13.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 8/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/24 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. január 8.)

a Brazíliából származó földimogyoró, az Indiából származó Capsicum annuum és szerecsendió, valamint az Indonéziából származó szerecsendió behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 669/2009/EK és a 884/2014/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjára;

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 15. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 669/2009/EK (3) bizottsági rendelet az annak I. mellékletében felsorolt bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatala tekintetében fokozott hatósági ellenőrzésekről rendelkezik. A Brazíliából származó földimogyoró és az Indiából származó Capsicum annuum és szerecsendió 2010 januárja óta az aflatoxinok jelenlétére tekintettel már fokozott hatósági ellenőrzés tárgyát képezi. 2012 júliusa óta az Indonéziából származó szerecsendió is fokozott hatósági ellenőrzés tárgyát képezi az aflatoxinok jelenléte kapcsán.

(2)

A tagállamok által a 669/2009/EK rendelet keretében a fenti áruk esetében végzett hatósági ellenőrzések eredményei azt mutatják, hogy azokban az aflatoxinok mennyisége továbbra is gyakran meghaladja az előírt határértéket. Az eredmények azt bizonyítják, hogy ezeknek az élelmiszereknek és takarmányoknak a behozatala kockázatot jelent az emberek és állatok egészségére nézve. A helyzetben az uniós határokon éveken keresztül végrehajtott fokozott ellenőrzés után sem volt megfigyelhető pozitív változás.

(3)

Az egyes harmadik országokból behozott bizonyos takarmányokra és élelmiszerekre az aflatoxinokkal való fertőződésük kockázata miatt a 884/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) egyedi feltételeket állapít meg.

(4)

A Brazíliából, Indiából és Indonéziából származó említett élelmiszerek és takarmányok vonatkozásában további garanciákat kell előírni az emberek és állatok egészségének unióbeli védelme érdekében. Valamennyi Brazíliából behozott földimogyoró-, Indiából behozott Capsicum annuum-, valamint Indiából és Indonéziából behozott szerecsendió-szállítmányt egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely rögzíti, hogy a termékből mintát vettek, vizsgálták benne az aflatoxin jelenlétét, és megállapították, hogy a termék megfelel az uniós jogszabályoknak. Az egészségügyi bizonyítványhoz mellékelni kell az analitikai vizsgálatok eredményét.

(5)

A magánszemélyeknek személyes fogyasztásra és felhasználásra szánt szállítmányok kivétele mellett a bizonyos takarmányok és élelmiszerek igen kis mennyiségét tartalmazó szállítmányokat is helyénvaló kizárni, nevezetesen azokat, amelyek tömege nem haladja meg a 20 kg-t, például amelyeket kereskedelmi kiállításokra vagy kereskedelmi termékmintaként küldenek. Tekintettel az e szállítmányokhoz kapcsolódó közegészségügyi kockázat alacsony voltára, a vizsgálati eredményekkel ellátott egészségügyi bizonyítvány követelménye az ilyen szállítmányokra vonatkozóan nem lenne arányos.

(6)

A török és az iráni hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy megváltozott az az illetékes hatóság, amelynek felhatalmazott képviselője jogosult az egészségügyi bizonyítvány aláírására. A brazil hatóság pedig a takarmányokra vonatkozóan is illetékes. Ezeket a változásokat ennek megfelelően be kell vezetni.

(7)

A felesleges adminisztratív terhek csökkentése érdekében helyénvaló arról rendelkezni, hogy olyan szállítmány esetében, amelynek gyűjtőcsomagolása több kis csomagot/egységet tartalmaz, nem szükséges, hogy a szállítmány azonosító száma a szállítmány minden egyes csomagján szerepeljen, elegendő, ha az e kis csomagok/egységek gyűjtőcsomagolásán szerepel.

(8)

A felmerült problémák nyomán helyénvaló rögzíteni, hogy a közös beléptetési okmánynak az okmányellenőrzések kielégítő eredménnyel záruló elvégzésével kapcsolatos rovatait a szállítmány kijelölt behozatali helyre való továbbításának engedélyezése előtt kell kitölteni.

(9)

A 669/2009/EK rendeletet és a 884/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 669/2009/EK rendelet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 884/2014/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdése a következő i), j) és k) ponttal egészül ki:

„i)

Brazíliából származó vagy ott feladott földimogyoró héjában és héj nélkül, és Brazíliából származó vagy ott feladott amerikai mogyoróvaj, földimogyoró másképp elkészítve vagy tartósítva (takarmányok és élelmiszerek);

j)

Indiából származó vagy ott feladott Capsicum sp. és szerecsendió;

k)

Indonéziából származó vagy ott feladott szerecsendió.”

2.

Az 1. cikk (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„E rendelet hatálya nem terjed ki a 20 kg-ot meg nem haladó bruttó tömegű takarmány- és élelmiszerszállítmányokra.”

3.

Az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Brazíliából származó takarmányok és élelmiszerek esetében a Földművelési, Állattenyésztési és Élelmezési Minisztérium (MAPA) (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)”

4.

Az 5. cikk (2) bekezdésének d) és e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

Iránból származó élelmiszerek esetében az Egészségügyi és Orvosképzési Minisztérium;

e)

Törökországból származó élelmiszerek esetében a Török Köztársaság Élelmezési, Földművelési és Állattenyésztési Minisztériumának Élelmezési és Ellenőrzési Főigazgatósága;”

5.

Az 5. cikk (2) bekezdése az alábbi i) ponttal egészül ki:

„i)

Indonéziából származó élelmiszerek esetében a Mezőgazdasági Minisztérium.”

6.

A 6. cikk a következő mondattal egészül ki:

„Több kis csomagból/egységből álló szállítmány esetében elegendő, ha a szállítmány azonosító száma e kis csomagok/egységek gyűjtőcsomagolásán szerepel.”

7.

A 9. cikk (4) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A kijelölt beléptetési hely szerinti illetékes hatóság a (2) bekezdésben említett ellenőrzések kielégítő eredménnyel záruló elvégzését, valamint a közös beléptetési okmány II. része megfelelő rovatainak (II.3., II.5., II.8. és II.9.) kitöltését követően engedélyezi a szállítmány kijelölt behozatali helyre történő továbbítását.”

8.

A 884/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk 1. bekezdésének i), j) és k) pontja szerinti olyan takarmány- és élelmiszer-szállítmányok, amelyek a származási országot már e rendelet hatálybalépése előtt elhagyták, egészségügyi bizonyítvány és a mintavételi és vizsgálati eredmények nélkül behozhatók az Európai Unióba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(2)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(3)  A Bizottság 2009. július 24-i 669/2009/EK rendelete a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról (HL L 194., 2009.7.25., 11. o.).

(4)  A Bizottság 2014. augusztus 13-i 884/2014/EU végrehajtási rendelete az egyes harmadik országokból behozott bizonyos takarmányokra és élelmiszerekre az aflatoxinokkal való fertőződés kockázata miatt vonatkozó egyedi feltételek megállapításáról és az 1152/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 242., 2014.8.14., 4. o.).


I. MELLÉKLET

A 669/2009/EK rendelet I. mellékletében a következő bejegyzéseket el kell hagyni:

Takarmány és élelmiszer

(tervezett felhasználás)

KN-kód

TARIC alszám

Származási vagy feladó ország

A fizikai és azonossági ellenőrzések gyakorisága (%) behozatalnál

„—

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Brazília (BR)

10

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Takarmányok és élelmiszerek)

 

Chilipaprika (Capsicum annuum), egészben

0904 21 10

 

India (IN)

20

Chilipaprika (Capsicum annuum), zúzva vagy őrölve

0904 22 00

10

A Capsicum nemzetséghez tartozó növények szárított gyümölcse, egészben, az édes paprika kivételével (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Szerecsendió (Myristica fragrans)

0908 11 00

0908 12 00

 

(Élelmiszer – szárított fűszer)

 

 

Szerecsendió (Myristica fragrans)

0908 11 00

0908 12 00

 

Indonézia (ID)

20”

(Élelmiszer – szárított fűszer)

 


II. MELLÉKLET

A 884/2014/EU rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az utolsó bejegyzés „Görögdinnye (Egusi, Citrullus lanatus) magja és abból készült termékek” helyébe a következő szöveg lép: „Görögdinnye (Egusi, Citrullus spp.) magja és abból készült termékek”.

2.

A melléklet a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Takarmány és élelmiszer

(tervezett felhasználás)

KN-kód

TARIC alszám

Származási vagy feladó ország

A fizikai és azonossági ellenőrzések gyakorisága (%) behozatalnál

„—

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Brazília (BR)

10

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Takarmányok és élelmiszerek)

 

Paprika (Capsicum annuum), egészben

0904 21 10

 

India (IN)

20

Chilipaprika (Capsicum annuum), zúzva vagy őrölve

0904 22 00

10

A Capsicum nemzetséghez tartozó növények szárított gyümölcse, egészben, az édes paprika kivételével (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Szerecsendió (Myristica fragrans)

0908 11 00

0908 12 00

 

(Élelmiszer – szárított fűszer)

 

 

Szerecsendió (Myristica fragrans)

0908 11 00

0908 12 00

 

Indonézia (ID)

20”

(Élelmiszer – szárított fűszer)