17.12.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 344/117


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/2299 IRÁNYMUTATÁSA

(2016. november 2.)

az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról (EKB/2016/32)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, a 9.2., 12.1., 14.3. és 18.2. cikkére, valamint 20. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az eurorendszer hitelműveletei céljára elfogadható minden eszköz esetében különleges kockázatkezelési intézkedések kerülnek alkalmazásra annak érdekében, hogy megvédjék az eurorendszert a pénzügyi veszteségektől azokban az esetekben, amikor az ügyfél mulasztása miatt a fedezetet értékesíteni kell. Az eurorendszer kockázatkezelési keretrendszerének rendszeres felülvizsgálata eredményeként több módosítást kell eszközölni a megfelelő védelem biztosítása érdekében.

(2)

Ezért az (EU) 2016/65 európai központi banki iránymutatást (EKB/2015/35) (1) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosítások

Az (EU) 2016/65 iránymutatás (EKB/2015/35) a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Az elfogadható forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutok

(1)   Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) negyedik részének VI. címével összhangban a forgalomképes eszközökre az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 2. cikkének 97. pontjában meghatározott haircutokat kell alkalmazni, amelyek szintjeit az ezen iránymutatás mellékletében található 2. és 2a. táblázat tartalmazza.

(2)   A valamely konkrét eszközre vonatkozó haircut a következő tényezőktől függ:

a)

a 2. cikkben meghatározott haircut-kategória, amelybe az eszközt besorolták;

b)

az eszköz 3. cikkben meghatározottak szerinti hátralevő futamideje vagy súlyozott átlagos élettartama;

c)

az eszköz kamatszelvény-szerkezete; és

d)

az eszköz hitelminőségi besorolása.”

2.

A 2. cikk b) és c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a helyi önkormányzatok és a regionális kormányzatok, az eurorendszer által ügynökségnek minősített szervezetek, a multilaterális fejlesztési bankok és a nemzetközi szervezetek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint az ÁÉKBV-előírásoknak megfelelő jumbo kötvények a II. haircut-kategóriába tartoznak;

c)

az ÁÉKBV-előírásoknak megfelelő jumbo kötvényektől eltérő, az ÁÉKBV-előírásoknak megfelelő fedezett kötvények, az egyéb fedezett kötvények, valamint a nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a III. haircut-kategóriába tartoznak;”

3.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

A forgalomképes eszközökre vonatkozó haircutok

(1)   Az I–IV. kategóriába sorolt forgalomképes eszközökre vonatkozó haircutokat a következők alapján kell meghatározni:

a)

az adott eszköznek az 1-es, 2-es vagy 3-as hitelminőségi besorolás alá tartozása;

b)

az eszköz hátralevő futamideje a (2) bekezdésben részletezettek szerint;

c)

az eszköz kamatszelvény-szerkezete a (2) bekezdésben részletezettek szerint.

(2)   Az I–IV. haircut-kategóriába sorolt forgalomképes eszközök esetében az alkalmazandó haircut a hátralevő futamidőtől és a kamatszelvény-szerkezettől függ, az alábbiak szerint.

a)

A kamatszelvény nélküli és a rögzített kamatozású forgalomképes eszközök esetében az alkalmazandó haircutot az ezen iránymutatás mellékletében található 2. táblázat alapján kell meghatározni. A haircut meghatározása szempontjából releváns futamidő az eszköz hátralevő futamideje.

b)

A változó kamatozású forgalomképes eszközök esetében az alkalmazandó haircut a legfeljebb egyéves hátralevő futamidejű, rögzített kamatozású forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutnak felel meg, a következő esetek kivételével:

i.

azon változó kamatozású kamatszelvények, amelyek átállítási időszaka több mint egy év, rögzített kamatozásúaknak tekintendők, és a haircut alkalmazása szempontjából releváns futamidő az eszköz hátralevő futamideje;

ii.

azon változó kamatozású kamatszelvények, amelyek tekintetében a referencia-kamatláb valamely euroövezeti inflációs index, rögzített kamatozásúaknak tekintendők, és a haircut alkalmazása szempontjából releváns futamidő az eszköz hátralevő futamideje;

iii.

azon változó kamatozású kamatszelvények, amelyek nem nullával egyenlő alsó korláttal rendelkeznek, és/vagy azon változó kamatozású kamatszelvények, amelyek felső korláttal rendelkeznek, rögzített kamatozásúaknak tekintendők.

c)

A több típusú kamatszelvény-szerkezettel rendelkező eszközökre alkalmazott haircut kizárólag az eszköz hátralevő élettartama alatt érvényesülő kamatszelvény-szerkezettől függ, és az azonos hátralevő futamidejű és hitelminőségi besorolású forgalomképes eszközre irányadó legmagasabb haircutnak felel meg. E célra az eszköz hátralevő élettartama alatt érvényesülő bármely típusú kamatszelvény-szerkezet figyelembe vehető.

(3)   Az V. haircut-kategóriába sorolt forgalomképes eszközök esetében, azok kamatszelvény-szerkezetétől függetlenül, a haircut az eszköz súlyozott átlagos élettartama alapján kerül meghatározásra, a (4) és (5) bekezdésben kifejtettek szerint. Az V. kategóriába tartozó forgalomképes eszközökre alkalmazandó haircutokat az ezen iránymutatás mellékletében található 2a. táblázat tartalmazza.

(4)   Egy eszközfedezetű értékpapír előbbre sorolt ügyletrészsorozatának súlyozott átlagos élettartamát az adott ügyletrészsorozat tekintetében a visszafizetés teljesítéséig hátralevő várható súlyozott átlagos időtartamként kell megbecsülni. A megtartott mobilizált eszközfedezetű értékpapírok esetében a súlyozott átlagos élettartam feltételezi, hogy a kibocsátót megillető vételi opciókat nem fogják gyakorolni.

(5)   A (4) bekezdés alkalmazásában a »megtartott mobilizált eszközfedezetű értékpapírok« olyan eszközfedezetű értékpapírokat jelent, amelyeket a fennálló névleges összeg 75 %-ánál nagyobb arányban az eszközfedezetű értékpapírt kezdeményező ügyfél vagy az értékpapírosítást kezdeményezőhöz fűződő szoros kapcsolatokkal rendelkező szervezetek használnak fel. E szoros kapcsolatokat az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 138. cikke szerint kell megállapítani.”

4.

Az 5. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A nem forgalomképes jelzálog-fedezetű lakossági adósságinstrumentumokra 36,5 %-os haircut vonatkozik.”

5.

Az 5. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   Valamely elfogadható hitelkövetelésekkel fedezett, nem forgalomképes adósságinstrumentum (a továbbiakban: DECC) fedezeti portfóliójában szereplő minden egyes hitelkövetelésre egyedi szinten alkalmazott haircut vonatkozik a fenti (1)–(4) bekezdésben meghatározott szabályok szerint. A fedezeti portfólióban szereplő hitelkövetelések haircut alkalmazása utáni összesített értékének mindenkor el kell érnie vagy meg kell haladnia a DECC fennálló tőkeösszegének értékét. Ha az összesített érték az előző mondatban említett határérték alá esik, a DECC-et elfogadhatatlannak kell tekinteni.”

(6)

Az (EU) 2016/65 iránymutatás (EKB/2015/35) melléklete helyébe a jelen iránymutatás melléklete lép.

2. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

(1)   Ez az iránymutatás az azon tagállamok nemzeti központi bankjaival történő közlésének napján lép hatályba, amelyek pénzneme az euro.

(2)   Azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme az euro, kötelesek meghozni az ezen iránymutatásnak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket és azokat 2017. január 1-jétől alkalmazni. A nemzeti központi bankok legkésőbb 2016. december 5-ig tájékoztatják az EKB-t az ezen intézkedésekhez kapcsolódó szövegekről és eszközökről.

3. cikk

Címzettek

Ennek a iránymutatásnak azon tagállamok nemzeti központi bankjai a címzettjei, amelyek pénzneme az euro.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2016. november 2-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2016/65 iránymutatása (2015. november 18.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról (EKB/2015/35) (HL L 14., 2016.1.21., 30. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2016/65 iránymutatás (EKB/2015/35) melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„MELLÉKLET

1. táblázat

Az elfogadható forgalomképes eszközök haircut-kategóriái a kibocsátó típusa és/vagy az eszköz típusa alapján

I. kategória

II. kategória

III. kategória

IV. kategória

V. kategória

központi kormányzatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

EKB-kötvények

a nemzeti központi bankok (NKB-k) által az euro adott tagállamban történt bevezetése előtt kibocsátott kötvények

helyi önkormányzatok és regionális kormányzatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

az eurorendszer által ügynökségek minősített szervezetek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

az ÁÉKBV-előírásoknak megfelelő jumbo kötvények

az ÁÉKBV-előírásoknak megfelelő jumbo kötvényektől eltérő, az ÁÉKBV-előírásoknak megfelelő fedezett kötvények

egyéb fedezett kötvények

nem pénzügyi vállalatok és a kormányzati szektorhoz tartozó vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

hitelintézetek által kibocsátott, fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

nem hitelintézet pénzügyi vállalatok által kibocsátott, fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

eszközfedezetű értékpapírok


2. táblázat

Az I–IV. haircut-kategóriába tartozó elfogadható forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutok szintjei

 

Haircut-kategóriák

Hitelminőség

Hátralevő futamidő (év) (*1)

I. kategória

II. kategória

III. kategória

IV. kategória

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

1. és 2. besorolás

[0–1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

[1–3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

10,0

10,5

[3–5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

13,0

13,5

[5–7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

14,5

15,5

[7–10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

16,5

18,0

[10,∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

20,0

25,5

 

Haircut-kategóriák

Hitelminőség

Hátralevő futamidő (év) (*1)

I. kategória

II. kategória

III. kategória

IV. kategória

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

3. besorolás

[0–1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

[1–3)

7,0

8,0

9,5

13,5

14,5

15,0

22,5

25,0

[3–5)

9,0

10,0

13,5

18,5

20,5

23,5

28,0

32,5

[5–7)

10,0

11,5

14,0

20,0

23,0

28,0

30,5

35,0

[7–10)

11,5

13,0

16,0

24,5

24,0

30,0

31,0

37,0

[10,∞)

13,0

16,0

19,0

29,5

24,5

32,0

31,5

38,0


2a. táblázat

Az V. haircut-kategóriába tartozó elfogadható forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutok szintjei

 

 

V. kategória

Hitelminőség

Súlyozott átlagos élettartam (*2)

Haircut

1. és 2. besorolás (AAA és A- között)

[0–1)

4,0

[1–3)

4,5

[3–5)

5,0

[5–7)

9,0

[7–10)

13,0

[10,∞)

20,0


3. táblázat

A rögzített kamatozású hitelkövetelésekre alkalmazott haircutok szintjei

 

Fedezetértékelési módszertan

Hitelminőség

Hátralevő futamidő (év) (*3)

Rögzített kamatozás, és az NKB által meghatározott elméleti áron alapuló fedezetértékelés

Rögzített kamatozás, és az NKB által meghatározott, fennálló állomány szerinti fedezetértékelés

1. és 2. besorolás (AAA és A- között)

[0–1)

10,0

12,0

[1–3)

12,0

16,0

[3–5)

14,0

21,0

[5–7)

17,0

27,0

[7–10)

22,0

35,0

[10,∞)

30,0

45,0

 

Fedezetértékelési módszertan

Hitelminőség

Hátralevő futamidő (év) (*3)

Rögzített kamatozás, és az NKB által meghatározott elméleti áron alapuló fedezetértékelés

Rögzített kamatozás, és az NKB által meghatározott, fennálló állomány szerinti fedezetértékelés

3. besorolás (BBB+ és BBB- között)

[0–1)

17,0

19,0

[1–3)

28,5

33,5

[3–5)

36,0

45,0

[5–7)

37,5

50,5

[7–10)

38,5

56,5

[10,∞)

40,0

63,0


(*1)  vagyis [0-1) a hátralevő futamidő egy évnél rövidebb, [1-3) a hátralevő futamidő legalább egy év és három évnél rövidebb stb.

(*2)  vagyis [0–1) a súlyozott átlagos élettartam egy évnél rövidebb, [1–3) a súlyozott átlagos élettartam legalább egy év és három évnél rövidebb stb.

(*3)  vagyis [0–1) a hátralevő futamidő egy évnél rövidebb, [1–3) a hátralevő futamidő legalább egy év és három évnél rövidebb stb.”