18.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 41/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/224 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. február 17.)

a 947/2014/EU és a 948/2014/EU végrehajtási rendeletnek a vajra és a sovány tejporra vonatkozó magántárolási támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (2) bekezdésére, 20. cikke c), f), l), m) és n) pontjára, valamint 223. cikke (3) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 62. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 947/2014/EU (4) és a 948/2014/EU (5) bizottsági végrehajtási rendelet a különösen nehéz piaci helyzetre való tekintettel – amelyet elsősorban az Oroszország által az Unióból származó tejtermékek importjára kivetett tilalom idézett elő – bevezette a vaj, illetve a sovány tejpor magántárolási rendszerét.

(2)

A szóban forgó magántárolási rendszerek alkalmazási időszakát meghosszabbította az 1337/2014/EU (6), az (EU) 2015/303 (7) és az (EU) 2015/1548 (8) bizottsági végrehajtási rendelet. Ennek eredményeképpen a támogatás iránti kérelmeket 2016. február 29-ig lehet benyújtani.

(3)

2015. június 25-én Oroszország további egy évre, 2016. augusztus 6-ig meghosszabbította az Unióból származó mezőgazdasági termékek és élelmiszerek importjára vonatkozó tilalmat.

(4)

Emellett a 2015-ös év során mindvégig bizonytalan maradt a tej és a tejtermékek iránti globális kereslet, a fő exportáló régiókban viszont nőtt a tejtermelés.

(5)

Ennek következtében a vaj és a sovány tejpor ára tovább csökkent az Unióban, és az árakat leszorító piaci nyomás várhatóan továbbra sem enyhül majd.

(6)

A jelenlegi piaci helyzetre való tekintettel helyénvaló biztosítani a vajra és a sovány tejporra vonatkozó magántárolási támogatási rendszerek zavartalan rendelkezésre állását és meghosszabbítani azokat a 2016. évi intervenciós időszak végéig, 2016. szeptember 30-áig.

(7)

Annak érdekében, hogy folyamatosan be lehessen nyújtani kérelmeket az említett rendszerek keretében, e rendeletnek a kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 947/2014/EU végrehajtási rendelet módosítása

A 947/2014/EU rendelet 5. cikkében a „2016. február 29.” szöveg helyébe a „2016. szeptember 30.” szöveg lép.

2. cikk

A 948/2014/EU végrehajtási rendelet módosítása

A 948/2014/EU rendelet 5. cikkében a „2016. február 29.” szöveg helyébe a „2016. szeptember 30.” szöveg lép.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. február 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 346., 2013.12.20., 12. o.

(3)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(4)  A Bizottság 2014. szeptember 4-i 947/2014/EU végrehajtási rendelete a vaj magántárolási rendszerének bevezetéséről és a magántárolási támogatás összegének előre történő megállapításáról (HL L 265., 2014.9.5., 15. o.).

(5)  A Bizottság 2014. szeptember 4-i 948/2014/EU végrehajtási rendelete a sovány tejpor magántárolási rendszerének bevezetéséről és a magántárolási támogatás összegének előre történő megállapításáról (HL L 265., 2014.9.5., 18. o.).

(6)  A Bizottság 2014. december 16-i 1337/2014/EU végrehajtási rendelete a 947/2014/EU és a 948/2014/EU végrehajtási rendeletnek a vaj és a sovány tejpor magántárolási támogatása iránti kérelmek benyújtási határideje tekintetében történő módosításáról (HL L 360., 2014.12.17., 15. o.).

(7)  A Bizottság 2015. február 25-i (EU) 2015/303 végrehajtási rendelete a 947/2014/EU és a 948/2014/EU végrehajtási rendeletnek a vajra és a sovány tejporra vonatkozó magántárolási támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje tekintetében történő módosításáról (HL L 55., 2015.2.26., 4. o.).

(8)  A Bizottság 2015. szeptember 17-i (EU) 2015/1548 végrehajtási rendelete a 947/2014/EU és a 948/2014/EU végrehajtási rendeletnek a vajra és a sovány tejporra vonatkozó magántárolási támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje tekintetében történő módosításáról (HL L 242., 2015.9.18., 26. o.).