18.5.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/766 RENDELETE

(2016. május 13.)

az Európai Unió bármelyik tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat ideiglenes tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/72 tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2016. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az Európai Unió lobogója alatt közlekedő, illetve az Európai Unióban lajstromozott hajók fogásai kimerítették az e rendelet mellékletében megnevezett állomány tekintetében a 2016. július 1-je előtti időszakra megállapított félidős kvótát.

(3)

Ezért 2016. június 30-ig meg kell tiltani a szóban forgó állomány célzott halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

A 2016. január 1-jétől2016. június 30-ig terjedő időszak vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállamok a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítették halászati kvótájukat.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállamok lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamokban lajstromozott hajók számára a mellékletben megjelölt időponttól 2016. június 30-ig tilos a mellékletben megnevezett állomány célzott halászata.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 13-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

João AGUIAR MACHADO

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács 2016. január 22-i (EU) 2016/72 rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2016. évre történő meghatározásáról és az (EU) 2015/104 rendelet módosításáról (HL L 22., 2016.1.28., 1. o.).


MELLÉKLET

Szám

01/TQ72

Tagállam

Európai Unió (minden tagállam)

Állomány

RED/N3M

Faj

Vörös álsügérek (Sebastes spp.)

Övezet

NAFO 3M

Tilalmi időszak

2016.2.23.–2016.6.30.