23.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/247 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. december 17.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékek biztosításához és szétosztásához az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 24. cikkére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 64. cikke (6) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet felváltotta az 1234/2007/EK tanácsi rendeletet (3), és új szabályokat állapít meg az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program (a továbbiakban: a program) tekintetében. Egyúttal felhatalmazza a Bizottságot, hogy a program kapcsán felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási aktusokat fogadjon el. Annak érdekében, hogy a program az új jogi keretben zökkenőmentesen működjön, az említett jogi aktusok útján rögzíteni kell bizonyos szabályokat. Ezen aktusoknak fel kell váltaniuk a 2009/288/EK bizottsági rendeletet (4), amelyet tehát hatályon kívül kell helyezni.

(2)

A program célja a gyümölcs- és zöldségfogyasztás rövid és hosszú távú növelése és az egészséges táplálkozási szokások népszerűsítése.

(3)

Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében a programban részt venni kívánó tagállamoknak nemzeti vagy regionális szinten előzetes stratégiát kell kidolgozniuk a program végrehajtására, és rendelkezniük kell a szükséges kísérő intézkedésekről. Amennyiben egy tagállam regionális szinten kívánja végrehajtani a programot, minden régióra külön stratégiát kell kidolgoznia.

(4)

Az 1370/2013/EU tanácsi rendelet (5) 5. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság meghatározza a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékek (a továbbiakban: a termékek) biztosításához nyújtott uniós támogatás egyes tagállamokra eső indikatív összegét. A rendelkezésre álló pénzeszközökben rejlő potenciál teljes kihasználása érdekében helyénvaló gondoskodni az igénybe nem vett uniós támogatás újraelosztásáról azon részt vevő tagállamok között, melyek bejelentették a Bizottságnak, hogy többet szeretnének felhasználni a részükre kiutalt indikatív uniós támogatásnál.

(5)

A termékek beszerzési költségei jogosultak uniós támogatásra, valamint néhány olyan járulékos költség is, amely közvetlenül kapcsolódik a program végrehajtásához, és a tagállami stratégia rendelkezik róla. Mindemellett a program hatékonyságának megőrzése érdekében a támogatásnak csak kis százalékát lehet e járulékos költségekre fordítani. Pénzgazdálkodási és ellenőrzési okokból e költségek nem haladhatnak meg bizonyos küszöbértékeket.

(6)

A hatékony igazgatás, költségvetési gazdálkodás és ellenőrzés érdekében meg kell határozni a támogatásnyújtás, valamint a támogatást kérelmezők kiválasztásának és jóváhagyásának feltételeit.

(7)

A program hatékonyságának értékelése, továbbá a szakértői értékelés és a bevált gyakorlatok cseréjének biztosítása céljából a tagállamoknak nyomon kell követniük és értékelniük kell a program végrehajtását, eredményeiket és megállapításaikat pedig meg kell küldeniük a Bizottság részére.

(8)

Emellett szankciókat kell meghatározniuk annak érdekében, hogy a kérelmezőket visszatartsák a csalások és súlyos gondatlanság elkövetésétől.

(9)

Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikke (10) bekezdésének megfelelően a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell az Uniónak a programhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásáról. E célból minden tagállamban biztosítani kell egy erre szolgáló plakát használatát, amely kihelyezésre kerülhet a programban részt vevő oktatási intézményekben. A plakát elkészítése során meg kell felelni bizonyos minimumkövetelményeknek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet az 1308/2013/EU rendeletet kiegészítő szabályokat állapít meg a gyermekek gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel (a továbbiakban: termékek) történő ellátásához és e termékek szétosztásához, továbbá egyes járulékos költségekhez az ugyanazon rendelet 23. cikkében említett iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program (a továbbiakban: program) keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében.

2. cikk

Tagállami stratégiák

(1)   Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében említett stratégia kidolgozása során a tagállamok kiválasztják azt a földrajzi és közigazgatási szintet, amelyen végre kívánják hajtani a programot. Amennyiben úgy döntenek, hogy regionális szinten kívánják végrehajtani a programot, minden régióra külön stratégiát kell kidolgozniuk.

A programot regionális szinten végrehajtó tagállamok létrehoznak egy, a programról való tájékoztatásért és a Bizottságnak küldendő értesítésekért kizárólag felelős központi kapcsolattartó pontot.

A stratégiának az (EU) 2016/248 bizottsági végrehajtási rendelet (6) 1. cikke (2) bekezdésének értelmében egynél több iskolaévet kell lefednie.

(2)   Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében említett kísérő intézkedéseknek a termékek szétosztásának támogatására kell irányulniuk, és közvetlenül kapcsolódniuk kell a program célkitűzéseihez. A kísérő intézkedések végrehajtásában a szülők és a tanárok is részt vehetnek.

(3)   A programban részt venni kívánó tagállamoknak a stratégia által érintett tanév kezdetét megelőző január 31-ig el kell juttatniuk a Bizottság részére a stratégiájukat.

(4)   Amennyiben egy tagállam módosítja stratégiáját, a módosítás évét követő január 31-ig köteles eljuttatni a Bizottság részére a módosított stratégiát.

3. cikk

Az uniós támogatás újraelosztása

(1)   Amennyiben egyes tagállamok az (EU) 2016/248 végrehajtási rendelet 3. cikkében előírt határidőig nem igényeltek uniós támogatást, vagy csak a támogatás rájuk eső, az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (5) bekezdésében említett és az (EU) 2016/248 végrehajtási rendelet mellékletében rögzített indikatív összegének egy részét igényelték, a részükre fenntartott indikatív összeget vagy annak nem igényelt részét újra kell osztani azon tagállamok között, melyek az említett határidőig jelezték a Bizottságnak, hogy többet szeretnének felhasználni a részükre kiutalt indikatív összegnél.

(2)   Az újraelosztásból kiutalható összeg felső határát a kérelem benyújtását megelőző tanév során a tagállamra eső végleges uniós támogatási összeg felhasználási szintjétől függően kell megállapítani. A támogatás felhasználási szintjét az adott tanévet követő tanév október 15-éig a Bizottságnak a 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (7) 10. cikkének megfelelően benyújtott kiadásigazoló nyilatkozatok alapján kell megállapítani.

Az újraelosztás összeghatárait a következőképpen kell megállapítani:

a)

amennyiben a végleges támogatás felhasználása legfeljebb 50 % volt, a tagállam nem részesülhet az újraelosztott támogatási összegből;

b)

amennyiben a végleges támogatás felhasználása 50 %-nál magasabb, de legfeljebb 75 % volt, az újraelosztott támogatási összeg felső határa az indikatív támogatási összeg 50 %-a;

c)

amennyiben a végleges támogatás felhasználása 75 %-nál magasabb volt, az újraelosztott támogatási összeget nem kell felső határhoz kötni.

A fenti összeghatárokat a program tagállam általi végrehajtásának első két tanéve során nem kell alkalmazni.

4. cikk

Támogatható költségek

(1)   Uniós támogatás a következő költségek fedezéséhez nyújtható:

a)

az 1308/2013/EU rendelet 22. cikkében említett oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek a termékekkel a program keretében történő ellátásához és a termékek szétosztásához kapcsolódó költségek, ideértve a termékek beszerzéséhez és szétosztásához használt eszközök beszerzési, bérlési, kölcsönzési és lízingdíját, amennyiben arról a tagállam stratégiája rendelkezik;

b)

a program végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó alábbi járulékos költségek:

i.

a tagállamnak az e rendelet 8. cikke szerinti nyomonkövetési és értékelési kötelezettségéhez kapcsolódó költségek;

ii.

a program népszerűsítésének költségei, melyek közvetlen célja a nyilvánosság szélesebb körének tájékoztatása a programról, ideértve a következőket:

az e rendelet 10. cikkében említett plakáthoz kapcsolódó költségek,

a műsorsugárzás, elektronikus közlemények, újságok és hasonló kommunikációs eszközök révén folytatott tájékoztató kampányok költségei;

a programnak a szélesebb nyilvánossággal való megismertetésére hivatott tájékoztató találkozók, konferenciák, szemináriumok, műhelyek és hasonló események szervezési költségei;

tájékoztató és promóciós anyagok – például levelek, szórólapok, brosúrák, apró ajándéktárgyak és hasonló anyagok – előállításának költségei;

iii.

az e rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett kísérő intézkedések költségei, ideértve a következőket:

kóstolók szervezéséhez, közösségi kiskertek kialakításához és fenntartásához, gazdaságlátogatásokhoz és hasonló, a gyermekek mezőgazdasággal való kapcsolatát erősítő tevékenységekhez kapcsolódó költségek;

a gyermekek mezőgazdasági ismereteinek bővítését, az egészséges táplálkozási szokások kialakítását, valamint a termékek termeléséhez, szállításához és fogyasztásához kapcsolódó környezettudatos nevelést célzó intézkedések költségei.

(2)   Amennyiben a termékek szállítási és szétosztási költségeit külön számlázzák, e költségek csak abban az esetben jogosultak uniós támogatásra, ha nem haladják meg a termék beszerzési költségének 3 %-át.

Amennyiben a termékeket ingyen biztosítják az oktatási intézmények számára, az uniós támogatás fedezheti a szállítás és a szétosztás költségeit a benyújtott számlák alapján, a tagállam stratégiájában meghatározott felső határt meg nem haladó összegig.

(3)   A népszerűsítéshez és a kísérő intézkedésekhez kapcsolódó költségek nem részesülhetnek finanszírozásban más uniós támogatási rendszerből.

(4)   A hozzáadottérték-adó (héa) és a személyzeti költségekhez kapcsolódó kiadások fedezésére nem nyújtható uniós támogatás, amennyiben a személyzeti költségeket a tagállam állami forrásokból finanszírozza.

(5)   A népszerűsítés támogatható költségeinek összege az érintett tagállamokban nem haladhatja meg az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (5) bekezdésében említett végleges elosztási összeg 5 %-át.

Az eszközök beszerzési, bérlési, kölcsönzési és lízingdíja, valamint a nyomon követéshez és az értékeléshez kapcsolódó költségek összege az érintett tagállamokban nem haladhatja meg a végleges éves elosztási összeg 10 %-át.

A kísérő intézkedések költségeinek összege az érintett tagállamokban nem haladhatja meg a végleges elosztási összeg 15 %-át.

5. cikk

A támogatás nyújtásának és a kérelmezők kiválasztásának általános feltételei

(1)   A tagállamok részére a program keretében biztosított támogatást azon kérelmezők között kell elosztani, amelyek az alábbiak közül egy vagy több intézkedés végrehajtására vonatkozó támogatási kérelmet nyújtottak be az illetékes hatósághoz:

a)

az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek a termékekkel való ellátása és/vagy a termékek szétosztása a program keretében;

b)

nyomonkövetési és értékelési intézkedések;

c)

népszerűsítés;

d)

kísérő intézkedések.

Támogatási kérelmet csak a 6. cikknek megfelelően előzetesen jóváhagyott kérelmező nyújthat be.

(2)   A tagállam az alábbi szervezetek közül választhatja ki a sikeres kérelmezőket:

a)

oktatási intézmények;

b)

oktatási hatóságok;

c)

a termékek beszállítói és/vagy forgalmazói;

d)

kifejezetten erre a célra létesített, egy vagy több oktatási intézmény vagy oktatási hatóság nevében eljáró szervezetek;

e)

bármely más, az (1) bekezdésben említett tevékenységek valamelyikének irányításában vagy nyújtásában szerepet vállaló állami vagy magánszervezet.

6. cikk

A támogatást kérelmezők jóváhagyásának feltételei

(1)   A támogatás kérelmezőit jóvá kell hagynia azon tagállam illetékes hatóságának, ahol a termékeket biztosító és/vagy szétosztó oktatási intézmény található. A jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező írásban vállalja a következő kötelezettségek teljesítését:

a)

a program keretében az Unió által finanszírozott termékeket azon oktatási intézmények tanulói számára kínálja fel fogyasztásra, amely intézmények kapcsán a támogatást igényeli;

b)

a program nyomon követésére, értékelésére és népszerűsítésére, illetve a kísérő intézkedésekre megítélt támogatást a program céljainak megfelelően használja fel;

c)

visszafizeti az érintett mennyiségekre jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem osztották ki a gyermekeknek, vagy ha azok uniós finanszírozásból nem támogathatók;

d)

visszafizeti a kísérő intézkedésekre kapott jogosulatlan támogatást, amennyiben megállapítást nyert, hogy az intézkedések nem kerültek megfelelő módon végrehajtásra;

e)

az igazoló dokumentumokat kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja;

f)

aláveti magát bármely, az illetékes hatóság által előírt ellenőrzésnek, különös tekintettel a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre.

(2)   A termékek biztosítására és szétosztására vonatkozó támogatási kérelmek esetében a kérelmező írásban további kötelezettséget vállal arra, hogy nyilvántartást vezet az oktatási intézmények vagy adott esetben az oktatási hatóságok nevéről és címéről, valamint az ezen intézmények vagy hatóságok számára értékesített vagy rendelkezésre bocsátott termékekről és azok mennyiségéről.

(3)   A nyomon követéshez, értékeléshez vagy népszerűsítéshez kapcsolódó támogatási kérelmek esetében csak az (1) bekezdés b) és e) pontját kell alkalmazni.

(4)   A kísérő intézkedésekhez kapcsolódó támogatási kérelmek esetében csak az (1) bekezdés b), d), e) és f) pontját kell alkalmazni. Az illetékes hatóság emellett megkövetelhet további írásos kötelezettségvállalást a kérelmezőktől, különös tekintettel a következőkre:

a)

az iskolákban végrehajtott kísérő intézkedések, amennyiben az iskolák nem tartoznak a támogatás kérelmezői közé;

b)

a termékek szétosztását is magukban foglaló kísérő intézkedések.

7. cikk

A jóváhagyás felfüggesztése és visszavonása

Amennyiben egy jóváhagyott kérelmező elmulasztja az e rendeletben előírt kötelezettségeinek teljesítését, az illetékes hatóság a szabálytalanság súlyosságától függően és az arányosság elvének megfelelően egytől tizenkét hónapig terjedő időszakra felfüggeszti vagy visszavonja a kérelmező jóváhagyását.

Ez az intézkedés nem alkalmazható az 1306/2013/EU rendelet 64. cikke (2) bekezdésének a) és d) pontjában említett esetekben, illetve amennyiben a mulasztás kisebb súlyú.

A kérelmező kérésére, illetve amennyiben a visszavonás indokát orvosolták, az illetékes hatóság a visszavonást előidéző okok megszüntetésétől számítva legkorábban tizenkét hónap elteltével újra kiadhatja a jóváhagyást.

8. cikk

Nyomon követés és értékelés

(1)   A tagállam rendelkezik a program végrehajtásának éves nyomon követését biztosító, megfelelő struktúrákról és módozatokról.

(2)   A tagállam értékeli a program végrehajtását és a célkitűzésekhez viszonyítva felméri annak hatékonyságát.

(3)   Amennyiben a tagállam az (EU) 2016/248 végrehajtási rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében előírt határidőig nem nyújtja be a Bizottságnak az e cikk (2) bekezdésében előírt értékelés eredményeit tartalmazó értékelési jelentését, a soron következő végleges elosztási összeget a következők szerint csökkenteni kell:

a)

a határidő 1–30 napos túllépése esetén 5 %-kal;

b)

a határidő 31–60 napos túllépése esetén 10 %-kal.

Amennyiben a tagállam több mint 60 nappal lépi túl a határidőt, a végleges elosztási összeget minden további nap után a fennmaradó egyenleg 1 %-ával kell csökkenteni.

9. cikk

Szankciók

A nem nyilvánvaló hiba miatt bekövetkezett szabálytalan kifizetések, továbbá bármely, a kérelmező felelőssége alatt elkövetett csalás vagy súlyos gondatlanság esetén a kérelmezőnek a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizetésén felül az eredetileg kifizetett összegek és azon összeg különbségét is ki kell fizetnie, amelyre jogosult.

10. cikk

Az uniós „iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program” plakátja

Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikke (10) bekezdésének alkalmazásában a tagállam biztosítja az e rendeletben előírt minimumfeltételeknek megfelelő plakát használatát, amelyet jól látható és olvasható módon kell kihelyezni a programban részt vevő oktatási intézmény főbejáratánál.

11. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2009/288/EK rendelet hatályát veszti.

12. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2016/2017-es és az azt követő tanévekben nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(3)  A Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2009. április 7-i 2009/288/EK rendelete az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról (HL L 94., 2009.4.8., 38. o.).

(5)  A Tanács 2013. december 16-i 1370/2013/EU rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról (HL L 346., 2013.12.20., 12. o.).

(6)  A Bizottság 2015. december 17-i 2016/248 végrehajtási rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékek biztosításához és szétosztásához az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az említett támogatás indikatív elosztásának megállapításáról (Lásd e Hivatalos Lap 8. oldalát).

(7)  A Bizottság 2014. augusztus 6-i 908/2014/EU végrehajtási rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 255., 2014.8.28., 59. o.)


MELLÉKLET

A 10. cikkben említett plakátra vonatkozó minimumkövetelmények

A plakát mérete: A3 vagy annál nagyobb

Betűk: 1 cm vagy annál nagyobb

Cím: Az Európai Unió „Iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programja”

Tartalom: Legalább a következő szöveg:

„[Az oktatási intézmény típusa (például Bölcsődénk/Óvodánk/Iskolánk)] részt vesz az Európai Unió pénzügyi támogatásával megvalósított” Európai iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban„.”

A plakáton fel kell tüntetni az Európai Unió emblémáját.