16.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/20


A TANÁCS (KKPB) 2016/2000 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. november 15.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. május 31-én elfogadta a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozatot.

(2)

Két szervezetet törölni kell a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének B. szakaszában szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó szervezetek jegyzékéből.

(3)

A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/255/KKBP határozat I. melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. KORČOK


(1)  HL L 147., 2013.6.1., 14. o.


MELLÉKLET

I.

Az alábbi szervezeteket, valamint a hozzájuk tartozó bejegyzéseket törölni kell a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének B. szakaszában foglalt jegyzékből:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy