2.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/56


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/132 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. február 1.)

az (EU) 2015/2334 végrehajtási rendelet által a sertéshús tekintetében előírt magántárolási támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejének meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (2) bekezdése első albekezdésének b) pontjára és második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/2334 bizottsági végrehajtási rendelet (2) által a sertéshús tekintetében előírt magántárolási támogatás kedvező hatást gyakorolt a sertéshús piacára. Várható az árak további stabilizálódása.

(2)

Ezért indokolt megszüntetni a sertéshúsra vonatkozó magántárolási támogatás odaítélését, valamint meghatározni a támogatás iránti kérelmek benyújtásának határidejét.

(3)

A jogbiztonság érdekében helyénvaló hatályon kívül helyezni az (EU) 2015/2334 végrehajtási rendeletet.

(4)

A spekuláció elkerülése érdekében indokolt előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lépjen hatályba.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/2334 végrehajtási rendelet által a sertéshús tekintetében előírt magántárolási támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje 2016. február 3.

2. cikk

Az (EU) 2015/360 végrehajtási rendelet 2016. február 3-án hatályát veszti.

A szóban forgó rendelet azonban továbbra is alkalmazandó a keretében e rendelet hatálybalépése előtt kötött szerződésekre.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. február 1-jén.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2015. december 14-i (EU) 2015/2334 végrehajtási rendelete a sertéshús magántárolási rendszerének bevezetéséről és a magántárolási támogatás összegének előre történő megállapításáról (HL L 329., 2015.12.15., 10. o.).