2021.3.4.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 74/35


Helyesbítés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119., 2016. május 4. )

1.

Az 5. oldalon, a (24) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„… Annak meghatározása, hogy az adatkezelés az érintettek magatartásának megfigyelésének minősül-e, meg kell megvizsgálni, hogy a természetes személyeket nyomon követik-e az interneten, illetve ezt követően a természetes személy profiljának megalkotását is magában foglaló adatkezelési technikákat alkalmaznak-e, annak érdekében, hogy elsősorban a természetes személyre vonatkozó döntéseket hozzanak, valamint, hogy elemezzék vagy előre jelezzék a természetes személy személyes preferenciáit, magatartását vagy beállítottságát.”

helyesen:

„… Annak meghatározása érdekében, hogy az adatkezelés az érintettek magatartása megfigyelésének minősülhet-e, meg kell bizonyosodni arról, hogy a természetes személyeket nyomon követik-e az interneten, ideértve azt is, ha esetleg ezt követően a természetes személy profiljának megalkotását is magában foglaló adatkezelési technikákat alkalmaznak különösen annak érdekében, hogy a természetes személyre vonatkozó döntéseket hozzanak, valamint, hogy elemezzék vagy előre jelezzék a természetes személy személyes preferenciáit, magatartását vagy beállítottságát.”

2.

A 6. oldalon, a (31) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„… A közhatalmi szervek nyilvánosságra hozatal iránti kérelmeit eseti alapon, írásban, indokolással ellátva kell benyújtani, és azok nem vonatkozhatnak teljes nyilvántartási rendszerekre, illetve nem eredményezhetik nyilvántartási rendszerek összekapcsolását. Az említett személyes adatok e közhatalmi szervek általi kezelése során – az adatkezelés céljának megfe – a vonatkozó adatvédelmi szabályokat be kell tartani.”

helyesen:

„… A közhatalmi szervek által küldött, adatközlés iránti megkereséseket írásban, indokolással ellátva és eseti alapon kell benyújtani, és azok nem vonatkozhatnak teljes nyilvántartási rendszerekre, illetve nem eredményezhetik nyilvántartási rendszerek összekapcsolását. A személyes adatok említett közhatalmi szervek általi kezelése során be kell tartani az adatkezelés céljának megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályokat.”

3.

A 10. oldalon, az (52) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„… Eltérés alapján az ilyen személyes adatok kezelése olyan esetekben lehetséges, amikor az jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges, függetlenül attól, hogy erre bírósági eljárás, közigazgatási, vagy egyéb, nem bírósági útra tatozó eljárás keretében kerül-e sor.”

helyesen:

„… Eltérés alapján az ilyen személyes adatok kezelése olyan esetekben is lehetséges, amikor az jogi igények megállapítása, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges, függetlenül attól, hogy erre bírósági eljárás, közigazgatási, vagy egyéb, nem bírósági útra tartozó eljárás keretében kerül-e sor.”

4.

A 11. oldalon, az (57) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„(57)

Ha az adatkezelő által kezelt személyes adatok nem teszik lehetővé az adatkezelő számára valamely természetes személy azonosítását, akkor az adatkezelőt az érintett személyazonosságának megállapítása érdekben nem lehet további információk beszerzésére kötelezni annak érdekében, hogy az adatkezelő megfeleljen e rendelet valamely rendelkezésének.”

helyesen:

„(57)

Ha az adatkezelő által kezelt személyes adatok nem teszik lehetővé az adatkezelő számára valamely természetes személy azonosítását, akkor az adatkezelőt nem lehet arra kötelezni, hogy – kizárólag az e rendelet valamely rendelkezésének való megfelelés céljából – az érintett személyazonosságának megállapítása érdekében további információkat szerezzen be.”

5.

A 24. oldalon, a (130) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„… és amely hatóság a saját tagállama területén lefolytatandó vizsgálat tekinttében illetékes marad, együttműködésben a fő felügyeleti hatósággal.”

helyesen:

„… és amely hatóság a saját tagállama területén bármely – a fő felügyeleti hatósággal együttműködésben – lefolytatandó vizsgálat tekintetében illetékes marad.”

6.

A 38. oldalon, a 9. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(1)

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos.”

helyesen:

„(1)

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos.”

7.

A 38. oldalon, a 9. cikk (2) bekezdésének f) pontjában:

a következő szövegrész:

„f)

az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;”

helyesen:

„f)

az adatkezelés jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;”.

8.

A 40. oldalon, a 12. cikk (5) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(5)

A 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)

észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy …”

helyesen:

„(5)

A 13. és 14. cikk alapján rendelkezésre bocsátott információkat és a 15–22. és 34. cikk alapján végzett minden tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő:

a)

a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségek figyelembevételével észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy …”.

9.

A 44. oldalon, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában:

a következő szövegrész:

„c)

az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezeléseó ellen, és …”

helyesen:

„c)

az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és …”.

10.

Az 53. oldalon, a 35. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(1)

Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –,”

helyesen:

„(1)

Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa,”.

11.

Az 56. oldalon, a 39. cikk (1) bekezdésének c) pontjában:

a következő szövegrész:

„c)

kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat 35. cikk szerinti elvégzését;”

helyesen:

„c)

kérelemre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat 35. cikk szerinti elvégzését;”.

12.

A 61. oldalon, a 45. cikk (5) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… A végrehajtási jogi aktust a 93. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak, rendkívüli sürgősséget igénylő esetekben pedig a 93. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.”

helyesen:

„… Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 93. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

13.

A 68. oldalon, az 57. cikk (1) bekezdésének e) pontjában:

a következő szövegrész:

„e)

kérésre tájékoztatást ad bármely…”

helyesen:

„e)

kérelemre tájékoztatást ad bármely…”.

14.

A 70. oldalon, az 58. cikk (3) bekezdésének b) pontjában:

a következő szövegrész:

„b)

saját kezdeményezésére vagy kérésre a személyes adatok védelmével kapcsolatos bármilyen kérdésben véleményt bocsát ki …”

helyesen:

„b)

saját kezdeményezésére vagy kérelemre a személyes adatok védelmével kapcsolatos bármilyen kérdésben véleményt bocsát ki …”.

15.

A 85. oldalon, a 89. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(2)

A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelése vonatkozásában…”

helyesen:

„(2)

A személyes adatok tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelése vonatkozásában…”.