5.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/90


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1943 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. november 4.)

az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében a paraffinolajnak a költőmadarak populációméretének korlátozása céljából a tojások bevonására való felhasználásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

2016. március 3-án az Egyesült Királyság felkérte a Bizottságot, hogy a 528/2012/EU rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében hozzon határozatot arról, hogy a költőmadarak – mint például a ludak és a sirályok – populációméretének korlátozása, valamint a repülőtereken és légi támaszpontokon és azok környékén a madarak repülőgéppel való ütközése lehetőségének csökkentése céljából a tojásaik bevonására felhasznált paraffinolaj az említett rendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának értelmében vett biocid terméknek minősül-e.

(2)

Az Egyesült Királyság által benyújtott információk szerint a tojások beolajozása a tojáshéj pórusait eltömítve megfosztja a fejlődő embriót az oxigéntől, ami a madárembrió fulladásához vezet.

(3)

Először is fontos megvizsgálni, hogy a tojások beolajozására használt paraffinolaj megfelel-e a biocid terméknek az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott fogalmának.

(4)

A paraffinolaj megfelel az említett rendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontja szerinti feltételnek, hogy az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 3. cikkének (2) bekezdése értelmében vett „anyagnak” vagy „keveréknek” minősüljön.

(5)

A paraffinolaj az olyan költőmadarak – például a ludak és a sirályok – populációméretének korlátozására szolgál, amelyek megfelelnek a károsító szervezetnek az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjában megállapított fogalommeghatározásának, mivel káros hatással lehetnek az állatokra vagy az emberekre.

(6)

A rendelkezésre bocsátott tájékoztatás szerint a tojások beolajozására paraffinolajat használnak abból a célból, hogy az a károsító szervezeteket elpusztítsa, elriassza, ártalmatlanná tegye, hatásuk kifejtésében megakadályozza vagy velük szemben más gátló hatást fejtsen ki.

(7)

Mivel a paraffinolaj csak fizikailag akadályozza a célszervezet légzését, és soha nem gyakorol vegyi vagy biológiai hatást, nem lehet úgy tekinteni, hogy vegyileg hatna a szóban forgó szervezetre.

(8)

Mivel a paraffinolaj tisztán fizikai vagy mechanikai ráhatás révén fejt ki gátló hatást a károsító szervezetekre, nem felel meg a biocid terméknek az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott fogalmának.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A költőmadarak populációméretének korlátozása céljából a tojásaik bevonására felhasznált paraffinolaj nem minősül az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett biocid terméknek.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).