1.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/32


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/864 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. május 31.)

a triaszulfuron hatóanyag jóváhagyása megújításának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére és 78. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2000/66/EK bizottsági irányelv (2) hatóanyagként felvette a triaszulfuront a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe.

(2)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében is fel vannak sorolva.

(3)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében foglaltaknak megfelelően a triaszulfuron hatóanyag jóváhagyása 2016. június 30-án lejár.

(4)

Az 1141/2010/EU bizottsági rendelet (5) 4. cikkének megfelelően és az abban előírt határidőn belül kérelmet nyújtottak be a triaszulfuron hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvétele megújítására.

(5)

A kérelmező benyújtotta az 1141/2010/EU rendelet 9. cikkének megfelelően előírt kiegészítő dossziékat. A referens tagállam hiánytalannak találta a kérelmet.

(6)

A referens tagállam a társreferens tagállammal konzultálva elkészítette a jóváhagyás érvényességének meghosszabbítására benyújtott kérelmet értékelő jelentést, amelyet 2013. október 14-én benyújtott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottsághoz.

(7)

A Hatóság megküldte a megújításértékelő jelentést a kérelmezőnek és a tagállamoknak észrevételezésre, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A Hatóság ezenkívül közzétette a kiegészítő összegző dossziét.

(8)

2015. január 8-án a Hatóság eljuttatta a Bizottsághoz következtetéseit (6) arról, hogy a triaszulfuron várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a triaszulfuronnak és CGA 150829 jelű gyártási szennyeződésének hiányos genotoxicitási értékelése miatt nem volt lehetséges az egészséges állapotra vonatkozó toxikológiai referenciaértékek megállapítása. Ennek következtében nem lehetett elvégezni a fogyasztókat, a kezelőket, a dolgozókat és a közelben tartózkodókat fenyegető kockázat értékelését. Továbbá a Hatóság következtetései szerint nagy az esélye annak, hogy meghatározott földrajzi-éghajlati körülmények között az értékelt reprezentatív felhasználások következtében a felszín alatti vizekben magának a triaszulfuronnak vagy a talajban előforduló CGA 150829 metabolitjának való expozíció meghaladja az ivóvízre vonatkozó 0,1μg/L határértéket valamennyi, felszín alatti vizekkel kapcsolatos releváns forgatókönyv esetében. Ezenfelül megállapítást nyert, hogy a vízi növények tekintetében is nagy kockázat áll fenn.

(9)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a Hatóság következtetéséről, és – az 1141/2010/EU rendelet 17. cikke (1) bekezdésének megfelelően – a felülvizsgálati jelentés tervezetéről. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság körültekintően megvizsgálta.

(10)

A kérelmező által felhozott érvek ugyanakkor nem tudták eloszlatni a (8) preambulumbekezdésben említett aggályokat.

(11)

Következésképpen nem nyert megállapítást, hogy legalább egy, triaszulfuront tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása vonatkozásában várhatóan teljesülnek az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok. Ezért indokolt úgy rendelkezni, hogy a triaszulfuron hatóanyag jóváhagyása ne kerüljön megújításra.

(12)

A tagállamok számára időt kell biztosítani a triaszulfuront tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek visszavonására.

(13)

Amennyiben a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében türelmi időt biztosítanak a triaszulfuront tartalmazó növényvédő szerek tekintetében, ez az időszak legfeljebb 2017. szeptember 30-ig tarthat.

(14)

E rendelet nem sérti a kérelmezők azon jogát, hogy a triaszulfuronra vonatkozóan újabb kérelmet nyújtsanak be az 1107/2009/EK rendelet 7. cikke szerint.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatóanyag jóváhagyása megújításának megtagadása

A triaszulfuron hatóanyag jóváhagyása nem újítható meg.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

A tagállamok 2016. szeptember 30-ig visszavonják a triaszulfuront tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket.

3. cikk

Türelmi idő

A tagállamok által az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és legkésőbb 2017. szeptember 30-án le kell járnia.

4. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében található táblázat triaszulfuronra vonatkozó 9. sorát el kell hagyni.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2000. október 23-i 2000/66/EK irányelve egy hatóanyagnak (triaszulfuron) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvételéről (HL L 276., 2000.10.28., 35. o.).

(3)  A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2010. december 7-i 1141/2010/EU rendelete hatóanyagok második csoportját illetően a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétel megújítási eljárásának meghatározásáról és ezen anyagok jegyzékének létrehozásáról (HL L 322., 2010.12.8., 10. o.).

(6)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triasulfuron (A triaszulfuron hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal 2015; 13(1):3958, 78 o. doi:10.2903/j.efsa.2015.3958