1.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/27


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/863 RENDELETE

(2016. május 31.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. és VIII. mellékletének a bőrkorrózió/bőrirritáció, a súlyos szemkárosodás/szemirritáció és az akut toxicitás tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére és 131. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése értelmében az anyagok lényegi tulajdonságaira vonatkozó, a rendelet által megkövetelt információk megszerzését szolgáló vizsgálati módszereket rendszeresen felül kell vizsgálni és tovább kell fejleszteni a gerinces állatokon végzett kísérletek és az érintett állatok számának csökkentése érdekében. Amennyiben megfelelő, validált vizsgálati módszerek válnak elérhetővé, adott esetben módosítani kell a 440/2008/EK bizottsági rendeletet (2) és az 1907/2006/EK rendelet mellékleteit az állatkísérletek kiváltása, azok számának csökkentése vagy az állatkísérletek finomítása érdekében. Figyelembe kell venni a helyettesítésnek, a csökkentésnek és a tökéletesítésnek a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3) lefektetett elveit.

(2)

Az 1907/2006/EK rendelet követelményeket állapít meg az Unióban gyártott vagy oda behozott, önmagukban, keverékekben vagy árucikkekben előforduló anyagok regisztrálására vonatkozóan. A regisztrálóknak a regisztrálási követelmények teljesítéséhez meg kell adniuk az 1907/2006/EK rendeletben előírt megfelelő információkat.

(3)

Az 1907/2006/EK rendelet értelmében a szóban forgó rendelet VIII. mellékletének 8.1. pontjában és 8.2. pontjában szereplő bőrirritációra és szemirritációra vonatkozó információk megszerzése érdekében in vivo vizsgálatokat kell végezni.

(4)

Az elmúlt években jelentős tudományos haladást sikerült elérni a bőrkorrózióval/bőrirritációval és a súlyos szemkárosodással/szemirritációval kapcsolatos alternatív vizsgálati módszerek kidolgozása terén. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) számos – alternatív vizsgálati módszerekre vonatkozó – vizsgálati iránymutatást hagyott jóvá nemzetközi szinten; ezen iránymutatások bekerültek a 440/2008/EK rendeletbe.

(5)

A bőrkorrózió/bőrirritáció esetében egy adott anyag osztályozásához és az anyagra vonatkozó kockázatértékelés elvégzéséhez szükséges megfelelő információk a legtöbb esetben kizárólag in vitro vizsgálatok útján is megszerezhetők. A megfelelő következtetés levonható egyetlen in vitro vizsgálat alapján is, amennyiben az eredmény lehetővé teszi, hogy azonnal megbízható döntés szülessen az anyag besorolásáról vagy be nem sorolásáról; vagy két in vitro vizsgálat kombinációjából, amelyek közül egyik a bőrirritációt, a másik a bőrkorróziót vizsgálja. A legalább 10 tonna mennyiségben gyártott vagy behozott anyagok vonatkozásában egyes kivételes esetekben mindazonáltal továbbra is szükség lehet in vivo vizsgálatokra, például ha a vizsgált anyag kívül esik az in vitro vizsgálati módszerek alkalmazási területén, vagy ha az in vitro vizsgálatok átfogó együtteséből nem vonhatók le egyértelmű következtetések.

(6)

A súlyos szemkárosodás/szemirritáció vonatkozásában egy sor olyan in vitro vizsgálati módszer létezik, amely sok esetben elégséges lenne az anyagok osztályozásához és az azokra vonatkozó kockázatértékelés elvégzéséhez szükséges információk megszerzéséhez. Az arra vonatkozó következtetés, hogy egy adott anyag gyakorolhat-e a szemre ilyen hatásokat, levonható egyetlen vizsgálat alapján is, amennyiben az eredmény lehetővé teszi, hogy azonnal megbízható döntés szülessen az anyag besorolásáról vagy be nem sorolásáról; vagy két vagy több vizsgálat kombinációja révén. A legalább 10 tonna mennyiségben gyártott vagy behozott anyagok vonatkozásában egyes esetekben mindazonáltal továbbra is szükség lehet in vivo vizsgálatokra, például ha a vizsgált anyag kívül esik a vizsgálati módszerek alkalmazási területén, vagy ha az in vitro vizsgálatok átfogó együtteséből nem vonhatók le egyértelmű következtetések.

(7)

A VIII. melléklet 8.1. és 8.2. pontját ezért módosítani kell, hogy az egységesen előírt információs követelmény az in vitro vizsgálatokra vonatkozzon, és ezzel egyidejűleg meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén továbbra is szükséges in vivo vizsgálatot végezni a bőrirritációra/bőrkorrózióra és a súlyos szemkárosodásra/szemirritációra vonatkozóan. Mindazonáltal a korábban már elvégzett in vivo bőrirritációs vagy szemirritációs vizsgálatok eredményeként kapott megfelelő információk továbbra is minden mennyiségi szint esetében felhasználhatók a tájékoztatási követelmény teljesítésének céljából.

(8)

Ezenkívül felül kell vizsgálni a VII. melléklet 8.1. és 8.2. pontjában foglalt egységesen előírt információs követelményeket és az eltérő alkalmazásra vonatkozóan ugyanott megállapított szabályokat, valamint a VIII. melléklet 8.1. és 8.2. pontjában szereplő, az eltérő alkalmazásra vonatkozó szabályokat annak érdekében, hogy kiküszöbölhető legyen a VI. és a XI. mellékletben, valamint a VII. és a VIII. melléklet bevezető részében a következők tekintetében megállapított szabályok felesleges megismétlése: a rendelkezésre álló adatok felülvizsgálata, valamint a toxikológiai végpontra vonatkozó vizsgálatok mellőzése azokban az esetekben, amikor a rendelkezésre álló információk azt mutatják, hogy az anyag megfelel a szóban forgó toxikológiai végpontra vonatkozó besorolás kritériumainak; a szóban forgó felülvizsgálat további célja a bizonyos körülmények között tűzveszélyes anyagokra vonatkozó vizsgálatok mellőzésével kapcsolatos rendelkezések szándékolt jelentésének tisztázása. Az anyagok osztályozását érintő hivatkozásoknál az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) használt terminológiához való igazodás érdekében naprakésszé kell tenni az eltérő alkalmazásra vonatkozó szabályokat.

(9)

Az 1907/2006/EK rendelet VIII. mellékletének 8.5. pontja értelmében az akut toxicitás tekintetében az egységesen előírt információs követelmény a gázoktól eltérő anyagok esetében a szájon át történő beadás (VII. melléklet, 8.5.1. pont) mellett legalább még egy másik expozíciós út – belégzéses vagy bőrön keresztüli expozíció, a humán expozíció valószínű útjától függően – vonatkozásában is alkalmazandó. Az akut toxicitásra vonatkozó in vivo vizsgálatokból nyert adatok közelmúltban készült tudományos elemzése kimutatta, hogy azokról az anyagokról, amelyek szájon át bejutva nem toxikusak, nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy a bőrön keresztüli expozíció esetében sem toxikusak. Következésképpen az ilyen anyagok esetében a bőrön keresztüli expozícióra vonatkozó vizsgálat nem juttat olyan információkhoz, amelyek elengedhetetlenül fontosak lennének az anyag biztonsági értékeléséhez. Az 1907/2006/EK rendelet VIII. mellékletének 8.5. pontját ezért módosítani kell annak érdekében, hogy az ilyen anyagok esetében lehetőség legyen a bőrön keresztüli expozícióval kapcsolatos vizsgálat mellőzésére.

(10)

Az Európai Vegyianyag-ügynökségnek – a tagállamokkal és az érdekelt felekkel együttműködve – az 1907/2006/EK rendelet alkalmazásában további iránymutatásokat tartalmazó dokumentumokat kell kidolgoznia a vizsgálati módszerek alkalmazására és az egységesen előírt információs követelmények mellőzésének e rendelet által biztosított lehetőségeire vonatkozóan. Ennek során az Európai Vegyianyag-ügynökségnek teljes mértékben figyelembe kell vennie az OECD keretében és más irányadó tudományos és szakértői fórumokon végzett munkát.

(11)

Az 1907/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet VII. és VIII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. május 30-i 440/2008/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról (HL L 142., 2008.5.31., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 2010/63/EU irányelve a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről (HL L 276., 2010.10.20., 33. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet VII. és VIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A VII. melléklet 8.1. és 8.2. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„8.1.

Bőrkorrózió/bőrirritáció

8.1.

A vizsgálato(ka)t nem kell elvégezni, ha:

az anyag erős sav (pH ≤ 2,0) vagy bázis (pH ≥ 11,5), és a rendelkezésre álló információk szerint be kell sorolni a »bőrkorrózió« veszélyességi osztályba (1. kategória), vagy

az anyag szobahőmérsékleten levegővel, vízzel vagy nedvességgel érintkezve öngyulladó, vagy

az anyag a bőrön keresztüli expozíciós út tekintetében az »akut toxicitás« veszélyességi osztályba (1. kategória) tartozik, vagy

a bőrön keresztüli expozíciós útra vonatkozó akut toxicitási vizsgálat a dózishatárértékig (2 000 mg/testsúlykilogramm) nem jelez bőrirritációt.

Ha a 8.1.1. vagy a 8.1.2. pont szerinti két vizsgálat egyikéből származó eredmények már önmagukban lehetővé teszik az adott anyag besorolására vonatkozó végleges döntés meghozatalát vagy annak megállapítását, hogy az anyag nem okozhat bőrirritációt, a második vizsgálatot már nem kell elvégezni.

8.1.1.

Bőrkorrózió – in vitro vizsgálat

 

8.1.2.

Bőrirritáció – in vitro vizsgálat

 

8.2.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

8.2.

A vizsgálato(ka)t nem kell elvégezni, ha:

az anyag besorolása szerint a »bőrkorrózió« veszélyességi osztályba tartozik, ami egyben a »súlyos szemkárosodás« veszélyességi osztályba (1. kategória) való besorolását is maga után vonja, vagy

az anyag besorolása szerint a »bőrirritáció« veszélyességi osztályba tartozik, és a rendelkezésre álló információk szerint be kell sorolni a »szemirritáció« veszélyességi osztályba (2. kategória), vagy

az anyag erős sav (pH ≤ 2,0) vagy bázis (pH ≥ 11,5), és a rendelkezésre álló információk szerint be kell sorolni a »súlyos szemkárosodás« veszélyességi osztályba (1. kategória), vagy

az anyag szobahőmérsékleten levegővel, vízzel vagy nedvességgel érintkezve öngyulladó.

8.2.1.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – in vitro vizsgálat

8.2.1.

Ha az első in vitro vizsgálat eredményei nem teszik lehetővé az anyag besorolására vonatkozó végleges döntés meghozatalát vagy annak megállapítását, hogy az anyag nem okozhat szemirritációt, akkor egy vagy több további, erre a végpontra vonatkozó in vitro vizsgálatot kell figyelembe venni.”

2.

A VIII. melléklet 8.1. és 8.2. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„8.1.

Bőrkorrózió/bőrirritáció

8.1.

Bőrkorrózióra/bőrirritációra vonatkozó in vivo vizsgálat elvégzése kizárólag abban az esetben vehető fontolóra, ha a VII. melléklet 8.1.1. és 8.1.2. pontja szerinti in vitro vizsgálatok nem alkalmazhatóak, vagy ha e vizsgálatok eredményei osztályozási és kockázatértékelési célokra nem megfelelőek.

A vizsgálatot nem szükséges elvégezni, ha:

az anyag erős sav (pH ≤ 2,0) vagy bázis (pH ≥ 11,5), vagy

az anyag szobahőmérsékleten levegővel, vízzel vagy nedvességgel érintkezve öngyulladó, vagy

az anyag a bőrön keresztüli expozíciós út tekintetében az »akut toxicitás« veszélyességi osztályba (1. kategória) tartozik, vagy

a bőrön keresztüli expozíciós útra vonatkozó akut toxicitási vizsgálat a dózishatárértékig (2 000 mg/testsúlykilogramm) nem jelez bőrirritációt.

8.2.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

8.2.

Szemkorrózióra/szemirritációra vonatkozó in vivo vizsgálat elvégzése kizárólag abban az esetben vehető fontolóra, ha a VII. melléklet 8.2.1. pontja szerinti in vitro vizsgálat(ok) nem alkalmazható(ak), vagy ha e vizsgálat(ok) eredményei osztályozási és kockázatértékelési célokra nem megfelelőek.

A vizsgálatot nem szükséges elvégezni, ha:

az anyag besorolása szerint a »bőrkorrózió« veszélyességi osztályba tartozik, vagy

az anyag erős sav (pH ≤ 2,0) vagy bázis (pH ≥ 11,5), vagy

az anyag szobahőmérsékleten levegővel, vízzel vagy nedvességgel érintkezve öngyulladó.”

3.

A VIII. melléklet 8.5. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„8.5.

Akut toxicitás

8.5.

A vizsgálato(ka)t általában nem szükséges elvégezni, ha:

az anyag besorolása szerint a »bőrkorrózió« veszélyességi osztályba tartozik.

A gázoktól eltérő anyagok esetében a 8.5.2–8.5.3. pont alatt említett információkat a szájon keresztüli beadási módon (VII. melléklet, 8.5.1. pont) kívül legalább egy másik expozíciós út tekintetében is meg kell adni. A második expozíciós út kiválasztása az anyag jellegétől és a humán expozíció valószínű útjától függ. Ha csak egy expozíciós út van, az információkat csak erre az útra kell megadni.

8.5.2.

Belégzésen keresztüli expozíció

8.5.2.

A belégzésen keresztüli expozíciós vizsgálat megfelelő, ha az anyag gőznyomását és/vagy az aeroszoloknak, belélegezhető méretű részecskéknek vagy cseppeknek való expozíció lehetőségét figyelembe véve a belégzésen keresztüli humán expozíció valószínűsíthető.

8.5.3.

Bőrön keresztüli expozíció

8.5.3.

A bőrön keresztüli expozíciós vizsgálat megfelelő, ha:

(1)

az anyag belégzése nem valószínűsíthető; és

(2)

a gyártás és/vagy a felhasználás során a bőrrel való érintkezés valószínűsíthető; és

(3)

a fiziko-kémiai és toxikológiai tulajdonságok arra utalnak, hogy a bőrön át történő felszívódás jelentős mértékű lehet.

A bőrön keresztüli expozíciós vizsgálatot nem szükséges elvégezni, ha:

szájon keresztüli beadás esetén az anyag vonatkozásában nem teljesülnek az »akut toxicitás« vagy a »STOT SE« veszélyességi osztályba tartozó anyagként való besorolás kritériumai, és

a bőrön keresztüli expozíció útján végrehajtott in vivo vizsgálatok nem tártak fel szisztémás hatásokat (például bőrirritációt vagy bőrszenzibilizációt), illetve – szájon keresztüli beadással végzett in vivo vizsgálat hiányában – a nem vizsgálati megközelítések (kereszthivatkozásos megközelítés, QSAR-vizsgálatok) arra engednek következtetni, hogy a bőrön keresztüli expozíció semmiféle szisztémás hatást nem vált ki.”