16.12.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/45


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2271 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. december 15.)

Japán pénzügyieszköz-tőzsdéinek és árutőzsdéinek a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyenértékűségéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2a. cikkére,

mivel:

(1)

A 648/2012/EU rendelet elszámolási és kétoldalú kockázatkezelési követelményeket határoz meg a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek vonatkozásában, valamint jelentéstételi kötelezettséget ír elő ezekre az ügyletekre. A 648/2012/EU rendelet 2. cikkének 7. pontja értelmében a tőzsdén kívüli származtatott ügylet olyan származtatott ügylet, amelynek végrehajtására nem a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 4. cikke (1) bekezdése 14. pontjának értelmében vett szabályozott piacon vagy a 648/2012/EU rendelet 2a. cikkével összhangban a szabályozott piaccal egyenértékűnek tekintett harmadik országbeli piacon kerül sor. Ennélfogva bármely származtatott ügylet, amelynek végrehajtására a szabályozott piaccal nem egyenértékűnek tekintett harmadik országbeli piacon kerül sor, a 648/2012/EU rendelet alkalmazásában tőzsdén kívüli származtatott ügyletként osztályozható.

(2)

A 648/2012/EU rendelet 2a. cikkével összhangban egy harmadik országbeli piac akkor tekinthető egyenértékűnek valamely szabályozott piaccal, amennyiben az megfelel a 2004/39/EK irányelv III. címében meghatározott követelményekkel egyenértékű, jogilag kötelező érvényű követelményeknek, továbbá folyamatos és hatékony felügyelet és végrehajtás hatálya alá esik a szóban forgó harmadik országban.

(3)

Ahhoz, hogy valamely harmadik ország piacát a 2004/39/EK irányelv értelmében szabályozott piaccal egyenértékűnek lehessen tekinteni, az alkalmazandó jogilag kötelező érvényű követelményeknek és felügyeleti és végrehajtási intézkedéseknek lényegileg az uniós követelményekkel egyenértékű eredményre kell vezetnie az elért szabályozási célkitűzések tekintetében. Ezen egyenértékűségi értékelés célja tehát annak ellenőrzése, hogy a Japán pénzügyieszköz-tőzsdéire és árutőzsdéire vonatkozó, jogilag kötelező érvényű követelmények egyenértékűek-e a 2004/39/EK irányelv III. címében meghatározott követelményekkel, és hogy az említett piacok folyamatos és hatékony felügyelet és végrehajtás hatálya alá esnek-e. Az e határozat elfogadásának napján pénzügyieszköz-tőzsdeként és árutőzsdeként engedélyezett piacokat ennélfogva a 2004/39/EK irányelv értelmében szabályozott piaccal egyenértékű piacként kell meghatározni.

(4)

A pénzügyieszköz-tőzsdékre és árutőzsdékre vonatkozó japán jogi keretrendszer a következő jogszabályokat foglalja magában: a pénzügyi eszközökről és a tőzsdéről szóló, 2006. évi törvény (Financial Instruments and Exchange Act – FIEA), amely létrehozza a pénzügyieszköz-tőzsdékre vonatkozó szabályozási keretet, valamint az árualapú származtatott termékekre vonatkozó, 2009. évi törvény (Commodity Derivatives Act – CDA), amely az árutőzsdék szabályozási és felügyeleti keretét biztosítja. Az árucikken alapuló származtatott ügyleteket az árutőzsdén, a pénzügyi eszközökön alapuló származtatott ügyleteket pedig a pénzügyieszköz-tőzsdén jegyzik. A pénzügyieszköz-tőzsdékre vonatkozó szabályokat részletezi a pénzügyi instrumentumokról és a tőzsdéről szóló törvény végrehajtását elrendelő végzés, valamint a Kabinetiroda által kiadott, a pénzügyieszköz-tőzsdékre vonatkozó rendelet, míg az árutőzsdékre vonatkozó szabályok részletes leírását az árualapú származtatott termékekről szóló törvény végrehajtását elrendelő végzés és az árualapú származtatott termékekről szóló törvény végrehajtását elrendelő rendelet foglalja magában. Ezenfelül az árutőzsdék és a pénzügyieszköz-tőzsdék viszonylag széles körű önszabályozó hatáskörrel rendelkeznek bizonyos követelmények tekintetében. A pénzügyieszköz-tőzsdék önszabályozó hatásköre mindenekelőtt a pénzügyi eszközök tőzsdei jegyzékbe vételével, illetve jegyzékből való törlésével kapcsolatos üzleti szabályokra, kereskedelmi megállapodásokra és a tagsággal összefüggő követelményekre terjed ki. A működési szabályokat jóváhagyásra be kell nyújtani Japán miniszterelnöke részére (a pénzügyi eszközökről és a tőzsdéről szóló törvény 81. cikke). Az árutőzsde önszabályozó hatáskörét az önszabályozási bizottság vagy az önszabályozási osztály gyakorolja. Az árutőzsde piaci szabályai meghatározzák a kereskedelmi szabályokat és a tagsági követelményeket, amelyek mindegyikét jóváhagyásra be kell nyújtani a Mezőgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium, valamint a Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium részére. Az önszabályozásra vonatkozó szabályok jogilag kötelező érvényűek a tőzsdékre nézve.

(5)

A Japánban engedélyezett tőzsdékre alkalmazandó, jogilag kötelező érvényű követelmények olyan eredményre vezetnek, amelyek egyenértékűek a 2004/39/EK irányelv III. címében meghatározott követelményekkel az alábbi területeken: engedélyeztetési eljárás, a fogalommeghatározásokra vonatkozó követelmények, a tőzsdékhez való hozzáférésre, a szervezetre, a felső vezetésre, a pénzügyi eszközök szabályozott piacra történő bevezetésére, illetve azok szabályozott piacról való felfüggesztésére vagy eltávolítására, a megfelelés nyomon követésére és az elszámolási és kiegyenlítési megállapodásokhoz való hozzáférésre vonatkozó követelmények.

(6)

A 2004/39/EK irányelv értelmében a kereskedés előtti és utáni átláthatósági követelmények kizárólag a szabályozott piacokra bevezetett részvényekre alkalmazandók. Annak ellenére, hogy a pénzügyieszköz-tőzsdéken engedélyezett a részvényekkel való kereskedés, a Bizottság úgy véli, hogy az említett követelmények értékelése nem releváns e határozat alkalmazásában, tekintve, hogy célja az, hogy ellenőrizze a harmadik országbeli piacokra alkalmazandó, jogilag kötelező érvényű követelmények egyenértékűségét a szóban forgó piacokon végrehajtott származtatott ügyletek tekintetében.

(7)

Meg kell tehát állapítani, hogy a japán pénzügyieszköz-tőzsdékre és árutőzsdékre vonatkozó, jogilag kötelező érvényű követelmények a 2004/39/EK irányelv III. címében meghatározott követelményekkel egyenértékű eredményre vezetnek.

(8)

Az árutőzsdék a Mezőgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium, valamint a Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium felügyelete alatt működnek. Az árualapú származtatott termékekre vonatkozó törvény meghatározza a Mezőgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium, valamint a Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium felügyeleti hatáskörére vonatkozó keretrendszert. A Mezőgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium, valamint a Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium mindenekelőtt jóváhagyja az árutőzsde piaci szabályait, közvetítési szerződéseire, vitarendezésére vagy a piaci tranzakciók felügyeleti bizottságára vonatkozó szabályait, illetve azok módosításait. Ezen túlmenően a tisztességes kereskedelem és a befektetők védelme érdekében a Mezőgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium, valamint a Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium elrendelheti az árutőzsdék számára, hogy módosítsák létesítő okiratukat, egyéb szabályaikat vagy vállalati módszereiket, illetve hozzák meg a szükséges intézkedéseket üzleti tevékenységük javítása érdekében. Amennyiben egy árutőzsde nem gyakorolja kellő mértékben önszabályozó hatáskörét és nem hozza meg a szükséges intézkedéseket a tisztességes kereskedelem és a befektetők védelmének biztosítása érdekében, úgy a Mezőgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium, valamint a Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium visszavonhatja az engedélyét vagy felfüggesztheti a tőzsde tevékenységeinek egészét vagy egy részét. A pénzügyieszköz-tőzsdék a japán miniszterelnök felügyelete alatt állnak, aki hatáskörrel ruházza fel Japán pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó ügynökségének (Japan Financial Services Agency – JFSA) biztosát. A pénzügyi eszközökről és a tőzsdéről szóló törvény V. fejezetének 5. szakasza meghatározza a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó japán ügynökség rendelkezésére álló felügyeleti intézkedéseket. Mindenekelőtt amennyiben a pénzügyieszköz-tőzsde megsért valamilyen törvényt vagy szabályozást, úgy a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó japán ügynökség visszavonhatja az engedélyét, vagy felfüggesztésre vonatkozó végzést adhat ki a pénzügyieszköz-tőzsde tevékenységeinek egésze vagy egy része tekintetében. Ezen túlmenően a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó japán ügynökség elrendelheti a pénzügyieszköz-tőzsde számára, hogy módosítsa létesítő okiratát, működési szabályait, a közvetítési szerződésekre vonatkozó szabályait vagy egyéb szabályokat, illetőleg kereskedelmi gyakorlatot, illetve hozzon meg egyéb, a felügyelet céljából szükséges intézkedéseket. A pénzügyieszköz-tőzsdék létesítő okiratainak tartalmazniuk kell az üzleti szabályaik tagok általi megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. Amennyiben a pénzügyieszköz-tőzsdék nem látják el hatékonyan a piacfelügyeletet, úgy a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó japán ügynökség végrehajtási intézkedéseket hozhat, ideértve az engedély visszavonását vagy a tevékenység felfüggesztését is.

(9)

Meg kell tehát állapítani, hogy a pénzügyieszköz-tőzsdék és az árutőzsdék tekintetében Japánban folyamatosan biztosított a hatékony felügyelet és érvényesíthetőség.

(10)

A 648/2012/EU rendelet 2a. cikkében meghatározott feltételeket ezért úgy kell tekinteni, hogy azok teljesülnek a Japánban engedélyezett pénzügyieszköz-tőzsdék és árutőzsdék vonatkozásában.

(11)

Ez a határozat az elfogadásakor a Japánban alkalmazandó, pénzügyieszköz-tőzsdékre és árutőzsdékre vonatkozó, jogilag kötelező érvényű követelményeken alapul. A Bizottságnak továbbra is rendszeresen nyomon kell követnie az e piacokkal kapcsolatos jogi és felügyeleti keretrendszer alakulását, valamint az e határozat meghozatalának alapját képező feltételek teljesülését. A Bizottságnak különösen a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) és a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) alkalmazandóvá válásának fényében kell felülvizsgálnia e határozatot.

(12)

A japán pénzügyieszköz-tőzsdékre és árutőzsdékre alkalmazandó jogi és felügyeleti keretrendszer rendszeres felülvizsgálata nem érinti annak a lehetőségét, hogy a Bizottság bármikor meghatározott felülvizsgálatot végezzen, amennyiben az érintett fejlemények szükségessé teszik az e határozattal biztosított egyenértékűség Bizottság általi újraértékelését. Az ilyen újraértékelés e határozat visszavonásához vezethet.

(13)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Értékpapír-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 648/2012/EU rendelet 2. cikkének 7. pontja alkalmazásában Japánban engedélyezett és a mellékletben meghatározott pénzügyieszköz-tőzsdék és árutőzsdék a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontjában meghatározott szabályozott piacokkal egyenértékűnek tekintendők.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. december 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-I 2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2004.4.30., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említettek szerinti pénzügyieszköz-tőzsdék és árutőzsdék Japánban:

a)

Tokyo Stock Exchange, Inc.

b)

Osaka Exchange, Inc.

c)

Nagoya Stock Exchange, Inc.

d)

Fukuoka Stock Exchange

e)

Sapporo Securities Exchange

f)

Tokyo Financial Exchange Inc.

g)

Osaka Dojima Commodity Exchange

h)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.