olyan fajtatiszta tenyészállataiból nyerik, amelyeket – ha azt a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési program előírja – a 25. cikknek megfelelően teljesítményvizsgálatnak vagy tenyészértékbecslésnek vetettek alá;

g)

szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék és kecskefélék fajtatiszta hímivarú tenyészállatainak vizsgálata céljából olyan fajtatiszta tenyészállatokból nyert spermát, amelyet nem vetettek alá teljesítményvizsgálatnak vagy tenyészértékbecslésnek, feltéve, hogy a spermát kizárólag e fajtatiszta hímivarú tenyészállatok vizsgálata céljából használják fel az adott tenyésztőszervezet számára a 25. cikknek megfelelő ilyen vizsgálatok elvégzése céljából szükséges mennyiségek keretein belül.

(2)   Lófélék fajtatiszta tenyészállatai esetében az e cikk (1) bekezdésétől eltérve, a tenyésztőszervezet megtilthatja vagy korlátozhatja az abban a bekezdésben említett egy vagy több szaporítási technika alkalmazását vagy fajtatiszta tenyészállatok egy vagy több ilyen szaporítási technika céljából történő felhasználását, beleértve szaporítóanyagaik felhasználását, feltéve, hogy a tilalom vagy korlátozás szerepel a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programjában.

A fajta eredetét nyilvántartó – az I. melléklet 3. része 3. pontjának a) alpontja szerinti – törzskönyvet létrehozó tenyésztőszervezet tenyésztési programjában rögzített, ilyen tilalom vagy korlátozás kötelező érvényű az ugyanazon fajta kapcsolódó méneskönyveit az I. melléklet 3. része 3. pontjának b) alpontja értelmében nyitó tenyésztőszervezetek tenyésztési programjaira nézve.

(3)   Veszélyeztetett fajták esetében a tenyésztőszervezet megtilthatja vagy korlátozhatja a fajta fajtatiszta tenyészállatának felhasználását, beleértve szaporítóanyagának felhasználását, amennyiben az ilyen jellegű felhasználás veszélyeztetné a fajta vagy annak genetikai sokfélesége megőrzését.

(4)   A 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programot végrehajtó tenyésztőszervezet által létrehozott törzskönyv főtörzskönyvi részébe bejegyzett fajtatiszta hímivarú tenyészállatoktól gyűjtött, az (1) bekezdés g) pontjában említett spermát az ugyanabban vagy más tagállamban ugyanazon fajtán jóváhagyott tenyésztési programot végrehajtó tenyésztőszervezetnek a teljesítményvizsgálatra és adott esetben tenyészértékbecslésre vonatkozó ugyanolyan feltételekkel és mennyiségi korlátozásokkal kell engedélyeznie, mint amelyeket saját fajtatiszta hímivarú tenyészállataira alkalmaz.

(5)   Az (1) és (4) bekezdés alkalmazásában az ezekben a bekezdésekben említett fajtatiszta tenyészállatok szaporítóanyagait olyan spermagyűjtő vagy -tároló központban, vagy embriógyűjtő vagy -előállító munkacsoport által kell gyűjteni, előállítani, feldolgozni és tárolni, amelyet az uniós állat-egészségügyi jognak megfelelően jóváhagytak az említett anyagok Unión belüli kereskedelme céljából.

(6)   Az (5) bekezdéstől eltérve egy tagállam engedélyezheti fajtatiszta tenyészállatok szaporítóanyagainak vagy azon tagállam jogszabályainak megfelelően jóváhagyott spermagyűjtő vagy -tároló központban vagy embriótároló központban, embriógyűjtő vagy -előállító munkacsoport vagy speciálisan képzett személyzet által történő gyűjtését, előállítását, feldolgozását és tárolását azon tagállam területén történő felhasználás céljából.

(7)   Az (1) bekezdés b), c) és e) pontjától eltérve, amennyiben a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési program célja a fajta vagy a fajtán belüli genetikai sokféleség megőrzése, teljesítményvizsgálat és tenyészértékbecslés csak akkor hajtható végre, ha az ilyen teljesítményvizsgálatot és tenyészértékbecslést e tenyésztési program előírja.

22. cikk

Azonosságellenőrzési módszerek

(1)   Ha szarvasmarhafélék, juhfélék, kecskefélék és lófélék fajtatiszta tenyészállatait mesterséges termékenyítés céljából történő spermagyűjtésre használják, a tenyésztőszervezetek előírják azok azonosítását vércsoportjuk vizsgálata alapján vagy más megfelelő és legalább ugyanolyan fokú bizonyosságot nyújtó módszer, például DNS-vizsgálat alapján.

(2)   A tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek előírhatják, hogy ha szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék, kecskefélék és lófélék tenyészállatait petesejtek és embriók gyűjtésére használják és ha sertésfélék tenyészállatait mesterséges termékenyítésre felhasználandó sperma gyűjtésére használják, akkor ezeket a tenyészállatokat az (1) bekezdésben említett valamely módszer alapján kell azonosítani.

(3)   Egy tagállam vagy az érintett fajú tenyészállatok tenyésztésével foglalkozó valamely európai szövetség kérésére a Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén jóváhagyja a tenyészállatok azonosításának módszereit, ha azok legalább ugyanolyan fokú bizonyosságot nyújtanak, mint a fenti tenyészállatok vércsoportvizsgálata, figyelembe véve a technikai fejlődést és a 29. cikkben említett európai uniós referenciaközpontok, az ICAR és a Nemzetközi Állatgenetikai Társaság (ISAG) ajánlásait. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 62. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

2. szakasz

Hibrid tenyészsertések tenyésztési nyilvántartásba vétele valamint tenyésztés céljából történő engedélyezése

23. cikk

Hibrid tenyészsertések tenyésztési nyilvántartásba vétele

(1)   A tenyésztők kérésére a hibridtenyésztő szervezetek a II. melléklet 2. részében meghatározott követelményeket teljesítő, az ugyanazon fajtához, vonalhoz vagy keresztezéshez tartozó hibrid tenyészsertéseket tenyésztési nyilvántartásukba veszik.

(2)   A hibridtenyésztő szervezetek nem tagadhatják meg olyan hibrid tenyészsertések felvételét a tenyésztési nyilvántartásaikba, amelyeket a II. melléklet 2. részének megfelelően felvett egy ugyanazon fajtára, vonalra vagy keresztezésre vonatkozó tenyésztési nyilvántartásba egy, a 4. cikk (3) bekezdése szerint ugyanabban vagy egy másik tagállamban elismert hibridtenyésztő szervezet.

24. cikk

Hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik tenyésztés céljából történő engedélyezése

(1)   A valamely fajta, vonal vagy keresztezés hibrid tenyészsertésein a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programot végrehajtó hibridtenyésztő szervezetek engedélyezik:

a)

természetes fedeztetésre ugyanazon fajta, vonal vagy keresztezés hibrid tenyészsertéseit, mint a tenyésztési programban meghatározottak,

b)

mesterséges termékenyítésre olyan hibrid tenyészsertésektől gyűjtött spermát, amelyeket – ha azt a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési program előírja – a 25. cikknek megfelelően teljesítményvizsgálatnak vagy tenyészértékbecslésnek vetettek alá;

c)

embrióátültetés céljából a b) pont szerinti spermafelhasználás révén fogant embriók in vitro előállításához és ugyanígy fogant, in vivo nyert embriókhoz gyűjtött és használt petesejtek, amennyiben a petesejteket és az embriókat olyan hibrid tenyészsertésekből nyerték, amelyeket – ha a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési program előírja – a 25. cikknek megfelelően teljesítményvizsgálatnak vagy tenyészértékbecslésnek vetettek alá;

d)

a szóban forgó hímivarú hibrid tenyészsertések vizsgálata céljából olyan hibrid tenyészsertésekből nyert sperma, amelyeket nem vetettek alá teljesítményvizsgálatnak vagy tenyészértékbecslésnek, feltéve, hogy a spermát kizárólag e hibrid tenyészsertések vizsgálata céljából használják fel az adott hibridtenyésztő szervezet számára a 25. cikknek megfelelő ilyen vizsgálatok elvégzése céljából szükséges mennyiségek keretein belül.

(2)   A 8. cikk (3) bekezdése vagy adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programot végrehajtó hibridtenyésztő szervezet által létrehozott tenyésztési nyilvántartásban nyilvántartott hímivarú hibrid tenyészsertéseket és szaporítóanyagaikat az ugyanabban vagy egy másik tagállamban ugyanazon fajtával, vonallal vagy keresztezéssel tenyésztési programot végrehajtó más hibridtenyésztő szervezetnek a teljesítményvizsgálatra és adott esetben tenyészértékbecslésre vonatkozó ugyanolyan feltételekkel és mennyiségi korlátozásokkal kell engedélyeznie, mint amelyeket saját hibrid tenyészsertéseire alkalmaz.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában az ezekben a bekezdésekben említett hibrid tenyészsertések szaporítóanyagait olyan spermagyűjtő vagy -tároló központban, vagy embriógyűjtő vagy -előállító munkacsoport által kell gyűjteni, előállítani, feldolgozni és tárolni, amelyet az uniós állat-egészségügyi jognak megfelelően jóváhagytak az említett anyagok Unión belüli kereskedelme céljából.

(4)   A (3) bekezdéstől eltérve valamely tagállam engedélyezheti hibrid tenyészsertések szaporítóanyagainak embriógyűjtő vagy -előállító munkacsoport vagy azon tagállam szabályozásának megfelelően jóváhagyott, speciálisan képzett személyzet által spermagyűjtő vagy -tároló központban vagy embriótároló központban történő gyűjtését, előállítását, feldolgozását és tárolását az azon tagállam területén történő felhasználás céljából.

V. FEJEZET

Teljesítményvizsgálat és tenyészértékbecslés

25. cikk

A teljesítményvizsgálat és a tenyészértékbecslés módszerei

Amennyiben tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet vagy a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban kijelölt harmadik fél tenyészállatok teljesítményvizsgálatát és tenyészértékbecslését végzi, az említett tenyésztőszervezetnek vagy hibridtenyésztő szervezetnek vagy harmadik félnek biztosítania kell, hogy ezt a teljesítményvizsgálatot vagy tenyészértékbecslést az alábbiakban meghatározott szabályok szerint hajtsák végre:

a)

a szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék vagy kecskefélék fajtatiszta tenyészállatai és hibrid tenyészsertések esetében a III. melléklet;

b)

lófélék fajtatiszta tenyészállatai esetében az adott tenyésztőszervezet által a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési program.

26. cikk

Felhatalmazás és végrehajtási hatáskörök a teljesítményvizsgálat és a tenyészértékbecslés követelményei tekintetében

(1)   A Bizottságot felhatalmazást kap arra, hogy a 61. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. melléklet szükséges módosításai vonatkozásában a szarvasmarhafélék, juhfélék és kecskefélék fajtatiszta tenyészállatai teljesítményvizsgálatának és a tenyészértékbecslésének szabályai tekintetében az alábbiak figyelembevétele érdekében:

a)

tudományos fejlődés;

b)

műszaki fejlődés; vagy

c)

az értékes genetikai erőforrások megőrzésének szükségessége.

(2)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén egységes szabályokat állapíthat meg az ebben a cikkben említett szarvasmarhafélék, juhfélék és kecskefélék fajtatiszta tenyészállatai teljesítményvizsgálata és a tenyészértékbecslése tekintetében, beleértve az eredmények értelmezését is. Ennek során figyelembe veszi a tudományos és technikai fejlődést vagy a 29. cikk (1) bekezdésében említett európai uniós referenciaközpontok ajánlásait, illetve ezek hiányában az ICAR által elfogadott elveket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 62. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

27. cikk

A teljesítményvizsgálat és a tenyészértékbecslés végrehajtása

(1)   Amennyiben a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési program alapján teljesítményvizsgálat és tenyészértékbecslés elvégzésére kerül sor, a tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek

a)

saját maguk végzik el a teljesítményvizsgálatot és a tenyészértékbecslést; vagy

b)

harmadik felet jelölnek ki, amelyhez kiszervezik a teljesítményvizsgálatot vagy a tenyészértékbecslést.

(2)   Valamely tagállam vagy – ha a tagállam úgy dönt – illetékes hatóságai megkövetelhetik, hogy harmadik félnek az (1) bekezdés b) pontjával összhangban történő kijelölése érdekében ezen harmadik feleknek, meg kell szereznie a tagállam vagy illetékes hatóságai engedélyét tenyészállatok teljesítményvizsgálatára vagy tenyészértékbecslésére, kivéve, ha a szóban forgó kijelölt harmadik fél a tagállam vagy illetékes hatóságai ellenőrzése alatt álló közjogi szerv.

(3)   A (2) bekezdésben említett rendelkezést alkalmazó tagállam vagy – ha a tagállam úgy dönt – illetékes hatóságai biztosítják, hogy engedély adjanak ki az abban a bekezdésben említett harmadik feleknek, amennyiben azok rendelkeznek:

a)

teljesítményvizsgálat vagy tenyészértékbecslés elvégzéséhez szükséges létesítményekkel és berendezésekkel;

b)

megfelelően képzett személyzettel; és

c)

a 25. cikkben meghatározott teljesítményvizsgálat vagy tenyészértékbecslés elvégzésére alkalmas képességgel.

(4)   A 8. cikk (4) bekezdésének a) pontjától eltérve adott tagállam vagy illetékes hatósága dönthet úgy, hogy az illetékes hatóság felé a kiszervezett teljesítményvizsgálatra vagy tenyészértékbecslésre vonatkozó, e rendeletben foglalt előírások betartásának biztosításáért az e cikk (2) bekezdése értelmében engedélyezett harmadik fél vagy az első albekezdésben említett, a tagállam vagy illetékes hatóságai ellenőrzése alatt álló kijelölt közjogi szerv felelős.

(5)   A teljesítményvizsgálatot vagy tenyészértékbecslést saját maguk végző tenyésztőszervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek vagy tenyésztőszervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek által az e cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban kijelölt, illetve valamely tagállam vagy illetékes hatóságai által az e cikk (2) bekezdésének értelmében engedélyezett harmadik felek vállalhatják az ICAR által megállapított szabályoknak és szabványoknak megfelelő működést vagy részt vehetnek a 29. cikkben említett európai uniós referenciaközpontok által végzett munkában.

A tenyésztőszervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek elismerésekor, tenyésztési programjuk jóváhagyásakor, e harmadik felek engedélyezésekor vagy e tenyésztésben résztvevők hatósági ellenőrzésekor az illetékes hatóságok figyelembe vehetik az ilyen kötelezettségvállalások vagy tevékenységekben való részvétel eredményeit.

(6)   A tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek részletes információkat tesznek nyilvánosan hozzáférhetővé a teljesítményvizsgálatot vagy tenyészértékbecslést végzőkről.

28. cikk

A tenyésztőszervezetek, a hibridtenyésztő szervezetek és a teljesítményvizsgálatot vagy a tenyészértékbecslést végző harmadik felek kötelezettségei

(1)   Amennyiben a tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet maga végzi tenyészállatok teljesítményvizsgálatát vagy tenyészértékbecslését vagy e tevékenységeket a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint kiszervezi harmadik félhez, a tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet a 8. cikk (3) bekezdésében vagy adott esetben a 12. cikk (5) bekezdésében említett illetékes hatóság kérésére az alábbi információkat bocsátják rendelkezésre:

a)

az illetékes hatóság hatáskörébe tartozó területen található gazdaságokban tartott tenyészállatok tekintetében elvégzett teljesítményvizsgálatok és tenyészértékbecslések eredményeként kapott valamennyi adatot tartalmazó nyilvántartások;

b)

a tulajdonságok nyilvántartási módszereinek adatai;

c)

a teljesítményvizsgálat eredményeinek elemzésére használt teljesítményleírás modelljének adatai;

d)

az egyes értékelt tulajdonságok esetében a teljesítményvizsgálat eredményeinek elemzésére használt statisztikai módszerek adatai;

e)

az egyes értékelt tulajdonságok esetében alkalmazott genetikai paraméterek adatai, beleértve adott esetben a genomvizsgálat adatait is.

(2)   A tenyésztőszervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek vagy e tenyésztőszervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek kérésére az ezen tenyésztőszervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek által a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban kijelölt harmadik felek nyilvánosságra hozzák és naprakészen tartják azon tenyészállatok tenyészértékbecslésének az eredményeit, amelyek spermáját a 21. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontja, valamint a 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján mesterséges termékenyítésre használják.

VI. FEJEZET

Európai uniós referenciaközpontok

29. cikk

Európai uniós referenciaközpontok

(1)   Amennyiben elismerten szükség van a tenyésztőszervezetek vagy a tenyésztőszervezetek által a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében kijelölt harmadik intézmények által fajtatiszta tenyészállatok teljesítményvizsgálata és tenyészértékbecslése esetében alkalmazott módszerek összehangolásának és fejlesztésének előmozdítására, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén az e módszerek összehangolásához és fejlesztéséhez történő tudományos és technikai hozzájárulásért felelős európai uniós referenciaközpontokat jelölhet ki.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 62. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)   Amennyiben elismerten szükség van a tenyésztőszervezetek vagy a tenyésztőszervezetek által a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében kijelölt harmadik félnek, az illetékes hatóságok vagy a tagállamoknak a veszélyeztetett fajták vagy a fajtán belüli genetikai sokféleség megőrzése megőrzéséért felelős más hatóságai által alkalmazott módszerek létrehozásának vagy összehangolásának előmozdítására, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén az e módszerek létrehozásához vagy összehangolásához történő tudományos és technikai hozzájárulásért felelős európai uniós referenciaközpontokat jelölhet ki. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 62. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett kijelölés nyílt szelekciós eljárás keretében és korlátozott időszakra történik vagy rendszeresen felül kell vizsgálni.

(4)   Az e cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kijelölt európai uniós referenciaközpontok:

a)

betartják a IV. melléklet 1. pontjában meghatározott követelményeket; és

b)

felelősek az alábbiakban meghatározott feladatok ellátásáért:

i.

az e cikk (1) bekezdése szerint kijelölt európai uniós referenciaközpontok esetében a IV. melléklet 2. pontja;

ii.

az e cikk (2) bekezdése szerint kijelölt európai uniós referenciaközpontok esetében a IV. melléklet 3. pontja;

ha e feladatok szerepelnek a referenciaközpontoknak a – Bizottság által a 652/2014/EU rendelet 36. cikkével összhangban elfogadott vonatkozó munkaprogramok célkitűzéseivel és prioritásaival összhangban létrehozott – éves vagy többéves munkaprogramjában.

(5)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 61. cikknek megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiak módosítása tekintetében:

a)

a IV. melléklet 1. pontjában az európai uniós referenciaközpontok tekintetében meghatározott követelmények;

b)

a IV. melléklet 2. és 3. pontjában az európai uniós referenciaközpontok tekintetében meghatározott feladatok.

Az e bekezdésben meghatározott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok megfelelően figyelembe veszik:

a)

a fajtatiszta tenyészállatok fajtáit, amelyek esetében a teljesítményvizsgálat és a tenyészértékbecslés módszereit össze kell hangolni vagy fejleszteni kell, valamint a teljesítményvizsgálat vagy a tenyészértékbecslés területén elért tudományos és technikai fejlődést; vagy

b)

a veszélyeztetett fajtákat, amelyek esetében e fajták vagy e fajtákon belüli genetikai sokféleség megőrzésének módszereit létre kell hozni vagy össze kell hangolni, valamint az ezeken a területeken elért tudományos és technikai fejlődést.

(6)   A Bizottság ellenőrzi az (1) vagy (2) bekezdés szerint kijelölt európai uniós referenciaközpontokat, hogy megállapítsa, hogy:

a)

betartják-e a IV. melléklet 1. pontjában meghatározott követelményeket;

b)

elvégzik-e az alábbiakban meghatározott feladatokat:

i.

az (1) bekezdés szerint kijelölt európai uniós referenciaközpontok esetében a IV. melléklet 2. pontja;

ii.

a (2) bekezdése szerint kijelölt európai uniós referenciaközpontok esetében a IV. melléklet 3. pontja.

Ha az ilyen ellenőrzések eredményei azt állapítják meg, hogy az európai uniós referenciaközpont nem felel meg a IV. melléklet 1. pontjában meghatározott követelményeknek vagy nem végzi el a IV. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott feladatokat, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén csökkentheti a 652/2014/EU rendelet 30. cikke szerinti uniós pénzügyi hozzájárulást, vagy visszavonhatja az európai uniós referenciaközpontként való kijelölést. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 62. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

VII. FEJEZET

Származási igazolások

30. cikk

A tenyészállatok és szaporítóanyagaik kísérő származási igazolásainak kibocsátása, tartalma és formátuma

(1)   Amennyiben a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk értelmében jóváhagyott tenyésztési programban részt vevő tenyésztők tenyészállataik vagy szaporítóanyagaik esetében származási igazolásokat kérnek, az e tenyésztési programot végrehajtó tenyésztőszervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek kibocsátják ezen igazolásokat.

(2)   A tenyészállatok vagy szaporítóanyagaik kísérő származási igazolásait csak az alábbiak bocsáthatják ki:

a)

az e tenyészállatokon a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk értelmében jóváhagyott tenyészési programot végrehajtó tenyésztőszervezetek vagy hibridtenyésztő szerezetek;

b)

a 8. cikk (3) bekezdésében vagy adott esetben a 12. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett illetékes hatóságok, amennyiben azok így döntenek; vagy

c)

az e tenyészállatokon tenyésztési programot végrehajtó, a 34. cikk szerinti névjegyzékben szereplő harmadik országbeli tenyésztőszervezetek.

(3)   A tenyésztőszervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek biztosítják a származási igazolások időben történő továbbítását.

(4)   Egy tenyésztőszervezet által vezetett törzskönyvbe felvett vagy hibridtenyésztő szervezet által vezetett tenyésztési nyilvántartásba vett tenyészállatok és szaporítóanyagaik kereskedelmi forgalmazása esetén, és amennyiben e tenyészállatokat vagy e szaporítóanyagokból származó utódokat be kívánnak jegyezni vagy nyilvántartásba kívánnak venni egy másik törzskönyvben, illetve tenyésztési nyilvántartásban, e tenyészállatokat vagy szaporítóanyagokat származási igazolással kell ellátni.

A származási igazolást az a tenyészállatokat vagy azok szaporítóanyagait küldő tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet bocsátja ki, amely azt a törzskönyvet vagy a tenyésztési nyilvántartást vezeti, ahol e tenyészállatok be vannak jegyezve vagy nyilván vannak tartva.

(5)   A 34. cikk szerinti névjegyzékben szereplő harmadik országbeli tenyésztőszervezet által vezetett törzskönyvbe felvett vagy tenyésztési nyilvántartásba vett tenyészállatok vagy szaporítóanyagaik Unióba történő beléptetésekor, és amennyiben e tenyészállatokat vagy az e szaporítóanyagokból származó utódokat be kívánják jegyezni egy tenyésztőszervezet által vezetett törzskönyvbe vagy nyilvántartásba kívánnak venni egy hibridtenyésztő szervezet által vezetett tenyésztési nyilvántartásba, e tenyészállatokat vagy szaporítóanyagaikat származási igazolással kell ellátni.

A származási igazolást a tenyészállatokat tartalmazó törzskönyvet vagy tenyésztési nyilvántartást vezető, a 34. cikk szerinti névjegyzékben szereplő harmadik országbeli tenyésztőszervezet vagy a küldő harmadik ország hivatalos szerve bocsátja ki.

(6)   Az (4) és (5) bekezdésekben említett származási igazolások:

a)

tartalmazzák az V. melléklet vonatkozó részeiben és fejezeteiben meghatározott információkat;

b)

megfelelnek a (10) bekezdés szerint elfogadott végrehajtási jogi aktusokban meghatározott vonatkozó származási igazolás-mintáknak.

(7)   A tenyésztési programjuk szerinti teljesítményvizsgálatot vagy tenyészértékbecslést vagy mindkettőt végző vagy – tenyésztőszervezetek esetében – e tevékenységeket a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján harmadik felekhez kiszervező tenyésztőszervezetek és harmadik országbeli tenyésztőszervezetek feltüntetik a fajtatiszta tenyészállat vagy szaporítóanyagai számára kibocsátott származási igazolásban az alábbiakat:

a)

a teljesítményvizsgálatok eredményei;

b)

a tenyészértékbecslés aktuális eredményei; és

c)

az adott tenyészállatot vagy a szaporítóanyagok donorállatait érintő valamennyi genetikai hiba és genetikai sajátosság, a jóváhagyott tenyésztési program tekintetében.

(8)   A tenyésztési programja szerinti teljesítményvizsgálatot vagy tenyészértékbecslést vagy mindkettőt végző vagy – hibrid tenyésztőszervezetek esetében – e tevékenységeket a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján harmadik felekhez kiszervező hibridtenyésztő szervezet vagy harmadik országbeli tenyésztőszervezet, amennyiben a tenyésztési program előírja, a hibrid tenyészsertések vagy szaporítóanyagaik számára kibocsátott származási igazolásban feltünteti az alábbiakat:

a)

a teljesítményvizsgálatok eredményei;

b)

a tenyészértékbecslés aktuális eredményei; és

c)

az adott tenyészállatot vagy a szaporítóanyagok donorállatait érintő valamennyi genetikai hiba és genetikai sajátosság, a jóváhagyott tenyésztési program tekintetében.

(9)   A Bizottságot felhatalmazást kap arra, hogy a 61. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az V. mellékletben meghatározott származási igazolások tartalmának módosítása tekintetében az alábbiak figyelembevétele érdekében:

a)

tudományos fejlődés;

b)

műszaki fejlődés;

c)

a belső piac működése; vagy

d)

az értékes genetikai erőforrások megőrzésének szükségessége.

(10)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén létrehozza a tenyészállatok és szaporítóanyagaik származási igazolásainak formanyomtatványait. A fenti végrehajtási jogi aktusokat a 62. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

31. cikk

Eltérések a tenyészállatok és szaporítóanyagaik kereskedelméhez szükséges származási igazolások kibocsátására, tartalmára és formátumára vonatkozó követelményektől

(1)   A 30. cikk (2) bekezdésének a) pontjától eltérve az illetékes hatóság engedélyezheti, hogy a szaporítóanyagokat a tenyésztőszervezettől vagy hibridtenyésztő szervezettől kapott információk alapján olyan spermagyűjtő vagy -tároló központ, vagy olyan embriógyűjtő vagy -előállító munkacsoport által kibocsátott származási igazolás kísérje, amelyet az uniós állat-egészségügyi jognak megfelelően jóváhagytak az említett szaporítóanyagok Unión belüli kereskedelme céljából.

(2)   A 30. cikk (6) bekezdésének b) pontjától eltérve az illetékes hatóság engedélyezheti, hogy ne használják a 30. cikk (6) bekezdésének b) pontjában említett formanyomtatványokat, feltéve, hogy:

a)

szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék és kecskefélék tenyészállatai esetében, az V. melléklet 2. részének I. fejezetében vagy az V. melléklet 3. részének I. fejezetében foglalt információk szerepelnek az e tenyészállatokat kísérő, a tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet által kibocsátott más dokumentumokban;

b)

a szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske- és lófélék szaporítóanyagai esetében:

i.

a szaporítóanyagok donorállataival kapcsolatos információkat a szaporítóanyagokat kísérő csatolt, illetve a szaporítóanyagok elküldése előtt vagy azt követően megküldött egyéb dokumentumok vagy az eredeti származási igazolás másolata tartalmazza, amelyeket kérésre a tenyésztőszervezet, a hibridtenyésztő szervezet vagy az (1) bekezdésben említett más tenyésztésben résztvevő rendelkezésre bocsát;

ii.

a spermával, petesejtekkel és embriókkal kapcsolatos információkat a spermához petesejtekhez és embriókhoz csatolt egyéb dokumentumok tartalmazzák, amelyeket a tenyésztőszervezet, a hibridtenyésztő szervezet vagy az (1) bekezdésben említett más tenyésztésben résztvevő bocsát rendelkezésre.

(3)   A 30. cikk (7) bekezdése a) és b) pontjától és a 30. cikk (8) bekezdése a) és b) pontjától eltérve, ha a teljesítményvizsgálat vagy a tenyészértékbecslés eredményei egy honlapon közzétételre kerültek, a tenyésztőszervezetek, a hibridtenyésztő szervezetek vagy az e cikk (1) bekezdésében említett más tenyésztésben résztvevők a származási igazolásban vagy az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett egyéb dokumentumokban hivatkozhatnak a honlapra, ahol azok az eredmények elérhetők.

32. cikk

Eltérés a lófélék fajtatiszta tenyészállataira kiállított származási igazolások formátuma előírásaitól

(1)   A 30. cikk (6) bekezdésétől eltérve a lófélék fajtatiszta tenyészállatai esetében az V. melléklet 2. részének I. fejezetében foglalt információkat a lófélék egész élettartamra szóló azonosítására szolgáló dokumentum tartalmazza. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 61. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ilyen azonosító dokumentumok tartalma és formátuma vonatkozásában.

(2)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén megállapíthatja a lófélék egész élettartamra szóló azonosítására szolgáló dokumentumok formanyomtatványait. Ezeket a fenti végrehajtási jogi aktusokat a 62. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(3)   Az (1) bekezdésétől eltérve, amennyiben a teljesítményvizsgálat vagy a tenyészértékbecslés eredményeit nyilvánosan közzéteszik egy honlapon, az illetékes hatóságok engedélyezhetik, hogy az V. melléklet 2. része I. fejezete 1 pontjának m) alpontjában foglalt információkat ne tartalmazza az (1) bekezdésben említett dokumentum, ha a tenyésztőszervezet a dokumentumban azt a honlapot megemlíti.

(4)   Az (1) bekezdésétől eltérve, az illetékes hatóságok engedélyezhetik, hogy az V. melléklet 2. része I. fejezete 1. pontjának m) és n) pontjában foglalt információkat tartalmazzák a tenyésztőszervezet által vezetett törzskönyvben nyilvántartott fajtatiszta tenyészállatokra a tenyésztőszervezet által kiállított egyéb dokumentumok.

33. cikk

Eltérés a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unióba történő belépésére szolgáló származási igazolások kibocsátására, tartalmára és formátumára vonatkozó követelményektől

(1)   A 30. cikk (2) bekezdésének c) pontjától és (5) bekezdésétől eltérve a szaporítóanyagokat kísérheti harmadik országbeli tenyésztőszervezet nevében egy olyan spermagyűjtő vagy -tároló központ, vagy embriógyűjtő vagy -előállító munkacsoport által a harmadik országbeli tenyésztőszervezettől kapott információk alapján kibocsátott származási igazolás, amelyet az uniós állat-egészségügyi jognak megfelelően jóváhagytak az említett szaporítóanyagok Unióba történő beléptetése céljából.

(2)   A 30. cikk (6) bekezdésének b) pontjától eltérve, a 30. cikk (6) bekezdésének b) pontjában említett formanyomtatványokat nem kell használni, ha:

a)

ha az V. melléklet vonatkozó részeiben és fejezeteiben meghatározott információkat a tenyészállatot vagy szaporítóanyagait kísérő más dokumentum tartalmazza;

b)

ha a tenyésztési programot végző harmadik országbeli tenyésztőszervezet vagy az (1) bekezdésben említett más tenyésztésben résztvevő biztosítja e dokumentumok teljes körű listáját és kijelenti, hogy az V. melléklet vonatkozó részeiben és fejezeteiben foglalt információkat e dokumentumok tartalmazzák, és hitelesíti e dokumentumok tartalmát.

(3)   A 30. cikk (7) bekezdése a) és b) pontjától, valamint a 30. cikk (8) bekezdése a) és b) pontjától eltérve, ha a teljesítményvizsgálat vagy a tenyészértékbecslés eredményei egy honlapon közzétételre kerültek, a harmadik országbeli tenyésztőszervezetek vagy az e cikk (1) bekezdésében említett más tenyésztésben résztvevők a származási igazolásban vagy az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett egyéb dokumentumokban hivatkozhatnak a honlapra, ahol az eredmények elérhetők.

VIII. FEJEZET

A tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unióba történő beléptetése

34. cikk

Harmadik országbeli tenyésztőszervezetek nyilvántartása

(1)   A Bizottság vezeti, aktualizálja és közzéteszi a harmadik országbeli tenyésztőszervezetek névjegyzékét.

(2)   A Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott névjegyzékébe kizárólag azt a harmadik országbeli tenyésztőszervezetet veszi fel, amely tekintetében a harmadik ország hivatalos szervétől azt bizonyító dokumentációt kapott, hogy az adott harmadik országbeli tenyésztőszervezet teljesíti az alábbi követelményeket:

a)

az ugyanazon fajtával tenyésztőszervezetek által végrehajtott, a 8. cikk (3) bekezdésének megfelelően jóváhagyott tenyésztési programokkal, vagy hibridtenyésztő szervezetek által ugyanazon fajtával, vonallal vagy keresztezéssel végrehajtott tenyésztési programokkal az alábbiak tekintetében egyenértékű tenyésztési programot hajt végre:

i.

a tenyészállatok törzskönyvekbe történő bejegyzése vagy tenyésztési nyilvántartásba vétele;

ii.

tenyészállatok tenyésztés céljából történő engedélyezése;

iii.

tenyészállatok szaporítóanyagai vizsgálat és tenyésztés céljából történő felhasználása;

iv.

teljesítményvizsgálatra és tenyészértékbecslésre alkalmazott módszerek;

b)

felügyeletét vagy ellenőrzését annak a harmadik országnak a hivatalos szerve végzi.

c)

olyan eljárási szabályzatot fogadott el, amely biztosítja, hogy a tenyésztőszervezetek által a törzskönyvbe, vagy a hibridtenyésztő szervezetek által a tenyésztési nyilvántartásba bejegyzett tenyészállatokat, valamint az e tenyészállatok szaporítóanyagaiból előállított utódokat a származási ország alapján megkülönböztetésmentesen bejegyezzék vagy jogosultak legyenek megkülönböztetésmentes bejegyzésre, a fajtatiszta tenyészállatok esetében a harmadik országbeli állattenyésztő szervezet ugyanazon fajtára vonatkozó törzskönyvébe, a hibrid tenyészsertések esetében pedig a harmadik országbeli tenyésztőszervezet ugyanazon fajtára, vonalra vagy keresztezésre vonatkozó tenyésztési nyilvántartásába.

(3)   A Bizottság az e cikk (1) bekezdésében meghatározott névjegyzékben azokra a harmadik országokra is hivatkozik, amelyek a 38. cikknek megfelelően egyenértékűnek tekinthető intézkedéseket alkalmaznak, ideértve azt is, amikor a harmadik országok összes harmadik országbeli tenyésztőszervezetére történik hivatkozás.

(4)   A Bizottság a névjegyzékből haladéktalanul törli azokat a harmadik országbeli tenyésztőszervezeteket, amelyek nem tesznek eleget a (2) bekezdésben foglalt valamely követelménynek.

35. cikk

Az állattenyésztésre harmadik országok által alkalmazott intézkedések egyenértékűsége

(1)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén elismerheti, hogy egy harmadik ország által alkalmazott intézkedések az alábbiak tekintetében egyenértékűek az e rendeletben előírtakkal:

a)

a 4. cikkben meghatározott tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek elismerése;

b)

a tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek 8. cikkben meghatározott tenyésztési programjainak jóváhagyása;

c)

a fajtatiszta tenyészállatok törzskönyvekbe történő bejegyzése és a hibrid tenyészsertéseknek a tenyésztési nyilvántartásokba történő, 18., 20. és 23. cikk szerinti felvétele;

d)

tenyészállatok tenyésztés céljából történő engedélyezése a 21., 22. és 24. cikkben meghatározottak szerint;

e)

tenyészállatok szaporítóanyagainak vizsgálat és tenyésztés céljából történő felhasználása a 21. és 24. cikk szerint;

f)

a 25. cikkben meghatározott teljesítményvizsgálat és tenyészértékbecslés;

g)

a tenyésztésben résztvevőknél végrehajtott, a 43. cikkben meghatározott hatósági ellenőrzések.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 62. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat az alábbiak alapján kell elfogadni:

a)

azon harmadik ország által szolgáltatott információk és adatok alapos vizsgálata, amely intézkedéseit az e rendelet által előírtakkal egyenértékűnek kívánja elismertetni;

b)

adott esetben a 57. cikknek megfelelően a Bizottság által elvégzett ellenőrzés kielégítő eredménye.

(3)   Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusok határozhatják meg a tenyészállatoknak és szaporítóanyagaiknak az érintett harmadik országból az Unióba történő belépésére vonatkozó részletes feltételeket és tartalmazhatják:

a)

az e tenyészállatokat vagy szaporítóanyagaikat kísérő származási igazolások formátumát és tartalmát;

b)

e tenyészállatok vagy szaporítóanyagaik Unióba történő belépésére valamint az Unióba történő belépésükkor elvégzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egyedi előírásokat;

c)

szükség esetén azon érintett harmadik országban található, harmadik országbeli tenyésztőszervezetek névjegyzékének létrehozására és módosítására vonatkozó eljárásokat, ahonnan a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unióba történő belépése engedélyezett.

(4)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén haladéktalanul hatályon kívül helyezi az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat, amennyiben az elfogadásukkor az intézkedések egyenértékűségének elismerése tekintetében megállapított valamely feltétel már nem teljesül. A fenti végrehajtási jogi aktusokat a 62. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

36. cikk

Az Unióba beléptetett tenyészállatok és a szaporítóanyagokból előállított utódok törzskönyvekbe vagy tenyésztési nyilvántartásokba történő bejegyzése

(1)   A tenyésztő kérelmére a tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet bejegyzi törzskönyve főtörzskönyvi részébe vagy tenyésztési nyilvántartásába veszi az Unióba beléptetett bármely tenyészállatot és az Unióba beléptetett szaporítóanyagból előállított utódot amennyiben:

a)

a tenyészállatot vagy a szaporítóanyagok donorállatait a feladás helye szerinti harmadik országban egy harmadik országbeli tenyésztőszervezet által vezetett törzskönyvbe bejegyezték, illetve tenyésztési nyilvántartásba vették;

b)

az adott szaporítóanyagok teljesítik a 21. cikk (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott feltételeket, amennyiben ezt az adott tenyésztő vagy hibridtenyésztő szervezet által végrehajtott tenyésztési program előírja;

c)

az adott tenyészállat megfelel a fajta jellemzőinek, vagy – hibrid tenyészsertés esetében – az adott tenyésztő vagy hibridtenyésztő szervezet által végzett tenyésztési programban meghatározott fajta, vonal és keresztezés jellemzőinek;

d)

az a) pontban említett harmadik országbeli tenyésztőszervezet szerepel a harmadik országbeli tenyésztőszervezetek 34. cikkben meghatározott névjegyzékében.

(2)   A tagállamok vagy az illetékes hatóságok tenyésztéstechnikai vagy származástani alapon nem tilthatják meg, nem korlátozhatják vagy nem akadályozhatják a tenyészállatok vagy szaporítóanyagaik Unióba történő beléptetését és a szóban forgó állatok vagy szaporítóanyagaik ezt követő felhasználását, amennyiben a tenyészállatokat vagy a szaporítóanyagok donorállatait egy olyan harmadik országbeli tenyésztőszervezet által vezetett törzskönyvbe bejegyezték, illetve tenyésztési nyilvántartásba vették, amelyik a harmadik országbeli tenyésztőszervezetek 34. cikknek megfelelően létrehozott névjegyzékében szerepel.

37. cikk

Az Unióba beléptetett fajtatiszta tenyészállatokra vonatkozó szerződéses vámtételek alkalmazására való jogosultság ellenőrzése

(1)   Amennyiben a fajtatiszta tenyészállatok szállítmányáért felelős tenyésztésben résztvevő az adott szállítmány állataira a 2658/87/EGK rendelet által a fajtatiszta tenyészállatokra előírt szerződéses vámtétel alkalmazását kéri, úgy:

a)

ezeket az állatokat az alábbi dokumentumoknak kell kísérniük:

i.

a 30. cikk (5) bekezdése vagy a 32. cikk szerinti származási igazolás;

ii.

egy olyan dokumentum, amely jelzi, hogy az állatokat egy tenyésztőszervezet által vezetett törzskönyvbe, vagy egy hibridtenyésztő szervezet által vezetett nyilvántartásba be fogják jegyezni;

b)

a határállomáson ellenőrzést végeznek az adott szállítmányon, amelynek során a 91/496/EGK irányelv 4. cikkében említett okmányellenőrzést, azonosítást és fizikai ellenőrzést végeznek.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában előírt ellenőrzések célja, hogy megvizsgálják, hogy:

a)

a szállítmányhoz csatolták-e az (1) bekezdés a) pontjában említett dokumentumokat;

b)

a szállítmány tartalma és jelölése megfelel-e az (1) bekezdés a) pontjában említett dokumentumokban szereplő információknak.

IX. FEJEZET

A fajtatiszta tenyészállatokon tenyésztési programot végrehajtó illetékes hatóságok

38. cikk

A fajtatiszta tenyészállatokon tenyésztési programot végrehajtó illetékes hatóságok

(1)   Ha egy tagállamban vagy egy olyan területen, ahol illetékes hatóság működik, nincs olyan tenyésztőszervezet, tenyésztő szövetség vagy közjogi szerv, amelyik a szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske- és lófélékhez tartozó fajtatiszta tenyészállatokon tenyésztési programot hajtana végre, akkor az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy az adott fajtán tenyésztési programot hajt végre, feltéve, hogy:

a)

szükség van a fajta fenntartására, vagy annak egy tagállamban – vagy egy olyan területen, ahol illetékes hatóság működik – történő meghonosítására; vagy

b)

az adott fajta veszélyeztetett.

(2)   Az e cikkel összhangban tenyésztési programot végrehajtó illetékes hatóság szükséges intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy ez ne járjon kedvezőtlen hatással arra, hogy:

a)

a tenyésztőegyesületeket, tenyésztő szövetségeket vagy közjogi szerveket a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően tenyésztőszervezeteknek ismerjék el;

b)

a tenyésztőszervezetek tenyésztési programjait a 8. cikk (3) bekezdésének, valamint adott esetben a 12. cikknek megfelelően jóváhagyják.

(3)   Ha egy illetékes hatóság fajtatiszta tenyészállatok vonatkozásában tenyésztési programot folytat, akkor az illetékes hatóságnak:

a)

elégséges szakképzett személyzettel, megfelelő eszközökkel és berendezésekkel kell rendelkeznie tenyésztési programja hatékony végrehajtásához;

b)

el kell tudnia végezni a tenyésztési programjában szereplő tenyészállatok származásának nyilvántartásához szükséges ellenőrzéseket;

c)

rendelkeznie kell fajtatiszta tenyészállatok elegendően nagy állományával és elégséges számú tenyésztővel a tenyésztési program által lefedett földrajzi területen;

d)

tudnia kell létrehozni, vagy ha az adatokat létrehozták számára, tudnia kell felhasználni a tenyésztési program végrehajtásához szükséges fajtatiszta tenyészállatokra vonatkozó adatokat;

e)

az eljárási szabályzatot kell elfogadnia:

i.

az adott tenyésztési programban részt vevő tenyésztőkkel fennálló viták rendezésének szabályozására;

ii.

az adott tenyésztési programban részt vevő tenyésztők egyenlő bánásmódban történő részesítésének biztosítására;

iii.

az adott tenyésztési programban részt vevő tenyésztők jogainak és kötelezettségeinek meghatározására.

(4)   Az (1) bekezdésben említett tenyésztési programnak az alábbiakat kell magában foglalnia:

a)

a program céljával kapcsolatos információkat, amely cél a fajta megőrzése, a fajta javítása, egy új fajta kitenyésztése vagy egy fajta rekonstruálása, vagy ezen célok bármely kombinációja kell, hogy legyen

b)

a tenyésztési programban szereplő fajta neve az egyéb törzskönyvekben bejegyzett hasonló fajtatiszta tenyészállatokkal való összetévesztés megelőzése érdekében;

c)

a fajta részletes tulajdonságait, beleértve a tenyésztési programban szereplő alapvető jellemzőket;

d)

a földrajzi területtel kapcsolatos információkat, ahol a programot végrehajtják;

e)

a fajtatiszta tenyészállatok azonosítására szolgáló rendszerrel kapcsolatos információkat, amely biztosítja, hogy a fajtatiszta tenyészállatokat csak akkor jegyezzék be egy törzskönyvbe, ha azokat egyenként és az érintett állatfajták azonosítására és regisztrációjára vonatkozó uniós állat-egészségügyi jognak megfelelően azonosították;

f)

a törzskönyvekbe bejegyzett vagy nyilvántartásba vett és bejegyzésre jogosult fajtatiszta tenyészállatok származásának nyilvántartására szolgáló rendszerrel kapcsolatos információkat;

g)

a tenyésztési program szelekciós és tenyésztési célkitűzéseit, ideértve a tenyésztési programnak a fajtatiszta tenyészállatok szelekciójára vonatkozó főbb céljait és e főbb célokhoz kapcsolódó részletes értékelési kritériumok megnevezését;

h)

amennyiben egy tenyésztési program teljesítményvizsgálatot és tenyészértékbecslést ír elő, úgy:

i.

a teljesítményvizsgálat eredményeinek létrehozására, nyilvántartására, közlésére és felhasználására alkalmazott rendszerrel kapcsolatos információkat;

ii.

a fajtatiszta tenyészállatok genetikai valamint adott esetben genomikus értékelésére használt rendszerre, értékelésével vonatkozó információkat;

i)

amennyiben a 17. cikkben foglaltak szerinti melléktörzskönyvi részek kerülnek megállapításra, vagy ha a főtörzskönyvi részt a 16. cikk szerinti osztályokra bontják, a törzskönyv felosztására vonatkozó szabályokat és az állatok e részekben történő nyilvántartására vagy ezen osztályokba sorolására alkalmazott kritériumokat és eljárásokat;

j)

amennyiben a lófélék fajtatiszta tenyészállatai esetében a tenyésztési program megtiltja vagy korlátozza egy vagy több szaporítási technika alkalmazását vagy fajtatiszta tenyészállatoknak a 21. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több szaporítási technika céljából történő felhasználását, az e tilalommal vagy korlátozással kapcsolatos információkat;

k)

amennyiben az illetékes hatóság a tenyésztési programja kezeléséhez kapcsolódó konkrét technikai tevékenységeket harmadik félhez kiszervezi, az e tevékenységekkel kapcsolatos információkat, valamint a kijelölt harmadik felek nevét és elérhetőségeit.

(5)   Amennyiben egy illetékes hatóság a lófélékhez tartozó fajtatiszta tenyészállatokkal tenyésztési programot hajt végre, a (3) és (4) bekezdésben meghatározott követelményeken felül az I. melléklet 3. részének 1., 2., 3. pontjában, valamint 4. pontjának a) és c) alpontjában meghatározott követelményeket kell alkalmazni.

(6)   Amennyiben egy illetékes hatóság fajtatiszta tenyészállatokkal tenyésztési programot hajt végre, úgy a programmal kapcsolatos bármely változásról ennek az illetékes hatóságnak kell a tenyésztési programban részt vevő tenyésztőket átlátható módon és időben tájékoztatnia.

(7)   Ha egy illetékes hatóság fajtatiszta tenyészállatokkal tenyésztési programot hajt végre, úgy a 3., 13–22., 25., 27. cikket, a 28. cikk (2) bekezdését, a 30., 31., 32. cikket és a 36. cikk (1) bekezdését kell értelemszerűen alkalmazni.

X. FEJEZET

A tagállamok által végzett hatósági ellenőrzések és egyéb hatósági tevékenységek, igazgatási segítségnyújtás, együttműködés és végrehajtás

39. cikk

Az illetékes hatóságok kijelölése

(1)   A tagállamok kijelölik azokat az illetékes hatóságokat, amelyek azon hatósági ellenőrzések elvégzéséért felelősek, amelyek célja annak ellenőrzése, hogy a tenyésztésben résztvevők teljesítik-e az e rendeletben előírt szabályokat, továbbá amelyek azon egyéb hatósági tevékenységek elvégzéséért is felelősek, amelyek célja ezen szabályok betartásának biztosítása.

(2)   Minden tagállam:

a)

elkészíti és naprakészen tartja az (1) bekezdésnek megfelelően általa kijelölt illetékes hatóságok névjegyzékét és azok elérhetőségeit;

b)

az a) pontban említett névjegyzékben megadja azokat a címeket, amelyekre az alábbiakat kell megküldeni:

i.

a 12. cikkben említett bejelentéseket; vagy

ii.

az 48. és 49. cikkben említett információkat, kérelmeket és bejelentéseket.

c)

az a) pontban említett névjegyzéket közzé teszi egy honlapon, és ezt a honlapot bejelenti a Bizottságnak.

(3)   A Bizottság elkészíti és naprakészen tartja a (2) bekezdés c) pontjában említett honlapok jegyzékét, és azt közzéteszi.

40. cikk

A tenyésztési programokat végző illetékes hatóságok megfelelése

E fejezettől eltérve, a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak ellenőrzésére, hogy a 38. cikkel összhangban tenyésztési programokat végző illetékes hatóságok megfelelnek-e az említett cikkben szereplő szabályoknak.

41. cikk

Az illetékes hatóságok általános kötelezettségei

Az illetékes hatóságoknak:

a)

eljárásokat vagy intézkedéseket kell bevezetniük a hatósági ellenőrzések és az általuk végzett egyéb hatósági tevékenységek eredményességének, megfelelőségének, pártatlanságának, minőségének és következetességének biztosítása és ellenőrzése érdekében;

b)

eljárásokat vagy intézkedéseket kell bevezetniük annak biztosítása érdekében, hogy a hatósági ellenőrzéseket és egyéb hatósági tevékenységeket végző munkatársaikkal kapcsolatban az általuk végzett hatósági ellenőrzésen áteső tenyésztésben résztvevők és egyéb hatósági tevékenységek tekintetében ne merülhessen fel összeférhetetlenség;

c)

a hatósági ellenőrzések és egyéb hatósági tevékenységek hatékony és eredményes elvégzéséhez elegendő számú, megfelelő végzettségű, képzett és tapasztalt munkatárssal kell rendelkezniük, vagy ilyen személyzethez hozzáféréssel kell rendelkezniük;

d)

megfelelő és megfelelően karbantartott létesítményekkel és berendezésekkel kell rendelkezniük, hogy munkatársaik a hatósági ellenőrzéseket és az egyéb hatósági tevékenységeket hatékonyan és eredményesen végezhessék;

e)

rendelkezniük kell a hatósági ellenőrzések és egyéb hatósági tevékenységek elvégzéséhez, valamint az e rendeletben említett szabályokban előírt intézkedések meghozatalához szükséges hatáskörrel;

f)

jogi eljárásoknak kell rendelkezésükre állniuk, amelyek biztosítják, hogy munkatársaik bejuthassanak a helyszínekre, és hozzáférhessenek a dokumentumokhoz és a tenyésztésben résztvevők által kezelt számítógépes információkezelési rendszerekhez, lehetővé téve számukra feladataik megfelelő ellátását.

42. cikk

Az illetékes hatóságok titoktartási kötelezettségei

(1)   Nem érintve azon eseteket, amelyekben az információ közlését az uniós vagy a nemzeti jog előírja, az illetékes hatóságok kötelesek előírni személyzetük tagjai számára, hogy azok nem adhatják át harmadik feleknek a hatósági ellenőrzésekkel és egyéb hatósági tevékenységekkel kapcsolatos feladataik ellátása során tudomásukra jutott olyan információkat, amelyek jellegüknél fogva szakmai titok tárgyát képezik, kivéve, ha ezek nyilvánosságra hozatalához nyomós közérdek fűződik.

(2)   A szakmai titok tárgyát képező információk azok az információk, amelyek közzététele veszélyeztetné a következőket:

a)

a hatósági ellenőrzések vagy vizsgálatok célját;

b)

valamely tenyésztésben résztvevők vagy más természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekeinek védelmét;

c)

a bírósági eljárások és a jogi tanácsadás védelmét.

43. cikk

Hatósági ellenőrzések

(1)   Az illetékes hatóságok megfelelő gyakorisággal elvégzik a tenyésztésben résztvevők hatósági ellenőrzéseit, az alábbiak figyelembevételével:

a)

az e rendeletben meghatározott szabályokkal kapcsolatos meg nem felelés kockázata;

b)

a tenyésztésben résztvevőknél elvégzett hatósági ellenőrzések eddigi eredményeiről és az e rendeletben meghatározott szabályok általuk történő betartásáról készült korábbi nyilvántartás;

c)

a tenyésztésben résztvevők által vagy kérésükre harmadik felek által elvégzett önellenőrzések megbízhatósága és eredményei, melyeket az e rendeletben meghatározott szabályok betartásának ellenőrzése érdekében végeztek;

d)

bármely információ, amely az ebben a rendeletben meghatározott szabályoknak való meg nem felelésre utal.

(2)   Az illetékes hatóságok a hatósági ellenőrzéseket dokumentált eljárások szerint végzik, amelyek utasításokat tartalmaznak a hatósági ellenőrzéseket végző személyzet számára.

(3)   A hatósági ellenőrzéseket a tenyésztésben résztvevők előzetes értesítését követően kell elvégezni, amennyiben a hatósági ellenőrzések előzetes értesítés nélküli elvégzése nem indokolt.

(4)   A hatósági ellenőrzéseket lehetőleg olyan módon kell elvégezni, amely a legkevesebb terhet jelenti a tenyésztésben résztvevők számára, anélkül, hogy ez hátrányosan érintené a hatósági ellenőrzések minőségét.

(5)   Az illetékes hatóságok a hatósági ellenőrzéseket azonos módon végzik el, függetlenül attól, hogy a tenyészállatok vagy szaporítóanyagaik:

a)

abból a tagállamból származnak-e, ahol a hatósági ellenőrzéseket végzik, vagy más tagállamból; vagy

b)

az Unióba lépnek-e be.

44. cikk

A hatósági ellenőrzések átláthatósága

Az illetékes hatóság a hatósági ellenőrzéseket nagy átláthatósággal végzi, a hatósági ellenőrzések megszervezésére és elvégzésére vonatkozó információkat pedig nyilvánosan elérhetővé teszi.

45. cikk

A hatósági ellenőrzésekre vonatkozó jegyzőkönyv

(1)   Az illetékes hatóságoknak jegyzőkönyvet kell felvenniük valamennyi általuk elvégzett hatósági ellenőrzésről.

A jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

a)

a hatósági ellenőrzés céljának leírása;

b)

az alkalmazott ellenőrzési módszerek;

c)

a hatósági ellenőrzés eredményei;

d)

az intézkedés, amelyet adott esetben a hatósági ellenőrzések eredményeképpen az illetékes hatóságok a tenyésztésben résztvevők számára előírnak.

(2)   Amennyiben nem ütközik az igazságügyi nyomozásoknak vagy a bírósági eljárások védelmének az érdekeivel, az illetékes hatóságok a hatósági ellenőrzésen átesett tenyésztésben résztvevők számára elküldik az (1) bekezdésben említett jegyzőkönyv másolatát.

46. cikk

A hatósági ellenőrzések vagy az egyéb hatósági tevékenységek alá tartozó tenyésztésben résztvevők kötelezettségei

(1)   Az illetékes hatóságok kérésére a tenyésztésben résztvevőknek a hatósági ellenőrzések vagy egyéb hatósági tevékenységek elvégzéséhez szükséges mértékben megfelelő hozzáférést kell biztosítaniuk az illetékes hatóságok tisztviselői számára a következőkhöz:

a)

saját berendezéseik, telephelyeik, valamint az ellenőrzésük alá tartozó egyéb helyek;

b)

számítógépes információkezelési rendszereik;

c)

az ellenőrzésük alá tartozó tenyészállataik és azok szaporítóanyagai;

d)

dokumentumaik és bármely más idevágó információ.

(2)   A hatósági ellenőrzések vagy egyéb hatósági tevékenységek során a tenyésztésben résztvevők segítséget nyújtanak az illetékes hatóságok személyzetének feladata elvégzésében, és együttműködnek velük.

47. cikk

Intézkedések bizonyított meg nem felelés esetén

(1)   Amennyiben meg nem felelést állapítottak meg, az illetékes hatóságok:

a)

meghoznak minden, a meg nem felelés eredetének és mértékének meghatározásához és az érintett tenyésztésben résztvevők felelősségének megállapításához szükséges intézkedést;

b)

megfelelő intézkedéseket hoznak annak biztosítása érdekében, hogy az érintett tenyésztésben résztvevők kiküszöböljék a meg nem felelést, és megelőzzék ezek további előfordulását.

Az illetékes hatóságok a szükséges intézkedésekre vonatkozó döntéshozatal során figyelembe veszik a meg nem felelés jellegét, valamint az érintett tenyésztésben résztvevők szabályoknak való megfelelésével kapcsolatos tapasztalatokat.

Az illetékes hatóságok adott esetben:

a)

elrendelhetik, hogy a tenyésztőszervezet halassza el a fajtatiszta tenyészállatok törzskönyvekbe történő bejegyzését, vagy a hibridtenyésztők halasszák el a hibrid tenyészsertések tenyésztési nyilvántartásba vételét;

b)

elrendelhetik, hogy a tenyészállatokat vagy szaporítóanyagaikat e rendelettel összhangban ne lehessen tenyésztésre felhasználni;

c)

felfüggeszthetik a tenyésztőszervezet vagy a hibridtenyésztő szervezet általi származási igazolások kibocsátását;

d)

felfüggeszthetik vagy visszavonhatják a tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet által végrehajtott tenyésztési program jóváhagyását, amennyiben a tenyésztőszervezet vagy a hibridtenyésztő szervezet ismételten, folyamatosan vagy általában nem tartja be a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési program előírásait;

e)

visszavonhatják a tenyésztőszervezet vagy a hibridtenyésztő szervezet számára a 4. cikk (3) bekezdése szerint megadott elismerést, ha az adott tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet a 4. cikk (3) bekezdésének c) pontja előírásait ismételten, folyamatosan vagy általában nem tartja be;

f)

az e rendeletben meghatározott szabályok betartásának biztosítása érdekében meghozzák az általuk megfelelőnek ítélt további intézkedéseket.

(2)   Az illetékes hatóságok az érintett tenyésztésben résztvevőt vagy annak képviselőjét:

a)

kötelesek írásban értesíteni az (1) bekezdés szerint foganatosítandó fellépésre vagy intézkedésre vonatkozó határozatukról, annak indokolásával együtt;

b)

kötelesek tájékoztatni az említett határozatok elleni fellebbezési jogáról, valamint az alkalmazandó eljárásról és a határidőkről.

(3)   Az illetékes hatóságok figyelemmel kísérik a helyzetet, és a meg nem felelés súlyosságától és az újbóli megfelelés nyilvánvaló bizonyítékától függően módosítják, felfüggesztik vagy visszavonják az e cikknek megfelelően általuk hozott intézkedéseket.

(4)   A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az e cikk alapján felmerülő összes kiadást vagy annak egy részét az érintett tenyésztésben résztvevők állják.

48. cikk

Együttműködés és igazgatási segítségnyújtás

(1)   Amennyiben a szabályok be nem tartása több tagállamból ered, több tagállamra terjed ki, vagy hatása több tagállamot érint, e tagállamok illetékes hatóságai az e rendeletben előírt szabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében együttműködnek egymással és igazgatási segítséget nyújtanak egymás számára.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott együttműködés és igazgatási segítségnyújtás adott esetben magában foglalhatja:

a)

egy tagállam illetékes hatóságának (a továbbiakban: kérelmező illetékes hatóság) a hatósági ellenőrzések elvégzéséhez vagy nyomon követéséhez szükséges információkra vonatkozó indokolt kérését egy másik tagállam illetékes hatósága (a továbbiakban: megkeresett illetékes hatóság) felé;

b)

más tagállamokra kihatással levő meg nem felelés esetén az előírások be nem tartásáról tudomást szerző illetékes hatóság bejelentését e tagállamok illetékes hatóságai felé;

c)

a kérelmező illetékes hatóság számára szükséges információk és dokumentumok a megkeresett illetékes hatóság általi, késedelem nélküli rendelkezésre bocsátását, amint a vonatkozó információk és dokumentumok rendelkezésre állnak;

d)

a megkeresett illetékes hatóság által elvégzett, az alábbiakhoz szükséges vizsgálatokat és hatósági ellenőrzéseket:

i.

a kérelmező illetékes hatóság számára minden szükséges információ és dokumentum biztosítása, beleértve az ilyen vizsgálatok vagy hatósági ellenőrzések eredményére vonatkozó információkat, valamint adott esetben a meghozott intézkedéseket;

ii.

az e rendeletben meghatározott szabályok betartásának ellenőrzése, szükség esetén a helyszínen, a saját joghatóságukon belül;

e)

az érintett illetékes hatóságok közötti megállapodás alapján a tagállam illetékes hatóságának a részvételét egy másik tagállam illetékes hatóságai által végzett helyszíni hatósági ellenőrzésekben.

(3)   Ha egy másik tagállamból származó tenyészállatok és szaporítóanyagaik tekintetében végzett hatósági ellenőrzések az e rendeletben említett szabályok ismételt be nem tartását mutatják, a hatósági ellenőrzéseket elvégző tagállam illetékes hatósága haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállam illetékes hatóságait.

(4)   E cikk azon nemzeti szabályok sérelme nélkül alkalmazandó, amelyek:

a)

bírósági eljárások tárgyát képező vagy azokkal kapcsolatos dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkoznak;

b)

célja természetes vagy jogi személyek kereskedelmi érdekeinek a védelme.

(5)   Az illetékes hatóságok között az e cikknek megfelelően folytatott minden kommunikációt írásban, papíralapú vagy elektronikus formában kell lefolytatni.

49. cikk

A Bizottság és a tagállamok harmadik országoktól kapott információk alapján történő értesítése

(1)   Ha az illetékes hatóságok egy harmadik országtól olyan információt kapnak, amely az e rendeletben meghatározott szabályoknak való meg nem felelésre utal, indokolatlan késedelem nélkül:

a)

erről értesíteniük kell a meg nem feleléssel érintett többi tagállam illetékes hatóságait;

b)

amennyiben az információ uniós szintű jelentőséggel bír vagy bírhat, erről értesíteniük kell a Bizottságot.

(2)   Az e rendeletnek megfelelően végzett hatósági ellenőrzések vagy vizsgálatok révén szerzett információk közölhetők az (1) bekezdésben említett harmadik országgal, amennyiben:

a)

az információkat szolgáltató illetékes hatóságok hozzájárulnak az ilyen közléshez;

b)

a személyes adatok harmadik országokkal történő közlésére vonatkozó uniós és nemzeti szabályokat betartják.

50. cikk

A Bizottság általi összehangolt segítségnyújtás és nyomon követés

(1)   A Bizottság haladéktalanul összehangolja az illetékes hatóságok által az e fejezet szerint hozott intézkedéseket és fellépéseket, amennyiben:

a)

a Bizottság számára rendelkezésre álló információk arra utalnak, hogy az e rendeletben meghatározott szabályoknak meg nem felelő vagy meg nem felelésre utaló tevékenységeket végeznek, és ezek több tagállamot érintenek;

b)

az érintett tagállamok illetékes hatóságai nem tudnak megállapodásra jutni az e rendeletben említett szabályoknak való meg nem felelés megfelelő kezeléséhez szükséges fellépésekről.

(2)   Az (1) bekezdésben említett esetekben a Bizottság:

a)

kérheti, hogy az e rendeletben foglalt szabályoknak meg nem felelő vagy a meg nem felelésre utaló tevékenységek által érintett tagállamok illetékes hatóságai készítsenek számára jelentést az általuk hozott intézkedésekről;

b)

az e rendeletben foglalt szabályoknak meg nem felelő vagy a meg nem felelésre utaló tevékenységek által érintett tagállamokkal együttműködésben vizsgáló bizottságot küld helyszíni bizottsági hatósági ellenőrzés elvégzésére;

c)

felkéri a küldő tagállam illetékes hatóságait és adott esetben a többi érintett tagállamot, hogy megfelelően erősítsék hatósági ellenőrzéseiket, és készítsenek jelentést az általuk hozott intézkedésekről;

d)

a fenti esetekre vonatkozó információkat benyújtja a 62. cikk (1) bekezdésében említett Bizottságnak az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett meg nem felelés eseteinek orvoslását célzó intézkedésekre vonatkozó javaslatokkal együtt;

e)

bármely egyéb megfelelő intézkedést hoz.

51. cikk

A hatósági ellenőrzések finanszírozásának általános elve

A tagállamok megfelelő pénzügyi forrásokat biztosítanak ahhoz, hogy az illetékes hatóságok számára személyzet és további erőforrások álljanak rendelkezésre a hatósági ellenőrzések és egyéb hatósági tevékenységek végzéséhez.

52. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat, és megtesznek minden szükséges intézkedést ezek alkalmazásának biztosítására. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok 2018. november 1-ig tájékoztatják a Bizottságot ezekről a rendelkezésekről, és haladéktalanul értesítik az ezeket érintő későbbi módosításokról.

XI. FEJEZET

A Bizottság általi ellenőrzések

1. szakasz

Bizottsági ellenőrzések a tagállamokban

53. cikk

Bizottsági ellenőrzések a tagállamokban

(1)   E rendelet hatályán belül a tagállamokban a Bizottság szakértői szükség szerint ellenőrzéseket végezhetnek az alábbiak érdekében:

a)

az e rendeletben meghatározott szabályok alkalmazásának ellenőrzése;

b)

a jogérvényesítési gyakorlatok és a hatósági ellenőrzési rendszerek működésének és az azokat működtető illetékes hatóságoknak az ellenőrzése;

c)

az alábbiak vizsgálata és azokra vonatkozó információk gyűjtése:

i.

az e rendeletben meghatározott szabályok alkalmazását vagy végrehajtását érintő jelentős vagy ismétlődő problémák;

ii.

tenyésztésben résztvevők bizonyos gyakorlatával kapcsolatosan felmerülő problémák vagy új fejlemények.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzéseket a tagállamok illetékes hatóságaival együttműködésben kell megszervezni.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzések tartalmazhatnak a hatósági ellenőrzéseket végrehajtó illetékes hatóságokkal együttműködésben lefolytatott helyszíni ellenőrzéseket.

(4)   A tagállamok szakértői segítséget nyújthatnak a Bizottság szakértőinek. A Bizottság szakértőit kísérő tagállami szakértők ugyanolyan hozzáférési jogokkal rendelkeznek mint a Bizottság szakértői.

54. cikk

A Bizottság jelentései a szakértői által a tagállamokban lefolytatott ellenőrzésekről

(1)   A Bizottság:

a)

jelentéstervezetet készít, amely tartalmazza a 53. cikk (1) bekezdése szerinti ellenőrzések megállapításait és a szakértői által az ellenőrzések alkalmával feltárt hiányosságok orvoslását célzó ajánlásokat;

b)

az a) pontban említett jelentéstervezet egy példányát észrevételezés céljából megküldi annak a tagállamnak, ahol az ellenőrzést végezték;

c)

a tagállamokban az 53. cikk (1) bekezdése szerint a szakértői által végzett ellenőrzések megállapításaira vonatkozó végleges jelentés elkészítésekor figyelembe veszi a tagállamnak az e cikk b) pontjában említett észrevételeit;

d)

közzéteszi a c) pontban említett végleges jelentést és a tagállam b) pontban említett észrevételeit.

(2)   Adott esetben a Bizottság a tagállamok által meghozandó korrekciós és megelőző intézkedéseket javasolhat az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett végleges jelentésében, amelyek célja a Bizottság 53. cikk (1) bekezdésének megfelelően végzett ellenőrzései során azonosított konkrét vagy rendszeres hiányosságok kezelése.

55. cikk

A tagállamok kötelezettségei a Bizottság ellenőrzései tekintetében

(1)   A tagállamok:

a)

a Bizottság szakértőinek kérésére megadják a szükséges technikai segítséget, és biztosítják a rendelkezésükre álló dokumentációt és egyéb technikai támogatást annak érdekében, hogy a szakértők hatékonyan és eredményesen el tudják végezni az 53. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzéseket;

b)

megadják a szükséges támogatást ahhoz, hogy a Bizottság szakértői hozzáférjenek az 53. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzések elvégzéséhez szükséges valamennyi helyiséghez és azok részeihez, az egyéb helyszínekhez, felszereléshez, valamint információhoz, beleértve a számítógépes információkezelési rendszereket, továbbá adott esetben a tenyészállatokhoz és azok szaporítóanyagaihoz.

(2)   A tagállamok megfelelő nyomonkövetési intézkedéseket hoznak az 54. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett végleges jelentésben megállapított ajánlások tükrében az e rendeletben meghatározott szabályok betartásának biztosítása érdekében.

56. cikk

A tagállami ellenőrzési rendszer súlyos zavara

(1)   Ha a Bizottság valamely tagállami ellenőrzési rendszer súlyos zavarára vonatkozó bizonyítékkal rendelkezik, és e zavar az e rendeletben meghatározott szabályok széles körű megsértését eredményezheti, végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén meghatároz egyet vagy többet az alábbiak közül:

a)

a hatósági ellenőrzési rendszer zavara által érintett tenyészállatok vagy szaporítóanyagaik kereskedelmére vonatkozó különleges feltételek vagy tilalom;

b)

bármely egyéb megfelelő ideiglenes intézkedés.

E végrehajtási jogi aktusok a zavar megszüntetéséig alkalmazandók.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 62. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket csak akkor kell elfogadni, amennyiben az érintett tagállam az Bizottság kérése ellenére és az általa megadott megfelelő határidőn belül nem orvosolta a helyzetet.

(3)   A Bizottság figyelemmel kíséri az (1) bekezdésben említett helyzetet, és a helyzet alakulásától függően végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén módosítja vagy hatályon kívül helyezi az elfogadott intézkedéseket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 62. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

2. szakasz

Bizottsági ellenőrzések harmadik országokban

57. cikk

Bizottsági ellenőrzések harmadik országokban

(1)   A Bizottság szakértői szükség esetén ellenőrzéseket végezhetnek valamely harmadik országban az alábbiak érdekében:

a)

annak ellenőrzése, hogy a harmadik ország jogszabályai és rendszerei megfelelnek-e az e rendeletben meghatározott előírásoknak vagy azokkal egyenértékűek-e;

b)

annak ellenőrzése, hogy a harmadik országban alkalmazott ellenőrzési rendszer képes-e biztosítani, hogy a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unióba belépő szállítmányai megfelelnek az e rendelet VIII. fejezetében megállapított, vonatkozó előírásoknak;

c)

információk és adatok gyűjtése az Unióba harmadik országból beléptetett tenyészállatokkal és szaporítóanyagaikkal kapcsolatos, ismétlődő vagy felmerülő esetek okainak tisztázása érdekében.

(2)   Az (1) bekezdésben említett bizottsági ellenőrzések különösen az alábbiakra vannak tekintettel:

a)

a harmadik ország a tenyészállatokra és szaporítóanyagaikra vonatkozó tenyésztéstechnikai és származástani jogszabályai;

b)

a harmadik ország illetékes hatóságainak szervezeti felépítése, hatásköre és függetlensége, az őket ellenőrző felügyelet, valamint az alkalmazandó jogszabályok hatékony érvényesítéséhez rendelkezésükre álló jogkör;

c)

a harmadik országban a harmadik országbeli tenyésztőszervezetek ellenőrzésének vagy felügyeletének végrehajtásáért felelős személyzet képzése;

d)

a harmadik országban az illetékes hatóságok rendelkezésére álló erőforrások;

e)

dokumentált ellenőrzési eljárások és prioritásokon alapuló ellenőrzési rendszerek megléte és működése;

f)

más harmadik országokból érkező tenyészállatok és szaporítóanyagaik a harmadik ország illetékes hatóságai általi ellenőrzésének mértéke és működése;

g)

a biztosítékok, amelyeket a harmadik ország nyújt az e rendeletben meghatározott szabályokban megállapított követelmények betartása vagy az azokkal egyenértékű követelmények tekintetében.

58. cikk

A harmadik országokban végzett bizottsági ellenőrzések gyakorisága és megszervezése

(1)   Az 57. cikk (1) bekezdésében említett, harmadik országban végzett ellenőrzések gyakoriságát az alábbiak alapján kell meghatározni:

a)

az e rendeletben meghatározott szabályok elvei és céljai;

b)

az adott harmadik országból az Unióba belépő tenyészállatok és szaporítóanyagaik mennyisége és jellege;

c)

az 57. cikk (1) bekezdésében említett, már elvégzett ellenőrzések eredménye;

d)

a harmadik országból az Unióba belépő tenyészállatok és szaporítóanyagaik hatósági ellenőrzéseinek és a tagállamok illetékes hatóságai által elvégzett további hatósági ellenőrzéseknek az eredményei;

e)

a Bizottság által megfelelőnek ítélt bármely egyéb információ.

(2)   Az 57. cikk (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzések hatékonyságának és eredményességének elősegítése érdekében a Bizottság azok elvégzése előtt kérheti, hogy az érintett harmadik ország bocsássa rendelkezésre:

a)

a 34. cikk (2) bekezdésében vagy a 35. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett információkat;

b)

adott és szükséges esetben az adott harmadik ország illetékes hatóságai által elvégzett ellenőrzések jegyzőkönyveit.

(3)   A Bizottság a tagállamokból származó szakértőket jelölhet ki saját szakértői támogatására az 57. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzések során.

59. cikk

A Bizottság jelentése a szakértői által harmadik országokban végzett ellenőrzésekről

A Bizottság a 57. és 58. cikkel összhangban végzett valamennyi ellenőrzés megállapításairól jelentést készít.

E jelentések adott esetben ajánlásokat is magukban foglalnak. A Bizottság nyilvánosan közzéteszi e jelentéseket.

60. cikk

Különös intézkedések meghatározása tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unióba történő beléptetése tekintetében

(1)   Ha bizonyíték van arra, hogy valamely harmadik országban az e rendeletben meghatározott szabályok széles körű, súlyos megsértése áll fenn, a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az alábbiakra vonatkozóan:

a)

megtiltja, hogy az adott harmadik országból származó állatokat, azok spermáját, petesejtjeit és embrióit beléptessék az Unióba tenyészállatként vagy azok szaporítóanyagaiként;

b)

megtiltja az adott harmadik országból származó tenyészállatoknak és a szaporítóanyagaikból származó utódoknak a tenyésztőszervezetek által vezetett törzskönyvbe vagy a hibridtenyésztő szervezetek által vezetett tenyésztési nyilvántartásba való bejegyzését;

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 62. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A fenti végrehajtási jogi aktusok mellett vagy azok helyett a Bizottság a következőt vagy következőket teheti:

a)

az adott harmadik országot vagy az adott harmadik országbeli tenyésztőszervezeteket törli a 34. cikk (1) bekezdésében meghatározott névjegyzékből;

b)

bármely egyéb megfelelő intézkedést hoz.

(2)   Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusok és egyéb intézkedések a Kombinált Nómenklatúrában szereplő kódokra történő hivatkozás révén határozzák meg a tenyészállatokat és szaporítóanyagaikat.

(3)   Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusok és egyéb intézkedések elfogadásakor a Bizottság figyelembe veszi a következőket:

a)

az 58. cikk (2) bekezdésének megfelelően gyűjtött információk;

b)

az (1) bekezdés szerint a szabályoknak meg nem felelő, érintett harmadik országok által biztosított tovább információk;

c)

szükség esetén az 57. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzések eredményei.

(4)   A Bizottság figyelemmel kíséri a szabályok (1) bekezdésben említett megsértését, és a helyzet alakulásától függően az elfogadott intézkedéseket az elfogadásukra alkalmazott eljárásnak megfelelően módosítja vagy hatályon kívül helyezi.

XII. FEJEZET

Felhatalmazás és végrehajtás

61. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)   A Bizottság a 26. cikk (1) bekezdésében, a 29. cikk (5) bekezdésében, a 30. cikk (9) bekezdésében és a 32. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2016. július 19-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 26. cikk (1) bekezdésében, a 29. cikk (5) bekezdésében, a 30. cikk (9) bekezdésében és a 32. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását megelőzően a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elvekkel összhangban konzultációt folytat a tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)   A 26. cikk (1) bekezdésének, a 29. cikk (5) bekezdésének, a 30. cikk (9) bekezdésének és a 32. cikk (1) bekezdésének értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

62. cikk

Vizsgálóbizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot a 77/505/EGK határozat szerint létrehozott Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottságnak minősül.

(2)   E bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak 5. cikkével.

63. cikk

Egyes végrehajtási jogi aktusok elfogadásának dátumával kapcsolatos átmeneti rendelkezések

A Bizottság a 7. cikk (5) bekezdésében és a 30. cikk (10) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusokat 2017. május 1-ig fogadja el. A 69. cikkel összhangban e végrehajtási jogi aktusok 2018. november 1-től az alkalmazandók.

XIII. FEJEZET

Záró rendelkezések

64. cikk

Hatályon kívül helyezés és átmeneti intézkedések

(1)   A 87/328/EGK, a 88/661/EGK, a 89/361/EGK, a 90/118/EGK, a 90/119/EGK, a 90/427/EGK, a 91/174/EGK, a 94/28/EK és a 2009/157/EK irányelv és a 96/463/EK határozat hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett irányelvekre és a hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és az e rendelet VII. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően kell értelmezni.

(3)   A 90/427/EGK irányelv 8. cikkének (1) bekezdését 2021. április 21-ig továbbra is alkalmazni kell.

(4)   Az (1) bekezdésben említett, hatályon kívül helyezett aktusokkal összhangban jóváhagyott vagy elismert tenyésztői szervezeteket, tenyésztő szövetségeket, tenyésztő egyesületeket, magánvállalkozásokat, egyéb szervezeteket vagy egyesületeket az e rendelettel összhangban elismertnek kell tekinteni; minden egyéb tekintetben az e rendeletben foglalt szabályokat kell rájuk alkalmazni.

(5)   A (4) bekezdésben említett tenyésztésben résztvevők által végrehajtott tenyésztési programokat az e rendelettel összhangban jóváhagyottaknak kell tekinteni; minden egyéb tekintetben az e rendeletben foglalt szabályokat kell rájuk alkalmazni.

(6)   Amennyiben a (4) bekezdésben említett tenyésztésben résztvevők már folytatnak tenyésztési programokat olyan tagállamban, amely eltér attól, amelyben az (1) bekezdésben említett, hatályon kívül helyezett aktusok értelmében jóváhagyásukat vagy elismerésüket megszerezték, e tenyésztésben résztvevőknek tájékoztatniuk kell e tevékenységekről a jóváhagyást vagy elismerést megadó illetékes hatóságokat.

Az első albekezdésben említett illetékes hatóság tájékoztatja az érintett másik tagállam megfelelő illetékes hatóságát e tevékenységek folytatásának tényéről.

(7)   Amennyiben 2016. július 19. előtt a (4) bekezdésben említett valamely tenyésztésben résztvevők az (1) bekezdésben említett, hatályon kívül helyezett aktusokkal összhangban a törzskönyvben külön részt vezet, amelybe bejegyzi a sertésfélék más tagállamból vagy valamely harmadik országból származó fajtatiszta tenyészállatait, amelyeket egyedi sajátosságaik megkülönböztetik az adott tenyésztésben résztvevők által folytatott tenyésztési program hatálya alá tartozó fajta populációjától, a tenyésztésben résztvevők az adott külön részt tovább vezetheti.

65. cikk

A 652/2014/EU rendelet módosításai

A 652/2014/EU rendelet 30. cikke a következőképpen módosul:

1.

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„Európai uniós referencialaboratóriumok és -központok”;

2.

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 882/2004/EK rendelet 32. cikkében említett európai uniós referencialaboratóriumok és az (EU) 2016/1012 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 29. cikkében említett európai uniós referenciaközpontok számára a Bizottság által jóváhagyott munkaprogramok végrehajtása során felmerülő költségeik fedezésére támogatásban részesülhetnek.

(*)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1012 rendelete (2016. június 8.) a fajtatiszta tenyészállatok, hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik Unión belüli tenyésztésének, kereskedelmének és az Unióba történő beléptetésének tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről, a 652/2014/EU rendelet, a 89/608/EGK és a 90/425/EGK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az állattenyésztés tárgyában hozott egyes jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (»Állattenyésztési rendelet«) (HL L 171., 2016.6.29., 66. o.).”;"

3.

a (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a laboratóriumok vagy központok által az európai uniós referencialaboratóriumként vagy -központként végzett tevékenységben közvetlenül részt vevő személyzet költségei, jogállásuktól függetlenül;”.

66. cikk

A 89/608/EGK irányelv módosításai

A 89/608/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A cím helyébe a következővel szöveg lép:

„A Tanács 1989. november 21-i 89/6085/EKG irányelve az állat-egészségügyi és állattenyésztés-technikai jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint ez utóbbiak és a Bizottság együttműködéséről”.

2.

Az 1. cikk helyébe a következővel szöveg lép:

„1. cikk

Az irányelv meghatározza annak módját, hogy a tagállamoknak az állat-egészségügyi jogszabályalkotás nyomon követéséért felelős illetékes hatóságai hogyan működnek együtt más tagállamok ilyen hatóságaival és a Bizottság illetékes szolgálataival az ilyen jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.”

3.

A 2. cikk (1) bekezdéséből a második francia bekezdést el kell hagyni.

4.

Az 4. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

közli a megkereső hatósággal a birtokában lévő vagy a (2) bekezdésben leírtak szerint általa beszerezhető valamennyi olyan információt, igazolást, iratot vagy azok hiteles másolatát, amelyek lehetővé teszik számára, hogy ellenőrizhesse az állat-egészségügyi ügyekben hozott jogszabályokban megállapított rendelkezések betartását,”.

5.

Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következővel szöveg lép:

„1.   A megkereső hatóság kérelmére a megkeresett hatóság a saját országában hatályos szabályok betartása mellett értesíti vagy értesítteti a megkereső hatóságot az illetékes hatóságoktól származó, az állat-egészségügyi jogszabályok alkalmazását érintő közigazgatási aktusokról vagy határozatokról.”

6.

A 7. cikk helyébe a következővel szöveg lép:

„7. cikk

A megkeresett hatóság a megkereső hatóság kérelmére átadja valamennyi birtokában lévő vagy az általa a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban beszerzett információt, különösen a megkereső hatóság által feltárt és az állat-egészségügyi jogszabályokkal általa ellentétesnek vélt műveletekre vonatkozó jelentéseket és más iratokat, illetve az ilyen jelentések és iratok hiteles másolatait vagy kivonatait.”

7.

A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következővel szöveg lép:

„(2)   A tagállamok illetékes hatóságai, amennyiben az állat-egészségügyi ügyekben hozott jogszabályok betartásával kapcsolatban ezt hasznosnak ítélik:

a)

lehetőség szerint a 6. cikkben említett felügyeletet tartanak, vagy ilyen felügyelet fenntartásáról intézkednek;

b)

más tagállamok illetékes hatóságaival a lehető leghamarabb közlik valamennyi rendelkezésükre álló információt, különösen az állat-egészségügyi jogszabályokkal ellentétes vagy a megkereső hatóság által ellentétesnek vélt műveletekre, különösen pedig az ilyen műveletek eszközeire és módszereire vonatkozó jelentéseket és más iratokat, illetve az ilyen jelentések és iratok hiteles másolatait vagy kivonatait.”

8.

A 9. cikk helyébe a következővel szöveg lép:

„9. cikk

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai, amint rendelkezésükre áll, közlik a Bizottsággal:

a)

az általuk hasznosnak vélt valamennyi, az alábbiakra vonatkozó információt:

a vélhetően az állat-egészségügyi jogszabályokkal ellentétes ügyletek tárgyát képező áruk,

az ilyen jogszabályok megsértéséhez alkalmazott vagy vélhetően alkalmazott módszerek vagy eljárások;

b)

az említett jogszabályok alkalmazása során feltárt vagy javasolt, ezek hiányosságaira és joghézagaira vonatkozó információkat.

(2)   Amint rendelkezésére állnak, a Bizottság közli valamennyi tagállam illetékes hatóságával mindazon információt, amely lehetővé teszi az állat-egészségügyi jogszabályok betartásának kikényszerítését.”

9.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Amennyiben a tagállam illetékes hatóságai olyan műveletekről szereznek tudomást, amelyek az állat-egészségügyi szabályokkal ellentétesek, vagy annak látszanak, és uniós szinten különös jelentőséggel bírnak, így különösen:”;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A magánszemélyekre vagy jogi személyekre vonatkozó információk az (1) bekezdés rendelkezései alapján kizárólag olyan mértékben adhatók át, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az állat-egészségügyi jogszabályokkal ellentétes műveletekre fel lehessen hívni a figyelmet.”

10.

A 11. cikk bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság és a tagállamok az Állategészségügyi Állandó Bizottság keretében:”.

11.

Az 15. cikk (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdés nem képezi akadályát az ezen irányelv értelmében megszerzett információk felhasználásának olyan peres ügyekben vagy bírósági eljárásokban, amelyeket az állat-egészségügyi jogszabályok be nem tartása miatt, vagy az uniós pénzeszközökkel kapcsolatban elkövetett szabálytalanságok megelőzésére és feltárására indítottak meg.”

67. cikk

A 90/425/EGK irányelv módosításai

A 90/425/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

„A Tanács 90/425/EGK irányelve (1990. június 26.) az egyes élőállatok és állati termékek Unión belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi ellenőrzésekről”.

2.

A 1. cikk második bekezdését el kell hagyni.

3.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

a 2. pontot el kell hagyni;

b)

a 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   »illetékes hatóság«: a tagállamok minden olyan központi hatósága, amely jogosult állat-egészségügyi ellenőrzések elvégzésére, illetve bármely olyan hatóság, amelyekre e jogosultságokat átruházták;”.

4.

A 3. cikk (1) bekezdésében a d) pont második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A származási gazdaságért, központért vagy szervezetért felelős állatorvos által kiállított bizonyítványoknak és okmányoknak el kell kísérniük az állatokat és a termékeket a célállomásukig.”

5.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az 1. cikkben foglalt állatállomány és termékek tulajdonosai a termelés és forgalmazás minden szakaszában eleget tesznek azon nemzeti vagy uniós egészségügyi előírásoknak, amelyekre ezen irányelv hivatkozik;”.

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A küldő országok meghozzák a szükséges intézkedéseket azon természetes vagy jogi személyek megbüntetésére, akik megszegik az Unió állat-egészségügyi jogszabályait, különös tekintettel azon esetekre, amikor a bizonyítványok, okmányok vagy azonosító jelek valótlan adatokat tartalmaznak az állatok minősítésére, származási helyére vagy a termékek tényleges jellemzőire vonatkozóan.”

6.

A 19. cikket el kell hagyni.

7.

Az A. melléklet II. fejezetét el kell hagyni.

68. cikk

Átültetés

A tagállamok legkésőbb 2018. november 1-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 66. és 67. cikknek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre a rendeletre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A rendelkezésekben utalni kell arra is, hogy a hatályban lévő törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek az e rendelettel hatályon kívül helyezett irányelvekre való hivatkozásait erre az irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni. A hivatkozás és a megfogalmazás módját a tagállamok határozzák meg.

69. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. november 1-től kell alkalmazni.

A 65. cikket 2016. július 19-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2016. június 8-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS


(1)  HL C 226., 2014.7.16., 70. o.

(2)  Az Európai Parlament 2016. április 12-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), és a Tanács 2016. május 17-i határozata.

(3)  A Tanács 88/661/EGK irányelve (1988. december 19.) a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról (HL L 382., 1988.12.31., 36. o.).

(4)  A Tanács 89/361/EGK irányelve (1989. május 30.) a fajtatiszta tenyészjuhokról és tenyészkecskékről (HL L 153., 1989.6.6., 30. o.).

(5)  A Tanács 90/427/EGK irányelve (1990. június 26.) a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről (HL L 224., 1990.8.18., 55. o.).

(6)  A Tanács 91/174/EGK irányelve (1991. március 25.) a fajtatiszta állatok forgalmazására vonatkozó tenyésztéstechnikai és származási követelmények megállapításáról, valamint a 77/504/EGK és 90/425/EGK irányelv módosításáról (HL L 85., 1991.4.5., 37. o.).

(7)  A Tanács 94/28/EK irányelve (1994. június 23.) a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 77/504/EGK irányelv módosításáról (HL L 178., 1994.7.12., 66. o.).

(8)  A Tanács 2009/157/EK irányelve (2009. november 30.) a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól (HL L 323., 2009.12.10., 1. o.).

(9)  A Tanács 87/328/EGK irányelve (1987. június 18.) a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak tenyésztés céljára történő engedélyezéséről (HL L 167., 1987.6.26., 54. o.).

(10)  A Tanács 90/118/EGK irányelve (1990. március 5.) a fajtatiszta tenyészsertések tenyésztésének jóváhagyásáról (HL L 71., 1990.3.17., 34. o.).

(11)  A Tanács 90/119/EGK irányelve (1990. március 5.) a fajtatiszta tenyészsertések tenyésztésének jóváhagyásáról (HL L 71., 1990.3.17., 36. o.).

(12)  A Tanács 77/505/EGK határozata (1977. július 25.) az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság létrehozásáról (HL L 206., 1977.8.12., 11. o.)

(13)  A Tanács 93/626/EGK határozata (1993. október 25.) a biológiai sokféleségről szóló egyezmény megkötéséről (HL L 309., 1993.12.13.1. o.).

(14)  A Tanács 2014/283/EU határozata (2014. április 14.) a Biológiai Sokféleség Egyezményhez csatolt, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és a hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 150., 2014.5.20., 231. o.).

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács 511/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásával kapcsolatban a felhasználókra vonatkozó, a Nagojai Jegyzőkönyv szerinti, az Unióban alkalmazandó megfelelési szabályokról (HL L 150., 2014.5.20., 59. o.).

(16)  Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

(17)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állat-egészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állat-egészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.)

(18)  Az Európai Parlament és a Tanács 652/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2014.6.27., 1. o.).

(19)  A Tanács 96/463/EK határozata (1996. július 23.) a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozó vizsgálati módszerek és eredmények értékelésének egységesítéséért felelős referenciatestület kijelöléséről (HL L 192., 1996.8.2., 19. o.).

(20)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(21)  A Tanács 91/496/EGK irányelve (1991. július 15.) a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról (HL L 268., 1991.9.24., 56. o.)

(22)  A Tanács 97/78/EK irányelve (1997. december 18.) a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról (HL L 24., 1998.1.30., 9. o.)

(23)  Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.)

(24)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(25)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.)

(26)  A Bizottság 84/247/EGK határozata (1984. április 27.) a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak törzskönyveit vezető vagy létrehozó tenyésztésben résztvevői egyesületek és szövetségek elismerésére vonatkozó szempontok megállapításáról (HL L 125., 1984.5.12., 58. o.)

(27)  A Bizottság 84/419/EGK határozata (1984. július 19.) a szarvasmarhák törzskönyvezésére vonatkozó feltételek megállapításáról (HL L 237., 1984.9.5., 11. o.)

(28)  A Bizottság 89/501/EGK határozata (1989. július 18.) a fajtatiszta tenyészsertések törzskönyveit alapító vagy vezető tenyésztésben résztvevői szövetségek és szervezetek elismerésére és felügyeletére vonatkozó feltételek megállapításáról (HL L 247., 1989.8.23., 19. o.)

(29)  A Bizottság 89/502/EGK határozata (1989. július 18.) a fajtatiszta tenyészsertések törzskönyvezésére vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 247., 1989.8.23., 21. o.)

(30)  A Bizottság 89/504/EGK határozata (1989. július 18.) a hibrid tenyészsertések törzskönyveit alapító vagy vezető tenyésztői szövetségek, szervezetek, valamint magánvállalkozások elismerésére és felügyeletére vonatkozó feltételek megállapításáról (HL L 247., 1989.8.23., 31. o.)

(31)  A Bizottság 89/505/EGK határozata (1989. július 18.) a hibrid tenyészsertések törzskönyvezésére vonatkozó feltételek megállapításáról (HL L 247., 1989.8.23., 33. o.)

(32)  A Bizottság 89/507/EGK határozata (1989. július 18.) a fajtatiszta és hibrid tenyészsertések teljesítményének figyelemmel kísérésére és genetikai értékének becslésére szolgáló módszerek megállapításáról (HL L 247., 1989.8.23., 43. o.)

(33)  A Bizottság 90/254/EGK határozata (1990. május 10.) a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztési főkönyveit alapító vagy vezető tenyésztői szervezetekre és szövetségekre vonatkozó alkalmassági szempontok megállapításáról (HL L 145., 1990.6.8., 30. o.)

(34)  A Bizottság 90/255/EGK határozata (1990. május 10.) a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztési főkönyvbe történő bejegyzésére irányadó szempontok megállapításáról (HL L 145., 1990.6.8., 32. o.)

(35)  A Bizottság 90/256/EGK határozata (1990. május 10.) a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék teljesítményének folyamatos ellenőrzésére és genetikai értékének becslésére alkalmazott módszerek megállapításáról (HL L 145., 1990.6.8., 35. o.)

(36)  A Bizottság 90/257/EGK határozata (1990. május 10.) fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztésének jóváhagyására, valamint spermájuk, petesejtjeik és embrióik felhasználására vonatkozó kritériumok megállapításáról (HL L 145., 1990.6.8., 38. o.)

(37)  A Bizottság 92/353/EGK határozata (1992. június 11.) a törzskönyvezett lófélékről méneskönyvet vezető vagy kiadó tenyésztő egyesületek és szövetségek jóváhagyására vagy elismerésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (HL L 192., 1992.7.11., 63. o.)

(38)  A Bizottság 96/78/EK határozata (1996. január 10.) a lófélék tenyésztési célú méneskönyvi bejegyzésének és nyilvántartásának előírásairól (HL L 19., 1996.1.25., 39. o.).

(39)  A Bizottság 2006/427/EK határozata (2006. június 20.) a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai esetében használt teljesítményvizsgálati módszerek, valamint a tenyészmarhák genetikai értékelési módszereinek megállapításáról (HL L 169., 2006.6.22., 56. o.)

(40)  A Bizottság 92/354/EGK határozata (1992. június 11.) a törzskönyvezett lófélék méneskönyveit vezető vagy alapító szervezetek és szövetségek koordinációját biztosító bizonyos szabályok megállapításáról (HL L 192., 1992.7.11., 66. o.)

(41)  A Bizottság 89/503/EGK határozata (1989. július 18.) fajtatiszta tenyészsertések, spermájuk, petesejtjeik és embrióik bizonyítványának megállapításáról (HL L 247., 1989.8.23., 22. o.)

(42)  A Bizottság 89/506/EGK határozata (1989. július 18.) a hibrid tenyészsertések, spermájuk, petesejtjeik és embrióik bizonyítványának megállapításáról (HL L 247., 1989.8.23., 34. o.)

(43)  A Bizottság (92/258/EGK) határozata (1990. május 10.) a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék, azok spermája, petesejtjei és embrióik tenyésztéstechnikai bizonyítványainak megállapításáról (HL L 145., 1990.6.8., 39. o.)

(44)  A Bizottság 96/79/EK (1996. január 12.) határozata törzskönyvezett lófélék spermája, petesejtjei és embriói tenyésztéstechnikai bizonyítványának megállapításáról (HL L 19., 1996.1.25., 41. o.)

(45)  A Bizottság 96/509/EK határozata (1996. július 18.) a bizonyos állatok spermájának behozatalához szükséges származási és tenyésztéstechnikai követelmények megállapításáról (HL L 210., 1996.8.20., 47. o.)

(46)  A Bizottság 96/510/EK határozata (1996. július 18.) a tenyészállatok, valamint azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalához szükséges származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány megállapításáról (HL L 210., 1996.8.20., 53. o.)

(47)  A Bizottság 2005/73/EK határozata (2005. május 17.) a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól, azok spermájáról, petesejtjeiről és embrióiról kiállított származási bizonyítványról és az abban feltüntetendő adatokról (HL L 125., 2005.5.18., 15. o.)

(48)  A Bizottság (EU) 2015/262 végrehajtási határozata (2015. február 17.) a lófélék azonosítási módszerei tekintetében alkalmazandó szabályok meghatározásáról (a lóútlevélről szóló rendelet) (HL L 59., 2015.3.3., 1. o.)

(49)  A Tanács 89/608/EGK irányelve (1989. november 21.) az állat-egészségügyi és állattenyésztés-technikai jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint ez utóbbiak és a Bizottság együttműködéséről (HL L 351., 1989.12.2., 34. o.)

(50)  A Tanács 90/425/EGK irányelve (1990. június 26.) egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről (HL L 224., 1990.8.18., 29. o.)


I. MELLÉKLET

A II. FEJEZETBEN EMLÍTETT TENYÉSZTŐSZERVEZETEK ÉS HIBRIDTENYÉSZTŐ SZERVEZETEK ELISMERÉSE ÉS TENYÉSZTÉSI PROGRAMOK JÓVÁHAGYÁSA

1. RÉSZ

A 4. cikk (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek elismerésére vonatkozó követelmények

A.

A tenyésztő egyesületeknek, tenyésztőszervezeteknek, zárt tenyésztési rendszerben működő magánvállalkozásoknak és közjogi szerveknek:

1.

jogi személyiséggel kell rendelkezniük annak a tagállamnak a jogszabályai szerint, ahol az elismerés iránti kérelmet benyújtották;

2.

elégséges szakképzett személyzettel, megfelelő eszközökkel és berendezésekkel kell rendelkezniük tenyésztési programjuk hatékony végrehajtásához, amelynek jóváhagyását a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint kérelmezni szándékoznak;

3.

képesnek kell lenniük az e tenyésztési programjukban szereplő tenyészállatok származásának nyilvántartásához szükséges ellenőrzések elvégzésére;

4.

minden egyes tenyésztési program tekintetében tenyészállatok elegendően nagy állományával kell rendelkezniük az e tenyésztési programok által lefedendő földrajzi területeken;

5.

képeseknek kell lenniük a tenyészállatokra vonatkozó, a tenyésztési programok végrehajtásához szükséges adatok előállítására vagy azokat már korábban elő kellett állíttatniuk, és képesnek kell lenniük ezen összegyűjtött adatok felhasználására.

B.

Az A. pontban említett követelmények mellett:

1.

a tenyésztő egyesületeknek, tenyésztőszervezeteknek és közjogi szerveknek:

a)

minden egyes tenyésztési programjukban elegendő számú tenyésztővel kell rendelkezniük;

b)

eljárási szabályzatot kell elfogadniuk:

i.

a tenyésztési programjaikban részt vevő tenyésztőkkel fennálló viták rendezésének szabályozására;

ii.

a tenyésztési programjaikban részt vevő tenyésztők egyenlő bánásmódban történő részesítésének biztosítására;

iii.

a tenyésztési programjaikban részt vevő tenyésztők és a tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet jogainak és kötelezettségeinek meghatározására;

iv.

a tenyésztő tagok jogainak és kötelezettségeinek meghatározására, amennyiben a tenyésztők tagságáról rendelkeznek;

2.

Az 1. pont b) alpontjában említett eljárási szabályzat nem akadályozhatja meg a tenyésztési programokban részt vevő tenyésztőket abban, hogy:

a)

tenyészállataik megválasztásáról és tenyésztéséről szabadon dönthessenek;

b)

az e tenyészállatoktól származó utódokat az e rendelet IV. fejezetében meghatározott szabályokkal összhangban a törzskönyvbe vagy a tenyésztési nyilvántartásba bejegyezzék;

c)

tenyészállataik tulajdonukat képezzék.

2. RÉSZ

A tenyésztőszervezetek és hibridtenyésztő szervezetek által végrehajtott, a 8. cikk (3) bekezdésében és adott esetben a 12. cikkben említett tenyésztési programok jóváhagyására vonatkozó követelmények

1.

A 8. cikk (3) bekezdésében és adott esetben a 12. cikkben említett tenyésztési programnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)

a program céljával kapcsolatos információk, amely cél a fajta megőrzése, a fajta vagy keresztezés javítása, egy új fajta vagy keresztezés kitenyésztése vagy egy fajta rekonstruálására vonatkoznak, illetve ezen célok bármely kombinációja kell, hogy legyen;

b)

fajtatiszta tenyészállatok esetében a tenyésztési programban szereplő fajta,– hibrid tenyészsertések esetében pedig a fajta, vonal vagy keresztezés neve a más törzskönyvekben vagy tenyésztési nyilvántartásokban bejegyzett vagy nyilvántartott, más fajtájú, vonalú vagy keresztezésű hasonló tenyészállatokkal való összetévesztés megelőzése érdekében;

c)

fajtatiszta tenyészállatok esetében a tenyésztési programban szereplő fajta részletes tulajdonságai,beleértve az alapvető jellemzők megjelölését,

d)

hibrid tenyészsertések esetében a tenyésztési programban szereplő fajta, vonal vagy keresztezés részletes tulajdonságai;

e)

az azon földrajzi területre vonatkozó információkat, ahol a tenyésztési programot végrehajtják vagy végre kívánják hajtani;

f)

a tenyészállatok azonosítására szolgáló azon rendszerrel kapcsolatos információk, amely biztosítja, hogy a fajtatiszta tenyészállatokat csak akkor jegyezzék be egy törzskönyvbe vagy vegyék tenyésztési nyilvántartásba, ha azokat egyenként és az érintett állatfajták azonosítására és regisztrációjára vonatkozó uniós állat-egészségügyi jognak megfelelően szerint azonosították;

g)

a törzskönyvekbe bejegyzett vagy nyilvántartásba vett és bejegyzésre jogosult fajtatiszta tenyészállatok vagy tenyésztési nyilvántartásba vett hibrid tenyészsertések származásának nyilvántartására szolgáló rendszerre vonatkozó információk;

h)

a tenyésztési program szelekciós és tenyésztési célkitűzéseit, ideértve a fajtatiszta tenyészállatok szelekció ára vonatkozó főbb célok és adott esetben részletes értékelési kritériumok megnevezését;

i)

új fajta létrehozása vagy egy fajta 19. cikk szerinti rekonstrukciója esetén az adott új fajta létrehozását vagy az adott fajta rekonstrukcióját igazoló részletes körülmények;

j)

amennyiben a tenyésztési program teljesítményvizsgálatot és tenyészértékbecslést ír elő, úgy:

i.

a teljesítményvizsgálat eredményeinek létrehozására, nyilvántartására, közlésére és felhasználására használt rendszerrel kapcsolatos információk;

ii.

a tenyészállatok tenyészértékbecslésére valamint adott esetben genomikus értékelésére használt rendszerrel kapcsolatos információk;

k)

melléktörzskönyvi részek létrehozása vagy a főtörzskönyvi rész osztályokra bontása esetén a törzskönyv felosztásának szabályai és az állatok e részekben történő nyilvántartására vagy ezen osztályokba sorolására alkalmazott kritériumok vagy eljárások;

l)

amennyiben a tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet a tenyésztési programjának irányításával kapcsolatos konkrét technikai tevékenységeket a 8. cikk (4) bekezdése szerinti harmadik felekhez szervezi ki, az e tevékenységekkel kapcsolatos információk, valamint a kijelölt harmadik felek neve és elérhetőségei;

m)

amennyiben a tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott eltéréssel kíván élni, a származási igazolást kiállító spermagyűjtő vagy -tároló központra, embriógyűjtő vagy -előállító munkacsoportra vonatkozó információk és e származási igazolások kiállításának módjára vonatkozó információk;

n)

amennyiben a hibridtenyésztő szervezet úgy határoz, hogy a teljesítményvizsgálat vagy tenyészértékbecslés eredményeire, a genetikai hibákra és genetikai sajátosságokra vonatkozó információkat feltünteti a hibrid tenyészsertései és azok szaporítóanyagai számára a 30. cikk (8) bekezdése szerint kiállított származási igazolásokon, az e határozatra vonatkozó információk.

2.

A tenyésztési programnak tenyészállatok elegendően nagy állományát és elégséges számú tenyésztőt kell magában foglalnia azon a földrajzi területen, ahol végrehajtják vagy végre kívánják hajtani.

3. RÉSZ

Lófélék fajtatiszta tenyészállatai törzskönyvét létrehozó vagy vezető tenyésztőszervezetekre vonatkozó további követelmények

1.

A 2. rész 1. pontjának f) alpontjában meghatározott azonosítási követelmények mellett a lófélék fajtatiszta tenyészállatait csak akkor lehet méneskönyvbe bejegyezni, ha azokat fedeztetési igazolással azonosították, valamint, ha a tenyésztési program előírja, szopós csikóként azonosították.

Az első albekezdéstől eltérően a tagállam – vagy ha úgy dönt, illetékes hatósága – engedélyezheti valamely tenyésztőszervezet számára, hogy lófélék fajtatiszta tenyészállatait bejegyezze az adott tenyésztőszervezet által vezetett méneskönyvbe, amennyiben ezen állatokat bármely más megfelelő, legalább a fedeztetési igazolással azonos fokú bizonyosságot nyújtó módszerrel – például DNS-vizsgálaton alapuló szülőellenőrzéssel vagy vércsoportvizsgálattal – azonosították, feltéve, hogy az engedély összhangban áll az adott fajta eredő méneskönyvét vezető tenyésztőszervezet elveivel.

2.

A 2. részben meghatározott követelmények mellett a 8. cikk (3) bekezdésével és adott esetben a 12. cikkel összhangban jóváhagyott, lófélék valamely fajtájának fajtatiszta tenyészállataira kiterjedő tenyésztési programoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:

a)

adott esetben a valamely másik fajtához vagy e másik fajtán belüli konkrét csődör vonalhoz vagy kancacsaládhoz tartozó fajtatiszta tenyészállatoknak a méneskönyv főtörzskönyvi részébe való bejegyzésének feltételei;

b)

amennyiben a tenyésztési program tiltja vagy korlátozza egy vagy több szaporítási technika használatát vagy a fajtatiszta tenyészállatok egy vagy több, a 21. cikk (2) bekezdésé szerinti szaporítási technikához való felhasználását, az e tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó információk;

c)

a fedeztetési igazolások kiállítására vagy az (1) bekezdésben foglalt más megfelelő módszerek használatára, valamint amennyiben a tenyésztési program előírja, a szopós csikóként történő azonosításra vonatkozó szabályok.

3.

A lófélék fajtatiszta tenyészállataira az 1. és 2. részben meghatározottak mellett az alábbi egyedi követelmények vonatkoznak:

a)

Amennyiben egy tenyésztőszervezet bejelenti az illetékes hatóságnak, hogy az általa létrehozott méneskönyv a tenyésztési programjában szereplő fajta eredő méneskönyve, az adott tenyésztőszervezetnek:

i.

múltbeli nyilvántartással kell rendelkeznie az adott méneskönyv létrehozásáról, és az adott tenyésztési program elveit nyilvánosan közzé kellett tennie;

ii.

bizonyítania kell, hogy a 4. cikk (1) bekezdésében említett kérelem idején egyetlen más ismert, ugyanabban a tagállamban, másik tagállamban vagy harmadik országban elismert tenyésztőszervezet vagy harmadik országbeli tenyésztőszervezet sem létezik, amely ugyanazon fajta vonatkozásában méneskönyvet hozott létre, és amely az i. pontban említett elvek alapján az adott fajtára vonatkozó tenyésztési programot hajt végre;

iii.

szorosan együtt kell működnie a b) pontban említett tenyésztőszervezetekkel, különösen átlátható módon és időben tájékoztatnia kell az említett tenyésztőszervezeteket az i) pontban említett elvekben bekövetkező bármely változásról;

iv.

szükség esetén tevékenységei tekintetében megkülönböztetésmentességi szabályokkal kell rendelkeznie az azonos fajtára vonatkozóan az olyan harmadik országbeli tenyésztőszervezetek által létrehozott méneskönyvek tekintetében, amelyek nem szerepelnek a 34. cikkben előírt névjegyzékben.

b)

Amennyiben egy tenyésztőszervezet bejelenti az illetékes hatóságnak, hogy az általa létrehozott méneskönyv a tenyésztési programjában szereplő fajta kapcsolódó méneskönyve, az adott tenyésztőszervezetnek:

i.

a tenyésztési programjában szerepeltetnie kell az a) alpontban említett, ugyanannak a fajtának az eredő méneskönyvét vezető tenyésztőszervezet által meghatározott elveket;

ii.

közzé kell tennie az i. pontban említett elvek alkalmazására vonatkozó információkat és azok forrását;

iii.

mechanizmusokkal kell rendelkeznie annak biztosítása érdekében, hogy elvégezze a 8. cikk (3) bekezdésében és adott esetben a 12. cikkben említett tenyésztési programjában meghatározott szabályok kiigazítását az e cikk a) pontjában említett, a fajta eredő méneskönyvét vezető tenyésztőszervezet által meghatározott elvek módosításainak megfelelően.

4.

Az alábbi eltérések alkalmazandók a lófélék fajtatiszta tenyészállatait tenyésztőszervezetek elismerésére vonatkozó követelményekre:

a)

Az 1. rész B. pontja 1. alpontjának b) alpontjától eltérve, amennyiben egy, a VI. mellékletben felsorolt valamely területen lévő fajta tekintetében több tenyésztőszervezet létezik, amelyek az adott fajtára vonatkozó méneskönyveket vezetnek, és amennyiben 8. cikk (3) bekezdésének megfelelően jóváhagyott tenyésztési programjaik összessége lefedi a VI. mellékletben felsorolt területek egészét, a fenti tenyésztőszervezetek által létrehozott, a fenti rész B. pontja 1. alpontjának b) alpontjában említett eljárási szabályok:

i.

rendelkezhetnek arról, hogy az adott fajta esetében a lófélék fajtatiszta tenyészállatainak a VI. mellékletben felsorolt valamely meghatározott területen kell születniük ahhoz, hogy az adott fajta méneskönyvébe a születés bejelentése céljából bejegyzésre kerüljenek;

ii.

biztosítaniuk kell, hogy az i. alpontban meghatározott korlátozás ne kerüljön alkalmazásra az adott fajta méneskönyvbe történő bejegyzésére, ha az szaporítási célokból történik.

b)

Az e rész 3. pontjának a) alpontjától eltérve, amennyiben a tenyésztési program elveit kizárólag egy globális szinten működő nemzetközi szervezet határozza meg, és nincs olyan tenyésztőszervezet egy tagállamban vagy harmadik országbeli tenyésztőszervezet egy harmadik országban, amely az adott fajta eredő méneskönyvét vezeti, a tagállam illetékes hatósága elismerheti az adott fajta kapcsolódó méneskönyvét vezető tenyésztőszervezeteket, amennyiben azok meghatározzák a 2. rész 1. pontjának h) alpontjában említett, az adott nemzetközi szervezet által elfogadott elvekkel összhangban álló célokat és kritériumokat, és amennyiben ezeket az elveket:

i.

az adott tenyésztőszervezet a 4. cikk (3) bekezdésében említett illetékes hatóságnak ellenőrzési célokra rendelkezésre bocsátja;

ii.

az adott tenyésztőszervezet tenyésztési programjába beépíti.

c)

Az e rész 3. pontjának b) alpontjától eltérve, a kapcsolódó méneskönyvet vezető tenyésztőszervezet létrehozhat további, értékmérők szerinti osztályokat, amennyiben az adott fajta eredő méneskönyve vagy más kapcsolódó méneskönyvei főtörzskönyvi részének osztályaiba bejegyzett lófélék fajtatiszta tenyészállatai bejegyezhetők az adott kapcsolódó méneskönyv főtörzskönyvi részének megfelelő osztályaiba.


II. MELLÉKLET

TÖRZSKÖNYVEKBE TÖRTÉNŐ BEJEGYZÉS ÉS TENYÉSZTÉSI NYILVÁNTARTÁSOKBA VÉTEL A IV. FEJEZETNEK MEGFELELŐEN

1. RÉSZ

Fajtatiszta tenyészállatok bejegyzése a törzskönyvbe és állatok bejegyzése a melléktörzskönyvi részekbe

I. FEJEZET

Fajtatiszta tenyészállatok bejegyzése a főtörzskönyvi részbe

1.

A 18. cikk (1) bekezdésében említett követelmények az alábbiak:

a)

az állatnak teljesítenie kell az alábbi származási kritériumokat:

i.

szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék és kecskefélék esetében az állatnak az ugyanazon fajta törzskönyvének főtörzskönyvi részébe bejegyzett szülőktől és nagyszülőktől kell származnia;

ii.

lófélék esetében az állatnak az ugyanazon fajta méneskönyvének főtörzskönyvi részébe bejegyzett szülőktől kell származnia;

b)

az állat származását a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban meghatározott szabályok szerint kell megállapítani;

c)

az állatot azonosítani kell az érintett fajtához tartozó állatok azonosítására és nyilvántartására vonatkozó uniós állat-egészségügyi jognak megfelelően és a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerinti jóváhagyott tenyésztési programban meghatározott szabályok szerint;

d)

az állat Unión belüli értékesítése vagy Unióba való beléptetése esetén, amennyiben az állatot be kívánják jegyezni a törzskönyvbe, vagy bejegyzés céljából nyilvántartásba kívánják venni az állatot abban, a 30. cikknek megfelelően kiállított származási igazolásnak kell kísérnie.

e)

amennyiben az állatot az Unión belül értékesített vagy az Unióba beléptetett szaporítóanyagból hozták létre, és be kívánják jegyezni valamely törzskönyvbe, vagy bejegyzés céljából nyilvántartásba kívánják venni abban, a szaporítóanyagot a 30. cikknek megfelelően kiállított származási igazolásnak kell kísérnie.

2.

E fejezet 1. pontja a) alpontjának ii. alpontjától eltérve, a lófélék fajtatiszta tenyészállatainak tenyésztési programját végrehajtó tenyésztőszervezet azt a fajtatiszta tenyészlovat jegyezheti be a méneskönyve főtörzskönyvi részébe:

a)

amelyet keresztezés esetén egy eltérő fajta méneskönyvének főtörzskönyvi részébe jegyeztek be, amennyiben az adott másik fajta és az adott fajtatiszta tenyészállat bejegyzési kritériumai említésre kerültek a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban; vagy

b)

amely vonaltenyésztés esetén egy eltérő fajta meghatározott csődör vonalához vagy kancacsaládjához tartozik, feltéve, amennyiben e vonalak és családok és az adott fajtatiszta állat bejegyzési kritériumai említésre kerültek a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban.

3.

Az e fejezet 1. pontjának c) alpontjában meghatározott szabályok mellett azon tenyésztőszervezetnek, amely méneskönyvébe olyan fajtatiszta tenyészlovat jegyez be, amelyet egy másik, a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programot végrehajtó tenyésztőszervezet által létrehozott méneskönyvbe már bejegyeztek, az adott fajtatiszta tenyészállatot az adott állat azonosításának egyediségét és folytonosságát biztosító, az (EU) 2016/429 rendelet alapján hozzárendelt azonosító számon és – amennyiben a két érintett tenyésztőszervezet nem állapodott meg eltérésről – ugyanazon névvel kell bejegyeznie, az érintett fajtára vonatkozó nemzetközi megállapodások szerinti utalással a születési ország kódjára.

II. FEJEZET

Állatok bejegyzése a melléktörzskönyvi részekbe

1.

A 20. cikk (1) bekezdésében említett feltételek az alábbiak:

a)

az állatot azonosítani kell az érintett fajtához tartozó állatok azonosítására és nyilvántartására vonatkozó uniós állat-egészségügyi jogszabályok és a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban meghatározott szabályok szerint;

b)

az állatnak a tenyésztőszervezet megítélése szerint meg kell felelnie a fajtára vonatkozó, az I. melléklet 2. része 1. pontjának c) alpontjában említett jellemzőknek;

c)

az állatnak adott esetben meg kell felelnie a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban meghatározott minimális teljesítőképességi követelményeknek azon tulajdonságok tekintetében, amelyekre vonatkozóan a főtörzskönyvi részbe bejegyzett fajtatiszta tenyészállatokat a III. mellékletnek megfelelően vizsgálják.

2.

A tenyésztőszervezet alkalmazhat eltérő előírásokat az e fejezet 1. pontjának b) alpontjában említett fajtajellemzőknek való megfelelés vagy az e fejezet 1. pontjának c) alpontjában említett teljesítőképességi követelmények tekintetében attól függően, hogy az állat:

a)

a fajtához tartozik-e, habár nem ismert az eredete; vagy

b)

a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban említett keresztezési program révén jött létre.

III. FEJEZET

A melléktörzskönyvi részben nyilvántartott állatok ivadékainak felvétele a főtörzskönyvi részbe

1.

A 20. cikk (2) bekezdésében említett feltételek az alábbiak:

a)

szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék és kecskefélék esetében a nőivarú állatnak

i.

olyan anyától és anyai nagyanyától kell származnia, amelyet bejegyeztek ugyanazon fajta törzskönyvének melléktörzskönyvi részébe a 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint;

ii.

olyan apától és két nagyapától kell származnia, amelyet bejegyeztek ugyanazon fajta törzskönyvének főtörzskönyvi részébe.

Az első albekezdés bevezető szövegében említett nőivarú állattól származó utódok első generációja és az ugyanazon fajta törzskönyvének főtörzskönyvi részébe bejegyzett fajtatiszta tenyészállat hasonlóképpen fajtatiszta tenyészállatnak tekintendő és bejegyzendő, vagy nyilvántartásba veendő és jogosult az adott törzskönyv főtörzskönyvi részébe történő bejegyzésre.

b)

a lófélék esetében az állatnak meg kell felelnie a melléktörzskönyvi részben nyilvántartott állatoktól származó hímivarú és nőivarú állatok főtörzskönyvi részbe történő bejegyzésére vonatkozóan a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban meghatározott feltételeknek.

2.

E fejezet 1. pontjától és az I. fejezet 1. pontja a) alpontjának i. alpontjától eltérve valamely tagállam, illetve – ha a tagállam úgy dönt – annak a 4. cikk (3) bekezdésben említett illetékes hatósága engedélyezheti a szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék és kecskefélék veszélyeztetett fajtái, illetve extenzív juhfajták fajtatiszta tenyészállataival foglalkozó tenyésztési programokat végrehajtó tenyésztőszervezetek számára, hogy az adott fajta törzskönyvének főtörzskönyvi részébe vagy melléktörzskönyvi részébe bejegyzett vagy nyilvántartásba vett szülőktől és nagyszülőktől származó állatot jegyezzenek be törzskönyveik főtörzskönyvi részébe.

A tenyésztőszervezet számára ezen eltérés alkalmazását engedélyező tagállam, illetve – ha a tagállam úgy dönt – annak illetékes hatósága biztosítja a következőket:

a)

az adott tenyésztőszervezet – különösen az adott fajta tekintetében tenyésztési célra rendelkezésre álló fajtatiszta hímivarú tenyészállatok hiányának igazolásával – indokolta az eltérés alkalmazásának szükségességét;

b)

az adott tenyésztőszervezet törzskönyvében létrehozott egy vagy több melléktörzskönyvi részt;

c)

a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési program meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a tenyésztőszervezet bejegyzi vagy nyilvántartásba veszi az állatokat az adott törzskönyv főtörzskönyvi vagy melléktörzskönyvi részébe.

Az ezen eltéréssel élő tagállamok a 7. cikkben említett névjegyzékben nyilvánosan elérhetővé teszik azokat a fajtákat, amelyek esetében engedélyezték ezt az eltérést.

2. RÉSZ

Hibrid tenyészsertések tenyésztési nyilvántartásokba vétele

A 23. cikk (1) bekezdésében említett követelmények az alábbiak:

a)

a hibrid tenyészsertésnek törzskönyvbe bejegyzett vagy tenyésztési nyilvántartásban nyilvántartott szülők és nagyszülők leszármazottjának kell lennie;

b)

a hibrid tenyészsertést születés után azonosítani kell a sertésfélékhez tartozó állatok azonosítására és nyilvántartására vonatkozó uniós állat-egészségügyi jognak és a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban meghatározott szabályoknak megfelelően;

c)

a hibrid tenyészsertés származását a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban meghatározott szabályok szerint kell megállapítani;

d)

a hibrid tenyészsertést, ahol ez szükséges, a 30. cikknek megfelelően kiállított származási igazolás kíséri.


III. MELLÉKLET

TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLAT ÉS TENYÉSZÉRTÉKBECSLÉS A 25. CIKK SZERINT

1. RÉSZ

Általános előírások

Amennyiben tenyésztőszervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek, illetve e tenyésztőszervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek által a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban kijelölt harmadik felek teljesítményvizsgálatot vagy tenyészértékbecslést végeznek, a teljesítményvizsgálathoz vagy a tenyészértékbecsléshez olyan módszereket kell alkalmazniuk, amelyek az általánosan alkalmazott tenyésztéstechnikai elvek szerint tudományosan elfogadhatóak, és figyelembe veszik a következőket (amennyiben léteznek):

a)

a 29. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő európai uniós referenciaközpontok által meghatározott szabályokat és előírásokat; vagy

b)

ilyen szabályok és előírások hiányában az ICAR által elfogadott elveket.

2. RÉSZ

A teljesítményvizsgálatra vonatkozó előírások

1.

A teljesítményvizsgálatot az 1. részben említett módszerekkel összhangban létrehozott alábbi teljesítményvizsgálati rendszerek alapján kell elvégezni:

a)

magukon a tenyészállatokon, illetve a tenyészállatok ivadékain, testvérein vagy oldalági rokonain alapuló, vizsgálóállomáson elvégzett sajátteljesítmény-vizsgálat;

b)

magukon a tenyészállatokon, illetve a tenyészállatok ivadékain, testvérein vagy oldalági rokonain alapuló, a gazdaságban elvégzett sajátteljesítmény-vizsgálat;

c)

a gazdaságok, értékesítési pontok, vágóhidak vagy más tenyésztésben résztvevők által gyűjtött felmérési adatokon keresztül végzett teljesítményvizsgálat;

d)

tenyészállatok egykorú csoportjainak teljesítményvizsgálata (azonos korú állatok csoportjának összehasonlítása);

e)

az 1. részben említett módszerekkel összhangban végrehajtott bármilyen más teljesítményvizsgálati rendszer.

A teljesítményvizsgálati rendszereket oly módon kell kialakítani, hogy lehetővé tegye a tenyészállatok érvényes összehasonlítását. A vizsgálóállomásokon vagy a gazdaságokban vizsgálandó ivadékokat, testvéreket vagy oldalági rokonokat részrehajlás nélkül kell kiválasztani, és azok nem kezelhetők szelektíven. Gazdaságban végzett vizsgálat esetén a vizsgálatoknak úgy kell eloszlaniuk a gazdaságok között, hogy az lehetővé tegye a vizsgált tenyészállatok érvényes összehasonlítását.

Az említett teljesítményvizsgálati rendszereket vizsgálóállomásokon végrehajtó tenyésztőszervezeteknek és hibridtenyésztő szervezeteknek az 1. részben említett módszereknek megfelelően vizsgálati jegyzőkönyvben meg kell határozniuk a tenyészállatok befogadásának feltételeit, a részt vevő állatok azonosítására szolgáló és kapcsolódó korábbi vizsgálati eredményeire vonatkozó információkat, a vizsgálat során rögzítendő tulajdonságokat, az alkalmazott vizsgálati módszereket és minden egyéb lényeges információt.

2.

A tenyésztőszervezeteknek és a hibridtenyésztő szervezeteknek a 8. cikk (3) bekezdésével és adott esetben a 12. cikkel összhangban jóváhagyott tenyésztési programjaikban meg kell határozniuk a rögzítendő tulajdonságokat a tenyésztési programokban meghatározott szelekciós célkitűzésekkel összefüggésben.

3.

Amennyiben a tejtermelési tulajdonságok rögzítendők, rögzíteni kell a tejtermelésre, a tej összetételével kapcsolatos tulajdonságokra, valamint az 1. részben említett módszerekben meghatározott egyéb érintett tulajdonságokra vonatkozó adatokat. Más tejjel vagy tejminőséggel kapcsolatos tulajdonságok vonatkozásában további adatok is rögzíthetők.

4.

Amennyiben a hústermelési tulajdonságok rögzítendők, rögzíteni kell a hústermelési tulajdonságokra, valamint az 1. részben említett módszerekben meghatározott egyéb lényeges tulajdonságokra vonatkozó adatokat. Más hússal vagy húsminőséggel kapcsolatos tulajdonságok vonatkozásában további adatok is rögzíthetők.

5.

Amennyiben e rész 3. és a 4. pontjában említettektől eltérő tulajdonságok rögzítendők, ezeket az 1. részben említett módszerekkel összhangban kell rögzíteni. Ezek többek között magukban foglalhatnak faj- és fajtaspecifikus tulajdonságokat, mint például a húsformát, a termékenységet, az ellés könnyűségét, az egészséggel összefüggő tulajdonságokat, az ivadékok életképességét, az élettartamot, a rostminőséget, a takarmányhatékonyságot, a vérmérsékletet, a fenntarthatósági tulajdonságokat és a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban meghatározott szelekciós célkitűzésekkel összefüggő bármely más lényeges tulajdonságot.

6.

A 3., 4. és 5. pontban említett tulajdonságokra vonatkozóan gyűjtött adatokat csak abban az esetben kell beépíteni a tenyészértékbecslésbe, ha az adatokat a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban meghatározott nyilvántartási rendszer alapján állították elő.

7.

A 3., 4. és 5. pontban említett rögzített tulajdonság mindegyike esetében a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban meg kell határozni az alkalmazott teljesítményvizsgálati rendszerekre, az alkalmazott vizsgálati jegyzőkönyvre és adott esetben a vizsgálati eredmények validálására alkalmazott módszerre vonatkozó információkat.

8.

Amennyiben a 3., 4. és 5. pontban említett tulajdonságokra vonatkozóan tenyészértékbecslésre kerül sor, e tulajdonságok rögzítésének biztosítania kell, hogy a vizsgálat végén e tulajdonságok tekintetében a tenyészérték megbízhatóan megbecsülhető legyen.

9.

Az e rész 1. pontjának c) alpontjában említett felmérési adatok csak abban az esetben rögzíthetők és építhetők be a tenyészértékbecslésbe, ha ezeket az adatokat az 1. részben említett módszereknek megfelelően validálták.

3. RÉSZ

A tenyészértékbecslésre vonatkozó előírások

1.

A tenyészállatok tenyészértékbecslése tartalmazza a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban meghatározott szelekciós célkitűzésekkel összefüggésben a 2. részben említett, lényeges termelési tulajdonságokat és nem termeléssel kapcsolatos tulajdonságokat.

2.

A tenyészértékbecslés kizárólag azokat a 2. részben említett tulajdonságokat tartalmazza, amelyek rögzítését a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban meghatározott módon hajtják végre.

3.

A tenyészállatok tenyészértékének becslésére az 1. részben említett módszereknek megfelelően kerül sor a következők alapján:

a)

a tenyészállatokról a 2. részben említett teljesítményvizsgálat révén gyűjtött adatok;

b)

a tenyészállatokról gyűjtött genomikus információk;

c)

az 1. részben említett módszereknek megfelelő bármely más módszerrel előállított adatok; vagy

d)

az a), b) és c) pontban említett információk és adatok kombinációja.

4.

A tenyészértékbecsléshez alkalmazott statisztikai módszereknek meg kell felelniük az 1. részben említett módszereknek. A statisztikai módszereknek biztosítaniuk kell a fő környezeti tényezők hatásaitól és az adatstruktúrától független tenyészértékbecslést, és a teljesítményvizsgálati rendszertől függően figyelembe kell venniük a tenyészállatra, ivadékaira, testvéreire, oldalági és más rokonaira vonatkozóan rendelkezésre álló valamennyi információt.

5.

A becsült tenyészértékek megbízhatóságát az 1. részben említett módszereknek megfelelően kell kiszámítani. A tenyészállatok becsült tenyészértékének nyilvánosságra hozatalakor fel kell tüntetni a nyilvánosságra hozott tenyészértékek megbízhatóságát és az értékelés dátumát.

6.

A szarvasmarhafélék azon fajtatiszta hímivarú tenyészállatain, amelyek spermáját mesterséges termékenyítéshez használják, tenyészértékbecslést kell végezni. Ezt a tenyészértékbecslést az 1. részben említett módszerekben meghatározottaknak megfelelően, a tenyésztési programmal összefüggő fő termelési tulajdonságok vonatkozásában kell elvégezni, és az az 1. részben említett módszerekben meghatározott más lényeges termelési tulajdonságok és nem termeléssel kapcsolatos tulajdonságok tekintetében is elvégezhető. Amennyiben e tulajdonságok vonatkozásában azokon a fajtatiszta hímivarú tenyészállatokon, amelyek spermáját a szarvasmarhafélék mesterséges termékenyítésnél kívánják felhasználni, tenyészértékbecslést végeznek, az érintett tulajdonságokra vonatkozó tenyészértékeket – a 21. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett állatokra (nem ivadékvizsgált bikák) vonatkozóak kivételével – nyilvánosságra kell hozni.

7.

Azon fajtatiszta hímivarú tenyészállatok esetében, amelyek spermáját a szarvasmarhafélék mesterséges termékenyítésnél kívánják felhasználni, a tenyészértékek minimális megbízhatóságának:

a)

a tejhasznú fajtákhoz tartozó bikák esetében (a kettős céllal tartott fajtákat is beleértve) a fő tejtermelési tulajdonságok, illetve a több egyedi tulajdonságra vonatkozóan becsült tenyészértékeket összesítő fő összetett indexek tekintetében legalább 0,5-nek kell lennie;

b)

a húshasznú fajtákhoz tartozó bikák esetében (a kettős céllal tartott fajtákat is beleértve) a fő hústermelési tulajdonságok, illetve a több egyedi tulajdonságra vonatkozóan becsült tenyészértékeket összesítő fő összetett indexek tekintetében legalább 0,3-nak kell lennie.

8.

A 7. pontban említett, minimális megbízhatósági értékekre vonatkozó előírások nem alkalmazandók a szarvasmarhafélék alábbi fajtatiszta hímivarú tenyészállataira:

a)

amelyeket vizsgálat céljából használnak fel a valamely tenyésztőszervezet számára ilyen vizsgálatok elvégzése céljából szükséges mennyiségek keretein belül, a 27. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említetteknek megfelelően (nem ivadékvizsgált bikák);

b)

amelyek olyan tenyésztési programban vesznek részt, amely teljesítményvizsgálatot és tenyészértékbecslést ír elő, és amelynek célja a fajta vagy a fajtán belüli genetikai sokféleség megőrzése.

9.

A szarvasmarhafélék genomikusan értékelt fajtatiszta hímivarú tenyészállatait mesterséges termékenyítésre alkalmasnak kell tekinteni, ha genomikus értékelésüket

a)

minden egyes genomikusan értékelt tulajdonság tekintetében az 1. részben említett módszerek szerint validálták;

b)

ezen tulajdonságok mindegyike vonatkozásában rendszeres időközönként – valamint abban az esetben, ha jelentős változás történt a genomikus értékelésben, a tenyészértékbecslésben vagy a referencia állományban – újra validálták.

10.

A tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet, illetve e tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet kérésére az e tenyésztőszervezet vagy hibridtenyésztő szervezet által a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban kijelölt harmadik fél nyilvánosan elérhetővé teszi a tenyésztési programhoz kapcsolódó tenyészállatok genetikai hibáira és genetikai sajátosságaira vonatkozó információkat.


IV. MELLÉKLET

A 29. CIKKBEN EMLÍTETT EURÓPAI UNIÓS REFERENCIAKÖZPONTOK

1.   A 29. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett előírások

A 29. cikk szerint kijelölt európai uniós referenciaközpontoknak:

a)

olyan megfelelően képzett személyzettel kell rendelkezniük, amely

i.

megfelelő képesítést szerzett

a 29. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt központok esetében a fajtatiszta tenyészállatok teljesítményvizsgálata és tenyészértékbecslése területén,

a 29. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt központok esetében a veszélyeztetett fajták megőrzése területén;

ii.

felkészítették bizonyos témák, eredmények vagy közlemények bizalmas jellegének tiszteletben tartására;

iii.

nemzeti, uniós és nemzetközi szintű kutatási tevékenységekről a szükséges szintű tudással rendelkezik;

b)

rendelkezniük kell az alábbi feladatok ellátásához szükséges infrastruktúrával, berendezésekkel és termékekkel, vagy ezekhez hozzáféréssel kell rendelkezniük:

i.

a 29. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt központok esetében a 2. pontban említett feladatok;

ii.

a 29. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt központok esetében a 3. pontban említett feladatok.

2.   A 29. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt európai uniós referenciaközpontok 29. cikk (4) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett feladatai

A 29. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt európai uniós referenciaközpontok:

a)

együttműködnek a tenyésztőszervezetekkel és a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban a tenyésztőszervezetek által kijelölt harmadik felekkel a fajtatiszta tenyészállatokra vonatkozó, a 25. cikkben említett teljesítményvizsgálat és tenyészértékbecslés módszerei egységes alkalmazásának elősegítésében;

b)

tájékoztatják a tenyésztőszervezeteket, a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban e tenyésztőszervezetek által kijelölt harmadik feleket, illetve az illetékes hatóságokat a fajtatiszta tenyészállatok teljesítményvizsgálatának és tenyészértékbecslésének módszereiről;

c)

rendszeresen felülvizsgálják a tenyésztőszervezetek vagy a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban e tenyésztőszervezetek által kijelölt harmadik felek által elvégzett teljesítményvizsgálat és tenyészértékbecslés eredményeit és az azok alapjául szolgáló adatokat;

d)

összehasonlítják a fajtatiszta tenyészállatok teljesítményvizsgálatának és tenyészértékbecslésének különböző módszereit;

e)

a Bizottság vagy egy tagállam kérésére:

i.

segítséget nyújtanak a fajtatiszta tenyészállatok teljesítményvizsgálata és tenyészértékbecslése különböző módszereinek harmonizációja terén;

ii.

különböző számítási módszereket ajánlanak a fajtatiszta tenyészállatok teljesítményvizsgálatához és tenyészértékbecsléséhez;

iii.

létrehoznak egy platformot a fajtatiszta tenyészállatok teljesítményvizsgálata és tenyészértékbecslése tagállamokban alkalmazott módszerei eredményeinek különösen az alábbiak révén történő összehasonlítására:

a fajtatiszta tenyészállatok tagállamokban végrehajtott teljesítményvizsgálata és tenyészértékbecslése ellenőrzési protokolljainak kialakítása a tenyésztési programok eredményei és hatékonysága összehasonlíthatóságának a javítása érdekében,

a fajtatiszta tenyészállatok tagállamokban és harmadik országokban végrehajtott teljesítményvizsgálata és tenyészértékbecslése egyesített eredményei alapján az állatállomány nemzetközi értékelésének a végrehajtása,

a nemzetközi értékelések eredményeinek a terjesztése,

a konverziós képletek és a képletek alapjául szolgáló kapcsolódó információk közzététele;

f)

a fajtatiszta tenyészállatok tenyészértékbecslésére vonatkozó adatokat biztosítanak, és képzést nyújtanak a tenyészértékbecslések eredményeinek nemzetközi összehasonlításában részt vevő tenyésztőszervezetek, illetve a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban e tenyésztőszervezetek által kijelölt harmadik felek támogatása érdekében;

g)

elősegítik a fajtatiszta tenyészállatok tenyészértékbecslésével kapcsolatban a tagállamokban felmerülő problémák megoldását;

h)

feladataik keretein belül együttműködnek a nemzetközileg elismert szervezetekkel;

i)

a Bizottság kérésére műszaki szakértelmet biztosítanak az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottságban.

3.   A 29. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt európai uniós referenciaközpontok 29. cikk (4) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett feladatai

A 29. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt európai uniós referenciaközpontok:

a)

együttműködnek a tenyésztőszervezetekkel, az e tenyésztőszervezetek által a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban kijelölt harmadik felekkel, az illetékes hatóságokkal, valamint a tagállamok más hatóságaival a veszélyeztetett fajták megőrzésének vagy az e fajtákon belül meglévő genetikai sokféleség megőrzésének előmozdítása érdekében;

b)

tájékoztatják a tenyésztőszervezeteket vagy az e tenyésztőszervezetek által a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban kijelölt harmadik feleket, az illetékes hatóságokat, illetve az egyéb hatóságokat a veszélyeztetett fajták megőrzésére és az e fajtákon belüli genetikai sokféleség megőrzésére alkalmazott módszerekről;

c)

a Bizottság kérésére:

i.

módszereket fejlesztenek ki a veszélyeztetett fajták in situ és ex situ megőrzésére vagy az e fajtákon belüli genetikai sokféleség megőrzésére, illetve összehangolják ezeket a módszereket, vagy segítséget nyújtanak e fejlesztés vagy harmonizáció során;

ii.

módszereket fejlesztenek ki a veszélyeztetett fajták helyzetének genetikai sokféleségük vagy gazdálkodásból való eltűnésük kockázata szempontjából való jellemzésére, illetve segítséget nyújtanak e fejlesztés során;

iii.

ösztönzik a tagállamok közötti információcserét a veszélyeztetett fajták megőrzésével, illetve az e fajtákon belüli genetikai sokféleség megőrzésével kapcsolatban;

iv.

képzést nyújtanak annak érdekében, hogy támogatást nyújtsanak a tenyésztőszervezetek vagy az e tenyésztőszervezetek által a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban kijelölt harmadik felek, az illetékes hatóságok, illetve az egyéb hatóságok számára a veszélyeztetett fajták megőrzése és az e fajtákon belüli genetikai sokféleség megőrzése terén;

v.

feladataik keretein belül együttműködnek az európai és a nemzetközileg elismert szervezetekkel;

vi.

feladataik keretein belül műszaki szakértelmet biztosítanak az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottságban.


V. MELLÉKLET

A VII. FEJEZETBEN EMLÍTETT SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁSOKBAN SZEREPELTETENDŐ INFORMÁCIÓK

1. RÉSZ

Általános előírások

A származási igazolás címe:

a)

megadja, hogy az állat fajtatiszta tenyészállat vagy hibrid tenyészsertés-e, illetve hogy a szaporítóanyagok fajtatiszta tenyészállatoktól vagy hibrid tenyészsertésektől származnak-e;

b)

a taxonómiai fajra utaló hivatkozást tartalmaz;

c)

megadja, hogy a szállítmányt kereskedelemre vagy az Unióba történő beléptetésre szánták-e;

d)

e rendeletre utaló hivatkozást tartalmaz.

2. RÉSZ

Fajtatiszta tenyészállatokra és szaporítóanyagaikra vonatkozó származási igazolások

I. FEJEZET

A 30. cikkben említett, fajtatiszta tenyészállatokra vonatkozó származási igazolások

1.

A 30. cikkben említett, fajtatiszta tenyészállatokra vonatkozó származási igazolások az alábbi információkat tartalmazzák:

a)

a kibocsátó tenyésztőszervezet vagy fajtatiszta tenyészállat Unióba történő beléptetése esetén a kibocsátó harmadik országbeli tenyésztőszervezet neve és amennyiben rendelkezésre áll, a tenyésztőszervezet vagy harmadik országbeli tenyésztőszervezet honlapjára utaló hivatkozás;

b)

a törzskönyv neve;

c)

adott esetben a főtörzskönyvi rész azon osztálya, amelybe a fajtatiszta tenyészállatot bejegyezték;

d)

a fajtatiszta tenyészállat fajtájának neve;

e)

a fajtatiszta tenyészállat neme;

f)

a fajtatiszta tenyészállat törzskönyvben szereplő törzsszáma (törzskönyvi szám);

g)

a fajtatiszta tenyészállat azonosítási rendszere és a fajtatiszta tenyészállathoz az alábbiaknak megfelelően hozzárendelt egyedi azonosító szám:

i.

az érintett állatfajták azonosítására és nyilvántartására vonatkozó uniós állat-egészségügyi jogi szabályok;

ii.

az egyedi azonosító számot igénylő állatok azonosítására és nyilvántartására vonatkozó uniós állat-egészségügyi jog hiányában a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési program szabályai; vagy

iii.

a fajtatiszta tenyészállat Unióba történő beléptetése esetén a harmadik ország jogszabályai;

h)

amennyiben azt a 22. cikk (1) és (2) bekezdése előírja, a sperma, petesejtek és embriók gyűjtésére használt fajtatiszta tenyészállatok azonosítására használt módszer, valamint az azonosítás eredménye;

i)

a fajtatiszta tenyészállat születési országa és ideje;

j)

a tenyésztő neve, címe és – amennyiben rendelkezésre áll – elektronikus levélcíme (a fajtatiszta tenyészállat születési helye);

k)

a tulajdonos neve, címe és – amennyiben rendelkezésre áll – elektronikus levélcíme;

l)

a származás:

apa

törzskönyvi szám és rész

hímivarú apai nagyszülő

törzskönyvi szám és rész

 

nőivarú apai nagyszülő

törzskönyvi szám és rész

anya

törzskönyvi szám és rész

hímivarú anyai nagyszülő

törzskönyvi szám és rész

 

nőivarú anyai nagyszülő

törzskönyvi szám és rész

m)

amennyiben rendelkezésre áll, a teljesítményvizsgálatok eredménye és a tenyészértékbecslés legutóbbi eredményei, ideértve az értékelés dátumát, valamint a tenyésztési programmal összefüggésben a fajtatiszta tenyészállatot magát érintő genetikai hibák és genetikai sajátosságok;

n)

vemhes nőivarú állatok esetében a termékenyítés vagy párzás ideje és a megtermékenyítő hímivarú állat meghatározása, amely külön dokumentumban is feltüntethető;

o)

a származási igazolás kibocsátásának ideje és helye, a kibocsátó tenyésztőszervezet – vagy a fajtatiszta tenyészállat Unióba történő beléptetése esetében a kibocsátó harmadik országbeli tenyésztőszervezet – által az igazolás aláírására felhatalmazott személy neve, tisztsége és aláírása; az említett személynek az adott tenyésztőszervezet vagy harmadik országbeli tenyésztőszervezet vagy a 30. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett illetékes hatóság képviselőjének kell lennie.

2.

Származási igazolások sertésfélék fajtatiszta tenyészállatainak egy csoportja számára történő kiadása esetén az e fejezet 1. pontjában említett információkat egyetlen származási igazolás is tartalmazhatja, amennyiben az érintett fajtatiszta tenyészállatok azonos korúak és genetikai anyja és apja azonos.

II. FEJEZET

A 30. cikkben említett, fajtatiszta tenyészállatok spermájára vonatkozó származási igazolások

A 30. cikkben említett, fajtatiszta tenyészállatok spermájára vonatkozó származási igazolások az alábbi információkat tartalmazzák:

a)

a spermát adó fajtatiszta tenyészállatra vonatkozóan az e rész I. fejezetében említett valamennyi információ;

b)

a sperma azonosítását lehetővé tevő információk, az elküldendő adagok száma, a gyűjtésének helye és ideje, a spermagyűjtő vagy -tároló központ neve, címe és engedélyszáma és a címzett neve és címe;

c)

a teljesítményvizsgálatnak vagy tenyészértékbecslésnek még alá nem vetett fajtatiszta tenyészállatok vizsgálatára szánt sperma esetében a 21. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett mennyiségeknek megfelelő spermaadagok száma, az e vizsgálat 25. cikk szerinti elvégzéséért felelős tenyésztőszervezet vagy a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban e tenyésztőszervezet által kijelölt harmadik fél neve és címe;

d)

a származási igazolás kibocsátásának ideje és helye és a kibocsátó tenyésztőszervezet – vagy a sperma Unióba történő beléptetése esetében a kibocsátó harmadik országbeli tenyésztőszervezet – által az igazolás aláírására felhatalmazott személy neve, tisztsége és aláírása;az említett személynek az adott tenyésztőszervezet vagy harmadik országbeli tenyésztőszervezet, vagy a 31. cikk (1) bekezdésében vagy a 33. cikk (1) bekezdésében említett tenyésztésben résztvevő, illetve a 30. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett illetékes hatóság képviselőjének kell lennie.

III. FEJEZET

A 30. cikkben említett, fajtatiszta tenyészállatok petesejtjeire vonatkozó származási igazolások

A 30. cikkben említett, fajtatiszta tenyészállatok petesejtjeire vonatkozó származási igazolások az alábbi információkat tartalmazzák:

a)

a petesejteket adó nőivarú állatra vonatkozóan az e rész I. fejezetében említett információk;

b)

a petesejtek azonosítását lehetővé tevő információk, a műszalmák száma, a gyűjtésük helye és ideje, az embrióelőállító vagy -gyűjtő munkacsoport neve, címe és engedélyszáma és a címzett neve és címe;

c)

ha több petesejt van egy műszalmában, az egyazon fajtatiszta tenyészállattól gyűjtött petesejtek számának egyértelmű megadása;

d)

a származási igazolás kibocsátásának ideje és helye és a kibocsátó tenyésztőszervezet – vagy a petesejtek Unióba történő beléptetése esetében a kibocsátó harmadik országbeli tenyésztőszervezet – által az igazolás aláírására felhatalmazott személy neve, tisztsége és aláírása; az említett személynek az adott tenyésztőszervezet vagy harmadik országbeli tenyésztőszervezet, vagy a 31. cikk (1) bekezdésében vagy a 33. cikk (1) bekezdésében említett tenyésztésben résztvevő, illetve a 30. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett illetékes hatóság képviselőjének kell lennie.

IV. FEJEZET

A 30. cikkben említett, fajtatiszta tenyészállatok embrióira vonatkozó származási igazolások

A 30. cikkben említett, fajtatiszta tenyészállatok embrióira vonatkozó származási igazolások az alábbi információkat tartalmazzák:

a)

a donor nőivarú állatra és a megtermékenyítő hímivarú állatra vonatkozóan az e melléklet I. fejezetében említett valamennyi információ;

b)

az embrió azonosítását lehetővé tevő információk, a műszalmák száma, a gyűjtésük vagy előállításuk helye és ideje, az embriógyűjtő vagy -előállító munkacsoport neve, címe és engedélyszáma és a címzett neve és címe;

c)

ha több embrió van egy műszalmában, az egyazon állattól származó embriók számának egyértelmű megadása;

d)

a származási igazolás kibocsátásának ideje és helye és a kibocsátó tenyésztőszervezet – illetve embriók Unióba történő beléptetése esetén a kibocsátó harmadik országbeli tenyésztőszervezet – által az igazolás aláírására felhatalmazott személy neve, tisztsége és aláírása; az említett személynek az adott tenyésztőszervezet vagy harmadik országbeli tenyésztőszervezet, vagy a 31. cikk (1) bekezdésében vagy a 33. cikk (1) bekezdésében említett tenyésztésben résztvevő, illetve a 30. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett illetékes hatóság képviselőjének kell lennie.

3. RÉSZ

A 30. cikkben említett, hibrid tenyészsertésekre és szaporítóanyagaikra vonatkozó származási igazolások

I. FEJEZET

Hibrid tenyészsertésekre vonatkozó származási igazolások

1.

A 30. cikkben említett, hibrid tenyészsertésekre vonatkozó származási igazolások az alábbi információkat tartalmazzák:

a)

a kibocsátó tenyésztőszervezet vagy hibrid tenyészsertés Unióba történő beléptetése esetében a harmadik országbeli tenyésztőszervezet neve és amennyiben rendelkezésre áll, a hibridtenyésztő szervezet vagy harmadik országbeli tenyésztőszervezet honlapjára utaló hivatkozás;

b)

a tenyésztési nyilvántartás neve;

c)

a hibrid tenyészsertés fajtájának, vonalának vagy keresztezésének neve és az adott sertés szüleinek és nagyszüleinek neve;

d)

a hibrid tenyészsertés neme;

e)

a hibrid tenyészsertés tenyésztési nyilvántartásban szereplő nyilvántartási száma (törzskönyvi szám);

f)

a hibrid tenyészsertés azonosítási rendszere és a hibrid tenyészsertéshez az alábbiaknak megfelelően hozzárendelt egyedi azonosító szám:

i.

a sertésfélék azonosítására és nyilvántartására vonatkozó uniós állat-egészségügyi jogi szabályok;

ii.

az egyedi azonosító számot igénylő állatok azonosítására és nyilvántartására vonatkozó uniós állat-egészségügyi jogszabályok hiányában a 8. cikk (3) bekezdése és adott esetben a 12. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési program szabályai; vagy

iii.

hibrid tenyészsertés Unióba történő beléptetése esetében a harmadik ország jogszabályai;

g)

amennyiben azt a 22. cikk (2) bekezdése előírja, a hibrid tenyészsertés azonosítására használt módszer, valamint az azonosítás eredménye;

h)

a hibrid tenyészsertés születési országa és ideje;

i)

a tenyésztő neve, címe és – amennyiben rendelkezésre áll – elektronikus levélcíme (a hibrid tenyészsertés születési helye);

j)

a tulajdonos neve és címe, valamint – amennyiben rendelkezésre áll – elektronikus levélcíme;

k)

a származás:

apa

tenyésztési nyilvántartási szám

fajta, vonal vagy keresztezés

hímivarú apai nagyszülő

tenyésztési nyilvántartási szám

fajta, vonal vagy keresztezés

nőivarú apai nagyszülő

tenyésztési nyilvántartási szám

fajta, vonal vagy keresztezés

anya

tenyésztési nyilvántartási szám

fajta, vonal vagy keresztezés

hímivarú anyai nagyszülő

tenyésztési nyilvántartási szám

fajta, vonal vagy keresztezés

nőivarú anyai nagyszülő

tenyésztési nyilvántartási szám

fajta, vonal vagy keresztezés

l)

amennyiben azt a tenyésztési program előírja, a teljesítményvizsgálat eredménye vagy a tenyészértékbecslés aktuális eredménye, illetve mindkettő, beleértve az értékelés dátumát, valamint a tenyésztési programmal összefüggésben a hibrid tenyészsertést magát, illetve, amennyire ismeretes, az ivadékait érintő genetikai hibák és genetikai sajátosságok;

m)

vemhes nőivarú állatok esetében a termékenyítés vagy párzás idejére vonatkozó információk és a megtermékenyítő hímivarú állat meghatározása, amely külön dokumentumban is feltüntethető;

n)

a származási igazolás kibocsátásának ideje és helye és a kibocsátó hibridtenyésztő szervezet – illetve hibrid tenyészsertés Unióba történő beléptetése esetén a kibocsátó harmadik országbeli tenyésztőszervezet – által az igazolás aláírására felhatalmazott személy neve, tisztsége és aláírása; az említett személynek az adott hibridtenyésztő szervezet vagy harmadik országbeli tenyésztőszervezet vagy a 30. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett illetékes hatóság képviselőjének kell lennie.

2.

Származási igazolások hibrid tenyészsertések egy csoportja számára történő kiadása esetén az e fejezet 1. pontjában említett információkat egyetlen származási igazolás is tartalmazhatja, amennyiben az érintett hibrid tenyészsertések azonos korúak és genetikai anyjuk és apjuk azonosak.

II. FEJEZET

A 30. cikkben említett, hibrid tenyészsertések spermájára vonatkozó származási igazolások

A 30. cikkben említett, hibrid tenyészsertések spermájára vonatkozó származási igazolások az alábbi információkat tartalmazzák:

a)

a spermát adó hibrid tenyészsertésre vonatkozóan az e rész I. fejezetében említett valamennyi információ;

b)

a sperma azonosítását lehetővé tevő információk, az adagok száma, a gyűjtésének az ideje, a spermagyűjtő vagy -tároló központ neve, címe és engedélyszáma és a címzett neve és címe;

c)

a teljesítményvizsgálatnak vagy tenyészértékbecslésnek még alá nem vetett hibrid tenyészsertések teljesítményvizsgálatára vagy tenyészértékbecslésére szánt sperma esetében a 24. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett mennyiségeknek megfelelő spermaadagok száma, a hibridtenyésztő szervezet vagy a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban e hibridtenyésztő szervezet által kijelölt harmadik fél neve és címe, amelynek a feladata e vizsgálat 25. cikkel összhangban történő elvégzése;

d)

a származási igazolás kibocsátásának ideje és helye és a kibocsátó hibridtenyésztő szervezet – vagy a sperma Unióba történő beléptetése esetében a kibocsátó harmadik országbeli tenyésztőszervezet – által az igazolás aláírására felhatalmazott személy neve, tisztsége és aláírása; az említett személynek az adott hibridtenyésztő szervezet vagy harmadik országbeli tenyésztőszervezet vagy a 31. cikk (1) bekezdésében vagy a 33. cikk (1) bekezdésében említett tenyésztésben résztvevő, illetve a 30. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett illetékes hatóság képviselőjének kell lennie.

III. FEJEZET

A 30. cikkben említett, hibrid tenyészsertések petesejtjeire vonatkozó származási igazolások

A 30. cikkben említett, hibrid tenyészsertések petesejtjeire vonatkozó származási igazolások az alábbi információkat tartalmazzák:

a)

a donor nőivarú állatra vonatkozóan az e rész I. fejezetében említett valamennyi információ;

b)

a petesejtek azonosítását lehetővé tevő információk, a műszalmák száma, a gyűjtésük ideje, az embriógyűjtő vagy -előállító munkacsoport neve, címe és engedélyszáma és a címzett neve és címe;

c)

ha több petesejt van egy műszalmában, az egyazon hibrid tenyészsertéstől gyűjtött petesejtek számának egyértelmű megadása;

d)

a származási igazolás kibocsátásának ideje és helye és a kibocsátó hibridtenyésztő szervezet – vagy a petesejtek Unióba történő beléptetése esetében a kibocsátó harmadik országbeli tenyésztőszervezet – által az igazolás aláírására felhatalmazott személy neve, tisztsége és aláírása; az említett személynek az adott hibridtenyésztő szervezet vagy harmadik országbeli tenyésztőszervezet vagy a 31. cikk (1) bekezdésében vagy a 33. cikk (1) bekezdésében említett tenyésztésben résztvevő, illetve a 30. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett illetékes hatóság képviselőjének kell lennie.

IV. FEJEZET

A 30. cikkben említett, hibrid tenyészsertések embrióira vonatkozó származási igazolások

A 30. cikkben említett, hibrid tenyészsertések embrióira vonatkozó származási igazolások az alábbi információkat tartalmazzák:

a)

a donor nőivarú állatra és a megtermékenyítő hímivarú állatra vonatkozóan az e rész I. fejezetében említett valamennyi információ;

b)

az embriók azonosítását lehetővé tevő információk, a műszalmák száma, gyűjtésük vagy előállításuk helye és időpontja, az embriógyűjtő vagy -előállító munkacsoport neve, címe és engedélyszáma és a címzett neve és címe;

c)

ha több embrió van egy műszalmában, az egyazon állattól származó embriók számának egyértelmű megadása;

d)

a származási igazolás kibocsátásának ideje és helye és a kibocsátó hibridtenyésztő szervezet – vagy az embriók Unióba történő beléptetése esetében a kibocsátó harmadik országbeli tenyésztőszervezet – által az igazolás aláírására felhatalmazott személy neve, tisztsége és aláírása, amely személynek az adott hibridtenyésztő szervezet vagy harmadik országbeli tenyésztőszervezet vagy a 31. cikk (1) bekezdésében vagy a 33. cikk (1) bekezdésében említett tenyésztésben résztvevő, illetve a 30. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett illetékes hatóság képviselőjének kell lennie.


VI. MELLÉKLET

A 2. CIKK 21. PONTJÁBAN EMLÍTETT TERÜLETEK

1.

A Belga Királyság területe

2.

A Bolgár Köztársaság területe

3.

A Cseh Köztársaság területe

4.

A Dán Királyság területe a Feröer szigetek és Grönland kivételével

5.

A Németországi Szövetségi Köztársaság területe

6.

Az Észt Köztársaság területe

7.

Írország területe

8.

A Görög Köztársaság területe

9.

A Spanyol Királyság területe Ceuta és Melilla kivételével

10.

A Francia Köztársaság területe

11.

A Horvát Köztársaság területe

12.

Az Olasz Köztársaság területe

13.

A Ciprusi Köztársaság területe

14.

A Lett Köztársaság területe

15.

A Litván Köztársaság területe

16.

A Luxemburgi Nagyhercegség területe

17.

Magyarország területe

18.

A Máltai Köztársaság területe

19.

A Holland Királyság európai területe

20.

Az Osztrák Köztársaság területe

21.

A Lengyel Köztársaság területe

22.

A Portugál Köztársaság területe

23.

Románia területe

24.

A Szlovén Köztársaság területe

25.

A Szlovák Köztársaság területe

26.

A Finn Köztársaság területe

27.

A Svéd Királyság területe

28.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának területe


VII. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

2009/157/EK tanácsi irányelv

Ez a rendelet

1. cikk

2. cikk, 9. és 12. pontja

2. cikk, a), b), e) pont

3. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, c) pont

8. cikk, (3) bekezdés

2. cikk, d) pont

4. cikk, (3) bekezdés

3. cikk

18. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés

7. cikk, (5) bekezdés

5. cikk

30. cikk, (1) és (4) bekezdés, 30. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés és II. melléklet, 1. rész, I. fejezet, 1. pont d) alpont

6. cikk, a) pont

26. cikk, (1) bekezdés, és III. melléklet

6. cikk, b) pont

I. melléklet 1. rész

6. cikk, c) pont

I. melléklet 2. rész

6. cikk, d) pont

II. melléklet 1. rész

6. cikk, e) pont

30. cikk, (9) és (10) bekezdés és V. melléklet

7. cikk, (1) bekezdés

62. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés

62. cikk, (2) bekezdés

8. cikk

9. cikk

10. cikk

11. cikk


87/328/EGK tanácsi irányelv

Ez a rendelet

1. cikk

21. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

21. cikk, (4) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

12. és 13. cikk

2. cikk, (3) bekezdés

3. cikk

22. cikk, (1) és (3) bekezdés

4. cikk

21. cikk, (5) bekezdés

5. cikk

29. cikk, (1) bekezdés

6. cikk

7. cikk


96/463/EK tanácsi határozat

Ez a rendelet

1. cikk, (1) bekezdés

29. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

29. cikk, (4) bekezdés, a) pont és b) pont, i. alpont

2. cikk

II. melléklet

IV. melléklet 1. és 2. pont


88/661/EGK tanácsi irányelv

Ez a rendelet

1. cikk

2. cikk 9., 10., 12. és 17. pont

2. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés, 4. cikk, (3) bekezdés és 8. cikke (3) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

3. cikk

21. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

18. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés

64. cikk, (7) bekezdés

4a. cikk, első bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés

4a. cikk, második bekezdés

7. cikk (5) bekezdés

5. cikk

30. cikk, (1) bekezdés, 30. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés, 30. cikk (6) bekezdés és II. melléklet, 1. rész, I. fejezet, 1. pont d) alpont

6. cikk, (1) bekezdés

30. cikk, (9) és (10) bekezdés, I. melléklet, 1. és 2. rész, II. melléklet, 1. rész, III. melléklet és V. melléklet

6. cikk, (2) bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés, 4. cikk, (3) bekezdés és 8. cikke (3) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

7a. cikk

7. cikk, (1) és (5) bekezdés

8. cikk

25. cikk, (2) bekezdés

9. cikk

30. cikk, (1) bekezdés, 30. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés, 30. cikk, (6) bekezdés és II. melléklet 2. rész, 1. pont d) alpont

10. cikk, (1) bekezdés

30. cikk, (9) és (10) bekezdés, I. melléklet, 1. és 2. rész, II. melléklet, 2. rész, III. melléklet és V. melléklet

10. cikk, (2) bekezdése

11. cikk, (1) bekezdés

62. cikk, (1) bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés

62. cikk, (2) bekezdés

11. cikk, (3) bekezdés

62. cikk, (2) bekezdés

12. cikk

1. cikk, (3) bekezdés

13. cikk

14. cikk


90/118/EGK tanácsi irányelv

Ez a rendelet

1. cikk

21. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

21. cikk, (4) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

12. és 13. cikk és 28. cikke (2) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

14. cikk és 28. cikke (2) bekezdés

3. cikk

21. cikk, (5) bekezdés

4. cikk

62. cikk, (1) bekezdés

5. cikk

6. cikk


90/119/EGK tanácsi irányelv

Ez a rendelet

1. cikk

24. cikk, (1) bekezdés, 25. cikk

2. cikk

24. cikk, (3) bekezdés

3. cikk

4. cikk


89/361/EGK tanácsi irányelv

Ez a rendelet

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

2. cikk

2. cikk, 9. és 12. pont

3. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés, 4. cikk, (3) bekezdés és 8. cikk (3) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

4. cikk

I. melléklet, 1. és 2. rész, II. melléklet, 1. rész és III. melléklet

5. cikk

7. cikk, (1) és (5) bekezdés

6. cikk

30. cikk, (1) és (4) bekezdés, 30. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés és II. melléklet, 1. rész, I. fejezet, 1. pont d) alpont

7. cikk

1. cikk, (3) bekezdés

8. cikk

62. cikk, (1) bekezdés

9. cikk

10. cikk


90/427/EGK tanácsi irányelv

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk, (1) bekezdés

2. cikk

2. cikk, 9. és 12. pont

3. cikk, első bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, második bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, a) pont

1. melléklet, 1. és 3. rész

4. cikk, (1) bekezdés, b) pont

I. fejezet, 1. pont c) alpont és II. melléklet, 1. rész

4. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés, 19. cikk, (4) bekezdés, 30. cikk (9) és (10) bekezdés, 32. cikk, 33. cikk, 34. cikk, (1) bekezdés, c) pont, I. melléklet, II. melléklet, 1. rész és V. melléklet

5. cikk

7. cikk, (1) és (5) bekezdés

6. cikk

II. melléklet, 1. rész, I. fejezet, 3. pont

7. cikk

II. melléklet, 1. rész és III. melléklet, 1. rész

8. cikk, (1) bekezdés

II. melléklet, 1. rész I. fejezet, 1. pont c) alpont

8. cikk, (2) bekezdés

30. cikk, (1) bekezdés, 30. cikk (4) bekezdés, első albekezdés, 30. cikk (6) bekezdés, 32. cikk és II. melléklet, 1. rész, I. fejezet, 1. pont d) alpont

9. cikk

1. cikk (3) bekezdése

10. cikk

62. cikk (1) bekezdése

11. cikk

12. cikk

Melléklet


91/174/EGK tanácsi irányelv

Ez a rendelet

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk, 35. cikk, (1) bekezdés és 45. cikke (1) bekezdés

3. cikk

4. cikk

5. cikk

6. cikk

7. cikk

8. cikk


94/28/EK tanácsi irányelv

Ez a rendelet

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés és 36. cikk, (2) bekezdés

2. cikk

2. cikk

3. cikk

34. cikk

4. cikk

36. cikk, (1) bekezdés, a), c) és d) pont és 37. cikke (1) bekezdés, a) pont

5. cikk

36. cikk, (1) bekezdés, b) és d) pont

6. cikk

36. cikk, (1) bekezdés b) és d) pont

7. cikk

36. cikk, (1) bekezdés b) és d) pont

8. cikk

39. cikk, (2) bekezdés

9. cikk, (1) és (2) bekezdés

37. cikk, (1) bekezdés, b) pont és (2) bekezdés

9. cikk, (3) bekezdés

10. cikk

57. és 60. cikk

11. cikk

12. cikk

62. cikk, (1) bekezdés

13. cikk

14. cikk

15. cikk