2.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/481 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 1.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 247–249. cikkére,

mivel:

(1)

A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) létrehozza az Uniós Vámkódexet, és 2016. május 1-jétől alkalmazandó. Az említett rendelet 2016. május 1-jei hatállyal felváltja a 2913/92/EGK rendeletet. Emellett felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy az Uniós Vámkódex egyes nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, az Uniós Vámkódex végrehajtására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében pedig végrehajtási aktusokat fogadjon el.

(2)

A felhatalmazáson alapuló hatásköreit a Bizottság az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet (3) elfogadása útján gyakorolta. A végrehajtási hatásköreit a Bizottság az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet (4) elfogadása útján gyakorolta. Ez a két rendelet is 2016. május 1-jétől alkalmazandó.

(3)

A 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket megállapító 2454/93/EGK bizottsági rendelet (5) az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet alkalmazásának kezdőnapjától feleslegessé válik, ezért az említett dátumtól hatályon kívül kell helyezni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 9-i 952/2013/EU rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).

(5)  A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).