24.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 167/46


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1003 RENDELETE

(2016. június 17.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található abamektin, acekinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, brómxinil, fludioxonil, fluopikolid, foszetil, mepikvát, prokinazid, propamokarb, prohexadion és tebukonazol maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, valamint 16. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az abamektin, az acetamiprid, a brómxinil, a fludioxonil, a propamokarb, a prohexadion és a tebukonazol tekintetében a 396/2005/EK rendelet II. melléklete maradékanyag-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) állapított meg. Az acekinocil, a fluopikolid, a foszetil, a mepikvát és a prokinazid tekintetében az említett rendelet III. mellékletének A. része határozott meg MRL-eket. A benzovindiflupir tekintetében az említett rendelet nem határozott meg egyedi MRL-eket, és e hatóanyag nem szerepel annak IV. mellékletében, ezért esetében a szóban forgó rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti 0,01 mg/kg alapértelmezett érték alkalmazandó.

(2)

Egy, az abamektin hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer almatermésűeken, ehető héjú kabakosokon, kínai kelen, a 0251000 kódszámú salátán és egyéb salátaféléken, spenótféléken, hüvelyes babon és hüvelyes borsón, valamint zelleren való alkalmazásának engedélyezésére irányuló eljárás keretében – a 396/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően – kérelmet nyújtottak be a Bizottsághoz az érvényben lévő MRL-ek módosítása céljából.

(3)

Az acekinocil esetében a cseresznyére és szilvára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. Az acetamiprid esetében a leveles káposztára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A brómxinil esetében a metélőhagymára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A fluopikolid esetében a fekete szederre, a spenótfélékre és a kövér porcsinra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A foszetil esetében a fekete szederre, a gumós zellerre és az olasz édesköményre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A mepikvát esetében a termesztett gombára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A propamokarb esetében a gumós zellerre, a kövér porcsinra, a mangoldra, a zellerlevélre és az olasz édesköményre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A prokinazid esetében a ribiszkére és a köszmétére/egresre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A tebukonazol esetében a rozsra és a búzára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet.

(4)

A 396/2005/EK rendelet 6. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be a fludioxonil ananász, valamint a prohexadion cseresznye esetében történő alkalmazására vonatkozóan. A kérelmező állítása szerint a szóban forgó anyagoknak az Egyesült Államokban az említett terményekre vonatkozóan engedélyezett alkalmazása a 396/2005/EK rendeletben megállapított MRL-eknél magasabb maradékanyag-értékekhez vezet, ezért magasabb MRL-eket kell megállapítani annak érdekében, hogy az említett termények behozatalát ne gátolják kereskedelmi akadályok.

(5)

A 396/2005/EK rendelet 8. cikkének megfelelően az érintett tagállamok értékelték a kérelmeket, és az értékelő jelentéseket megküldték a Bizottságnak.

(6)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) megvizsgálta a kérelmeket és az értékelő jelentéseket, különös tekintettel a fogyasztókat és adott esetben az állatokat érintő kockázatokra, és a javasolt MRL-ekről indokolással ellátott véleményeket (2) adott ki. Ezeket a véleményeket továbbította a Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint hozzáférhetővé tette a nyilvánosság számára.

(7)

A Hatóság az indokolással ellátott véleményeiben az abamektin salátán és egyéb salátaféléken, valamint spenótféléken történő alkalmazását illetően arra a következtetésre jutott, hogy a benyújtott adatok nem elégségesek új MRL-ek meghatározásához. Az érvényben lévő MRL-eket ezért változatlanul kell hagyni.

(8)

A foszetil fekete szeder esetében való alkalmazása tekintetében a Hatóság 100 mg/kg MRL megállapítását javasolta. Az MRL-ek extrapolációjára vonatkozó jelenlegi uniós iránymutatásokkal összhangban helyénvaló az említett MRL-t a málna esetében is ezen értéken meghatározni.

(9)

A mepikvát tekintetében a friss nyomonkövetési adatok tanúsága szerint a meghatározási határnál magasabb értéken maradékanyagok fordulnak elő a nem kezelt termesztett gombákon. E maradékanyagok a jogszerűen mepikváttal kezelt szalmával való keresztszennyeződésből adódnak. A Hatóság azt javasolta, hogy a kockázatkezelők három különböző MRL megállapítását vegyék fontolóra e termékek esetében, amely MRL-ek az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által javasolt, a fűszerekre vonatkozó MRL-ek, illetve a külső eredetű MRL-ek megállapítására vonatkozó megközelítésen alapultak (3). Mivel nem merül fel fogyasztókat érintő kockázat, a szóban forgó termékek tekintetében az MRL-eket a valamennyi mintavételi eredmény 99 %-ának megfelelő szinten indokolt rögzíteni a 396/2005/EK rendelet III. mellékletében. Ez az MRL ideiglenesen, 2018. december 31-ig érvényes. Ezen időpontot követően – egy, legkésőbb 2018. április 30-ig benyújtott új információkat figyelembe vevő további módosító rendelet hiányában – az MRL 0,02 * mg/kg.

(10)

A többi kérelmet illetően a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az adatokra vonatkozó valamennyi követelmény teljesült, és a kérelmezők által kért MRL-módosítások – 27 specifikus európai fogyasztói csoport fogyasztói expozíciójának vizsgálata alapján – a fogyasztók biztonsága szempontjából elfogadhatók. A Hatóság figyelembe vette az anyagok toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó legfrissebb információkat. Sem az említett hatóanyagokat esetlegesen tartalmazó valamennyi élelmiszer fogyasztásából következő, egész életen át tartó expozíció, sem az adott termékek fokozott fogyasztásából következő, rövid távú expozíció esetében nem merült fel a megengedhető napi bevitel vagy az akut referenciadózis túllépésének kockázata.

(11)

A benzovindiflupir tekintetében a Hatóság következtetést adott ki az ilyen hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatáról (4). Ennek keretében MRL-ek megállapítását javasolta egyrészt az Unióban alkalmazott helyes mezőgazdasági gyakorlatok szerinti reprezentatív felhasználásokra, valamint a Brazília által is kért importtűréshatárok tekintetében. A Bizottság konzultált az uniós referencialaboratóriumokkal a megfelelő meghatározási határokról.

(12)

A Hatóság indokolással ellátott véleményei és következtetései alapján és a tárgy szempontjából lényeges tényezőket figyelembe véve az MRL-ek megfelelő módosításai megfelelnek a 396/2005/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésében szereplő követelményeknek.

(13)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  Az EFSA tudományos jelentéseinek internetes elérhetősége: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for abamectin in various crops. (Indokolással ellátott vélemény az abamektinnek a különböző termények vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jei módosításáról). EFSA Journal 2015;13(7):4189 [27 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acequinocyl in cherries and plums. (Indokolással ellátott vélemény az acekinocilnak a cseresznye és a szilva vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jei módosításáról). EFSA Journal 2015;13(10):4259 [19 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in leafy brassicas (Indokolással ellátott vélemény az acetamiprid leveles káposzta vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jei módosításáról). EFSA Journal 2015;13(9):4229 [20 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for bromoxynil in chives (Indokolással ellátott vélemény a brómxinilnek a metélőhagyma vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jei módosításáról). EFSA Journal 2015;13(11):4311 [18 pp.].

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for fludioxonil in pineapples (Indokolással ellátott vélemény az ananászban előforduló fludioxonilre vonatkozó importtolerancia meghatározásáról). EFSA Journal 2016;14(1):4372 [19 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopicolide in blackberries, spinaches and purslanes (Indokolással ellátott vélemény a fluopikolidnak a fekete szeder, a spenótfélék és a kövér porcsin vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jei módosításáról). EFSA Journal 2015;13(11):4260 [22 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for flosetyl in blackberry, celeriac and Florence fennel. (Indokolással ellátott vélemény a foszetilnek a fekete szeder, a gumós zeller és az olasz édeskömény vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jei módosításáról). EFSA Journal 2015;13(12):4327 [20 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cultivated fungi (Indokolással ellátott vélemény a mepikvátnak a termesztett gomba vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jei módosításáról). EFSA Journal 2015;13(11):4315 [25 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in currants and gooseberries (Indokolással ellátott vélemény a prokinazidnak a ribiszke és a köszméte/egres vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jei módosításáról). EFSA Journal 2015;13(11):4280 [18 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for existing MRLs for propamocarb in various crops (Indokolással ellátott vélemény a propamokarbnak a különböző termények vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jei módosításáról). EFSA Journal 2015;13(11):4266 [19 pp.].

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for prohexadione in cherries (Indokolással ellátott vélemény a cseresznyében előforduló prohexadionra vonatkozó importtolerancia meghatározásáról). EFSA Journal 2015;13(12):4326 [16 pp.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in rye and wheat (Indokolással ellátott vélemény a tebukonalzonak a rozs és a búza vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jei módosításáról). EFSA Journal 2015;13(10):4262 [22 pp.].

(3)  FAO, 2009. Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues. 2nd Ed. FAO Plant Production and Protection Paper 197, 264 pp.

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benzovindiflupyr (A benzovindiflupir hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal 2015;13(3):4043 [88 pp.].


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az abamektinre, az acetamipridre, a brómxinilra, a fludioxonilra, a prohexadionra, a propamokarbra és a tebukonazolra vonatkozó oszlopok helyébe a következő szöveg lép:

„Növényvédőszer-maradékok és maradékanyag-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Abamektin (avermektin B1a, avermektin B1b, valamint az avermektin B1a delta-8,9 izomere összesen, avermektin B1a-ban kifejezve) (F) (R )

Acetamiprid (R)

Brómxinil és sói, brómxinilben kifejezve

Fludioxonil (F) (R)

Prohexadion (prohexadion(sav) és sói, prohexadion-kalciumban kifejezve)

Propamokarb (propamokarb és sói összesen, propamokarbban kifejezve) (R)

Tebukonazol (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0110000

Citrusfélék

0,0,5 (+)

0,9

 

10

0,01 (*)

 

 

0110010

Grapefruitfélék

 

 

 

 

 

 

5

0110020

Narancs

 

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Citrom

 

 

 

 

 

 

5

0110040

Zöld citrom/lime

 

 

 

 

 

 

5

0110050

Mandarin

 

 

 

 

 

 

5

0110990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

5

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

 

0,07

 

 

0,01 (*)

 

0,05

0120010

Mandula

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120020

Paradió/brazil dió

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120030

Kesu/kesudió

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120040

Gesztenye

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120050

Kókuszdió

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120060

Mogyoró

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120080

Pekándió

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120090

Fenyőmag

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120100

Pisztácia

0,01 (*)

 

 

0,2

 

 

 

0120110

Dió

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120990

Egyéb

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0130000

Almatermésűek

0,03 (+)

0,8

 

5

0,1

 

 

0130010

Alma

 

 

 

 

 

 

0,3

0130020

Körte

 

 

 

 

 

 

0,3

0130030

Birsalma

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

Naspolya

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130050

Japán naspolya

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

Csonthéjasok

 

 

 

 

 

 

 

0140010

Sárgabarack/kajszi

0,02 (+)

0,8

 

5

0,01 (*)

 

0,6

0140020

Cseresznye

0,01 (*)

1,5

 

5

0,4

 

1 (+)

0140030

Őszibarack

0,02 (+)

0,8

 

10

0,01 (*)

 

0,6

0140040

Szilva

0,01 (*) (+)

0,03

 

5

0,01 (*)

 

1

0140990

Egyéb

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0151000

a)

Szőlő

0,01 (*) (+)

0,5

 

 

 

 

 

0151010

Csemegeszőlő

 

 

 

5

 

 

0,5

0151020

Borszőlő

 

 

 

4

 

 

1 (+)

0152000

b)

Szamóca

0,15 (+)

0,5

 

4 (+)

 

 

0,02 (*)

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

 

2

 

5

 

 

0,5

0153010

Feketeszeder

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153020

Hamvas szeder

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0153030

Málna (piros és sárga)

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153990

Egyéb

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

0,01 (*)

 

 

 

 

 

1,5

0154010

Fürtös áfonya

 

2

 

2

 

 

 

0154020

Tőzegáfonya

 

2

 

2

 

 

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154050

Csipkebogyó

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154060

Faeper (fekete és fehér)

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154080

Fekete bodza

 

2

 

0,8

 (**)

 

 

0154990

Egyéb

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0161000

a)

ehető héjúak

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0161010

Datolya

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161020

Füge

 

0,03

 

 

 

 

0,02 (*)

0161030

Étkezési olajbogyó

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,05

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161050

Karambola/uborkafa

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161990

Egyéb

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

 

 

15

 

 

0,02 (*)

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1

0162040

Fügekaktusz

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162050

Csillagalma

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162990

Egyéb

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokádó

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,02 (*)

0163020

Banán

0,01 (*)

0,4

 

0,01 (*)

 

 

0,05

0163030

Mangó

0,01 (*)

0,01 (*)

 

2

 

 

0,1

0163040

Papája

0,03 (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

2

0163050

Gránátalma

0,01 (*)

0,01 (*)

 

3

 

 

0,02 (*)

0163060

Csirimojó/krémalma

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163070

Guáva/guajava

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163080

Ananász

0,01 (*)

0,01 (*)

 

7

 

 

0,02 (*)

0163090

Kenyérgyümölcs

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163100

Durián

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163110

Tüskés annóna

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163990

Egyéb

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0211000

a)

burgonya

(+)

 

 

5

 

0,3

0,02 (*)

0212000

b)

trópusi gyökér és gumós zöldségek

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

 

 

10

 

 

 

0212030

Jamszgyökér

 

 

 

10

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0212990

Egyéb

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Cékla

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213020

Sárgarépa

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213030

Gumós zeller

 

 

 

0,2

 

0,09

0,5

0213040

Torma

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213050

Csicsóka

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213060

Pasztinák/paszternák

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213070

Petrezselyemgyökér

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213080

Retek

(+)

 

 

0,3

 

3

0,02 (*)

0213090

Bakszakáll

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4 (+)

0213100

Karórépa

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213110

Tarlórépa

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213990

Egyéb

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0220000

Hagymafélék

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0220010

Fokhagyma

(+)

0,02

0,01 (*)

0,02

 

2

0,1

0220020

Vöröshagyma

(+)

0,02

0,01 (*)

0,5

 

2

0,1

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

(+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

 

2

0,05

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

(+)

0,01 (*)

0,05

5

 

30

0,6

0220990

Egyéb

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0231000

a)

burgonyafélék

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0231010

Paradicsom

0,09 (+)

0,2

 

3

 

4

0,9

0231020

Étkezési paprika

0,07 (+)

0,3

 

1

 

3

0,6

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

0,09 (+)

0,2

 

0,4

 

4

0,4 (+)

0231040

Okra/bámia

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0231990

Egyéb

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

0,04

0,3

0,01 (*)

0,4

 

5

 

0232010

Uborka

 

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Apró uborka

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0232030

Cukkini

 

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,3

 

5

 

0233010

Dinnye

(+)

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Sütőtök

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Görögdinnye

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

0,15

0234000

d)

csemegekukorica

0,01 (*)

0,01 (*)

0,04

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

0,01 (*)

0,4

 

 

 

 

 

0241010

Brokkoli

 

 

 

0,7

 

3

0,15

0241020

Karfiol

 

 

 

0,01 (*)

 

10 (+)

0,05

0241990

Egyéb

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0242000

b)

fejképző káposztafélék

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0,7

0242010

Kelbimbó

 

0,05

 

0,01 (*)

 

2

 

0242020

Fejeskáposzta

 

0,7

 

2

 

0,7

 

0242990

Egyéb

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0243000

c)

leveles káposzta

 

1,5

 

 

 

 

0,02 (*)

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

0,05

 

 

10

 

20

 

0243020

Kel

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

20

 

0243990

Egyéb

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0244000

d)

karalábé

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,3

0,02 (*)

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,5

0251010

Galambbegysaláta

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251020

Fejes salátafélék

0,09 (+)

3

 

40

 

40

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

0,1 (+)

1,5

 

15

 

20 (+)

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

0,01 (*)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251060

Borsmustár/rukkola

0,0,5 (+)

3

 

15

 

30

 

0251070

Vörös mustár

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251990

Egyéb

0,01 (*)

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0252010

Spenótfélék

 

5

 

30

 

40

 

0252020

Kövér porcsin

 

3

 

15

 (**)

40

 

0252030

Mangold

 

3

 

15

 

30

 

0252990

Egyéb

 

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajok

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0254000

d)

vízitorma

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

10

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0255000

e)

cikóriasaláta

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

0,01 (*)

15

0,15

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

 

3

 

15

0,02 (*)

30 (+)

 

0256010

Turbolya

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256020

Metélőhagyma

2 (+)

 

0,08

 

 

 

2

0256030

Zellerlevél

0,09 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

2

0256050

Zsálya

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256060

Rozmaring

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256070

Kakukkfű

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256090

Babérlevél

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256100

Tárkony

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256990

Egyéb

0,02 (*)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0260000

Hüvelyes zöldségek

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0260010

Bab (hüvelyben)

0,03

0,15

 

1

 

0,1

2 (+)

0260020

Bab (hüvely nélkül)

0,01 (*)

0,3

 

0,4

 

0,01 (*)

2 (+)

0260030

Borsó (hüvelyben)

0,03

0,4

 

1

 

0,01 (*)

2 (+)

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

0,01 (*)

0,3

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260050

Lencse

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260990

Egyéb

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0270010

Spárga

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270030

Szárzeller

0,05

1,5

 

1,5

 

0,01 (*)

0,5 (+)

0270040

Olasz édeskömény

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270050

Articsóka

0,01 (*)

0,7

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0270060

Póréhagyma

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

20

0,6

0270070

Rebarbara

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270080

Bambuszrügy

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270090

Pálmafa csúcsrügy

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270990

Egyéb

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0280010

Termesztett gomba

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Vadgomba

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Moha és zuzmó

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0300000

HÜVELYESEK

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0300010

Bab

 

0,07

 

0,5

 

 

0,3

0300020

Lencse

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300030

Borsó

 

0,07

 

0,4

 

 

0,2

0300040

Csillagfürt/farkasbab

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300990

Egyéb

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0401000

Olajos magvak

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Lenmag

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,6

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

 

0,01 (*)

 

 

0,9

 

0,15

0401030

Mák

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,2

0401040

Szezámmag

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401050

Napraforgómag

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401060

Repcemag

 

0,2

 

 

0,01 (*)

 

0,5

0401070

Szójabab

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,15

0401080

Mustármag

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,3

0401090

Gyapotmag

 

0,7

 

 

0,01 (*)

 

2

0401100

Tökmag

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401110

Pórsáfránymag

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401120

Borágó magja

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401130

Gomborkamag

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,3

0401140

Kendermag

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401150

Ricinusbab

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401990

Egyéb

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

 

 

 

 

 

0,05

0402020

Olajpálma magja

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402040

Kapok

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0500000

GABONAFÉLÉK

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0500010

Árpa

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500030

Kukorica

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500040

Köles

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500050

Zab

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500060

Rizs

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

1 (+)

0500070

Rozs

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

0,3

0500080

Cirok

 

0,01 (*)

0,05

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500090

Búza

 

0,03

0,05

 

0,1

 

0,3

0500990

Egyéb

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0610000

Tea

 

 

 

0,05 (*)

 

 

0,05 (*)

0620000

Kávébab

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,1

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0631000

a)

virág

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0631010

Kamilla

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631030

Rózsa

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631050

Kislevelű hárs

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631990

Egyéb

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632000

b)

levelek és fűszernövények

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0632010

Kerti szamóca

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632990

Egyéb

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633000

c)

gyökér

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633010

Macskagyökér

 

 

 

1

 (**)

 

 

0633020

Ginszeng

 

 

 

4

 (**)

 

 

0633990

Egyéb

 

 

 

1

 (**)

 

 

0639000

d)

a növény bármely más részei

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0640000

Kakaóbab

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0650000

Szentjánoskenyér

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0700000

KOMLÓ

0,1

0,05 (*)

0,05 (*) (+)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

40 (+)

0800000

FŰSZEREK

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810000

Mag

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

1,5 (+)

0810010

Ánizsmag

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810020

Fekete kömény

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810030

Zeller

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810040

Koriander/kerti koriander

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810050

Kömény

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810060

Kapor

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810070

Édeskömény

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810090

Szerecsendió

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810990

Egyéb

 

 

 

 

 (**)

 

 

0820000

Termés

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

 

0820010

Szegfűbors

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820020

Szecsuáni bors

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820030

Kömény

 

 

 

 

 (**)

 

1,5 (+)

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820050

Borókabogyó

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820060

Bors-félék (fekete, zöld és fehér)

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820070

Vanília

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820080

Tamarind

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820990

Egyéb

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0830000

Kéreg

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0830010

Fahéj

 

 

 

 

 (**)

 

 

0830990

Egyéb

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840000

Gyökér- és rizóma

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840010

Édesgyökér

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840020

Gyömbér

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840040

Torma

(+)

(+)

(+)

(+)

 (**)

(+)

(+)

0840990

Egyéb

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850000

Bimbó

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850010

Szegfűszeg

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850020

Kapribogyó

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850990

Egyéb

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860000

Virágbibe

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0860010

Sáfrány

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860990

Egyéb

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870000

Magköpeny

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870990

Egyéb

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0900010

Cukorrépagyökér

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900020

Cukornád

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900030

Cikóriagyökér

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900990

Egyéb

 

 

 

 

 (**)

 

 

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

(+)

 

 

 

 

 

1010000

Szövetek a következő állatokból

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1011000

a)

sertés

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

1011010

Izom

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011020

Zsírszövet

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011030

Máj

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1 (+)

0,2

1011040

Vese

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,02 (+)

0,2

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

0,02 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1

0,2

1011990

Egyéb

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1012000

b)

szarvasmarha

 

 

 

(+)

 

 

 

1012010

Izom

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012020

Zsírszövet

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012030

Máj

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1012040

Vese

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1012990

Egyéb

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1013000

c)

juh

 

 

 

(+)

 

 

 

1013010

Izom

0,02

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1013020

Zsírszövet

0,05

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1013030

Máj

0,0,5

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1013040

Vese

0,02

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,05

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1013990

Egyéb

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1014000

d)

kecske

 

 

 

(+)

 

 

 

1014010

Izom

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1014020

Zsírszövet

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1014030

Máj

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1014040

Vese

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1014990

Egyéb

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1015000

e)

lófélék

 

 

 

 

 (**)

 

 

1015010

Izom

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01

0,1 (*)

1015020

Zsírszövet

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 (**)

0,01

0,1 (*)

1015030

Máj

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 (**)

0,2

0,2

1015040

Vese

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 (**)

0,05

0,2

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 (**)

0,2

0,2

1015990

Egyéb

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1016000

f)

baromfi

0,01 (*)

 

0,05 (*)

 

 

 

0,1 (*)

1016010

Izom

 

0,02 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (+)

 

1016020

Zsírszövet

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (+)

 

1016030

Máj

 

0,1 (*)

 

0,05 (*)

 

0,05 (+)

 

1016040

Vese

 

0,1 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (*)

 

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,05

 

1016990

Egyéb

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (*)

 

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

 

 

 

 

 (**)

 

 

1017010

Izom

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01

0,1 (*)

1017020

Zsírszövet

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 (**)

0,01

0,1 (*)

1017030

Máj

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 (**)

0,2

0,2

1017040

Vese

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 (**)

0,05

0,2

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 (**)

0,2

0,2

1017990

Egyéb

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1020000

Tej

0,01 (*)

0,05

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (+)

0,02 (*)

1020010

Szarvasmarha

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Juh

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Kecske

 

 

 

 

 

 

 

1020040

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Madártojás

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (+)

0,1 (*)

1030010

Csirke

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Kacsa

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030030

Liba

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030040

Fürj

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030990

Egyéb

 

 

 

 

 (**)

 

 

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

1050000

Kétéltűek és hüllők

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

b)

A szöveg a benzovindiflupirra vonatkozó alábbi oszloppal egészül ki:

„Növényvédőszer-maradékok és maradékanyag-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (2)

Benzovindiflupir

(1)

(2)

(3)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

0,01  (***)

0110000

Citrusfélék

 

0110010

Grapefruitfélék

 

0110020

Narancs

 

0110030

Citrom

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

0110050

Mandarin

 

0110990

Egyéb

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

 

0120010

Mandula

 

0120020

Paradió/brazil dió

 

0120030

Kesu/kesudió

 

0120040

Gesztenye

 

0120050

Kókuszdió

 

0120060

Mogyoró

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

 

0120080

Pekándió

 

0120090

Fenyőmag

 

0120100

Pisztácia

 

0120110

Dió

 

0120990

Egyéb

 

0130000

Almatermésűek

 

0130010

Alma

 

0130020

Körte

 

0130030

Birsalma

 

0130040

Naspolya

 

0130050

Japán naspolya

 

0130990

Egyéb

 

0140000

Csonthéjasok

 

0140010

Sárgabarack/kajszi

 

0140020

Cseresznye

 

0140030

Őszibarack

 

0140040

Szilva

 

0140990

Egyéb

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

0151000

a)

Szőlő

 

0151010

Csemegeszőlő

 

0151020

Borszőlő

 

0152000

b)

Szamóca

 

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

 

0153010

Feketeszeder

 

0153020

Hamvas szeder

 

0153030

Málna (piros és sárga)

 

0153990

Egyéb

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

0154010

Fürtös áfonya

 

0154020

Tőzegáfonya

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

 

0154050

Csipkebogyó

 

0154060

Faeper (fekete és fehér)

 

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

 

0154080

Fekete bodza

 

0154990

Egyéb

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

 

0161000

a)

ehető héjúak

 

0161010

Datolya

 

0161020

Füge

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

 

0161050

Karambola/uborkafa

 

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

 

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

 

0161990

Egyéb

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

0162040

Fügekaktusz

 

0162050

Csillagalma

 

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

0162990

Egyéb

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

0163010

Avokádó

 

0163020

Banán

 

0163030

Mangó

 

0163040

Papája

 

0163050

Gránátalma

 

0163060

Csirimojó/krémalma

 

0163070

Guáva/guajava

 

0163080

Ananász

 

0163090