18.10.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 280/1


A TANÁCS (EU) 2016/1830 HATÁROZATA

(2016. október 11.)

az Európai Közösség és a Monacói Hercegség közötti, a 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 115. cikkére, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének b) pontjával és 218. cikke (8) bekezdésének második albekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/1392 tanácsi határozatnak (2) megfelelően az Európai Közösség és a Monacói Hercegség közötti, a 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvét (a továbbiakban: módosító jegyzőkönyv) – figyelemmel annak egy későbbi időpontban történő megkötésére – 2016. július 12-én aláírták.

(2)

A tárgyalások eredményeképpen született módosító jegyzőkönyv szövege hűen tükrözi a Tanács tárgyalási irányelveit, mivel összhangba hozza az Európai Közösség és a Monacói Hercegség közötti, a 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodást (3) (a továbbiakban: megállapodás) az automatikus információcserére vonatkozó közelmúltbeli nemzetközi fejleményekkel, nevezetesen a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által kidolgozott, az adózás területén a számlainformációk automatikus cseréjére vonatkozó nemzetközi standarddal. Az Unió, annak tagállamai és a Monacói Hercegség tevékenyen részt vettek a nemzetközi OECD-fórumnak a standard kidolgozására és végrehajtására irányuló munkájában. A megállapodásnak a módosító jegyzőkönyvvel módosított szövege a jogalapja a nemzetközi standard Unió–Monacói Hercegség viszonylatban történő végrehajtásának.

(3)

Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációra került sor.

(4)

A módosító jegyzőkönyvet jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Monacói Hercegség közötti, a 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvét (5) a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

2. cikk

A módosító jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdésében előírt értesítést (6) az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2016. október 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. KAŽIMÍR


(1)  2016. június 23-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A Tanács 2016. július 12-i (EU) 2016/1392 határozata az Európai Közösség és a Monacói Hercegség közötti, a 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról (HL L 225., 2016.8.19., 1. o.).

(3)  HL L 19., 2005.1.21., 55. o.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(5)  A módosító jegyzőkönyvet a HL L 225., 2016.8.19., 3. o. számában hirdették ki az aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról szóló határozattal együtt.

(6)  A Tanács Főtitkársága gondoskodik a módosító jegyzőkönyv hatálybalépése napjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről.