23.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1005 RENDELETE

(2016. június 22.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az azbesztszálak (krizotil) tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 68. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 6. bejegyzése tiltja az azbesztszálak, valamint az olyan árucikkek és keverékek gyártását, forgalomba hozatalát és felhasználását, amelyekhez ilyen szálakat szándékosan adtak hozzá.

(2)

A tagállamok eddig mentességet adhattak a jelenleg használt elektrolitikus berendezések krizotilszálakat tartalmazó diafragmáinak forgalomba hozatala és felhasználása tekintetében. Ez magában foglalta a diafragmák gyártásához és karbantartásához felhasznált krizotilszálak forgalomba hozatalának és a krizotilszálak ilyen célú felhasználásának a mentesítését is.

(3)

Azon öt elektrolitikus berendezés közül, amelyekre vonatkozóan a tagállamok 2011-ben mentességet jelentettek be (2), jelenleg már csak kettő működik (Svédországban és Németországban).

(4)

2013. január 18-án a Bizottság a 6. bejegyzés 1. pontjában foglalt kötelezettség alapján felkérte az Európai Vegyianyag-ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség), hogy a REACH-rendelet 69. cikke (1) bekezdésének megfelelően állítson össze egy XV. melléklet szerinti dokumentációt a krizotilt tartalmazó diafragmák forgalomba hozatalának és felhasználásának tilalma céljából. Az Ügynökség 2014. január 17-én véglegesítette a XV. melléklet szerinti dokumentációt, és abban úgy javasolta módosítani az érvényben lévő korlátozást, hogy a tagállamok által a krizotilt tartalmazó diafragmák forgalomba hozatalára és használatára, valamint a krizotilszálaknak kizárólag a diafragmák karbantartására történő felhasználására vonatkozóan adott mentességek időbeli hatálya 2025. december 31-re korlátozódjon, és a tagállamok a nyomon követés és a végrehajtás javítása érdekében jelentéstételt írhassanak elő.

(5)

Ezt követően a Bizottság a dokumentációt nyilvános konzultációra bocsátotta, továbbá vizsgálat céljából a kockázatértékelési bizottság (a továbbiakban: RAC) és a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: SEAC) elé terjesztette.

(6)

A RAC 2014. november 26-án elfogadott véleményében arra a következtetésre jutott, hogy az egyik létesítményben a munkavállalók nincsenek kitéve a krizotilnak, a másik létesítményben pedig kockázatkezelési intézkedésekkel biztosítják, hogy a krizotil használatával járó esetleges kockázatok a lehető legkisebbek legyenek. Véleményében a RAC továbbá kimondja, hogy a krizotil nem kerül ki a környezetbe, ezért a két létesítmény azonnali bezárásának környezetvédelmi és egészségügyi haszna elhanyagolható lenne. Ezenkívül az egyik létesítményben az eljárást érintő, valamint technológiai megfontolásokból nem áll rendelkezésre megfelelő alternatív megoldás.

(7)

A krizotil EU-beli felhasználásának fokozatos megszüntetésére vonatkozó cél előmozdítása, valamint a meglévő mentesség egyértelműsítése és átláthatóbbá tétele érdekében a RAC egyetértett a XV. melléklet szerinti dokumentációban javasolt módosításokkal. A vélemény azt is megállapította, hogy uniós szintű fellépésre van szükség.

(8)

A SEAC 2015. március 9-én elfogadott véleményében rámutatott, hogy az egyik létesítményben az azbesztdiafragmás cellákat 2025-ig le fogják szerelni, a másik létesítmény üzemeltetője pedig arról számolt be, hogy a berendezésen krizotilmentes diafragmákkal jelenleg végzett termelési teszteknek köszönhetően legkésőbb 2025-ig teljes mértékben ki fogják váltani az azbesztdiafragmás cellákat. A SEAC azt is megállapította, hogy a létesítmény azonnali bezárása az elmaradó értéktermelés és a megszűnő munkahelyek miatt költséges lenne, és tudomásul vette az utóbbi létesítmény üzemeltetőjének kötelezettségvállalását, miszerint 2017 végéig megszüntetne minden krizotilbehozatalt. Tekintettel arra az általános célkitűzésre, hogy fokozatosan meg kell szüntetni a krizotil EU-beli felhasználását, valamint a meglévő mentesség egyértelműsítése és átláthatóbbá tétele érdekében a SEAC azt javasolta, hogy a tagállamok által a szóban forgó diafragmák és azbesztszálak forgalomba hozatalára vonatkozóan adott mentességek időbeli hatályát korlátozzák 2017 végére, és végkövetkeztetésképpen megállapította, hogy a meglévő korlátozások javasolt módosításának a SEAC szerinti változata lenne a lehető legelőnyösebb uniós intézkedés.

(9)

Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetések meghatározásáról szóló 2013/732/EU bizottsági végrehajtási határozat (4) kimondja, hogy az azbesztdiafragmák használata nem minősül elérhető legjobb technikának, és ennek megfelelően 2017. december 12-ig frissíteni kell az Unió területén üzemelő klóralkáligyártó berendezésekre vonatkozó engedélyezési feltételeket annak érdekében, hogy a berendezésekben ettől az időponttól fogva ne használhassanak azbesztdiafragmákat. Azonban a higanycellák esetével ellentétben, amelyek semmilyen körülmények között sem tekinthetők elérhető legjobb technikának, az azbesztdiafragmák esetében a tagállamok engedélyezhetik, hogy egy adott létesítmény meghatározott kivételes körülmények között, meghatározott hosszabb ideig – az ipari kibocsátásokról szóló irányelv környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban lévő feltételek mellett – azbesztdiafragmákat használjon, amennyiben a használat feltételei és időtartama jogilag kötelező formában kerül meghatározásra.

(10)

A SEAC véleményének elfogadása óta a 2025-ig teljes kiváltást tervező létesítmény üzemeltetőjével jogilag kötelező megállapodást kötöttek az érintett tagállam hatóságai, biztosítandó, hogy a diafragmákban használt krizotilt 2014-től kezdve fokozatosan azbesztmentes alternatív anyagokkal váltsák ki, és a teljes helyettesítés 2025. június 30-ig megtörténjen. Ezért a tagállamok által a krizotilt tartalmazó diafragmák felhasználására és a krizotilszálaknak kizárólag az ilyen diafragmák karbantartására történő felhasználására vonatkozóan adott mentességek időbeli hatályát indokolt legkésőbb 2025. június 30-ra korlátozni.

(11)

Az üzemeltető továbbá a jogilag kötelező megállapodásban kötelezettséget vállalt arra, hogy 2017 végéig beszünteti a krizotilszálak és a krizotilt tartalmazó diafragmák behozatalát, időközben pedig megerősítette, hogy a behozatal máris leállt, mivel már elegendő krizotilszállal rendelkezik az alternatív anyagra való átállás idejére. Ezért indokolt megszüntetni a tagállamok rendelkezésére álló azon lehetőséget, hogy engedélyezzék a krizotilt tartalmazó diafragmák és a kizárólag ezen diafragmák karbantartására használt krizotilszálak forgalomba hozatalát.

(12)

Indokolt előírni, hogy a tagállamok a mentességben részesülő létesítményekben használt diafragmákban felhasznált krizotil mennyiségéről szóló jelentéseket továbbítsák a Bizottság számára. A munkavállalók egészségével és biztonságával foglalkozó uniós jogszabályok előírják, hogy a munkáltatók minimális szintre, de mindenképpen egy meghatározott határérték alá csökkentsék a munkavállalók krizotilszálaknak való kitettségét. A tagállamok szigorúbb határértékeket is megállapíthatnak a levegőben lévő szálkoncentráció tekintetében, és előírhatják a szintek rendszeres mérését/nyomon követését. Az ilyen mérés/nyomon követés eredményét bele kell foglalni a szóban forgó jelentésbe.

(13)

A Bizottság konzultált a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórummal, és figyelembe vette annak ajánlásait.

(14)

Az 1907/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  Az EU országai és az EGT-tag EFTA-államok által az 1907/2006/EK (REACH) rendelet XVII. mellékletének 6. bejegyzésében foglaltak szerint az árucikkekben lévő azbesztre nyújtott mentességek.

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170?locale=hu

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

(4)  A Bizottság 2013. december 9-i 2013/732/EU az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a klóralkáligyártás tekintetében történő meghatározásáról (HL L 332., 2013.12.11., 34. o.).


MELLÉKLET

A XVII. melléklet 6. bejegyzésében a 2. oszlopban szereplő 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

 

„1.

Ezeknek a szálaknak és e szálakat szándékosan tartalmazó árucikkeknek és keverékeknek a gyártása, forgalomba hozatala és felhasználása tilos.

Azonban amennyiben egy tagállam mentességet adott a krizotilt tartalmazó diafragmák 2016. július 13-án üzemben lévő elektrolitikus berendezésekben történő használatára e pont említett időpontig hatályban lévő változatának megfelelően, az első bekezdés 2025. július 1-jéig nem alkalmazandó az ilyen diafragmák említett berendezésekben való használatára, illetve a krizotilnak kizárólag az ilyen diafragmák karbantartására való felhasználására, amennyiben a felhasználás a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (*) összhangban megállapított engedélyezési feltételeknek megfelelően történik.

Az említett mentességet élvező továbbfelhasználók minden naptári év január 31-ig jelentést nyújtanak be az érintett elektrolitikus létesítmény helye szerinti tagállamnak a diafragmákban a mentesség alapján felhasznált krizotil mennyiségéről. A szóban forgó tagállam a jelentés egy példányát megküldi a Bizottságnak.

Amennyiben a tagállam előírja a munkavállalók egészségének védelme és biztonsága érdekében a levegőben lévő krizotilkoncentráció továbbfelhasználók általi nyomon követését, a nyomon követés eredményét bele kell foglalni a jelentésbe.