12.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 96/26


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/561 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 11.)

az 577/2013/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének a kutyák, a macskák és a görények valamely területről vagy harmadik országból egy tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány mintája tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 25. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 576/2013/EU rendelet előírja, hogy a kutyák, a macskák és a görények valamely területről vagy harmadik országból egy tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgása esetén az állatokat azonosító okmánynak, mégpedig állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie. Az állat-egészségügyi bizonyítványmintát az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) IV. mellékletének 1. része tartalmazza.

(2)

Az állat-egészségügyi bizonyítványminta hivatkozást tartalmaz az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében nem szereplő területről vagy harmadik országból érkezett, vagy ilyen területeken vagy harmadik országokon a későbbiekben áthaladó kutyáktól, macskáktól és görényektől vett vérmintákon az 576/2013/EU rendelet IV. mellékletével összhangban kötelezően elvégzendő, a veszettség elleni vakcinázás eredményességét megerősítő immunválasz-vizsgálatra.

(3)

Mivel több alkalommal is előfordult, hogy a veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálatok eredményeit tartalmazó laboratóriumi jelentéseket meghamisították, indokolt felhívni a területeken vagy harmadik országokban dolgozó tanúsító tisztviselők figyelmét, hogy a szóban forgó vizsgálatok kielégítőnek minősített eredményeit csak a laboratóriumi jelentés valódiságának ellenőrzése után hitelesítsék. Az állat-egészségügyi bizonyítványban fel kell tüntetni egy kifejezetten erre vonatkozó útmutatást.

(4)

A kutyák, macskák vagy görények megjelölésének dátumára vonatkozó, az állat-egészségügyi bizonyítvány I. részében szereplő bejegyzést egyes harmadik országokban dolgozó tanúsító tisztviselők rosszul értelmezték, ami az Unió külső határain végzett megfelelőségellenőrzések során problémákat okozott. A félreértések elkerülése érdekében a szóban forgó bejegyzést törölni kell az állat-egészségügyi bizonyítványnak az állatok leírására szolgáló I. részéből, és a bizonyítvány II. részébe kell beilleszteni, amely az állatokra vonatkozó bizonyítványozást tartalmazza. A II. részbe fel kell venni ezenfelül egy kifejezetten a megjelölés ellenőrzésére vonatkozó útmutatást is.

(5)

Az 577/2013/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A mozgások tekintetében bekövetkező zavarok elkerülése érdekében egy átmeneti időszakra engedélyezni kell az e rendelet hatálybalépését megelőzően az 577/2013/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének 1. részével összhangban kiállított állat-egészségügyi bizonyítványok használatát.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 577/2013/EU végrehajtási rendelet IV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Egy átmeneti, 2016. december 31-ig tartó időszakban a tagállamok engedélyezhetik kutyák, macskák és görények valamely területről vagy harmadik országból egy tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgását olyan esetekben is, amikor az állatot az e rendelettel bevezetett módosításokat még nem tartalmazó 577/2013/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének 1. részében előírt mintának megfelelő formátumú, legkésőbb 2016. augusztus 31-én kiállított állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 178., 2013.6.28., 1. o.

(2)  A Bizottság 2013. június 28-i 577/2013/EU végrehajtási rendelete az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról (HL L 178., 2013.6.28., 109. o.).


MELLÉKLET

Az 577/2013/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének 1. része helyébe a következő szöveg lép:

„1. RÉSZ

Image

Szövege kép

Az 576/2013/EU rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti, a kutyák, macskák és görények egy területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány mintája

ORSZÁG:

Állat-egészségügyi bizonyítvány az EU-ba történő szállításhoz

I. rész: A feladott szállítmány adatai

I.1. Feladó

Név

Cím

Tel.

I.2. A bizonyítvány hivatkozási száma

I.2.a.

I.3. Központi illetékes hatóság

I.4. Helyi illetékes hatóság

I.5. Címzett

Név

Cím

Irányítószám

Tel.

I.6. A szállítmányért felelős személy az EU-ban

I.7. Szár-mazási ország

ISO-kód

I.8. Szár-mazási régió

Kód

I.9. Rendel-tetési ország

ISO-kód

I.10. Rendel-tetési régió

Kód

I.11. Származási hely

I.12. Rendeltetési hely

I.13. Berakodás helye

I.14. Indulás dátuma

I.15. Szállítóeszköz

I.16. A beléptető állat-egészségügyi határállomás az EU területén

I.17. CITES-szám(ok)

I.18. Az áru ismertetése

I.19. Árukód (HR-kód)

010619

I.20. Mennyiség

I.21. A termékek hőmérséklete

I.22. Összes csomag száma

I.23. Plombaszám/Konténerszám

I.24. Csomagolás típusa

Image

Szövege kép

I.25. Az alábbiak céljából hitelesített áruk:

Kedvtelésből tartott állatok

I.26. Harmadik országba történő tranzitszállításra

I.27. Az EU-ba történő behozatalra vagy beléptetésre

I.28. Az áruk azonosítása

Faj

(tudományos megnevezés)

Ivar

Szín

Fajta

Azonosító szám

[éééé/hh/nn]

Azonosító rendszer

Születési idő

Image

Szövege kép

ORSZÁG

Kutyák, macskák és görények egy területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgása az 576/2013/EU rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint

II. Egészségügyi információk

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

Alulírott hatósági állatorvos (1)/ (terület vagy harmadik ország neve) illetékes hatósága által felhatalmazott állatorvos (1) igazolom, hogy:

Az utazás célja/jellege a tulajdonos által megadott adatok alapján:

II.1. a mellékelt nyilatkozat (2), amelyet a tulajdonos vagy azon természetes személy állított ki, akit a tulajdonos írásban felhatalmazott arra, hogy megbízásából közreműködjön az állatok nem kereskedelmi célú mozgása során, bizonyítékokkal alátámaszthatóan (3) kimondja, hogy az I.28. rovatban feltüntetett állatok a tulajdonos mozgása előtt vagy után számított legfeljebb öt napon belül kísérik a tulajdonost vagy azon természetes személyt, akit a tulajdonos írásban felhatalmazott arra, hogy megbízásából elvégezze az állatok nem kereskedelmi célú mozgását. A nyilatkozat továbbá kimondja, hogy az állatok mozgása nem irányul az eladásukra vagy tulajdonjoguk átruházására, továbbá hogy azokért a nem kereskedelmi célú mozgás időtartama alatt a következő személy felelős:

(1) vagy [a tulajdonos;]

(1) vagy [az a természetes személy, akit a tulajdonos írásban felhatalmazott arra, hogy megbízásából közreműködjön az állatok nem kereskedelmi célú mozgása során;]

(1) vagy [az a természetes személy, akit a tulajdonos által az állatok nem kereskedelmi mozgásának elvégzésével megbízott fuvarozó erre a feladatra kijelölt;]

(1) vagy [II.2. az I.28. rovatban szereplő állatok száma nem haladja meg az ötöt;]

(1) vagy [II.2. az I.28. rovatban feltüntetett állatok száma meghaladja az ötöt, 6 hónapnál idősebbek, és versenyeken, kiállításokon vagy sportrendezvényeken, vagy ezen eseményekre való felkészítésen fognak részt venni, és a tulajdonos vagy a II.1. pont szerinti természetes személy bizonyítékokkal (3) alátámasztotta, hogy az állatokat regiszt-rálták:

(1) vagy [az említett eseményen való részvétel céljából;]

(1) vagy [egy olyan egyesületnél, amely ilyen rendezvényeket szervez;]

A veszettség elleni vakcinázás és a veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat igazolása:

(1) vagy [II.3. az I.28. rovatban feltüntetett állatok 12 hetesnél fiatalabbak és nem kaptak veszettség elleni vakcinázást, vagy 12–16 hetesek és már kaptak veszettség elleni vakcinázást, de az 576/2013/EU rendelet (4) III. mellékletében foglalt érvényességi köve-telményekkel összhangban elvégzett, veszettség elleni elsődleges vakcinázásuk óta még nem telt el 21 nap, és

II.3.1. az I.1. rovatban feltüntetett azon terület vagy harmadik ország, ahonnan az állatok származnak, szerepel az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében, az I.5. rovatban feltüntetett rendeltetési hely szerinti tagállam pedig tájékoztatta arról a nyilvánosságot, hogy engedélyezi ilyen állatok belépését a területére, továbbá az állatokat a következők egyike kíséri:

(1) vagy [II.3.2. a tulajdonos vagy a II.1. pont szerinti természetes személy csatolt nyilatkozata (5), amely kimondja, hogy az állatok születésüktől a nem kereskedelmi célú mozgás időpontjáig nem érintkeztek veszettségre fogékony fajba tartozó, vadon élő állatokkal;]

(1) vagy [II.3.2. az anyaállat, amelytől az állatok továbbra is függenek, és megállapítható, hogy az anyaállat az érintett állatok születését megelőzően az 576/2013/EU rendelet III. mellékletében foglalt érvényességi követelményeknek megfelelő, veszettség elleni vakcinázásban részesült;]]

II. rész: Bizonyítványozás

Image

Szövege kép

ORSZÁG

Kutyák, macskák és görények egy területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgása az 576/2013/EU rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint

II. Egészségügyi információk

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

(1) vagy/és [II.3. az I.28. rovatban feltüntetett állatok a veszettség elleni vakcina beadásának időpontjában legalább 12 hetesek voltak, és az 576/2013/EU rendelet III. mel-lékletében foglalt érvényességi követelményeknek megfelelően elvégzett, veszettség elleni elsődleges vakcinázásuk (4) óta legalább 21 nap telt el, valamint az ezt követő ismételt védőoltásokat mindig az előző vakcinázás érvényességi idején belül adták be (6); és

(1) vagy [II.3.1. az I.28. rovatban feltüntetett állatok vagy közvetlenül az 577/2013/EU végrehajtási rendelet II. mellékletében szereplő területről vagy harmadik országból, vagy az 577/2013/EU végrehajtási rendelet II. mellékletében szereplő területen vagy harmadik országon keresztül, vagy az 576/2013/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően az 577/2013/EU végrehajtási rendelet II. mellékletében nem szereplő területen vagy harmadik országon keresztül (7) érkeztek, és az alábbi táblázatban szerepelnek a jelenlegi veszettség elleni vakcinázásra vonatkozó adatok;]

(1) vagy [II.3.1. az I.28. rovatban feltüntetett állatok az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében nem szereplő területről vagy harmadik országból érkeztek, vagy ilyen területeken vagy harmadik országokon fognak áthaladni, és az illetékes hatóság által felhatalmazott állatorvos által vett vérmintájukon veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálatot (8) végeztek az alábbi táblázatban megadott időpontban, amely az előző vakcinázás időpontjánál legalább 30 nappal később, a jelen bizonyítvány kiállításánál pedig legalább három hónappal korábban volt, a vizsgálat pedig 0,5 NE/ml-rel (9) egyenértékű vagy annál nagyobb mennyiségű ellenanyagtitert igazolt, továbbá a későbbi, ismételt védőoltásokat mindig az előző védőoltás (6) érvényességi idején belül adták be, valamint a jelenlegi veszettség elleni vakcinázásra vonatkozó adatok és az immunválasz-vizsgálat elvégzéséhez szükséges vérminta levételének időpontja fel van tüntetve a táblázatban:

Az állat transzponderé-nek vagy tetoválásának alfanumerikus kódja

A behelyezés és/vagy leolvasás időpontja (10)

[éééé/hh/nn]

A vakcinázás dátuma

[éééé/hh/nn]

Az oltóanyag neve és gyártója

Tételszám

A vakcinázás érvényességének

A vérminta levételének időpontja

[éééé/hh/nn]

kezdete

[éééé/hh/nn]

vége

[éééé/hh/nn]

]]

Image

Szövege kép

ORSZÁG

Kutyák, macskák és görények egy területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgása az 576/2013/EU rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint

II. Egészségügyi információk

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

Parazita elleni kezelés igazolása

(1) vagy [II.4. az I.28. rovatban feltüntetett kutyák rendeltetési helye olyan tagállam, amely szerepel az 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. mellékletében, to-vábbá a kutyák Echinococcus multilocularis elleni kezelésben részesültek, és a kezelő állatorvos által elvégzett, a 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (11) (12) (13) 7. cikkének megfelelő kezelés részletei fel vannak tüntetve az alábbi táblázatban.]

(1) vagy [II.4. az I.28. rovatban feltüntetett kutyákat nem kezelték Echinococcus multilocularis (11) ellen.]

A kutya transzponderének vagy tetoválásának száma

Echinococcus elleni kezelés

A kezelést végző állatorvos adatai

A termék neve és gyártója

A kezelés dátuma [éééé. hh. nn.] és időpontja [00:00]

Név (nagybetűkkel), bélyegző és aláírás

]]

Megjegyzések

a) Ez a bizonyítvány kutyákra (Canis lupus familiaris), macskákra (Felis silvestris catus) és görényekre (Mustela putorius furo) vonatkozik.

b) A bizonyítvány a hatósági állatorvos általi kiállítása és a kijelölt uniós beutazási beléptetési pontjánál (lásd: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm) végzett okmány- és azo-nosság-ellenőrzés időpontja között számított 10 napig érvényes.

Tengeri szállítás esetén a 10 napos időtartam a tengeri utazás időtartamának megfelelő további időszakkal meghosszabbodik.

Más tagállamokba irányuló további mozgás céljából e bizonyítvány az okmány- és azonosság-ellen-őrzések időpontjától számítva összesen négy hónapig, vagy a veszettség elleni vakcina érvényességi idejének lejártáig, vagy a 16 hetesnél fiatalabb állatokra vonatkozó, a II.3. pontban meghatározott feltételek fennállásáig érvényes (a három közül a legkorábbi időpontot kell figyelembe venni.) Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes tagállamok azt a tájékoztatást adták, hogy a II.3. pontban szereplő, 16 he-tesnél fiatalabb állatok területükre való mozgását nem engedélyezik. További információkért érdemes felkeresni a következő weboldalt: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

I. rész:

I.5. rovat: Címzett: adja meg az első úti célként megjelölt tagállamot.

I.28. rovat: Azonosító rendszer: válassza ki a megfelelőt: transzponder vagy tetoválás.

Azonosító szám: adja meg a transzponder vagy a tetoválás alfanumerikus kódját.

Születési idő/fajta: a tulajdonos által megadott adatok alapján.

Image

Szövege kép

ORSZÁG

Kutyák, macskák és görények egy területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgása az 576/2013/EU rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint

II. Egészségügyi információk

II.a. A bizonyítvány hivatkozási száma

II.b.

II. rész:

(1) A nem kívánt rész törlendő.

(2) A II.1. pontban előírt nyilatkozatot csatolni kell a bizonyítványhoz, és a nyilatkozatnak meg kell felelnie az 577/2013/EU végrehajtási rendelet IV. mellékletének 3. részében előírt mintának és kiegészítő követelményeknek.

(3) A II.1. pontban (például beszállókártya, repülőjegy) és a II.2. pontban (például az eseményre szóló belépő, tagsági igazolvány) hivatkozott bizonyítékokat a megjegyzések b) pontjában meghatározott ellenőrzések végrehajtásáért felelős illetékes hatóság kérésére át kell adni.

(4) Az újraoltást elsődleges vakcinázásnak kell tekinteni, amennyiben nem az előző vakcinázás érvényességi idején belül hajtották végre.

(5) A II.3.2. pontban előírt nyilatkozatot csatolni kell a bizonyítványhoz, és a nyilatkozatnak meg kell felelnie az 577/2013/EU végrehajtási rendelet I. mellékletének 1. és 3. részében előírt, a formátumra, a külső megjelenésre és a nyelvre vonatkozó követelményeknek.

(6) A bizonyítványhoz csatolni kell az érintett állatok azonosítását szolgáló és a vakcinázásuk részleteit igazoló okmányok hitelesített másolatát.

(7) A harmadik opció abban az esetben lehetséges, ha a tulajdonos vagy a II.1. pont szerinti természetes személy a b) pontban meghatározott ellenőrzések végrehajtásáért felelős illetékes hatóság kérésére nyilatkozatot mutat be arról, hogy az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében nem szereplő területen vagy harmadik országon keresztül történő tranzit időtartama alatt az állatok nem érintkeztek veszettségre fogékony fajba tartozó állatokkal, és azokat elzárva tartották a szállítóeszközben vagy a nemzetközi repülőtér területén. E nyilatkozatnak meg kell felelnie az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletének 2. és 3. részében előírt formátumnak, külső megjelenésnek és nyelvi követelményeknek.

(8) A II.3.1. pontban említett, veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálatra a következő követelmények vonatkoznak:

— a vizsgálatot legalább 30 nappal a védőoltás időpontja után és három hónappal a behozatali időpont előtt az illetékes hatóság által felhatalmazott állatorvos által vett mintán kell elvégezni,

— a vizsgálatnak 0,5 NE/ml-rel egyenértékű vagy annál nagyobb, veszettségvírust semlegesítő ellenanyagszintet kell igazolnia,

— a vizsgálatot a 2000/258/EK tanácsi határozat 3. cikkének megfelelően engedélyezett laboratóriumban kell elvégezni (az engedélyezett laboratóriumok listája a következő weboldalon érhető el: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm),

— a vizsgálatot nem kell újból elvégezni, ha a megfelelő eredményt hozó vizsgálat után az állat az előző védőoltás érvényességi idején belül ismételten veszettség elleni védőoltást kap.

A bizonyítványhoz csatolni kell a jóváhagyott laboratórium által készített, a II.3.1. pontban említett, veszettségre vonatkozó ellenanyagpróba eredményeiről szóló hivatalos jelentés hitelesített másolatát.

(9) Ezen eredmények igazolása révén a hatósági állatorvos megerősíti, hogy legjobb tudása szerint és – szükség esetén – a jelentésben feltüntetett laboratóriummal egyeztetve ellenőrizte a II.3.1. pontban említett ellenanyag-titrálási vizsgálatra vonatkozó laboratóriumi jelentés hitelességét.

(10) A (6) lábjegyzettel összefüggésben e bizonyítványba történő minden új bejegyzés előtt ellenőrizni kell az érintett állatok 2011. július 3. előtt elhelyezett transzponder vagy tisztán olvasható tetoválás révén történő megjelölését, és ennek minden esetben meg kell előznie a szóban forgó állatokon végzendő vakcinázást vagy adott esetben vizsgálatot.

Image Szövege kép