17.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 72/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/378 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. március 11.)

az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az illetékes hatóságoknak benyújtandó értesítések időzítése, formátuma és formanyomtatványa tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (piaci visszaélésekről szóló rendelet) és különösen annak 4. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az adatszolgáltatási kötelezettségek koherenciájának biztosítása és az e kötelezettségek hatálya alá tartozó szervezetek adminisztratív terheinek csökkentése érdekében össze kell hangolni az e rendeletben, valamint a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 27. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően elfogadandó felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeket.

(2)

Annak lehetővé tételéhez, hogy az illetékes hatóságok és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) biztosítani tudják az adatok minőségét és a piac hatékony nyomon követését, a piac integritása érdekében az illetékes hatóságoknak és az ESMA-nak minden egyes kereskedési napra vonatkozóan haladéktalanul meg kell kapniuk a hiánytalan értesítéseket.

(3)

Ahhoz, hogy az illetékes hatóságok hatékonyan és eredményesen tudják felhasználni az adatokat, biztosítani kell a pénzügyi eszközökre vonatkozó értesítések benyújtásához használt sablonok és formátumok egységességét. E célból figyelembe kell venni az említett értesítésekbe foglalandó adatokra vonatkozó releváns nemzetközi standardokat.

(4)

Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.

(5)

Az ESMA nyilvános konzultációkat folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetről, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő esetleges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét.

(6)

A pénzügyi piacok zavartalan működésének biztosítása érdekében e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie, és az e rendeletben foglalt rendelkezéseket ugyanattól az időponttól fogva kell alkalmazni, mint az 596/2014/EU rendeletben foglalt rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A kereskedési helyszínnek automatizált folyamatok alkalmazásával minden kereskedési napon legkésőbb közép-európai idő szerint 21:00 óráig be kell nyújtania az 596/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti illetékes hatóságának az összes olyan pénzügyi eszközre vonatkozó értesítést, amely az adott napon közép-európai idő szerint 18:00 óra előtt első alkalommal képezte az adott kereskedési helyszínre történő bevezetés iránti kérelem tárgyát, vagy amelyet első alkalommal vezettek be az adott kereskedési helyszínen, illetőleg amellyel ott első alkalommal kereskedtek, beleértve, ha a rendszerén keresztül megbízást vagy jegyzést adtak vagy a kereskedési helyszínen az eszközt kivonták a forgalomból vagy a kereskedési helyszínre történő bevezetési engedély hatálya alól.

(2)   A kereskedési helyszínnek a következő kereskedési napon legkésőbb közép-európai idő szerint 21:00 óráig automatizált folyamatok alkalmazásával be kell nyújtania az illetékes hatóságnak az olyan pénzügyi eszközökre vonatkozó értesítéseket, amelyek közép-európai idő szerint 18:00 óra után első alkalommal képezték az adott kereskedési helyszínre történő bevezetés iránti kérelem tárgyát, vagy amelyeket első alkalommal vezettek be az adott kereskedési helyszínen, illetőleg amelyekkel ott első alkalommal kereskedtek, beleértve, ha a rendszerén keresztül megbízást vagy jegyzést adtak vagy a kereskedési helyszínen az eszközt kivonták a forgalomból vagy a kereskedési helyszínre történő bevezetési engedély hatálya alól.

(3)   Az illetékes hatóságok automatizált folyamatok és a köztük és az ESMA között létrehozott biztonságos elektronikus csatornák alkalmazásával minden nap közép-európai idő szerint legkésőbb 23:59-ig továbbítják az ESMA-nak az (1) és (2) bekezdésben említett, az 596/2014/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerinti értesítéseket.

2. cikk

Az 596/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti értesítésekben feltüntetendő adatokat az e rendelet mellékletében meghatározott standardoknak és formátumoknak megfelelően, elektronikus és géppel olvasható formában, az ISO 20022 szerinti egységes XML-sablonfájlban kell benyújtani.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. július 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 600/2014/EU rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).


MELLÉKLET

Az 596/2014/EU rendeletnek megfelelően az illetékes hatóságoknak benyújtandó értesítésekre vonatkozó standardok és formátumok

1. táblázat

Magyarázat a 3. táblázathoz

JELÖLÉS

ADATTÍPUS

MEGHATÁROZÁS

{ALPHANUM-n}

legfeljebb n számú alfanumerikus karakter

Szövegmező

{CFI_CODE}

6 karakter

ISO 10962 szerinti CFI-kód.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerikus karakter

Az ISO 3166-1 alpha-2 országkódoknak megfelelő kétbetűs országkód.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerikus karakter

Az ISO 4217 pénznemkódoknak megfelelő hárombetűs pénznemkód.

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601 szerinti dátum- és időformátum

Dátum és idő a következő formátumban:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

„YYYY” az év;

„MM” a hónap;

„DD” a nap;

„T” – azt jelenti, hogy a T betűt kell használni

„hh” az óra;

„mm” a perc;

„ss.dddddd” a másodperc és annak törtrésze;

Z az UTC-idő.

A dátumokat és időpontokat UTC-időben kell megadni.

{DATEFORMAT}

ISO 8601 szerinti dátumformátum

A dátumokat a következő formátumban kell megadni:

YYYY-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Összesen legfeljebb n számjegyből álló tizedes tört, mely legfeljebb m számú tizedesjegyet tartalmazhat

Numerikus mező pozitív és negatív értékek megjelöléséhez.

Tizedesjel: „,”. (vessző);

a negatív számok előtt „–” (mínusz) jelet kell használni;

Az értékeket kerekíteni kell és nem csonkolhatók.

{INDEX}

4 alfabetikus karakter

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI'”– EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – Future SWAP

{INTEGER-n}

Összesen legfeljebb n számjegyből álló egész szám

Numerikus mező pozitív és negatív egész számértékek megjelöléséhez.

{ISIN}

12 alfanumerikus karakter

Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód.

{LEI}

20 alfanumerikus karakter

Az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosító.

{MIC}

4 alfanumerikus karakter

Az ISO 10383 szabványnak megfelelő piacazonosító.

{FISN}

35 alfanumerikus karakter

ISO 18774 szabványnak megfelelő FISN-kód


2. táblázat

Az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolása a 3. táblázathoz (35–37. mező)

Alaptermék

Termék-alcsoport

További termék-alcsoport

„AGRI” – mezőgazdaság

„GROS” – gabonafélék és olajos magvak

„FWHT” – takarmánybúza

„SOYB” – szójabab

„CORN” – kukorica

„RPSD” – repcemag

„RICE” – rizs

„OTHR” – egyéb

„SOFT” – mezőgazdasági termékek (softs)

„CCOA” – kakaó

„ROBU” – robusta kávé

„WHSG” – fehér cukor

„BRWN” – nyerscukor

„OTHR” – egyéb

„POTA” – burgonya

 

„OOLI” – olívaolaj

„LAMP” – lampante

„DIRY” – tejtermék

 

„FRST” – erdészeti termékek

 

„SEAF” – tengeri eredetű élelmiszerek

 

„LSTK” – állatállomány

 

„GRIN” – gabona

„MWHT” – kenyérbúza

„NRGY” – energia

„ELEC” – villamos energia

„BSLD” – alaptermelés

„FITR” – pénzügyi kapacitásjog

„PKLD” – csúcsterhelés

„OFFP” – völgyidőszak

„OTHR” – egyéb

„NGAS” – földgáz

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – LNG

„NBPG” – NBP

„NCGG” – NCG

„TTFG” – TTF

„OILP” – olaj

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – biodízel

„BRNX” – Brent

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – kanadai

„COND” – kondenzátum

„DSEL” – dízel

„DUBA” – Dubai

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – etanol

„FUEL” – tüzelőanyag

„FOIL” – tüzelőolaj

„GOIL” – gázolaj

„GSLN” – benzin

„HEAT” – fűtőolaj

„JTFL” – sugárhajtómű-tüzelőanyag

„KERO” – kerozin

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – nafta

„NGLO” – NGL

„TAPI” – Tapis

„URAL” – Ural

„WTIO” – WTI

„COAL” – szén

„INRG” – Inter Energy

„RNNG” – megújuló energia

„LGHT” – könnyű előpárlatok

„DIST” – desztillátumok

 

„ENVR” – környezeti

„EMIS” – kibocsátás

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAE” – EUAA

„OTHR” – egyéb

„WTHR” – időjárás

„CRBR” – szénnel kapcsolatos

 

„FRGT” – teherszállítás

„WETF” – nedves (wet)

„TNKR” – tartályhajó

„DRYF” – száraz

„DBCR” – száraz ömlesztett árut szállító hajó

„CSHP” – konténerszállító hajó

 

„FRTL” – műtrágya

„AMMO” – ammónia

„DAPH” – DAP (diammónium-foszfát)

„PTSH” – kálium-karbonát

„SLPH” – kén

„UREA” – karbamid

„UAAN” – UAN (karbamid és ammónium-nitrát)

 

„INDP” – ipari termékek

„CSTR” – építés

„MFTG” – gyártás

 

„METL” – fémek

„NPRM” – nem nemesfémek

„ALUM” – alumínium

„ALUA” – alumíniumötvözet

„CBLT” – kobalt

„COPR” – réz

„IRON” – vasérc

„LEAD” – ólom

„MOLY” – molibdén

„NASC” – NASAAC

„NICK” – nikkel

„STEL” – acél

„TINN” – ón

„ZINC” – cink

„OTHR” – egyéb

„PRME” – nemesfémek

„GOLD” – arany

„SLVR” – ezüst

„PTNM” – platina

„PLDM” – palládium

„OTHR” – egyéb

„MCEX” – Multi Commodity Exotic (multi-árualapú egzotikus)

 

 

„PAPR” – papír

„CBRD” – hullámlemez-alappapír

„NSPT” – újságnyomópapír

„PULP” – papírrost

„RCVP” – visszanyert papír

 

„POLY” – polipropilén

„PLST” – műanyag

 

„INFL” – infláció

 

 

„OEST” – hivatalos gazdasági statisztika

 

 

„OTHC” – egyéb C10, a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi eszközökkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. melléklete 10.1. táblázata 10. szakaszának meghatározása szerint.

„DLVR” – szállításos

„NDLV” – elszámolásos

 

„OTHR”– egyéb

 

 


3. táblázat

Az 596/2014/EU rendelet 4. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint benyújtandó értesítésekhez használandó standardok és formátumok

SZÁM

MEZŐ

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ HASZNÁLANDÓ STANDARDOK ÉS FORMÁTUMOK

Általános mezők

1

Eszközazonosító kód

{ISIN}

2

Az eszköz teljes neve

{ALPHANUM-350}

3

Eszközbesorolás

{CFI_CODE}

4

Árualapú származtatott termék indikátora

„true” – Igen

„false” – Nem

A kibocsátóra vonatkozó mezők

5

A kibocsátó vagy a kereskedési helyszín működtetőjének azonosítója

{LEI}

A kereskedési helyszínekre vonatkozó mezők

6

Kereskedési helyszín

{MIC}

7

A pénzügyi eszköz rövid elnevezése

{FISN}

8

A kibocsátó piacra történő bevezetés iránti kérelme

„true” – igen

„false” – nem

9

A piacra történő bevezetés jóváhagyásának időpontja

{DATE_TIME_FORMAT}

10

A piacra történő bevezetés iránti kérelem időpontja

{DATE_TIME_FORMAT}

11

A bevezetés időpontja vagy az első kereskedés időpontja

{DATE_TIME_FORMAT}

12

A lezárás időpontja

{DATE_TIME_FORMAT}

A névleges értékre vonatkozó mezők

13

Névleges pénznem 1

{CURRENCYCODE_3}

Kötvényekre és az értékpapírosított adósság egyéb formáira vonatkozó mezők

14

Teljes kibocsátott névleges összeg

{DECIMAL-18/5}

15

Lejárat időpontja

{DATEFORMAT}

16

A névleges érték pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

17

Névleges érték egységenként/minimális forgalmazott érték

{DECIMAL-18/5}

18

Rögzített kamatozás

{DECIMAL-11/10}

Százalékban megadva (például a 7.0 7 %-ot, vagy a 0.3 0,3 %-ot jelent)

19

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének azonosítója

{ISIN}

20

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének neve

{INDEX}

vagy

{ALPHANUM-25} – ha az {INDEX} lista nem tartalmazza az index nevét

21

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének futamideje

{INTEGER-3}+‘DAYS’ – napok

{INTEGER-3}+‘WEEK’ – hetek

{INTEGER-3}+‘MNTH’ – hónapok

{INTEGER-3}+‘YEAR’ – évek

22

Változó kamatozású kötvény indexének/referenciaértékének bázispont-kamatkülönbözete

{INTEGER-5}

23

A kötvény szenioritása

„SNDB” – elsőhelyi adósság

„MZZD” – mezzanine

„SBOD” – alárendelt adósság

„JUND” – hátrasorolt adósság

Származtatott termékekre és értékpapírosított származtatott termékekre vonatkozó mezők

24

Lejárat időpontja

{DATEFORMAT}

25

Árszorzó

{DECIMAL-18/17}

26

Alaptermék kódja

{ISIN}

27

Mögöttes kibocsátó

{LEI}

28

Alapul szolgáló index neve

{INDEX}

vagy

{ALPHANUM-25} – ha az {INDEX} lista nem tartalmazza az index nevét

29

Alapul szolgáló index futamideje

{INTEGER-3}+‘DAYS’ – napok

{INTEGER-3}+‘WEEK’ – hetek

{INTEGER-3}+‘MNTH’ – hónapok

{INTEGER-3}+‘YEAR’ – évek

30

Az opció típusa

„PUTO” – eladási opció

„CALL” – vételi opció

„OTHR” – ha nem lehet meghatározni, hogy vételi vagy eladási opcióról van-e szó

31

Kötési árfolyam

{DECIMAL-18/13} ha az ár megadása monetáris értékkel történik

{DECIMAL-11/10} ha az ár megadása százalékkal vagy hozammal történik

{DECIMAL-18/17} ha az ár megadása bázispontban történik

„PNDG” ha az ár nem áll rendelkezésre

32

Kötési árfolyam pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

33

Az opció gyakorlásának típusa

„EURO” – európai opció

„AMER” – amerikai opció

„ASIA” – ázsiai opció

„BERM” – bermudai opció

„OTHR” – egyéb típus

34

Teljesítés típusa

„PHYS” – természetben kiegyenlített

„CASH” – készpénzben kiegyenlített

„OPTN” – a partner számára opcionális vagy harmadik fél határozza meg

Árualapú származtatott termékek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák

35

Alaptermék

Csak az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatának „Alaptermék” oszlopában levő értékek megengedettek.

36

Termék-alcsoport

Csak az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatának „Termék-alcsoport” oszlopában levő értékek megengedettek.

37

További termék-alcsoport

Csak az árualapú származtatott termékek és a kibocsátáskereskedelmi derivatívák besorolási táblázatának „További termék-alcsoport” oszlopában levő értékek megengedettek.

38

Ügylet típusa

„FUTR” – határidős tőzsdei csereügylet

„OPTN” – opciós ügylet

„TAPO” – TAPOS

„SWAP” – swapügylet

„MINI” – Minis

„OTCT” – tőzsdén kívüli ügylet

„ORIT” – azonnali ügylet

„CRCK” – Crack

„DIFF” – különbözeti

„OTHR” – egyéb

39

Záróár típusa

„ARGM” – Argus/McCloskey

„BLTC”– Baltic

„EXOF”– Exchange

„GBCL” – GlobalCOAL

„IHSM” – IHS McCloskey

„PLAT”– Platts

„OTHR” – egyéb

Származtatott kamatláb-ügyletek

E szakasz mezőit csak olyan eszközök esetében kell kitölteni, amelyeknek alapul szolgáló eszköze kamatlábtípusú nem pénzügyi eszköz.

40

Referencia-kamatláb

{INDEX}

vagy

{ALPHANUM-25} – ha az {INDEX} lista nem tartalmazza a referencia-kamatlábat

41

Kamatláb-ügylet futamideje

{INTEGER-3}+‘DAYS’ – napok

{INTEGER-3}+‘WEEK’ – hetek

{INTEGER-3}+‘MNTH’ – hónapok

{INTEGER-3}+‘YEAR’ – évek

42

Névleges pénznem 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Az 1. oldal rögzített kamatlába

{DECIMAL -11/10}

Százalékban megadva (például a 7.0 7 %-ot, vagy a 0.3 0,3 %-ot jelent)

44

A 2. oldal rögzített kamatlába

{DECIMAL -11/10}

Százalékban megadva (például a 7.0 7 %-ot, vagy a 0.3 0,3 %-ot jelent)

45

A 2. oldal változó kamatlába

{INDEX}

vagy

{ALPHANUM-25} – ha az {INDEX} lista nem tartalmazza a referencia-kamatlábat

46

Kamatláb-ügylet 2. oldalának futamideje

{INTEGER-3}+‘DAYS’ – napok

{INTEGER-3}+‘WEEK’ – hetek

{INTEGER-3}+‘MNTH’ – hónapok

{INTEGER-3}+‘YEAR’ – évek

Származtatott devizaügyletek

E szakasz mezőit csak olyan eszközök esetében kell kitölteni, amelyeknek alapul szolgáló eszköze devizatípusú nem pénzügyi eszköz.

47

Névleges pénznem 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Devizapár

„FXCR” – keresztdeviza

„FXEM” – feltörekvő devizapárok

„FXMJ”– meghatározó devizapárok