1.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/35


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/865 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. május 31.)

a 2015/2384/EK végrehajtási rendelet által a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumíniumfóliák behozatalára kivetett dömpingellenes intézkedéseknek a Kínai Népköztársaságból származó egyes, enyhén módosított alumíniumfóliák behozatala révén történő esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba vételének elrendeléséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére, valamint 14. cikke (5) bekezdésére,

a tagállamok tájékoztatását követően,

mivel:

A.   A KÉRELEM

(1)

Az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdésének és 14. cikke (5) bekezdésének alapján kérelmet nyújtottak be, hogy vizsgálja ki a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumíniumfóliák behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedéseknek a Kínai Népköztársaságból származó egyes, enyhén módosított alumíniumfóliák behozatala révén történő esetleges kijátszását, valamint rendelje el e behozatalok nyilvántartásba vételét.

(2)

A kérelmet 2015. április 18-án nyújtották be. A kérelmező kérte, hogy névtelen maradhasson és kérelmét kellően megalapozta. A Bizottság úgy véli, hogy indokolt a kérelmező kilétének bizalmas kezelése.

B.   A TERMÉK

(3)

Az intézkedések esetleges kijátszásában érintett termék a jelenleg az ex 7607 11 19 KN-kód (7607111910 TARIC-kód) alá besorolt, Kínai Népköztársaságból származó, legalább 0,008 mm, de legfeljebb 0,018 mm vastagságú, alátét nélküli, hengerelt, de tovább nem megmunkált, legfeljebb 650 mm szélességű és 10 kg-ot meghaladó tömegű tekercsben kiszerelt alumíniumfólia (a továbbiakban: érintett termék). A hatályos intézkedések erre a termékre vonatkoznak.

(4)

Az intézkedések esetleges kijátszásában érintett vizsgált termékek jellemzői megegyeznek az érintett termék előző preambulumbekezdésben meghatározott jellemzőivel, azonban lágyítottak és nem lágyítottak is lehetnek, és a behozatalra az alábbi módon jelentik be azokat:

legalább 0,007 mm-es, de 0,008 mm-t nem elérő vastagságú, tetszőleges szélességű tekercsben kiszerelt alumíniumfólia, vagy

legalább 0,008 mm, de legfeljebb 0,018 mm vastagságú, 650 mm-t meghaladó szélességű tekercsben kiszerelt alumíniumfólia, vagy

0,018 mm-t meghaladó, de 0,021 mm-t nem elérő vastagságú, tetszőleges szélességű tekercsben kiszerelt alumíniumfólia, vagy

legalább 0,021 mm, de legfeljebb 0,045 mm vastagságú, legalább kétrétegű, tetszőleges szélességű tekercsben kiszerelt alumíniumfólia.

(5)

A fentiekben leírt első három termék az érintett termékével megegyező KN-kód alá, viszont eltérő TARIC-kód alá tartozik (7607111930, 7607111940 és 7607111950).

(6)

Az utolsó termék az érintett termékétől eltérő KN-kód (vagyis az ex 7607 11 90 KN-kód) alá, illetve a 7607119045 és a 7607119080 TARIC-kód alá tartozik.

(7)

A fentiekben leírt valamennyi termék a Kínai Népköztársaságból származik (a továbbiakban: vizsgált termékek).

C.   MEGLÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(8)

A jelenleg hatályos és esetlegesen kijátszott intézkedések az (EU) 2015/2384 bizottsági végrehajtási rendelettel (2) bevezetett dömpingellenes intézkedések (a továbbiakban: meglévő intézkedések).

D.   INDOKOK

(9)

A kérelem elegendő meggyőző bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az érintett termékre kivetett dömpingellenes intézkedéseket olyan gyakorlatok, eljárások vagy munkálatok révén játsszák ki, amelyre a dömpingellenes vám kivetésén kívül nincs más megfelelő magyarázat vagy gazdasági indok.

(10)

A benyújtott meggyőző bizonyítékok a következők:

(11)

A kínai exportstatisztikákra és az Eurostat importstatisztikáira alapozva a kérelmező a 2008-ban kezdődő és 2015-ben végződő időszak tekintetében meghatározta minden egyes, enyhén módosított vizsgált termék behozatalának alakulását. Az érintett termék behozatalának alakulását összehasonlítva az enyhén módosított, vizsgált termékek behozatalának alakulásával, a kérelmező az enyhén módosított vizsgált termékek behozatalának jelentős növekedését, valamint az érintett termék behozatalának ezzel egyidejű csökkenését bizonyította be. A kérelmező kimutatta különösen, hogy az enyhén módosított termékek behozatali mennyisége hasonló volt az érintett termékeknek a 925/2009/EK tanácsi rendelet (3) szerinti kezdeti dömpingellenes intézkedések elfogadása előtti behozatali mennyiségéhez. A kérelmező ebből a kereskedelmi szerkezet változására következtetett.

(12)

Továbbá minden egyes kijátszást megvalósító gyakorlat esetében a kérelmező részletes bizonyítékokkal szolgált az ilyen gyakorlatok elterjedt mivoltára és arra vonatkozóan, hogy azokra a dömpingellenes vám kivetésén kívül nincs más megfelelő magyarázat vagy gazdasági indok.

(13)

A rendelkezésre álló információk alapján a kérelmező bebizonyította, hogy a Kínai Népköztársaságból származó, enyhén módosított, vizsgált termékek exportárai a kijátszást megvalósító gyakorlatok mindegyike esetében jelentősen alákínálnak az uniós ipar árainak. Következésképpen a vizsgált, Kínai Népköztársaságból származó, enyhén módosított termék aláássa a dömpingellenes intézkedések helyzetjavító hatásait az árak, valamint a mennyiségek tekintetében.

(14)

Végül a panaszos számára szokásszerűen hozzáférhető információ alapján a kérelmező meghatározta a dömpingkülönbözet kalkulációját, amely bemutatja, hogy a vizsgált, enyhén módosított termékek a kijátszást megvalósító gyakorlatok mindegyike esetében dömpingelt áron lép be az uniós piacra.

E.   AZ ELJÁRÁS

(15)

A fentiek fényében a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy elegendő bizonyíték indokolja az alaprendelet 13. cikke (3) bekezdése szerinti vizsgálat indítását, továbbá a vizsgált termék behozatala nyilvántartásba vételének elrendelését, az alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdésével összhangban.

a)   Kérdőívek

(16)

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a következő felek részére: a Kínai Népköztársaságban működő, ismert exportőrök/gyártók és ezek ismert szövetségei, az Unióban működő, ismert importőrök és ezek ismert szövetségei, valamint a Kínai Népköztársaság hatóságai. Információkat szükség szerint az uniós gazdasági ágazattól is be lehet kérni.

(17)

Mindenesetre, valamennyi félnek haladéktalanul, de legkésőbb az e rendelet 3. cikkében meghatározott időpontig fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottsággal, és az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kérdőívet kell igényelnie, feltéve, hogy az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított határidő valamennyi érdekelt félre vonatkozik.

(18)

A Kínai Népköztársaság hatóságai értesítést fognak kapni a vizsgálat megindításáról.

b)   Információgyűjtés és meghallgatások

(19)

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy írásban ismertessék álláspontjukat, és állításaikat támasszák alá bizonyítékokkal. A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket, amennyiben írásban olyan kérelmet nyújtanak be, amelyből kitűnik, hogy meghallgatásukat különleges okok indokolják.

c)   A behozatal nyilvántartásba vétele, illetve az intézkedések alóli mentesség

(20)

Az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgálat tárgyát képező termék behozatala mentesülhet a nyilvántartásba vétel vagy az intézkedések hatálya alól, ha a behozatal nem jelenti ezek kijátszását.

(21)

Mivel az esetleges kijátszás az Unión kívül valósul meg, az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdése alapján mentességet lehet biztosítani a vizsgált termékek azon kínai népköztársaságbeli gyártói számára, amelyek bizonyítani tudják, hogy a meglévő intézkedések hatálya alá tartozó egyetlen gyártóval (4) sem állnak kapcsolatban (5), és akikről bebizonyosodik, hogy nem vettek részt az alaprendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti kijátszásokban. Azoknak a gyártóknak, amelyek mentességet kívánnak szerezni, bizonyítékokkal kellően alátámasztott kérelmet kell benyújtaniuk az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül.

F.   NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

(22)

Az alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdése alapján a vizsgált termékek behozatalát nyilvántartásba kell venni annak biztosítása érdekében, hogy – amennyiben a vizsgálat megállapítja az intézkedések kijátszását – már a behozatal nyilvántartásba vételének napjától megfelelő mértékű dömpingellenes vámokat lehessen kivetni.

G.   HATÁRIDŐK

(23)

A megfelelő ügyvitel érdekében meg kell állapítani azon határidőket, amelyeken belül:

az érdekelt felek jelentkezhetnek a Bizottságnál, álláspontjukat írásban kifejthetik, és benyújthatják kitöltött kérdőíveiket vagy bármely más információt, melyet figyelembe kell venni a vizsgálat során,

a kínai népköztársaságbeli gyártók kérhetik a behozatal nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések hatálya alóli mentességet,

az érdekelt felek írásban kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat.

(24)

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az alaprendeletben megállapított eljárási jogok többségének gyakorlása attól függ, hogy a felek az e rendelet 3. cikkében megjelölt határidőn belül jelentkeznek-e.

H.   AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYA

(25)

Abban az esetben, ha az érdekelt felek valamelyike nem biztosít hozzáférést a szükséges információkhoz, vagy nem szolgáltat információkat határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, az alaprendelet 18. cikkének megfelelően megerősítő vagy nemleges ténymegállapítások tehetők a rendelkezésre álló tények alapján.

(26)

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis vagy félrevezető adatokat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló tényekre lehet támaszkodni.

(27)

Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a ténymegállapítások alapjául az alaprendelet 18. cikkével összhangban a rendelkezésre álló tények szolgálnak, előfordulhat, hogy számára az eredmény kevésbé lesz kedvező, mint abban az esetben, ha együttműködött volna,

(28)

A számítógépesített válaszadás elmaradása nem tekinthető az együttműködés hiányának, feltéve, hogy az érdekelt fél igazolja, hogy a kérésnek megfelelő válaszadás ésszerűtlen többletterhekkel vagy ésszerűtlen többletköltségekkel járt volna. Az érdekelt félnek ebben az esetben haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottsággal.

I.   A VIZSGÁLAT IDŐKERETEI

(29)

A vizsgálat az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján e rendelet hatálybalépésének időpontjától számított kilenc hónapon belül lezárul.

J.   SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

(30)

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálat során gyűjtött valamennyi személyes adatot 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően fogja kezelni.

K.   MEGHALLGATÓ TISZTVISELŐ

(31)

Az érdekelt felek kérhetik a kereskedelmi ügyekben eljáró meghallgató tisztviselő közbenjárását. A meghallgató tisztviselő összekötő szerepet tölt be az érdekelt felek és a Bizottság vizsgálattal megbízott szolgálatai között. A meghallgatási tisztviselő megvizsgálja az iratbetekintési kérelmeket, a dokumentumok bizalmas kezelését érintő vitákat, a határidők meghosszabbítására vonatkozó kérelmeket, valamint a harmadik felek által benyújtott meghallgatási kérelmeket. A meghallgató tisztviselő egyedi meghallgatást biztosíthat az érdekelt felek számára, és közbenjárhat annak érdekében, hogy az érdekelt felek maradéktalanul gyakorolhassák a védelemhez való jogukat.

(32)

A meghallgató tisztviselő általi meghallgatás iránti kérelmet írásban, indoklással együtt kell benyújtani. A meghallgató tisztviselő lehetőséget biztosít olyan meghallgatásra is, ahol az érintett felek előadhatják különböző álláspontjaikat és ellenérveiket.

(33)

Az érdekelt felek további információkat és elérhetőségeket a Kereskedelmi Főigazgatóság webhelyén, a meghallgató tisztviselő alábbi weboldalán találnak: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1225/2009/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően vizsgálat indul annak megállapítására, hogy a Kínai Népköztársaságból származó, jelenleg az ex 7607 11 19 KN-kód (TARIC-kód: 7607111930, 7607111940 és 7607111950) és ex 7607 11 90 KN-kód (TARIC-kód: 7607119045 és 7607119080) alá besorolt

legalább 0,007 mm-es, de 0,008 mm-t nem elérő vastagságú, alátét nélküli, hengerelt, de tovább nem megmunkált, a szélességtől függetlenül 10 kg-ot meghaladó tömegű tekercsekben kiszerelt, lágyított vagy nem lágyított alumíniumfólia, vagy

legalább 0,008 mm, de legfeljebb 0,018 mm vastagságú, alátét nélküli, hengerelt, de tovább nem megmunkált, 10 kg-ot meghaladó tömegű és 650 mm-t meghaladó szélességű tekercsben kiszerelt, lágyított vagy nem lágyított alumíniumfólia, vagy

0,018 mm-t meghaladó, de 0,021 mm-t nem elérő vastagságú, alátét nélküli, hengerelt, de tovább nem megmunkált, a szélességtől függetlenül 10 kg-ot meghaladó tömegű tekercsben kiszerelt, lágyított vagy nem lágyított alumíniumfólia, vagy

legalább 0,021 mm, de legfeljebb 0,045 mm vastagságú, alátét nélküli, hengerelt, de tovább nem megmunkált, a szélességtől függetlenül 10 kg-ot meghaladó tömegű tekercsekben kiszerelt, lágyított vagy nem lágyított, legalább kétrétegű alumíniumfólia

Unióba történő behozatalával kijátsszák-e az (EU) 2015/2384 végrehajtási rendelettel elrendelt intézkedéseket.

2. cikk

Az 1225/2009/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése és 14. cikkének (5) bekezdése alapján a vámhatóságok megteszik az e rendelet 1. cikkében meghatározott Unióba irányuló behozatal nyilvántartásba vételéhez szükséges lépéseket.

A nyilvántartásba vétel kilenc hónappal e rendelet hatálybalépésének napját követően veszti hatályát.

A Bizottság rendelet útján utasíthatja a vámhatóságokat, hogy többé ne vegyék nyilvántartásba az olyan gyártók által előállított termékek Unióba irányuló behozatalait, amelyek mentességet kértek a nyilvántartásba vétel alól, és amelyekről megállapítást nyert, hogy teljesítik a mentességhez szükséges feltételeket.

3. cikk

(1)   A Bizottságtól a kérdőíveket az e rendelet hatálybalépésének napját követő 15 napon belül kell igényelni.

(2)   Ahhoz, hogy az érdekelt felek előterjesztéseit a vizsgálat során figyelembe lehessen venni, a feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – az e rendelet hatálybalépésének napját követő 37 napon belül kell: a Bizottságnál jelentkezniük, írásban kifejteniük álláspontjukat, kitöltött kérdőíveiket benyújtaniuk, illetve a birtokukban lévő egyéb információkat a Bizottság rendelkezésére bocsátaniuk.

(3)   Azoknak a kínai népköztársaságbeli gyártóknak, akik mentességet kérnek a behozatal nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések hatálya alól, bizonyítékokkal kellően alátámasztott kérelmet kell benyújtaniuk ugyanezen 37 napos határidőn belül.

(4)   Az érdekelt felek ugyanezen a 37 napos határidőn belül kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat is.

(5)   A Bizottsághoz piacvédelmi vizsgálatok céljára csak szerzői jogi védelem alatt nem álló információkat lehet benyújtani. A harmadik felek szerzői joga alatt álló információknak és/vagy adatoknak a Bizottság rendelkezésére történő bocsátását megelőzően az érdekelt feleknek a szerzői jog tulajdonosától külön engedélyt kell kérniük, amelyben kifejezetten lehetővé teszik a Bizottság számára a) az információk és adatok e piacvédelmi eljárás keretében történő használatát, valamint b) az információk és/vagy adatok e vizsgálatban érdekelt felek felé olyan formában történő továbbítását, hogy azok gyakorolhassák védelemhez való jogukat.

(6)   Az érdekelt felek által benyújtott valamennyi olyan írásbeli beadványt – beleértve az ezen rendeletben kért információkat, a kitöltött kérdőíveket és a leveleket –, amelyre vonatkozóan bizalmas kezelést kérelmeztek, „Limited (7) (korlátozott hozzáférés) jelöléssel kell ellátni.

(7)   A „Limited” jelöléssel ellátott információkat benyújtó érdekelt feleknek az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének értelmében nem bizalmas jellegű összefoglalót is a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk, melyet „For inspection by interested parties” (az érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátniuk. Ezeknek az összefoglalóknak megfelelő részletességűeknek kell lenniük ahhoz, hogy a bizalmasan benyújtott információk lényege kielégítő mértékben megismerhető legyen. Amennyiben a bizalmas információt benyújtó érdekelt fél nem nyújt be a kért formában és minőségben elkészített nem bizalmas jellegű összefoglalót, a Bizottság az ilyen bizalmas információt figyelmen kívül hagyhatja.

(8)   Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket e-mailben kell benyújtaniuk, ideértve a beszkennelt meghatalmazásokat és tanúsítványokat is, kivéve a terjedelmes válaszokat, amelyeket CD-ROM/DVD lemezen személyesen vagy ajánlott levélben kell benyújtani. Az e-mail használatával az érdekelt felek kifejezik beleegyezésüket a Kereskedelmi Főigazgatóság weblapján közzétett, „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” elnevezésű dokumentumban foglalt, elektronikus beadványokra alkalmazandó szabályokat: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Az érdekelt feleknek fel kell tüntetniük nevüket, címüket, telefonszámukat és érvényes e-mail címüket, továbbá biztosítaniuk kell, hogy a megadott e-mail cím olyan működő hivatalos e-mail cím legyen, amelyet naponta ellenőriznek. Amint az érdekelt felek megadják elérhetőségeiket, a Bizottság kizárólag e-mailben kommunikál velük, kivéve, ha kifejezetten kérik, hogy a Bizottság más kommunikációs csatornán küldje részükre a dokumentumokat, vagy ha a dokumentumot a jellegéből adódóan ajánlott levélként kell elküldeni. Az érdekelt felek a Bizottsággal folytatott levelezésre vonatkozó további szabályokat és információkat – egyebek mellett az e-mailen küldött beadványokra alkalmazandó elveket – megtalálják a fent említett, az érdekelt felekkel folytatott kommunikációra vonatkozó útmutatóban.

A Bizottság levelezési címe:

Európai Bizottság

Directorate General for Trade

Directorate H

Iroda: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail cím: TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  A Bizottság 2015. december 17 –i (EU) 2015/2384 végrehajtási rendelete az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumíniumfóliák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a Brazíliából származó egyes alumíniumfóliák behozatalára vonatkozó eljárás megszüntetéséről (HL L 332., 2015.12.18., 63. o.).

(3)  A Tanács 2009. szeptember 24-i 925/2009/EK rendelete az Örményországból, Brazíliából és a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumíniumfóliák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 262., 2009.10.6., 1. o.).

(4)  Mindazonáltal, még ha a gyártók az alábbi értelemben kapcsolatban állnak is a Kínai Népköztársaságból származó érintett termék behozatalára vonatkozó meglévő intézkedések hatálya alá tartozó vállalatokkal, mentesség biztosítható, ha nem lehet bizonyítani, hogy az eredeti intézkedések hatálya alá tartozó vállalatokkal fenntartott kapcsolatot a meglévő intézkedések kijátszására hozták létre vagy használták.

(5)  Az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó, az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.) 127. cikke értelmében két személy akkor tekintendő egymással kapcsolatban állónak, ha a következő feltételek egyike teljesül: a) egymás üzleti vállalkozásának tisztségviselői vagy igazgatói; b) jogilag elismert üzlettársak; c) alkalmazotti viszonyban állnak egymással; d) egy harmadik fél közvetlenül vagy közvetve tulajdonában tartja, ellenőrzi vagy birtokolja mindkettőjük kibocsátott, szavazati jogot biztosító részvényeinek vagy részesedéseinek 5 %-át vagy annál többet; e) egyikük közvetve vagy közvetlenül ellenőrzi a másikat; f) harmadik személy közvetve vagy közvetlenül mindkettőjüket ellenőrzi; g) együtt közvetlenül vagy közvetve ellenőriznek egy harmadik személyt; h) ugyanannak a családnak a tagjai. Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.) 5. cikkének 4. pontja szerint a „személy” természetes személy, jogi személy, valamint olyan személyegyesülés, amely jogi személyiséggel nem rendelkezik, de ügyleti képességét az uniós vagy a nemzeti jog elismeri.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(7)  A „Limited” jelöléssel ellátott dokumentum az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 19. cikke (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.) és az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingellenes megállapodás) VI. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül. A dokumentum az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében is védelem alatt áll.