23.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/248 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. december 17.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékek biztosításához és szétosztásához az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az említett támogatás indikatív elosztásának megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 25. cikkére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 62. cikke (2) bekezdésének a)–d) pontjára, valamint 64. cikke (7) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet felváltotta az 1234/2007/EK tanácsi rendeletet (4), és új szabályokat állapít meg az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program (a továbbiakban: a program) tekintetében. Egyúttal felhatalmazza a Bizottságot, hogy a program kapcsán felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási aktusokat fogadjon el. Annak érdekében, hogy a program az új jogi keretben zökkenőmentesen működjön, az említett jogi aktusok útján rögzíteni kell bizonyos szabályokat. Ezen aktusoknak fel kell váltaniuk a 288/2009/EK bizottsági rendeletet (5), amelyet az (EU) 2016/247 felhatalmazáson alapuló rendelet (6) hatályon kívül helyez.

(2)

Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében a programban részt venni kívánó tagállamoknak előzetes stratégiát kell kidolgozniuk a program végrehajtására. A program végrehajtásának értékelhetősége érdekében helyénvaló meghatározni a szóban forgó stratégia elemeit.

(3)

A hatékony és eredményes igazgatás és költségvetési gazdálkodás érdekében a programot végrehajtó tagállamoknak évente kell kérelmezniük a közösségi támogatást, és ehhez meg kell határozni az ilyen kérelmek tartalmi követelményeit.

(4)

Elő kell írni továbbá a kérelmezők által benyújtott támogatási kérelmek tartalmi követelményeit, maximális gyakoriságát és benyújtásuk módját. Emellett részletesen meg kell határozni a támogatás alátámasztásához benyújtandó igazoló dokumentumokat. Rögzíteni kell továbbá az illetékes hatóság által abban az esetben alkalmazandó szankciók mértékét is, ha egy támogatás iránti kérelmet késedelmesen nyújtanak be.

(5)

Pontosítani kell a támogatás kifizetésének feltételeit is, a termékek biztosításához és szétosztásához nyújtandó támogatások, illetve a nyomon követéshez, értékeléshez, népszerűsítéshez vagy kísérő intézkedésekhez kapcsolódó támogatások közötti különbségtétel érdekében. Részletesen elő kell írni az egyes támogatások kifizetésére irányuló kérelmekhez benyújtandó igazoló dokumentumok tartalmi követelményeit.

(6)

A tagállamok számára elő kell írni, hogy a program hatékonyságának értékelése céljából tájékoztassák a Bizottságot a program nyomon követésének és értékelésének eredményeiről és megállapításairól. Az egyértelműség érdekében rögzíteni kell az értékelési jelentés, illetve a nyomonkövetési eredmények Bizottságnak történő eljuttatásának határidejét. A Bizottság közzéteszi a szóban forgó dokumentumokat.

(7)

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából megfelelő ellenőrzési intézkedéseket kell bevezetni a szabálytalanságok és a csalás leküzdésére. Ezeknek az intézkedéseknek helyszíni ellenőrzéssel kiegészített teljes körű adminisztratív ellenőrzést kell magukban foglalniuk. Meg kell határozni ezen ellenőrzési intézkedések körét, tartalmát, időzítését és jelentéstételi előírásait annak érdekében, hogy a program eltérő végrehajtási módjai ellenére méltányos és egységes megközelítési mód érvényesüljön a tagállamok tekintetében.

(8)

A jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése során a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (7) megfelelően kell eljárni.

(9)

Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikke (10) bekezdésének megfelelően a nyilvánosságot kellően tájékoztatni kell a programhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról. Az (EU) 2016/247 felhatalmazáson alapuló rendeletben előírt plakátra vonatkozó rendelkezéseken túlmenően meg kell határozni a program népszerűsítésére és az uniós embléma használatára vonatkozó rendelkezéseket is. Emellett korlátozott időtartamra helyénvaló engedélyezni a jelenleg használatban lévő plakátok és egyéb népszerűsítő eszközök határokon átnyúló használatát.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály és fogalommeghatározás

(1)   Ez a rendelet az 1308/2013/EU rendelet és az 1370/2013/EU rendelet alkalmazására vonatkozó szabályokat állapít meg a gyermekek gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel (a továbbiakban: termékek) történő ellátásához és e termékek szétosztásához, továbbá az egyes járulékos költségekhez az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkében említett iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program (a továbbiakban: program) keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében.

(2)   A program alkalmazásában a „tanév” az adott év augusztus 1-jétől a következő év július 31-éig tartó időszak.

2. cikk

Tagállami stratégiák

(1)   Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében és az (EU) 2016/247 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkében említett tagállami stratégiának legalább a következő elemeket kell tartalmaznia:

a)

az a földrajzi és közigazgatási szint, amelyen végre kívánják hajtani a programot;

b)

a stratégia által lefedett időszak;

c)

az érintett termékek fogyasztási szintjére vonatkozó információk (ha rendelkezésre állnak);

d)

a programon belül megvalósítani kívánt operatív célkitűzések és konkrét célok;

e)

amennyiben az uniós pénzeszközök egy meglévő nemzeti iskolaprogram kiterjesztését, illetve hatékonyabb végrehajtását szolgálják, a program hozzáadott értékének biztosítása érdekében meghozott rendelkezések;

f)

a program főbb elemeihez rendelt becsült költségvetési keret vagy költségvetési hányad;

g)

a célcsoport leírása;

h)

a program keretében biztosított termékek jegyzéke;

i)

a kísérő intézkedések célja és tartalma;

j)

a releváns érdekelt felek bevonási módjának leírása;

k)

a termékek elosztásához kapcsolódó rendelkezésekre, valamint a beszállítók kiválasztási eljárásaira vonatkozó információk;

l)

az uniós támogatás népszerűsítése érdekében meghozott intézkedések, ideértve azt az esetet, amikor a stratégia lehetővé teszi a hagyományos iskolai ételek és a program keretében támogatott termékek egy időben történő fogyasztását;

m)

a programnak az (EU) 2016/247 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke szerinti nyomon követésére és értékelésére, valamint az e rendelet 7. és 8. cikkében előírt ellenőrzések céljából kialakított struktúrák és eljárások.

(2)   A Bizottság közzéteszi a tagállamok stratégiáit.

3. cikk

A tagállamok által benyújtott támogatási kérelmek

A tagállamok minden év január 31-ig nyújthatják be a következő tanévre vonatkozó támogatási kérelmüket. A kérelmeknek a következő információkat kell tartalmazniuk:

a)

a mellékletben feltüntetett indikatív tagállami támogatási keret;

b)

amennyiben a tagállam nem kívánja felhasználni a részére előirányzott teljes támogatást, a kérelmezett összeg;

c)

amennyiben a tagállam a részére előirányzott indikatív összegen túl további támogatást kíván igényelni, ezen szándék jelzése, illetve – amennyiben rendelkezésre áll kiosztható többlettámogatás – a kérelmezett maximális kiegészítő összeg;

d)

a teljes kérelmezett összeg.

Az e cikkben említett összegeket euróban kell megadni.

4. cikk

A kérelmezők által benyújtott támogatási kérelmek

(1)   A tagállamok stratégiájukkal összhangban és a (2) és (7) bekezdésben lefektetett szabályoknak megfelelően határozzák meg a támogatási kérelmek formai és tartalmi követelményeit, illetve benyújtásuk gyakoriságát.

(2)   A termékek biztosításához és szétosztásához nyújtott támogatásra vonatkozó kérelmeknek legalább a következő információkat kell tartalmazniuk:

a)

az érintett termékek mennyisége;

b)

azon oktatási intézmények vagy oktatási hatóságok neve és címe vagy azonosító száma, amelyek részére a termékek szétosztásra kerültek;

c)

az érintett oktatási intézményekben tanuló és az oktatásban rendszeresen részt vevő olyan gyermekek száma, akik jogosultak arra, hogy a támogatási kérelem által lefedett időszakban a program keretében biztosított termékekből részesüljenek.

(3)   A termékek biztosításához és szétosztásához nyújtott támogatásra vonatkozó kérelmek legfeljebb öthónapos időszakra vonatkozhatnak.

(4)   A támogatási kérelmeket az általuk érintett időszak végét követő három hónapon belül kell benyújtani.

(5)   A 6. cikk (2) bekezdésében említett értékelő jelentéshez kapcsolódó támogatási kérelmeket a jelentés benyújtásának időpontjától számított egy hónapon belül kell benyújtani, az említett bekezdésnek megfelelően.

(6)   A (4) és (5) bekezdésben említett határidő 60 napnál rövidebb túllépése esetén a kifizetendő támogatást a következő mértékben kell csökkenteni:

a)

a határidő 1–30 napos túllépése esetén 5 %-kal;

b)

a határidő 31–60 napos túllépése esetén 10 %-kal.

Amennyiben a tagállam több mint 60 nappal lépi túl a határidőt, a támogatás összegét minden további nap után a fennmaradó egyenleg 1 %-ával kell csökkenteni.

(7)   A támogatási kérelemben megjelölt összegeket igazoló dokumentumokkal kell alátámasztani, melyeken szerepelniük kell a teljesítés által érintett termékek, segédanyagok és szolgáltatások árának, átvételi, fizetési vagy ezekkel egyenértékű bizonylat/igazolás kíséretében. A tagállamok előírják, hogy mely igazoló dokumentumokat szükséges benyújtani a támogatási kérelmek alátámasztására.

A nyomon követéshez, értékeléshez, népszerűsítéshez, illetve kísérő intézkedésekhez kapcsolódó támogatási kérelmek esetében az igazoló dokumentumban a költségeket tevékenységek szerinti pénzügyi lebontásban, a kapcsolódó költségek szerint részletezve kell feltüntetni.

5. cikk

A támogatás kifizetése

(1)   A termékek biztosításához és szétosztásához nyújtott támogatás csak a következő esetekben folyósítható:

a)

a ténylegesen biztosított és szétosztott mennyiségek nyugtájának bemutatása alapján; vagy

b)

ha a támogatás végleges kifizetése előtt az illetékes hatóság által végzett vizsgálatról szóló jelentés megállapította a kifizetési követelmények teljesítését; vagy

c)

amennyiben a tagállam azt engedélyezi, a program céljából biztosított és szétosztott mennyiségek kifizetését tanúsító egyéb igazolás bemutatását követően.

(2)   A nyomon követéshez, értékeléshez, népszerűsítéshez, illetve kísérő intézkedésekhez kapcsolódó támogatások kifizetésére csak az adott anyagok leszállítását, illetve szolgáltatások teljesítését, valamint a tagállam illetékes hatósága által előírt kapcsolódó igazoló dokumentumok benyújtását követően kerülhet sor.

(3)   Az illetékes hatóság a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától számított három hónapon belül folyósítja a támogatást.

6. cikk

Nyomon követés és értékelés

(1)   Az (EU) 2016/247 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett nyomon követés alapját az igazgatási és ellenőrzési kötelezettségekből származó adatok képezik, beleértve az e rendelet 4. és 5. cikkében meghatározott kötelezettségeket is.

A tagállamok az érintett tanév végét követő november 30-ig tájékoztatják a Bizottságot a tanév időszakára vonatkozó értékelés eredményeiről.

(2)   A tagállamok az előző öt tanévre kiterjedő végrehajtási időszak végét követő év március 1-jéig benyújtják a Bizottságnak az (EU) 2016/247 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében előírt értékelés eredményeit tartalmazó értékelési jelentést az érintett ötéves időszakra vonatkozóan.

Az első értékelési jelentést legkésőbb 2017. március 1-jéig kell benyújtani.

(3)   A Bizottság közzéteszi a tagállamok nyomonkövetési eredményeit és értékelési jelentéseit.

7. cikk

Adminisztratív ellenőrzések

(1)   A tagállamok meghoznak minden, az e rendelet betartásához szükséges intézkedést. Ezen intézkedések magukban foglalják valamennyi támogatási kérelem teljes körű adminisztratív ellenőrzését.

(2)   A termékek biztosításához és szétosztásához nyújtott támogatás tekintetében végzett adminisztratív ellenőrzésnek magába kell foglalnia a tagállamok által meghatározott, az érintett termék biztosítására és szétosztására vonatkozó alátámasztó okmányok ellenőrzését.

A nyomon követéshez, értékeléshez, népszerűsítéshez, illetve kísérő intézkedésekhez kapcsolódó támogatások tekintetében végzett adminisztratív ellenőrzéseknek ki kell terjedniük az anyagok és szolgáltatások tényleges rendelkezésre bocsátásának, valamint a leigazolt kiadások valódiságának ellenőrzésére.

(3)   A termékek biztosításához és szétosztásához, illetve kísérő intézkedésekhez nyújtott támogatások esetében az adminisztratív ellenőrzéseket a 8. cikknek megfelelően végzett helyszíni ellenőrzéseknek kell kiegészíteniük.

8. cikk

Helyszíni ellenőrzések

(1)   A termékek biztosításához és szétosztásához nyújtott támogatások esetében helyszíni ellenőrzéseket kell végezni, melyeknek különösen a következőkre kell kiterjedniük:

a)

az (EU) 2016/247 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében említett nyilvántartások, beleértve a pénzügyi nyilvántartásokat, például a beszerzést és értékesítést igazoló számlákat, szállítóleveleket és banki kivonatokat;

b)

a termékek e rendeletnek megfelelő felhasználása.

(2)   Minden tanévre vonatkozóan kötelező helyszíni ellenőrzéseket végezni. Az ellenőrzések hatókörének az elmúlt tizenkét hónap során végzett tevékenységekre kell kiterjednie.

Helyszíni ellenőrzésekre sor kerülhet a kísérő intézkedések végrehajtása alatt is.

(3)   A helyszíni vizsgálatok teljes számának a nemzeti szinten szétosztott támogatás legalább 5 %-át és a termékek biztosítását és szétosztását végző, valamint a kísérő intézkedéseket végrehajtó kérelmezők legalább 5 %-át le kell fednie.

Ha egy tagállamban a kérelmezők száma száznál kevesebb, legalább öt kérelmező helyiségeire kiterjedően kell helyszíni vizsgálatot végezni.

Ha egy tagállamban a kérelmezők száma ötnél kevesebb, valamennyi kérelmező helyiségeire kiterjedően helyszíni vizsgálatot kell végezni.

Amennyiben a kérelmező nem oktatási intézmény, és így igényel támogatást a termékek biztosításához és szétosztásához, a helyiségeiben elvégzett helyszíni vizsgálaton túl legalább két oktatási intézményben vagy – attól függően, melyik szám a nagyobb – az (EU) 2016/247 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke (2) bekezdése szerint a kérelmező nyilvántartásában szereplő oktatási intézmények legalább 1 %-ában kiegészítő helyszíni ellenőrzést kell végezni.

Amennyiben a kérelmező kísérő intézkedésekhez kapcsolódó támogatást kérelmez, a kérelmező helyiségeiben végzett helyszíni ellenőrzések helyett – kockázatelemzés alapján – a kísérő intézkedések megvalósításának helyszínén is végezhetők helyszíni ellenőrzések. A helyszíni ellenőrzések szintjét a tagállamok határozzák meg, kockázatelemzés alapján.

(4)   A helyszíni ellenőrzések tárgyát képező kérelmezők kiválasztását az illetékes hatóságok végzik, kockázatelemzés alapján.

Ennek során az illetékes hatóságok kellő figyelmet fordítanak különösen a következő tényezők figyelembevételére:

a)

a különböző földrajzi területek;

b)

a feltárt hibák ismétlődő jellege és az elmúlt években elvégzett ellenőrzések eredményei;

c)

az érintett támogatási összeg;

d)

a kérelmezők típusai;

e)

adott esetben a kísérő intézkedések jellege.

(5)   Amennyiben a vizsgálat célját nem veszélyezteti, a hatóságok – szigorúan a lehetséges legkésőbbi időpontban – előzetes értesítést küldhetnek a vizsgálatról.

(6)   Az illetékes ellenőrző hatóság minden egyes helyszíni ellenőrzésről jelentést készít. A jelentés pontosan ismerteti a különböző ellenőrzött tételeket.

Az ellenőrzési jelentés az alábbi részekből áll:

a)

egy általános rész, amely adott esetben a következő információkat tartalmazza:

i.

a program alkalmazandó stratégiája, az érintett időszak, az ellenőrzött kérelmezők, a termékek mennyisége, a részt vevő oktatási intézmények, a támogatásban részesült gyermekek becsült száma a rendelkezésre álló adatok alapján, valamint a szóban forgó összegek;

ii.

a jelen lévő felelős személyek;

b)

egy, az elvégzett vizsgálatokat külön-külön ismertető rész, amely kiterjed különösen a következő információkra:

i.

a vizsgált dokumentumok;

ii.

a végrehajtott ellenőrzések jellege és hatóköre;

iii.

észrevételek és megállapítások.

(7)   A tagállamok a tanév végét követő november 30-áig tájékoztatják a Bizottságot az elvégzett helyszíni ellenőrzésekről és az azokhoz kapcsolódó megállapításokról.

9. cikk

A jogosulatlan kifizetések visszafizettetése

A jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetésére a 809/2004/EU bizottsági rendelet 7. cikke értelemszerűen alkalmazandó.

10. cikk

Tájékoztatás a programhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról

(1)   Ha a tagállam úgy határoz, hogy nem kívánja használni az (EU) 2016/247 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkében említett plakátot, világosan ki kell fejtenie stratégiájában, hogyan fogja tájékoztatni a nyilvánosságot arról, hogy a program az Európai Unió pénzügyi támogatásával jött létre.

(2)   Az (EU) 2016/247 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában felsorolt kommunikációs és népszerűsítési eszközök alkalmazása során a megvalósíthatóság mértékében fel kell tüntetni az uniós zászlót, az Európai Unió „iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programja” megjelölést vagy annak rövidítését, valamint az Unió pénzügyi támogatásának tényét.

(3)   Az (EU) 2016/247 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontjában említett kísérő intézkedések keretében használt eszközökön és oktatási segédanyagokon a megvalósíthatóság mértékében fel kell tüntetni az uniós zászlót, az Európai Unió „iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programja” megjelölést vagy annak rövidítését, valamint az Unió pénzügyi támogatásának tényét.

(4)   Az Európai Unió által nyújtott pénzügyi támogatásra való utalásokat legalább olyan jól láthatóan kell feltüntetni, mint a tagállami iskolaprogramot támogató más magán- vagy közszervezet által nyújtott támogatásokra vonatkozó utalásokat.

(5)   A tagállamok a 288/2009/EK rendeletnek megfelelően továbbra is használhatják a 2016. február 26. előtt kinyomtatott plakátok és egyéb népszerűsítő anyagok meglévő készleteit.

11. cikk

Értesítések

Az e rendeletben említett, a tagállamok által a Bizottság felé teljesítendő értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek (8) megfelelően kell megküldeni.

12. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2016/2017-es és az azt követő tanévekben nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(3)  HL L 346., 2013.12.20., 12. o.

(4)  A Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2009. április 7-i 2009/288/EK rendelete az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról (HL L 94., 2009.4.8., 38. o.).

(6)  A Bizottság 2015. december 17-i (EU) 2016/247 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékek biztosításához és szétosztásához az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről (Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(7)  A Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 69. o.).

(8)  A Bizottság 2009. augusztus 31-i 792/2009/EK rendelete a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 228., 2009.9.1., 3. o.).


MELLÉKLET

Az uniós támogatás indikatív összege tagállamokra lebontva

Tagállam

Társfinanszírozási arány (%)

6 és 10 év közötti gyerekek abszolút száma

EUR

Ausztria

75

406 322

2 239 273

Belgium

75

611 450

3 369 750

Bulgária

90

316 744

2 094 722

Horvátország

90

205 774

1 360 845

Ciprus

75

44 823

290 000

Cseh Köztársaság

88

480 495

3 124 660

Dánia

75

328 182

1 808 638

Észtország

90

66 436

439 361

Finnország

75

290 308

1 599 911

Franciaország

76

4 051 279

22 500 145

Németország

75

3 575 991

19 707 575

Görögország

81

529 648

3 143 600

Magyarország

86

482 160

3 031 022

Írország

75

319 126

1 758 729

Olaszország

80

2 853 098

16 719 794

Lettország

90

95 861

633 957

Litvánia

90

136 285

901 293

Luxemburg

75

29 473

290 000

Málta

75

19 511

290 000

Hollandia

75

986 118

5 434 576

Lengyelország

88

1 802 733

11 645 350

Portugália

85

527 379

3 284 967

Románia

89

1 054 185

6 869 985

Szlovákia

89

262 703

1 709 502

Szlovénia

83

91 095

554 291

Spanyolország

75

2 337 457

12 939 604

Svédország

75

518 322

2 856 514

Egyesült Királyság

76

3 494 635

19 401 935

EU 28

79

25 917 593

150 000 000