10.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/910 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. június 9.)

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (3) bekezdésére és 38. cikke d) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1235/2008/EK bizottsági rendelet (2) IV. melléklete meghatározza azon illetékes ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékét, amelyek az egyenértékűség tekintetében harmadik országokban ellenőrzéseket végezhetnek és tanúsítványokat állíthatnak ki.

(2)

A 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdésével összhangban elismert több ellenőrző szerv elismerésének időtartama lejár 2016. június 30-án. A Bizottság által végrehajtott folyamatos felügyelet eredményei alapján az AsureQuality Limited, a Balkan Biocert Skopje, a Bio.inspecta AG, az IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, az Organic Control System és a TÜV Nord Integra ellenőrző szervek elismerésének időtartamát ki kell terjeszteni 2018. június 30-áig.

(3)

Az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében az AsureQuality Limited, a Balkan Biocert Skopje, a Bio.inspecta AG, az IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, az Organic Control System és a TÜV Nord Integra ellenőrző szervekre vonatkozó bejegyzések 5. pontjában a „2016. június 30.” dátum helyébe a „2018. június 30.” dátum lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. december 8-i 1235/2008/EK rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (HL L 334., 2008.12.12., 25. o.).